Biblijos komentarai

„Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo Žodžio ir Jo laikosi“ (Lk 11 ,28). Origenas rašo: „Jūs, kurie esate pripratę dalyvauti Dievo slėpiniuose, žinote, jog, priimdami Viešpaties Kūną, rūpestingai ir pagarbiai saugotės, kad nenukristų nė mažiausias jo trupinėlis ir neprarastumėte pašventintos dovanos. Tikite - ir visiškai teisingai, - kad esate atsakingi, jei trupinėlis nukris dėl jūsų aplaidumo. Tačiau jei taip stengiatės išsaugoti Jo Kūną, ar nemanote, kad nepaisydami Dievo Žodžio užsitraukiate tokią pat kaltę, kaip ir nepaisydami Jo Kūno? [...] Niekas nesupras širdimi, kol neatvers savo sielos ir nesutelks viso dėmesio.“


***

Šioje skiltyje rasite daugiausia akademiško ir publicistinio stiliaus Biblijos komentarus, kuriuos rašo kun. Gintaras Jurgis Sungaila.

Kun. Vitalio Dauparo Biblijos meditacijas galite rasti skiltyje „Kasdienė duona“.


Šventasis Raštas Bažnyčioje
Bažnyčios mokymo šaltiniai: Šv. Raštas ir Šv. Tradicija
Kuo skiriasi ortodoksų ir katalikų ST kanonas?
Dievo Žodis - paprastas

Senasis Testamentas

Įvadas
- Senojo Testamento kanonas
Kodėl Septuaginta? (Apie ortodoksų Senojo Testamento kanoną)

Penkiaknygė
Senojo Testamento pasaulėvaizdis (kosmologija)
- Tora - širdis
Tikėjimas, sandora ir išganymas
Siono ir Sinajaus simbolika Šv. Rašte
Kodėl Kanaanas vadinamas „pieno ir medaus žeme“? (Iš 13,5)
- Jordanas

Istorinės knygos
- Įvadas į istorines knygas (ST)
Elijo vienatvė
http://www.ortodoksas.lt/2019/07/elijo-vienatve.html
Išminties knygos
Psalmių formos
„Viešpats yra mano Ganytojas...” (Ps 22/23)
- Kodėl 22, 23 ir 115 psalmės skaitomos prieš Švč. Komuniją?
- Kas yra Leviatanas? (Job 40-41; Ps 104; 74; Iz 27)
Scholijos Ekleziasto knygai (Pirma dalis - 1,1-8,1)
Ar Išmintis - sukurta? (Patarlių 8,22)

Pranašų knygos
- Senojo Testamento pranašai
Apie Dievo valią ir sėkmingą gyvenimą (Jon 1,13)
- Pranašavimas ir laisva valia

Naujasis Testamentas

Įvadas
Ar galima pasitikėti Naujuoju Testamentu?
Jėzaus Kristaus istoriškumas

Evangelija
Ką reiškia „Žmogaus Sūnus?“
Ką reiškia: „Dievo išrinktasis Sūnus“?
Apie Jėzaus genealogiją (Mt 1,1-17)
Posakis „angių išperos“ (Mt 3,7; Mt 12,34; Mt 23,33; Lk 3,7)
Ką reiškia Jėzaus žodžiai apie priesaikas (Mt 5,35-37)?
Kristaus žodžiai apie kalaviją ir karą (Mt 10,34; Lk 22,36)
Ką simbolizuoja Kristaus žuvies ir duonos stebuklas? (Mt 14,13-21; Mk 6,31-44; Lk 9,10-17; Jn 6,5-15)
- „Tu esi Petras – Uola, [...] tau duosiu Dangaus Karalystės raktus“ (Mt 16,13-19)
Atsimainymo dvasinė prasmė (Mt 17,1-14)
Kas yra „adatos ausis“? (Mt 19,24; Mk 10,25; Lk 18,25)
- Kristaus žodžiai: „Štai jūsų namai bus jums palikti tušti“? (Mt 23,38)

Ką reiškia palyginimas apie suktąjį prievaizdą? (Lk 16,1-9)
Abraomo prieglobstis, rojus, pragaras, Dievo karalystė (Lk 16,19-31)
- „Dievo karalystė yra jumyse“ (Lk 17,20-21)

- Ar Kristus buvo Dievas (Jn 1,1-2)?
- Kristaus žodžiai: „kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“? (Jn 1,43-51)
- Samarietė kaip Samarijos simbolis (Jn 4)
Ką Jėzus užrašė pirštu ant žemės? (Jn 8,6-8)
Kodėl Jėzaus tunika buvo be siūlės?(Jn 19,23)
Teofilakto apmąstymai apie žodžius: „Imkite Šventąją Dvasią“ (Jn 20,22)
Kas buvo fariziejai, sadukiejai ir esėjai?

Apaštalų darbai
Įvadas į Apaštalų darbus

Apaštalų laiškai
Kodėl apaštalas Jokūbas vadinamas Viešpaties broliu? (Gal 1,19)
- Kas yra „šlovinimo auka“ (Hebr 13,15)?

Apreiškimas Jonui
Kada ateis Dievo Karalystė?


Taip pat straipsnis:
Naujojo Testamento apokrifai

Populiarūs įrašai