Visuotinio patriarchato egzarchato Lietuvoje įstatai


Komentaras
: Šis dokumentas apibūdina bendruosius Lietuvos egzarchato valdymo principus, t.y. santykius tarp bendruomenių ir vadovo. Įstatai neliečia parapijų, vienuolynų ir kitų bendruomenių vidaus valdymo principų, kurie apibūdinami atskiruose įstatuose (žr. parapijų įstatus). 

Egzarchato santykius su valstybe apibrėžia Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Visuotinio patriarchato susitarimas dėl bendradarbiavimo.VISUOTINIO PATRIARCHATO EGZARCHATO LIETUVOJE ĮSTATAI

PREAMBULĖ

Remiantis Visuotinio Konstantinopolio patriarchato (Ekumeninio Konstantinopolio patriarchato) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2023 m. kovo 21 d. susitarimu dėl bendradarbiavimo, Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas, vadovaudamasis 2023 m. gegužės 1 d. Patriarcho ir Sinodo priimtu steigimo dekretu, kuriame yra nurodytas protokolo numeris 314, įsteigė Egzarchatą Lietuvoje, kurio veikimo principai apibūdinti šiuose įstatuose.

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visuotinio patriarchato Egzarchatas Lietuvoje (toliau – Bendrija) yra religinė Bendrija, vienijanti Lietuvos Respublikoje veikiančias religines bendruomenes, išpažįstančias krikščionių ortodoksų (stačiatikių) tikėjimą ir paklūstančias Visuotinio patriarchato bažnytinei valdžiai.

2. Bendrija turi antspaudą su savo pavadinimu ir mažiausiai vieną sąskaitą kredito įstaigoje. ANTSPAUDO APRAŠYMAS: antspaudas yra apvalus. Jame yra žodžiai VISUOTINIS PATRIARCHATAS (išoriniame apskritimo krašte) ir LIETUVOS EGZARCHATAS (apskritimo viduje). Abu įrašus apjungia viduryje esantis atvaizdas.3. Siekdama savo tikslų, Bendrija vadovaujasi Šventaisiais vienos šventos, visuotinės, apaštalinės Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios kanonais, o kilus sunkumams dėl hermeneutinio prasmės supratimo, Bendrija kreipsis į Visuotinį Patriarchatą, prašydama pateikti savo autentišką kanoninį atitinkamų Šventųjų kanonų paaiškinimą, kartu vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

4. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrija atsako visu savo turtu, tačiau neatsako už atskirų savo narių prisiimtus įsipareigojimus.

5. Bendrija buvo įsteigta neribotam laikui. Ją reorganizuoti arba likviduoti turi teisę tik Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas.

II SKYRIUS
RELIGINIO MOKYMO PAGRINDAI, VEIKLOS KRYPTYS
IR TIKSLAI

6. Bendrijos religinio mokymo pagrindai yra tokie:

6.1. Bendrijos tikėjimo pagrindas yra Šventasis Raštas ir Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios Šventoji Tradicija. Šventoji Tradicija yra tai, ką ortodoksiškai tikintys ir deramai Dievą garbinantys žmonės žodžiu bei gyvenimo pavyzdžiu perduoda vienas kitam ir iš kartos į kartą. Šventoji Tradicija apima tikėjimo doktriną ir dorovinį mokymą, sakramentus ir šventąsias apeigas, ir yra išreikšta Šventajame Rašte, Bažnyčios susirinkimų nutarimuose, ikonografijoje, himnografijoje, hagiografijoje ir Šventųjų Tėvų raštuose.

6.2. Svarbiausioji Šventosios Tradicijos dalis yra Šventasis Raštas (Biblija), kurią sudaro 50 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos.

6.3. Visuotinės Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios tikėjimą, kurį išpažįsta Bendrija, glaustai apibrėžia Jos septyni Visuotiniai Bažnyčios susirinkimai (325 m. Nikėjoje, 381 m. Konstantinopolyje, 431 m. Efeze, 451 m. Chalkedone, 553 m. vėl Konstantinopolyje, 680-681 m. Konstantinopolyje ir 787 m. Nikėjoje). Plačiau jis buvo paaiškintas visuotinę galią turinčiuose Didžiuosiuose Bažnyčios susirinkimuose (879-880 m., 1341 m., 1351 m., 1368 m., 1484 m., 1638 m. susirinkimuose Konstantinopolyje, 1642 m. susirinkime Jasuose, 1672 m. - Jeruzalėje, 1691 ir 1872 m. susirinkimuose Konstantinopolyje bei 2016 m. susirinkime Kretoje). Visuotinis Bažnyčios susirinkimas yra ypatingomis progomis sušaukiamas visuotinės Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios organas, kurio sprendimai turi aukščiausią tikėjimo doktrinos ir Bažnytinės drausmės aiškinimo autoritetą. Kaip Visuotinio patriarchato Egzarchatas, Bendrija paklūsta Visuotinio patriarchato autoritetui tikėjimo, dorovės, kanonų teisės ir visais kitais klausimais, susijusiais su Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios gyvenimu ir valdymu, kaip tai buvo reglamentuota minėtų visuotinių ir kitų Bažnyčios susirinkimų, kuriuos sušaukė arba dar sušauks Visuotinis Patriarchas, metu.

6.4. Minėtų Bažnyčios susirinkimų metu buvo priimti nutarimai ne tik tikėjimo ir dorovinio mokymo klausimais, bet ir dėl bažnytinės drausmės (šventųjų kanonų). Be jų metu priimtų kanonų, visuotinė Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčia taip pat pripažįsta apaštališkųjų kanonų, svarbiausiųjų vietos susirinkimų (256 m. Kartaginoje, 314 m. Ankaroje, 314-325 m. Neocezarėjoje, 340 m. Gangroje, 341 m. Antiochijoje, 342-381 m. Laodikėjoje, 343 m. Sardicoje, 394 m. Konstantinopolyje, 419 m. Kartaginoje), Šventųjų Tėvų (Dionizijaus Aleksandriečio, Grigaliaus Stebukladario, Petro Aleksandriečio ir kt.) kanoninių laiškų autoritetą bažnytinės drausmės klausimais. Kaip Visuotinio patriarchato Egzarchatas, Bendrija taip pat vadovaujasi vietinių Visuotinio Patriarchato susirinkimų metu priimtais sprendimais ir paklūsta Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo autoritetui bažnytinės drausmės klausimais.

6.5. Krikščionys ortodoksai (stačiatikiai) tiki vieną Dievą Švenčiausiąją Trejybę (Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią), taip pat kad vienas Švenčiausiosios Trejybės asmuo - Dievo Sūnus Jėzus Kristus - dėl mūsų tapo žmogumi, kad mus išganytų, viename asmenyje sujungdamas dvi -dieviškąją ir žmogiškąją - prigimtis, buvo nukryžiuotas, mirė ir buvo palaidotas, prisikėlė ir sugrįš paskutiniais laikais, taip pat kad dievogarboje privaloma naudoti šventąsias ikonas. Doroviniame gyvenime tikintieji yra pašaukti sekti Jėzaus Kristaus bei mūsų Bažnyčios šventųjų mokymu bei pavyzdžiu.

7. Bendrijos veiklos kryptys ir tikslai:

7.1. tenkinti savo bendruomenių narių religinius poreikius, mokyti juos Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios dvasinio gyvenimo pagrindų;

7.2. gauti paramą, teikti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

7.3. skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų krikščionių bendruomenių Lietuvoje, ir tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant šiuose įstatuose nurodytų tikslų;

7.4. puoselėti religines, etines ir kultūros vertybes Lietuvoje;

7.5. platinti krikščionių ortodoksų (stačiatikių) Bendrijos tikėjimo idėjas Lietuvoje.

8. Įgyvendindama įstatuose nurodytus tikslus, Bendrija:

8.1. organizuoja pamaldas, patarnavimus ir kitas šventąsias apeigas savo bendruomenių narių religiniams poreikiams tenkinti;

8.2. skaito viešas paskaitas ir organizuoja kitus viešus renginius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

8.3. gali steigti bendrojo lavinimo mokyklas ir kitokias mokymo, švietimo įstaigas, mokymo centrus (pvz., bažnytinės muzikos mokyklą), skirtus parengti šventąją dvasininkiją ir bendradarbiaujančius pasaulietinius (neįšventintus) atstovus, labdaros ir paramos fondus, įmones, žiniasklaidos priemones ir kitus juridinius asmenis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

8.4. gali samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;

8.5. gali stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų.

9. Bendrija gali užsiimti ir kitokia veikla, kurios reikia šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti, išskyrus tą, kurią draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

III SKYRIUS
BENDRIJOS ADMINISTRACINIAI ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

10. Bendrija turi šiuos organus:

10.1. Bendrijos egzarchas (toliau – Egzarchas);

10.2. Bendrijos kancleris (toliau – Kancleris);

10.3. Bendrijos taryba (toliau – Taryba);

10.4. Bendrijos bendruomenių (parapijų, vienuolynų ir kt.) atstovų susirinkimas (toliau -Susirinkimas);

10.5. Bendrijos auditorius (toliau – Auditorius).

11. Pagrindinis Bendrijos organas yra Egzarchas.

12. Egzarchas yra vienasmenis Bendrijos valdymo organas. Egzarchą skiria ir atleidžia Visuotinis patriarchas ir Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas.

13. Egzarchas:

13.1. veikia Bendrijos vardu, atstovauja Bendriją santykiuose su kitais asmenimis ir valstybe, sudaro sandorius Bendrijos vardu;

13.2. tvarko ūkinius ir finansinius Bendrijos reikalus, užtikrina, kad būtų vykdoma tvarkinga finansinė apskaita;

13.3. tvarko Bendrijos ūkinės veiklos dokumentus;

13.4. steigia bendruomenes, skiria bei atleidžia jų vadovus (klebonus, abatus ir t. t.), priskiria tarnystei šiuose bendruomenėse ir atleidžia dvasininkus;

13.5. pateikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;

13.6. organizuoja Bendrijos veiklą;

13.7. gali keisti Bendrijos registruotosios buveinės adresą;

13.8. skiria į pareigas ir atleidžia Kanclerį;

13.9. šaukia Susirinkimus ir Tarybos posėdžius.

14. Kancleris yra Egzarcho atstovas ir pavaduotojas, kuriam, esant poreikiui, Egzarchas gali deleguoti dalį savo įgaliojimų.

15. Kancleris:

15.1. yra skiriamas į pareigas arba atleidžiamas Egzarcho įsaku;

15.2. Egzarcho atsistatydinimo, mirties arba ligos atvejais, dėl kurių Egzarchas nebegali atlikti savo pareigų, Visuotinis patriarchas ir Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas paskiria Kanclerį arba bet kurį kitą Egzarchato dvasininką eiti Patriarcho įgaliotinio - vikaro pareigas.

16. Taryba ir Susirinkimas yra patariamieji Bendrijos organai.

17. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

18. Susirinkimą sušaukia Egzarchas.

19. Bendrijos bendruomenių nariai yra informuojami apie susirinkimo vietą ir laiką per Bendrijos bendruomenių pamaldas, iki Susirinkimo likus ne mažiau kaip trims savaitėms.

20. Kiekvieną Bendrijos bendruomenę Bendrijoje atstovauja visi jos įšventinti nariai ir vienas bendruomenės narių išrinktas neįšventintas atstovas.

21. Susirinkimas yra laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja Egzarchas ir nemažiau kaip pusė bendruomenių atstovų. Jei sušauktame susirinkime nebūna kvorumo, pakartotinis Susirinkimas gali būti šaukiamas po dviejų savaičių. Tuomet susirinkimas laikomas įvykusiu nepaisant dalyvių skaičiaus.

22. Susirinkimo pirmininku pagal pareigas yra laikomas Egzarchas; posėdžio pradžioje susirinkimas renka sekretorių, o Egzarchas ir sekretorius pasirašo Susirinkimo protokolą.

23. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma;

24. Susirinkimas:

24.1. nustato esmines Bendrijos religinės ir ūkinės veiklos kryptis;

24.2. siūlo Bendrijos įstatų pakeitimus;

24.3. renka Tarybą;

24.4. renka Auditorių;

24.5. tvirtina metinę Bendrijos veiklos ir Auditoriaus ataskaitą;

24.6. vykdo kitas šiuose įstatuose jam priskirtas funkcijas.

25. Tarybą sudaro penki Susirinkimo atviro balsavimo metu išrinkti Bendrijos įšventinti nariai ir Egzarchas.

26. Taryba yra renkama vieneriems metams, o Tarybos nariai gali būti perrenkami neribotam iš eilės einančių kadencijų skaičiui.

27. Taryba kiekvienais metais atsiskaito Susirinkimui.

28. Tarybos pirmininku pagal pareigas yra laikomas Egzarchas.

29. Tarybos posėdis yra laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja Egzarchas ir bent du Tarybos nariai. Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Jeigu yra lygus balsų skaičius, Egzarcho balsas yra laikomas lemiamu.

30. Tarybos posėdžiai, kuriuos šaukia Egzarchas, vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Egzarchas apie busimąjį posėdį praneša Tarybos nariams elektroniniu paštu, Tarybos narių nurodytais el. pašto adresais, iki posėdžio likus ne mažiau kaip dienai. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami, o protokolus pasirašo Egzarchas ir Tarybos sekretorius.

31. Jei Egzarcho pareigos yra laisvos arba jei jis ilgą laiką negali atlikti savo pareigų, šiuose jstatuose nurodytas pareigas turi vykdyti Visuotinio patriarcho ir Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo paskirtas asmuo, kuris eitų Egzarchato Patriarcho įgaliotinio – vikaro pareigas.

32. Taryba:

32.1. vieneriems metams išrenka Tarybos sekretorių, kuris protokoluoja Tarybos susirinkimus;

32.2. skiria finansininką, prireikus, nustato jo atlyginimą ir prižiūri, ar finansininkas tinkamai eina savo pareigas;

32.3. vykdo kitas šiuose įstatuose jai priskirtas funkcijas.

33. Bendrijos lėšų naudojimą kontroliuoja Auditorius.

34. Auditorius:

34.1. tikrina Bendrijos ir jos bendruomenių ūkinę ir finansinę veiklą;

34.2. finansiniams metams pasibaigus, atlieka Bendrijos ir jos bendruomenių ūkinės ir finansinės veiklos bei finansinių ataskaitų patikrinimą, jas įvertina ir savo išvadas pateikia Tarybai ir Susirinkimui;

34.3. atlieka neeilinį Bendrijos ir jos bendruomenių ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimą, jeigu to reikalauja daugiau kaip trečdalis Susirinkimo narių arba Taryba;

35. Egzarchas ir bendruomenių vadovai privalo pateikti Auditoriui paaiškinimus ir visus patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus.

IV SKYRIUS
ĮSTATŲ IR PAGRINDINĖS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

36. Bendrijos įstatai gali būti keičiami tik Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo sprendimu.

37. Įstatų pakeitimus gali siūlyti Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas, Bendrijos Susirinkimas, Taryba arba Egzarchas.

38. Bendrijos pagrindinės buveinės adresas gali būti keičiamas Egzarcho sprendimu, atsižvelgiant į Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo pritarimą.

V SKYRIUS
BENDRIJOS BENDRUOMENIŲ STEIGIMO, PRIĖMIMO Į BENDRIJĄ, JŲ NUOSTATŲ ARBA ĮSTATŲ PRIĖMIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

39. Bendrijos nariais yra bendruomenės. Bendrija turi teisę steigti bendruomenes (parapijas, vienuolynus ir kitas Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios kanonų teisėje numatytų tipų bendruomenes). Kiekviena Bendrijos bendruomenė yra laikoma juridiniu asmeniu.

40. Bendruomenių vadovai yra skiriami ir atleidžiami Egzarcho įsaku.

41. Sprendimą dėl bendruomenės steigimo, reorganizavimo, perleidimo kitai Bendrijai arba likvidavimo priima Egzarchas.

42. Visos Bendruomenės vadovaujasi šiais įstatais, Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios kanonų teise, Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo sprendimais ir savo nuostatais arba įstatais.

43. Bendruomenės nuostatai arba įstatai negali prieštarauti Bendrijos įstatams, Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo sprendimams ir Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios kanonų teisei.

44. Bendruomenės nuostatus savo sprendimu tvirtina ir keičia Egzarchas.

45. Egzistuojančios religinės bendruomenės, norinčios prisijungti prie Bendrijos, gali būti priimtos po sutarties su Egzarchu pasirašymo. Nuo pasirašymo momento senieji bendruomenės įstatai arba nuostatai tampa negaliojančiais, o bendruomenė pradeda vadovautis sutartyje numatytais įstatais.

46. Bendrijos bendruomenių nekilnojamasis ir kitas vertingas turtas yra įgyjamas ir parduodamas arba perleidžiamas tretiesiems asmenims tik gavus Egzarcho arba jo įgalioto asmens rašytinį sutikimą.

47. Likvidavus bendruomenę, jos turtas ir vertybės yra perleidžiamos Egzarchatui.

VI SKYRIUS
BENDRIJAI PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO,
NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKA

48. Bendrija veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę ir buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Bendrijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas. Toks turtas gali būti perkamas Bendrijos sąskaita, o taip pat įgyjamas dovanojimo, paveldėjimo arba kitokiu teisėtu būdu.

50. Bendrijos pajamų šaltiniai:

50.1. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros ir paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

50.2. skolinto kapitalo lėšos;

50.3. Bendrijai skirti palikimai pagal testamentą;

50.4. nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

50.5. atskaitymai iš įsteigtų įmonių pelno;

50.6. kredito įstaigų mokamos palūkanos už jose laikomus Bendrijos indėlius;

50.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

51. Bendrijos lėšos yra naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Bendrijos nariams, išskyrus Bendrijos dvasininkus ir asmenis, su kuriais Bendrija sudaro darbo sutartis.

52. Bendrija turi teisę įdarbinti asmenis, su kuriais yra sudaroma darbo sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

53. Bendrijos dvasininkai gali būti išlaikomi iš Bendrijos lėšų pagal jos nustatytą tvarką arba gauti tiesioginę paramą iš tikinčiųjų už religinius patarnavimus.

VII SKYRIUS 
BENDRIJOS REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO IR PO JOS LIKVIDAVIMO LIKUSIO TURTO PASKIRSTYMO 
TVARKA

54. Bendrija gali būti likviduojama Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo sprendimu. Bendrija gali būti reorganizuojama Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo sprendimu.

55. Likvidavus Bendriją jos turtas ir lėšos, likusios patenkinus visus kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal Bendrijos darbo sutartis, yra perleidžiamos kitai religinei Bendrijai arba bendruomenėms, kurių tikslai yra artimi Bendrijos įstatuose deklaruotiems tikslams. Jei tokių religinių bendrijų arba bendruomenių nėra, Bendrijos likęs turtas ir lėšos gali būti perleidžiamos kitoms nevyriausybinėms organizacijoms arba labdaros ir paramos fondams.

56. Sprendimą dėl likviduotos Bendrijos likusio turto ir kapitalo gausiančios(-ų) organizacijos(-ų) priima Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas. Bendrijos Taryba savo vertinimą dėl galimos gavėjos(-ų) teikia Visuotiniam patriarchatui, tačiau Visuotinis patriarchatas tokiu vertinimu neprivalo vadovautis.

Įstatus patvirtino Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas mūsų Viešpaties du tūkstančiai dvidešimt trečių metų gruodžio devynioliktą dieną (2023-12-19), o tai paliudydami ir patvirtindami, mes šį dokumentą pasirašėme

Visuotiniame patriarchate, 2024 mūsų Viešpaties metų sausio 11 d.

+ BALTRAMIEJUS
Konstantinopolio-Naujosios Romos arkivyskupas ir Visuotinis patriarchas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai