Bendrieji parapijų įstatai (projektas diskusijai)

[EITI Į VISŲ DOKUMENTŲ PUSLAPĮ]

Tai tik parapijų įstatų projektas, kuris pateiktas viešai diskusijai. Pasisakyti gali kiekvienas mūsų Bažnyčios narys. Visos parapijos turės vienodus įstatus. Parapijų tarpusavio santykius egzarchato lygiu apibrėžia egzarchato įstatai

Santykius su valstybe apibrėžia Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Visuotinio patriarchato susitarimas dėl bendradarbiavimo.

Savo įžvalgas įstatų atžvilgiu galima pateikti interneto anketoje arba per parapijos kleboną.


 parapijos PAVADINIMAS

įstatai

I       SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pavadinimas parapija (toliau – Bendruomenė) yra religinė bendruomenė, Mietas mieste vienijanti krikščionių ortodoksų (stačiatikių) tikėjimą išpažįstančius asmenis į eucharistinį susirinkimą.

2. Bendruomenė yra Visuotinio patriarchato egzarchato Lietuvoje religinės bendrijos (toliau – Bendrija) narė, todėl religinėje, administracinėje, finansinėje ir ūkinėje veikloje yra pavaldi ir atskaitinga Bendrijos vadovui (egzarchui). Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat Bendrijos įstatais, Bendrijos vadovo sprendimais, dekretais bei įsakais, ir šiais įstatais.  

3. Bendruomenė turi antspaudą su savo pavadinimu ir mažiausiai vieną sąskaitą kredito įstaigoje. ANTSPAUDO APRAŠYMAS: antspaudas yra apvalus. Jame yra žodžiai VISUOTINIS PATRIARCHATAS (išoriniame apskritimo krašte, viršuje), LIETUVOS EGZARCHATAS (apskritimo viduje) ir PARAPIJOS PAVADINIMAS (apskritimo viduje). Įrašus apjungia viduryje esantis atvaizdas.

4. Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako visu savo turtu, tačiau neatsako už bendruomenės narių prisiimtus įsipareigojimus.

5. Bendruomenė įsteigta neribotam laikui. Ją reorganizuoti arba likviduoti turi teisę tik Bendrijos vadovas (egzarchas).

6. Bendruomenės religinio mokymo pagrindai yra išdėstyti Bendrijos įstatuose.

II    SKYRIUS
Bendruomenės veiklos kryptys ir tikslai

7. Bendruomenės veiklos kryptys ir tikslai:

7.1. tenkinti savo narių religinius poreikius, mokyti juos dvasinio gyvenimo pagrindų;

7.2. gauti paramą, teikti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

7.3. skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų krikščionių tikėjimo bendruomenių Lietuvoje, tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant šiuose įstatuose nurodytų tikslų;

7.4. puoselėti kultūros, religines ir etines vertybes Lietuvoje;

7.5. platinti savo tikėjimo idėjas Lietuvoje.

8. Įgyvendindama įstatuose nurodytus tikslus Bendruomenė:

8.1. organizuoja pamaldas, patarnavimus ir kitas šventąsias apeigas savo narių religiniams poreikiams tenkinti;

8.2. skaito viešas paskaitas ir organizuoja kitus viešus renginius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

8.3. gali steigti bendrojo lavinimo mokyklas ir kitokias mokymo, švietimo įstaigas, labdaros ir paramos fondus, įmones, žiniasklaidos priemones ir užsiimti leidybine veikla Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

8.4. gali samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;

9. Bendruomenė įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai arba Bendruomenės įstatai.

III  SKYRIUS
Bendrijos organai, jų kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka

10. Bendruomenė turi šiuos organus:

10.1. Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas);

10.2. Bendruomenės klebonas (toliau – Klebonas);

10.3. Bendruomenės seniūnas (toliau – Seniūnas);

10.4. Bendruomenės iždininkas (toliau – Iždininkas);

10.5. Bendruomenės taryba (toliau – Taryba);

10.6. Bendruomenės dvasininkija (toliau – Dvasininkija).

11. Pagrindinis Bendruomenės valdymo organas yra Susirinkimas.

12. Bendruomenės Susirinkime gali dalyvauti visi jos nariai. Balso teisę turi veiklieji nariai.

13. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir įsigali juos patvirtinus Bendrijos vadovui (egzarchui).

14. Susirinkimo posėdžio pradžioje išrenkamas laikinasis sekretorius, kuris protokoluoja susirinkimą ir skaičiuoja balsus. Susirinkimo protokolus pasirašo klebonas, seniūnas, laikinasis sekretorius ir Bendrijos vadovas (egzarchas).

15. Susirinkimas:

15.1. išklauso ir tvirtina metinę Bendruomenės veiklos ir finansinės būklės ataskaitą;

15.2. nustato esmines Bendruomenės veiklos kryptis;

15.3. tvirtina svarbiausius Bendruomenės finansinius sprendimus;

15.4. nustato veikliųjų Bendruomenės narių metinio įnašo dydį;

15.5. tvirtina veikliųjų narių sąrašą;

15.6. teikia garbės nario vardą;

15.7. renka Seniūną;

15.8. renka Iždininką;

15.9. vykdo kitas šiuose įstatuose jam priskirtas funkcijas.

16. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

17. Susirinkimą šaukia Klebonas. Jeigu Klebonas nėra paskirtas, susirinkimą gali šaukti Bendrijos vadovas (Egzarchas).

18. Apie susirinkimo vietą ir laiką pranešama bendrijos nariams per Bendruomenės pamaldas ne vėliau kaip savaitė prieš Susirinkimą.

19. Susirinkimo pirmininku pagal pareigas yra Klebonas.

20. Klebonas yra vienasmenis Bendruomenės valdymo organas. Kleboną skiria ir atleidžia Bendrijos vadovas (egzarchas). Bendruomenės susirinkimas gali siūlyti Bendrijos vadovui (egzarchui) kandidatus klebono pareigoms.

21. Klebonu gali būti tik kunigo arba vyskupo šventimus turintis asmuo.

22. Klebonas:

22.1. veikia Bendruomenės vardu, atstovauja Bendruomenę santykiuose su kitais asmenimis ir valstybe, sudaro sandorius Bendruomenės vardu;

22.2. tvarko ūkinius ir finansinius Bendruomenės reikalus, užtikrina, kad būtų vykdoma tvarkinga finansinė apskaita;

22.3. tvarko Bendruomenės ūkinės veiklos dokumentus;

22.4. pateikia duomenis ir dokumentus Bendrijai bei valstybės institucijoms;

22.5. organizuoja Bendruomenės veiklą;

22.6. šaukia Susirinkimus ir Tarybos susitikimus;

22.7. turi didžiausią autoritetą Bendruomenėje tikėjimo mokymo, disciplinos ir liturgikos klausimais.

23. Dvasininkija – tai visi Bendruomenei priskirti dvasininkai. Dvasininkais yra laikomi asmenys, turintys vyskupo, kunigo arba diakono šventimus; kitus šventimus arba palaiminimus turintys arba jų visai neturintys asmenys yra laikomi pasauliečiais.

24. Dvasininkai Bendruomenei priskiriami arba iš jos pašalinami Bendrijos vadovo (egzarcho) sprendimu. Dvasininkija kartu su Seniūnu atstovauja Bendruomenę Bendrijos susirinkime. Pagrindinė Dvasininkijos užduotis Bendruomenėje yra rūpintis dvasiniais reikalais. Visi dvasininkai, išskyrus Kleboną, Bendruomenės valdyme dalyvauja tik kaip Susirinkimo dalyviai.

25. Taryba yra vykdomasis Bendruomenės organai.

26. Tarybą sudaro Klebonas, Seniūnas ir Iždininkas. Jeigu Susirinkimas mato poreikį, gali būti išrinktas dar vienas arba du papildomi Tarybos nariai.

27. Taryba renkama vieneriems metams, Tarybos nariai gali būti perrenkami neribojant kadencijų skaičiaus.

28. Taryba kiekvienais metais atsiskaito Susirinkimui.

29. Tarybos pirmininku pagal pareigas yra Klebonas.

30. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, juos šaukia Klebonas.

31. Taryba:

31.1. skiria Bendruomenės finansininką, reikalui esant nustato jo atlyginimą, prižiūri, ar finansininkas tinkamai eina savo pareigas;

31.2. aptarinėja svarbiausius aktualius Bendruomenės gyvenimo klausimus;

31.3. vykdo Susirinkimo patvirtintus Bendruomenės veiklos planus;

31.4. vykdo kitas šiuose įstatuose jai priskirtas funkcijas.

32. Bendruomenės lėšų panaudojimą kontroliuoja Klebonas ir Iždininkas. Klebonas privalo pateikti informaciją ir paaiškinimus apie lėšų panaudojimą ir finansinę veiklą Bendrijos vadovui (egzarchui) ir Bendrijos auditoriui, pristatyti Bendruomenės finansinės būklės ataskaitą Susirinkimui.

33. Iždininku gali būti tik pasaulietis.

34. Iždininkas kartu su Klebonu atidaro aukų dėžutes, kartu įrašo aukas į Aukų ir išlaidų knygą, pataria Klebonui lėšų panaudojimo klausimais, gali susipažinti su Aukų ir išlaidų bei Turto knygos turtiniu. Iždininko pagrindinė užduotis – užtikrinti Bendruomenės finansinį skaidrumą.

35. Bendruomenės nekilnojamasis ir kitas vertingas turtas yra įgyjamas ir parduodamas arba perleidžiamas tretiesiems asmenims tik gavus Egzarcho arba jo įgalioto asmens rašytinį sutikimą.

36. Seniūnu gali būti tik pasaulietis.

37. Seniūnas atstovauja Bendruomenę Bendrijos susirinkime, pataria Klebonui lėšų panaudojimo ir kitais klausimais. Seniūnas yra Bendruomenės pasauliečių lyderis, kurio pagrindinė užduotis atstovauti pasauliečių interesus.

38. Jeigu Bendruomenė tampa kanoniškai netvarkinga, Bendrijos vadovas (egzarchas) laikinai gali perimti jos valdymą. Tuomet jo valdymas yra vienasmeniškas. Apie Bendruomenės kanoninį tvarkingumą sprendžia  Bendrijos vadovas (egzarchas) arba Visuotinio patriarchato Šventasis Sinodas. Paskelbus Bendruomenę kanoniškai netvarkinga, ji gali apskųsti sprendimą kanonų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
Įstatų ir būstinės keitimo tvarka

39. Bendruomenės įstatai gali būti keičiami tik Bendrijos vadovo (egzarcho) sprendimu.

40. Įstatų pakeitimus gali siūlyti Dvasininkija arba Seniūnas Bendrijos susirinkime.

41. Bendruomenės būstinės adresas gali būti pakeistas Bendrijos vadovo (egzarcho) sprendimu.

V    SKYRIUS
Narių priėmimo į religinę bendruomenę, išstojimo, pašalinimo iš jos tvarka, narių teisės ir pareigos

42. Bendruomenės nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kurie sutinka su Bendrijos mokymu ir stengiasi gyventi pagal Bendrijos propaguojamus principus.

43. Nepilnamečiai gali tapti Bendruomenės nariais tik esant tėvų ar globėjų sutikimui.

44. Bendruomenės nariu tampama:

44.1.  Iš Bendruomenės dvasininko priėmus šventojo krikšto sakramentą pagal Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios papročius

44.2.  Iš Bendruomenės dvasininko priėmus šventąjį sutvirtinimo sakramentą pagal Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios papročius

44.3. Jeigu asmuo buvo kitos Ortodoksų (Stačiatikių) Vietinės Bažnyčios nariu – iš Bendruomenės dvasininko priėmus pirmąją Šventąją Komuniją.

45. Veikliu Bendruomenės nariu yra Bendruomenės narys, mokantis metinį Bendruomenės įnašą arba turintis Bendruomenės garbės nario vardą.

46. Narystę Bendruomenėje patvirtina Bendrijos vadovo (egzarcho) pasirašytas liudijimas apie narystę.

47. Bendruomenė turi turėti visų jame pakrikštytųjų ir sutvirtintųjų asmenų sąrašą (krikštų knyga), taip pat išduotų Bendrijos vadovo (egzarcho) liudijimų apie narystę sąrašą.

48. Kitos privalomos Bendruomenės knygos – Laidotuvių knyga, Santuokų knyga.

49. Veiklus Bendruomenės narys turi teisę rinkti Seniūną, Iždininką arba būti renkamas į šias pareigas.

50. Bendruomenės narys turi teisę:

50.1. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis ir patarnavimais;

50.2. gauti informaciją apie Bendruomenės veiklą;

50.3. naudotis Bendruomenės sukaupta informacija, išskyrus kai prieigą prie informacijos riboja Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrijos instrukcijos;

50.4. dalyvauti Bendruomenės organizuojamuose renginiuose;

50.5. išstoti iš Bendruomenės. Norintys išstoti, išstojusieji bei pašalinti iš Bendruomenės nariai neturi teisės į jos turtą.

51. Bendruomenės narių pareigos:

51.1. laikytis Bendruomenės įstatų, stengtis gyventi pagal Bendruomenės mokymą, laikytis Bendruomenėje propaguojamų moralinių principų ir kanonų;

51.2. vykdyti Visuotinio patriarchato Šventojo Sinodo ir Bendrijos vadovo (Egzarcho) sprendimus;

51.3. nevykdyti veiklos, prieštaraujančios Bendruomenės įstatams.

52. Bendruomenės narys Bendrijos vadovo (egzarcho) sprendimu gali tapti kitos Bendrijos bendruomenės nariu. Taip įvyksta paskiriant dvasininką tarnystei kitoje bendruomenėje arba pasauliečiui paprašius pakeisti bendruomenę. Dvasininkai gali būti kelių bendruomenių nariais, pasauliečiai gali būti tik vienos Bendrijos bendruomenės nariais.  

53. Bendruomenės narys gali būti pašalintas iš Bendruomenės nepriskiriant kitai bendruomenei, jei jo veikla prieštarauja Bendruomenės principams, jei ji nukreipta prieš Bendruomenę arba jei jis kitaip pažeidžia šiuos įstatus. Sprendimą dėl Bendruomenės nario pašalinimo priima Bendrijos vadovas (egzarchas). Pašalintas Bendruomenės narys gali prašyti Bendrijos vadovą (egzarchą) šį sprendimą peržiūrėti arba skųsti Visuotinio Konstantinopolio patriarchato Šventajam Sinodui kanonų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
Bendruomenei priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka

54. Bendruomenė veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę ir buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

55. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už Bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

56. Bendruomenės nekilnojamasis ir kitas vertingas turtas yra įgyjamas ir parduodamas arba perleidžiamas tretiesiems asmenims tik gavus Egzarcho arba jo įgalioto asmens rašytinį sutikimą.

57. Bendruomenės lėšų šaltiniai:

57.1. fizinių ir juridinių asmenų, paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

57.2. skolinto kapitalo lėšos;

57.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys bendrijai;

57.4. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

57.5. atskaitymai iš įsteigtų įmonių pelno;

57.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendrijos lėšas;

57.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

58. Bendruomenės lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos bendrijos nariams, išskyrus Bendruomenės dvasininkus ir asmenis, su kuriais Bendruomenė sudaro darbo sutartis.

59. Bendruomenė turi teisę priimti į darbą asmenis, su kuriais sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

60. Dvasininkai gali būti išlaikomi iš bendrijos lėšų pagal jos nustatytą tvarką arba gauti išlaikymą tiesiogiai iš tikinčiųjų už religinius patarnavimus.

61. Bendrijos vadovo (egzarcho) sprendimu Bendruomenei gali būti nustatytas privalomas įnašas Bendrijos poreikiams.

VII SKYRIUS
Bendruomenės reorganizavimo, likvidavimo ir likusio turto paskirstymo ją likvidavus tvarka

62. Bendruomenė gali būti likviduojama Bendrijos vadovo (egzarcho) sprendimu. Bendrija gali būti reorganizuojama Bendrijos vadovo (egzarcho), jei tokią galimybę numato galiojantys įstatymai.

63. Likvidavus Bendruomenę jos likęs turtas ir lėšos, likusios patenkinus visus kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodamos Bendrijai.

 Įstatai svarstyti Egzarchato susirinkime [data]

Įstatai patvirtinti [data] Visuotinio patriarcho egzarcho Lietuvoje sprendimu

[parašas]

[EITI Į VISŲ DOKUMENTŲ PUSLAPĮ]

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai