Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (lapkričio 17-24 d.)

Tbilisio teologijos seminarija ir akademija. Foto: tsas.ge

SAKARTVELAS

Lapkričio 17 d., patriarcho Elijo II palaiminimu Tbilisio teologijos akademija ir seminarija surengė mokslinę ir teologinę konferenciją, skirtą Pavelui Ingorokvai, susirinkimo Sakartvelo Bažnyčios autokefalijai atkurti nariui ir aktyviam Sakartvelo prisijungimo prie Sovietų Rusijos priešininkui, senovės kartvelų rankraščių tyrinėtojui, meno redaktoriui ir mecenatui, atminti. Renginį atidarė Tbilisio teologinės akademijos ir seminarijos rektorius, teologijos daktaras, profesorius protopresbiteris Georgijus Zviadadzė, savo kalboje išvardinęs ypatingus Pavelo Ingorokvos nuopelnus.

Pranešimus skaitė istorijos ir teologijos daktaras, profesorius Sergo Vardasanidzė ir istorijos mokslų daktaras, Gelato mokslų akademijos akademikas, profesorius Eldaras Bubulašvilis. Renginyje taip pat dalyvavo Tbilisio teologinės akademijos ir seminarijos studentai bei dėstytojai. Susitikimo pabaigoje Tbilisio teologijos akademijos rektorius protopresbiteris Georgijus Zviadadzė padėkojo konferencijos organizatoriams ir dalyviams už renginį ir už didžiojo mokslininko ir kovotojo už Sakartvelo Bažnyčios bei Sakartvelo žmonių nepriklausomybę pasiekimų įvertinimą.

SUOMIJA

Suomijos Ortodoksų Bažnyčios parapijose lapkričio 5–19 dienomis vyko rinkimai į parapijų tarybas. Išrinktų tarybų narių įgaliojimai galios iki 2027 metų. Rinkėjų procentas buvo mažesnis nei ankstesniuose rinkimuose, tačiau visos bendruomenės sudarė savo parapijų tarybas. Šešiose parapijose dauguma parapijų tarybose yra moterys.

KIPRAS

Lapkričio 20 d. Kipro sostinėje Nikosijoje vyko seminaras tema "Bažnytinis turtas Kipro ir Graikijos bažnyčiose: lyginamoji analizė".

Nikosijos universiteto Teisės fakultetas ir Kanonų teisės draugija organizavo šį susitikimą, kad aptartų įvairius teisinius bažnytinių bendruomenių ir organizacijų Graikijoje ir Kipre klausimus. Teisininkai, bažnyčių administratoriai ir kanonų teisės specialistai išdėstė daugybę probleminių temų ir jų sprendimo būdų.

AUSTRALIJA

Lapkričio 21 d. šv. Kotrynos ortodoksų parapijoje Rytų Malverne (Australija, Konstantinopolio patriarchatas) vyko šv. Andriejaus teologinės kolegijos atvirų durų diena. Renginys sulaukė didelio dvasininkų ir pasauliečių, įskaitant dabartinius studentus ir absolventus, dėmesio, o jo tikslas buvo skatinti domėjimąsi teologiniu švietimu, taip pat suteikti naudingos informacijos apie teologijos studijų kursus ir apžvelgti visą šv. Andriejaus kolegiją. Renginį atidarė Australijos arkivyskupas Makarijus, kolegijos prezidentas ir dekanas, kuris pabrėžė, kad teologijos studijos galiausiai yra įžengimas į "Viešpaties džiaugsmą".

Kolegijos prodekanas, docentas Filipas Kariatlis savo kalboje pažymėjo, kad teologija yra ne tik akademinis užsiėmimas, bet ir apima asmeninę transformaciją, kai studentas savo akademinėje kelionėje siekia susitikti su gyvuoju Kristumi.

LENKIJA

Lapkričio 21 d. Komančės mieste vyko Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios Metodinė ir katechetinė konferencija. Konferencijos plenarinę dalį pradėjo Pšemyslio ir Gorlicos arkivyskupas Paisijus, kuris savo kreipimesi į katechetus pabrėžė: "Jaunosios kartos tikėjimo sunkumų ir krizių akivaizdoje turime būti jautrūs jų problemoms. Dirbkime kurdami ryšius su studentais, nes tame yra vaisingos katechezės didžiausia tikimybė..."

Konferencijos dalyviai dalijosi savo patirtimi katechetiniame ir misionieriškame darbe, taip pat kūrė bendrų veiksmų planus.

JERUZALĖ

Lapkričio 22 d. buvo minimos 18-osios Jeruzalės patriarcho Teofiliaus III išrinkimo ir intronizacijos metinės.

Šventojo Kapo bažnyčioje vyko patriarcho Teofiliaus vadovaujamos iškilmingos pamaldos, jam koncelebravo su Jeruzalės Ortodoksų Bažnyčios vyskupai, Šventojo Kapo bažnyčios vienuoliai, Izraelio ir Palestinos parapijiniai dvasininkai, pamaldose dalyvavo diplomatai ir graikų diasporos Šv. Žemėje atstovai.

ITALIJA

Lapkričio 22 dieną Konstantinopolio Visuotinis patriarchas Baltramiejus išvyko į Neapolį, kur prestižinėje ceremonijoje jam bus suteiktas Pietų Italijos popiežiškosios teologinės akademijos garbės daktaro laipsnis. Be to, jis skaitys pagrindinį pranešimą konferencijoje "Liturgija: vienybės taškas Visuotinėje Bažnyčioje".

Konstantinopolio patriarchą lydėjo Italijos metropolitas Polikarpas ir jo augziliaras, Kratos vyskupas Georgijus.

BULGARIJA

Lapkričio 22 d. Bulgarijos Prezidentas susitiko su Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo nariais. Prezidentas Rumenas Radevas išreiškė nuomonę, kad Bulgarijos valstybė ir Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčia yra bendrai atsakingos už Bulgarijos žmones bei už santykių su bulgarų diaspora palaikymą ir plėtojimą visame pasaulyje.

Pokalbis yra dialogo tarp valstybės vadovo ir Ortodoksų Bažnyčios vadovybės bei kitų Bulgarijos tradicinių religijų lyderių dalis. Susitikimo metu prezidentas R. Radevas pabrėžė istorinį Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios vaidmenį išsaugant Bulgarijos žmonių nacionalinį identitetą. Bendra Prezidento ir Sinodo pozicija buvo ta, kad Bulgarijos nacionalinių interesų apsauga ir dvasinio, kultūrinio bei istorinio paveldo išsaugojimas reikalauja visų valstybės institucijų ir Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo pastangų vienybės.

GRAIKIJA

Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupas Jeronimas susitiko su Indonezijos Respublikos viceprezidentu Marufu Aminu. Sveikindamas Indonezijos Respublikos delegaciją Šventojoje Atėnų arkivyskupijoje, arkivyskupas pabrėžė Jėzaus mokymą apie meilę kaip pirmąjį sambūvio ir bendradarbiavimo principą. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į vizito svarbą, matydamas jį kaip galimybę pasiekti gilesnį abiejų šalių supratimą ir ryšį, neapsiribojant vien turizmu. Pokalbio metu ponas viceprezidentas pabrėžė Indonezijos pagarbą visoms religijoms. „Krikščionybė ir islamas, – sakė jis, – turi bendrą pagrindą – vieną meilės, supratimo ir gailestingumo žmogaus netobulumams Dievą“.

RUMUNIJA
 
Rumunijos patriarchas Danielius atidarė bažnytinio meno muziejų. Foto: orthodoxtimes.com

Rumunijos patriarchas Danielius atidarė bažnytinio meno muziejų Bukarešto patriarcho rūmuose. Eksponatai priklauso Petro ir Monikos Marijos Petersonų kolekcijai. „Muziejaus ekspozicijoje, kurią šiandien atidarome Patriarcho rūmuose, – savo sveikinimo kalboje sakė Jo Šventenybė patriarchas Danielius, – pristatomi 15–19 a. sukurti įvairių meno žanrų kūriniai. Tai religinių meno kūrinių kolekcija, išraiškingai atspindinti senąjį Rumunijos meną.“

Patriarchas Danielius priminė, kad "ikona reikalauja dvasinės blaivybės būsenos" ir pabrėžė, kad muziejuose eksponuojamos ikonos "neturėtų būti traktuojamos tik kaip meno objektai, bet turėtų būti ir toliau gerbiamos, nes iš pradžių jos buvo pašventintos kaip liturginiai objektai pagerbimui bažnyčioje ar namuose".

Muziejaus atidarymo kulminacija tapo apdovanojimų ceremonija muziejaus organizatoriams ir šimtus eksponatų perdavusiai Petersonų šeimai. Už šimtus labai vertingų rumunų tautos dvasinės kultūros eksponatų išsaugojimą Petersonams įteikti patriarcho kryžiai - aukščiausias Rumunijos patriarchato apdovanojimas pasauliečiams.

Kolekcijoje yra daugybė karališkųjų ikonų, taip pat liturginių reikmenų, įskaitant senovės rumunų literatūros paminklus, tokius kaip šv. Barlaamo iš Moldovos pasakojimai (1643 m.), Balgrado Naujasis Testamentas (1648 m.). ir Šerbano Kantakuzeno Biblija (1688).

JAV-KONSTANTINOPOLIS

Naujoje JAV Tarptautinės religijos laisvės komisijos ataskaitoje išsamiai aprašoma sisteminė diskriminacija, su kuria susiduria Konstantinopolio patriarchatas. Jame išsamiai nagrinėjami grasinimai religiniam turtui Turkijoje, įskaitant maldos namus, religines institucijas ir kapines. Pranešime atkreipiamas dėmesys į Lozanos sutarties nuostatas, kuriomis iš pradžių Turkijos nemusulmonų bendruomenėms buvo suteikta apsauga ir religijos laisvė. Tačiau dabartinė padėtis aiškiai rodo, kaip šios teisės dažnai buvo pažeidžiamos, ypač imantis veiksmų prieš krikščionims svarbias vietas. Pastaruoju metu Konstantinopolio Marmaros regione padaugėjo išpuolių prieš ortodoksų bažnyčias.

Pranešime taip pat pabrėžiama, kad bažnyčios turto įšaldymas taip pat yra keršto priemonė. Ryškus šios praktikos pavyzdys yra tai, kad Turkijos valdžios institucijos 1964 m. užgrobė graikų ortodoksų Prinkipos našlaičių namus. Dėl nepakankamos priežiūros laikui bėgant pastatai nunyko ir buvo apgadinti.

Nors tiesioginių sprogdinimų ir teroristinių išpuolių skaičius per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo, ataskaitoje pabrėžiama, kad padaugėjo tokių incidentų kaip vandalizmas, padegimai, religinio turto naikinimas ir plėšimai. Apskritai ataskaitoje teigiama, kad šie rezultatai rodo didesnę Turkijos valdžios institucijų politinę apatiją ginant šalies nemusulmoniškų mažumų nuosavybės teises.

UKRAINA

Kijevo ir visos Ukrainos metropolitas Epifanijus dalyvavo XIII tarptautinėje akademinėje konferencijoje "Ortodoksija Ukrainoje", skirtoje Orumo revoliucijos 10-mečiui paminėti. Metropolitas Epifanijus atkreipė dėmesį į išskirtinį Kijevo šv. Mykolo vienuolyno vaidmenį Orumo revoliucijos įvykiuose ir šiuolaikinėje Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios ir Ukrainos valstybės istorijoje.

Sveikinimus taip pat perdavė Kijevo ortodoksų teologinės akademijos rektorius protojerėjus Oleksandras Trofimliukas, Valstybės etnopolitikos ir sąžinės laisvės tarnybos vadovas Viktoras Jelenskis ir Ukrainos archeologijos ir šaltinių studijų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis Dmytro Gordienko. Mokslinės konferencijos organizatoriai buvo Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Hruševskio Ukrainos archeologijos ir šaltinių studijų institutas, Nacionalinis rezervatas "Kijevo Sofija" ir Tarptautinis Atono paveldo institutas.
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Vitalijus Mockus ir kun. Vladimiras Seliavko

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai