Jo Šventenybės kreipimasis į Lietuvos egzarchato asamblėją (2024)

 Jo Šventenybės visuotinio patriarcho Baltramiejaus 

sveikinimas I-ajam Lietuvos egzarchato 

dvasininkų ir pasauliečių susirinkimui

(Vilnius, 2024 m. balandžio 13 d.)

Nuotrauka: Visuotinis patriarchatas

Garbingieji tėvai, garbingieji vienuoliai ir visi mylimi tikintieji,

Šventajai Dvasiai Jus surinkus į šį istorinį pirmąjį Visuotinio patriarchato Lietuvos egzarchato dvasininkų ir pasauliečių susirinkimą, kreipiamės į jus su dideliu džiaugsmu, tėvišku pasididžiavimu ir stipriu solidarumo jausmu. Nepaisant geografinio atstumo tarp mūsų, mus vienija mūsų tikėjimas ir bendras atsidavimas Ortodoksų Bažnyčios augimui ir gerovei. Vedami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mokymo ir Šventojo Rašto išminties, žvelkime į ateitį su viltimi ir ryžtu!

Labai svarbu, kad šiandien susirinkę nepamirštumėte glaudžių dvasinių ir istorinių ryšių, jungiančių Konstantinopolio Motiną Bažnyčią su Lietuvos krikščionimis ortodoksais. Visuotinis patriarchatas šimtmečius ganė ir rėmė šio krašto ortodoksų bendruomenes, skatindamas jų augimą ir saugodamas mūsų Šventosios Ortodoksų Bažnyčios istorines praktikas.

Šių gilių santykių šaknys siekia pačias pirmąsias krikščionybės Lietuvoje dienas, kai jūsų žemėje buvo pasėtos ortodoksų tikėjimo sėklos. Neseniai atkurtas Visuotinio patriarchato buvimas Lietuvoje, kuris įvyko įsteigus mūsų patriarchalinį egzarchatą, yra stiprus nuolatinio Lietuvos žmonių ir Motinos Bažnyčios ryšio simbolis. Šis reikšmingas įvykis išryškino Konstantinopolio Bažnyčios atsidavimą jūsų krašto ortodoksų tikinčiųjų gerovei ir dar labiau sustiprino ir taip stiprius mus siejančius saitus.

Spręsdami ortodoksų pasaulio iššūkius, įskaitant autokefalijos suteikimą Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai ir tebesitęsiantį Rusijos Federacijos karą prieš suverenią Ukrainos valstybę, semkimės stiprybės iš nepalaužiamos Motinos Bažnyčios paramos. Kartu, vedami tikėjimo ir atjautos, atkakliai išgyvensime šiuos sunkius laikus, visada stengdamiesi laikytis šventojo mūsų Šventosios Ortodoksų Bažnyčios mokymo ir tradicijų.

Mąstydami apie laukiančius sunkumus ir galimybes, turime prisiminti, kad Šventajame Rašte, ypač Pirmajame Petro laiške, ir Bažnyčios Tėvų raštuose nuolat pabrėžiama, kaip svarbu išsaugoti Bažnyčios kanoninę tvarką ir rodyti tvirtą paklusnumą tiems, kuriems patikėta šventa dvasinio vadovavimo atsakomybė. Minėtame laiške šventasis apaštalas Petras ragina mus būti „gyvaisiais akmenimis“ dvasiniuose Dievo namuose, pastatytuose ant apaštalų ir pranašų pamato, kurio kertinis akmuo yra pats Kristus Jėzus (1 Pt 2, 5-6). Ši galinga metafora pabrėžia vienybės Bažnyčioje svarbą, nes kiekvienas narys atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį išlaikant visos Bažnyčios statinio vientisumą ir stabilumą.

Be to, 2016 m. birželį Kretoje vykusio Šventojo ir Didžiojo Ortodoksų Bažnyčios Susirinkimo sprendimai ir dokumentai dar labiau sustiprina šiuos nesenstančius principus. Susirinkimo svarstymai ir nutarimai tarnauja tikintiesiems kaip vadovas, nušviečiantis kelią į didesnę vienybę ir paklusnumą Bažnyčioje. Dėl šios priežasties raginame studijuoti ir apmąstyti šiuos sielai naudingus dokumentus.

Stengdamiesi puoselėti šias šventas vertybes, tėviškai raginame jus kreiptis į Konstantinopolio Motiną Bažnyčią ir į Mūsų Nuolankybės egzarchą Lietuvoje, kunigą vienuolį Justiną, kad jis jus vestų ir jums padėtų. Išlikdami tvirtai įsipareigoję ortodoksų tikėjimui ir Bažnyčios vienybei, būdami nepalaužiamai ištikimi ir tvirtai remdamiesi Motina Bažnyčia ir patriarcho egzarchu, jūs sėkmingai įveiksite laukiančius iššūkius, visada apšviesti Kristaus šviesos ir vedami Šventosios Dvasios išminties.

Siekdami vienybės ir dvasinio augimo, taip pat turite suvokti bendradarbiavimo ir dialogo su valdžios ir savivaldos institucijomis, kurioms dar kartą dėkojame už reikšmingą pagalbą, taip pat su kitomis krikščionių konfesijomis ir tikinčiųjų bendruomenėmis jūsų gražioje šalyje, svarbą. Lietuvos religijų įvairovė reikalauja abipusės pagarbos, supratimo ir bendradarbiavimo skatinant bendrąjį gėrį ir sprendžiant iššūkius, su kuriais šiandien susiduria mūsų visuomenė.

Semdamiesi įkvėpimo iš mūsų Viešpaties pavyzdžio, raginame visus tikinčiuosius įsitraukti į konstruktyvų dialogą ir bendradarbiauti su kitais meilės, nuolankumo ir atjautos dvasioje. Puoselėdami šiuos santykius, išlikite tvirtai įsipareigoję ortodoksų tikėjimui, liudydami Evangelijos tiesą ir perkeičiančią Dievo meilės galią.

Atsižvelgiant į mūsų Šventosios Ortodoksų Bažnyčios ateitį, labai svarbu teikti pirmenybę mūsų jaunimo dvasiniam augimui ir gerovei. Mūsų jaunoji karta susiduria su unikaliomis problemomis ir pagundomis, todėl mūsų šventa pareiga yra suteikti jiems tvirtą ortodoksijos pagrindą ir priklausymo Bažnyčios bendruomenei jausmą. Aktyviai bendraudami su savo paaugliais ir juos palaikydami, galime padėti jiems įveikti sudėtingus šiuolaikinio gyvenimo sunkumus, visada vadovaudamiesi amžina mūsų tikėjimo išmintimi. Be to, kaip Bažnyčios nariai esame pašaukti puoselėti solidarumo, pagarbos ir taikos kultūrą tiek savo bendruomenėse, tiek bendraudami su platesne visuomene, tapdami gyvais Kristaus meilės ir užuojautos pavyzdžiais neramiame šiuolaikiniame pasaulyje.

Šia dvasia sveikiname Jus visus su šios pirmosios Visuotinio patriarchato Lietuvos egzarchato dvasininkų ir pasauliečių asamblėjos sušaukimu, pirmininkaujant mūsų egzarchui tėvui Justinui, melsdami sėkmingų diskusijų ir vaisingų rezultatų. Linkėdami jums visiems pamokančios kelionės į šventąsias ir didžiąsias Velykas, siunčiame jums ir jūsų artimiesiems Dievo meilės malonę ir Jo begalinį gailestingumą.


Visuotiniame patriarchate, 2024 m. balandžio 10 d.

Karštai besimeldžiantis už jus

+Baltramiejus

Konstantinopolio-Naujosios Romos arkivyskupas ir visuotinis patriarchas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai