Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (balandžio 6-13 d.)

Jeruzalės patriarchas Teofilis priėmė Vašingtono Biblijos muziejaus darbuotojų delegaciją. Foto: orthodoxtimes.com
JERUZALĖ

2024 m. balandžio 9 d., antradienį, Jeruzalės patriarchas Teofilis priėmė Vašingtono Biblijos muziejaus darbuotojų delegaciją ir vyriausiąjį kuratorių Jeffrey Klochą. Susitikime aptartos Jeruzalės ortodoksų patriarchato ir pasaulinio garso muziejaus bendradarbiavimo galimybės. Susitikimo pabaigoje patriarchas Teofilis ir ponas Džefris Klochas apsikeitė atminimo dovanomis.

SERBIJA

Abipusės pagarbos dvasia Serbijos patriarchas Porfirijus visiems islamo tikėjimo išpažinėjams skyrė šiltą ir išsamią žinią. Artėjant Eid al-Fitr šventei, žyminčiai Ramadano pabaigą, patriarchas nuoširdžiai pasveikino islamą išpažįstančius brolius ir seseris.

Serbijos patriarchas atkreipė dėmesį į krikščionių ir musulmonų bendrumą, nes abi bendruomenės gerbia ir šlovina vieną Dievą Kūrėją.

KANADA

Praėjusią savaitę Oukvilyje, Kanadoje, buvo įkurta nauja rumunų stačiatikių misija, skirta šventiesiems imperatoriams Konstantinui ir Elenai bei šventajam Paisijui (Veličkovskiui). Kanados rumunų ortodoksų bažnyčios vyskupas Jonas šventė pirmąją Dieviškąją Liturgiją bendruomenės bažnyčioje. Pirmosiose kongregacijos pamaldose dalyvavo Rumunijos generalinė konsulė Toronte ponia Oana Gerge.

GRAIKIJA

Visuotinis patriarchas Baltramiejus dalyvaus 9-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Mūsų vandenynas“, kuri vyks 2024 m. balandžio 15-17 d. Atėnuose, Stavroso Niarchoso fondo kultūros centre. Graikijos užsienio reikalų ministras Giorgos Gerapetritis per spaudos konferenciją, skirtą tarptautinės konferencijos pristatymui, sakė, kad ši konferencija yra viena iš pagrindinių iniciatyvų, skirtų aplinkos, ypač vandenynų ir vandenų, apsaugai. Forume dalyvaus 120 delegacijų iš įvairių šalių ir žemynų. Europos Sąjungai atstovaus Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Šarlis Mišelis ir už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius.

ALEKSANDRIJA

Sekmadienį, balandžio 7 d., Kairo (Egiptas) Švento Mikalojaus katedros bažnyčioje buvo švenčiama patriarchalinė Liturgija, kuriai vadovavo popiežius Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II. Liturgijos metu archimandritas Konstantinas buvo konsekruotas naujuoju Džubos ir Pietų Sudano vyskupu.

SERBIJA

Balandžio 7 d. buvo švenčiama Apreiškimo šventė, šventojo Justino Popovičiaus 130-osios gimimo, 45-osios mirties ir 10-osios paskelbimo šventuoju metinės. Šią dieną Belgrade vyko konferencija, skirta vienuoliui Justinui ir jo dvasiniam palikimui atminti. Susitikimą atidarė Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus.

GRAIKIJA

Graikijos Bažnyčios Šventasis Sinodas, paskelbęs žinią, skirtą Šventojo Kryžiaus savaitei ir perskaitytą visose šalies bažnyčiose, paragino tėvus netrukdyti savo vaikams pasišvęsti kunigiškai tarnystei. Šios žinios proga - kunigiškųjų pašaukimų savaitė, kurią Graikijos Bažnyčia įvairiais renginiais švenčia šiuo gavėnios laikotarpiu. Šventasis Sinodas ragina jaunuolius, nešiojančius savyje kunigystės liepsną, priimti Kristaus pašaukimą ir tarnauti Jam, Jo Bažnyčiai ir Jo tautai.

RUMUNIJA

Balandžio 10 d. Rumunijos patriarchas Danielius ir kitų tradicinių Rumunijos religinių konfesijų atstovai Rumunijos nacionalinio meno muziejaus pastate susitiko su valstybės atstovais. Susitikimo dalyviai aptarė klausimus, susijusius su religinių organizacijų ir valstybės bendradarbiavimo socialinėje srityje stiprinimu.

UKRAINA

Balandžio 7-11 d. Ukrainoje lankėsi Europos Bažnyčių konferencijos delegacija, vadovaujama organizacijos pirmininko, Didžiosios Britanijos arkivyskupo Nikitos.

Vizito tikslas - susipažinti su bažnytine situacija Ukrainoje ir tarpbažnytinio bei tarpreliginio bendradarbiavimo Ukrainoje koordinacinės tarybos veikla. Be to, delegacijos nariai susipažino su šalies vyriausybės veikla, surengė pokalbius dėl iniciatyvos „Keliai į taiką pasaulyje“.

Vizito metu pasikeista patirtimi su įvairių Ukrainos bažnyčių ir bendruomenių atstovais. Delegacija buvo supažindinta su niokojančiais karo padariniais. Europos Bažnyčių konferencija paliudijo apie nepalaužiamą savo narių bažnyčių valią būti kartu su Ukrainos žmonėmis vykstant karui.

ŠVEDIJA

2024 m. balandžio 10 d. Pasaulinės bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus pastoriaus Dr. Jerry Pillay kvietimu šioje tarptautinėje ekumeninėje organizacijoje lankėsi Kijevo ir visos Ukrainos metropolitas Epifanijus. Vizito metu PSKP primą lydėjo Belacerkovskio metropolitas Jevstratijus, Išorinių bažnytinių ryšių departamento pirmininko pavaduotojas. Ekumeniniame centre Ženevoje, kur įsikūrę Pasaulio Bažnyčių tarybos valdymo organai, Jo eminenciją metropolitą Epifanijų priėmė Tarybos generalinis sekretorius pastorius Dr. Jerry Pillay. Pokalbyje taip pat dalyvavo Tarptautinių reikalų komisijos direktorius Peteris Prove'as ir už ekumeninių santykių programas atsakingas profesorius Dr. Vasile Octavian Mihoc. Ilgo dialogo metu pasikeista nuomonėmis ir vertinimais, susijusiais su Rusijos agresija Ukrainoje, taip pat Rusijos patriarchato struktūrų ir asmeniškai jų vadovo dalyvavimu pateisinant ir remiant agresijos karą. Metropolitas Epifanijus pažymėjo, kad į neseniai paskelbtus patriarcho Kirilo vadovaujamos „Pasaulio rusų liaudies tarybos“ viešus pareiškimus, kuriuose puolimas prieš Ukrainą vadinamas „šventuoju karu“, kuriuo siekiama visiškai sunaikinti suverenų Ukrainos valstybingumą, būtina skubiai reaguoti tarptautinei bendruomenei, ypač religiniams lyderiams.

LENKIJA

Balandžio 10 d., minint Smolensko lėktuvo katastrofos, per kurią žuvo žmonės, metines, arkivyskupas Myronas (Chodakowskis) kartu su valstybės vadovo, Lenkijos Respublikos prezidento Lecho Kaczynskio vadovaujama delegacija, Vroclavo ortodoksų karinio ordinariato arkivyskupas Georgijus (Pankowskis) dalyvavo gėlių padėjimo ceremonijoje prie paminklo aukoms Varšuvos Powązki karinėse kapinėse. Ceremonijoje dalyvavo katastrofos aukų šeimų nariai, parlamentarai, miesto valdžios, kariuomenės ir saugumo pajėgų atstovai. Vėliau Varšuvos ortodoksų kariuomenės katedroje buvo švenčiama anksčiau pašventintų Atnašų liturgija, o iškart po jos Jo Ekscelencija arkivyskupas Jurgis vadovavo pamaldoms už visas Smolensko katastrofos aukas.

PRANCŪZIJA

Praėjusį trečiadienį Gali metropolitas Demetrios Notre-Dame-du-Signe parapijoje šventė anksčiau pašventintų Atnašų liturgiją. Kartu meldėsi parapijos rektorius kunigas Vladimiras Jagello, taip pat arkikunigas Aleksijus Uminskis.

Po pamaldų metropolitas pasveikino t. Aleksijų atvykusį į Prancūziją, prašydamas Dievo suteikti jam jėgų, nepaisant tremties sunkumų ir kančių, visapusiškai atlikti ganytojišką tarnystę Visuotinio patriarchato Prancūzijos metropolijos dvasininkijoje.


Visuotinio patriarchato egzarchato Lietuvoje dvasininkai su asamblėjos svečiais.
LIETUVA 
 
Balandžio 13 d. Vilniuje įvyko pirmasis Konstantinopoliui pavaldžios Ortodoksų (Stačiatikių) Bažnyčios dvasininkų ir pasauliečių susirinkimas – Lietuvos egzarchato asamblėja. Asamblėjoje dalyvavo visų Lietuvos egzarchato parapijų atstovai, jos programą sudarė pamaldos, mokslinė konferencija, koncertas ir posėdžiai.

Tarp svarbiausiųjų Asamblėjos sprendimų – sprendimas Vilniuje statyti pirmąją mūsų laikais Konstantinopolio patriarchato bažnyčią. Istorinės Konstantinopolio patriarchato bažnyčios šiuo metu priklauso Maskvos patriarchato Vilniaus-Lietuvos vyskupijai, kuri atsisako melstis kartu su Konstantinopolio patriarchato dvasininkais, todėl šiuo metu Konstantinopoliui pavaldžios ortodoksų (stačiatikių) bendruomenės meldžiasi kitų krikščionių konfesijų maldos namuose. Asamblėjoje priimtas sprendimas apie fondo steigimą maldos namų statybai. Keli potencialūs mecenatai jau pareiškė, kad yra pasirengę paremti bent dalį statybų išlaidų. Visi galintys paremti statybas yra kviečiami pagal išgales prisidėti ir materialiai, ir savo malda.

Taip pat Asamblėja svarstė parapijų įstatų, numatančių jų valdymo principus, projektą. Suformuotas komitetas įstatams išbaigti. Sutarta, kad pagrindiniu parapijų valdymo organu turi būti parapijos pasauliečių ir dvasininkų susirinkimas. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai