Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (kovo 16-22 d.)

Graikijos arkivyskupas Jeronimas ir Ispanijos ambasadorius Graikijoje Carlesas Casahuanoy. Foto: orthodoxtimes.com
GRAIKIJA

Kovo 20 d. Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupas Jeronimas surengė keletą oficialių susitikimų. Jo Palaimintybė priėmė Ispanijos ambasadorių Graikijoje Carlesą Casahuanoy.

Vėliau Elados Bažnyčios primą aplankė Graikijos policijos vadas generolas leitenantas Dimitris Mallios.

Atėnų arkivyskupas savo rezidencijoje taip pat priėmė neįgaliųjų asociacijos „Pangeleni“ atstovus.

JAV

Graikų ortodoksų Kristaus Atsimainymo bažnyčia Koronoje, Niujorko valstijoje, paskelbė pradedanti naują ispanakalbių tarnystę, kurios tikslas - pasiekti ispanakalbių bendruomenę. Neseniai įšventintas kunigas Pedro Gomezas vietos ispanakalbių bendruomenei katechezes ir liturgines apeigas teiks ispanų kalba. Tai viena iš pirmųjų Ortodoksų Bažnyčios pastangų Jungtinėse Valstijose užmegzti ryšius su pietų amerikiečiais.

ČEKIJA

Kovo 19 d., antradienį, sulaukęs 98 metų, Olomouco-Brno arkivyskupas Simeonas iškeliavo pas Viešpatį.

Arkivyskupas Simeonas – pasaulietiškas vardas Jakovljevičius Radivojus - gimė 1926 m. vasario 12 d. Prahoje serbų-čekų šeimoje. 1945 m. pradėjo teologijos studijas Karolio universitete. Aštuonerių metų teologinį išsilavinimą 1953 m. baigė Leningrado dvasinėje akademijoje. Šešerius metus dėstė Senąjį Testamentą Prešovo teologijos fakultete. Kai dėl pasaulietinės valdžios spaudimo paaiškėjo, kad jam neįmanoma toliau dėstyti, jis buvo priverstas išvykti iš Prešovo.

1958 m. vedė, o tų pačių metų gruodžio 25 d. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Marianske Laznės bažnyčios rektoriumi, kur parapijos kunigu tarnavo keturiasdešimt metų. Būsimasis arkivyskupas kunigiškąją tarnystę derino su aktyvia teologine ir ekumenine veikla. Jis nuolat dalyvaudavo Tarptautinės Senojo Testamento studijų organizacijos kongresuose.

1996 m. kun. Radivojus tapo našliu. 1998 m. birželio 1 d. jis priėmė vienuoliškąją tonzūrą Šventojo kankinio Gorazdo vienuolyne Gruba Vrbkoje ir buvo pavadintas serbų kunigaikščio vienuolio, vienuolio Simeono Miratekančio garbei. 1998 m. birželio 21 d. jis buvo konsekruotas Žateco vyskupu, Prahos vyskupijos vikaru. Tais pačiais metais paskirtas Mariansko vyskupu, taip pat Prahos vikaru.

2000 m. balandžio 8 d. vyskupijos susirinkime jis buvo išrinktas Olomouco ir Brno vyskupu. Tų pačių metų balandžio 9 d. vyskupas Simeonas buvo intronizuotas į Olomouco-Brno katedrą. 2006 m. vasario 12 d. jis buvo pakeltas į arkivyskupus.

Arkivyskupo Simeono laidotuvės vyks kovo 23 d. Olomouco katedroje, kur už arkivyskupo atilsį melsis Čekijos žemių ir Slovakijos Bažnyčios vyskupai ir kunigai bei tikintieji.

BULGARIJA

2024 m. kovo 19 d. Bulgarijos Bažnyčios Šventasis sinodas priėmė svarbius sprendimus dėl naujo Bulgarijos patriarcho rinkimų.

Šventasis sinodas nusprendė 2024 m. birželio 30 d. sušaukti Bažnyčios patriarcho rinkimų susirinkimą, kuriame bus renkamas naujas Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios primas.

Siekiant palengvinti šį procesą, vyskupijų metropolitams bus pavesta organizuoti ir vykdyti delegatų į Patriarchų rinkimų asamblėją rinkimus savo vyskupijose 2024 m. birželio 2 d., kuri sutampa su penktuoju sekmadieniu po Velykų, vadinamu Samarietės sekmadieniu.

Be to, 2024 m. birželio 20 d. bus sušauktas specialus Šventojo sinodo posėdis. Šiame posėdyje trys vyskupijų metropolitai, atitinkantys 40 straipsnio reikalavimus, bus paskirti kandidatais į patriarcho sostą.

Šventasis Sinodas nusprendė nustatyti naujojo Sliveno metropolito kanoninių rinkimų datas. Varnos ir Velikopreslavlio metropolitui Jonui pavesta gegužės 19 d. organizuoti naujojo vyskupijos metropolito rinkimus.

Priminsime, kad Bulgarijos Bažnyčia per keturis mėnesius po patriarcho Neofito mirties pagal tam tikrą procedūrą turi išrinkti naują patriarchą.

SERBIJA

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios informacijos tarnyba kreipiasi į tikinčiuosius, prašydama įspėti, kad sukčiai, siekiantys materialinės naudos, nesinaudotų sąžiningu Serbijos patriarcho Pavelo vardu.

Deja, pasak Serbijos Bažnyčios informacijos tarnybos, kai kurie žmonės griebėsi garbingo patriarcho Pavelo atminimo panaudojimo savo neteisėtiems finansiniams tikslams.

Pareiškime rašoma: „Tokie veiksmai ne tik apgaudinėja tikinčiuosius, bet ir niekina patriarcho Pavelo palikimą bei šventą patriarchato instituciją, kuriai jis atstovavo.“

KONSTANTINOPOLIS

Švariojo pirmadienio (pirmosios Gavėnios savaitės pirmadienio – vert.past.) vidurdienį Visuotinis patriarchas priėmė Konstantinopolio visuotinio sosto kunigus. Visuotinis patriarchas prašė abipusio atleidimo Didžiosios ir Šventosios Gavėnios pradžios proga.

ALBANIJA

Albanijos arkivyskupas Anastazijus dviejuose laiškuose, adresuotuose Aleksandrijos patriarchui Teodorui, išreiškė nepritarimą nekanoninei Maskvos patriarchato veiklai Afrikoje. Albanijos Bažnyčia Rusijos Bažnyčios veiksmus įvertino kaip „nepriimtinus ir antikanoniškus“, keliančius pavojų Ortodoksų Bažnyčios vienybei ir misijai.

Tačiau arkivyskupas Anastazijus nepritaria „keršto“ taktikai bei sprendimams nušalinti hierarchus ir prašo sušaukti Visos Bažnyčios Susirinkimą, „kad būtų išspręsti visi klausimai, iškilę Ukrainoje, Afrikoje ir Ortodoksų Bažnyčioje visame pasaulyje“.

BULGARIJA

Plovdivo metropolitas Nikolajus padarė griežtą pareiškimą, kuriuo atsisakė svarstyti savo kandidatūrą į patriarcho sostą per artėjančias Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo sinodo procedūras. Kreipdamasis į dvasininkus ir pasauliečius, metropolitas Nikolajus pasmerkė žiniasklaidos spekuliacijas dėl įpėdinystės proceso dar prieš mirusio patriarcho laidotuves. Jis kritikavo žmonių, kurie, anot jo, praeityje buvo susiję su skilimais ir valstybės saugumo klausimais, dalyvavimą. Dėl nesveikos situacijos, susijusios su būsimojo Bulgarijos patriarcho rinkimais, metropolitas Nikolajus tvirtai pareiškė atsisakantis kandidatuoti į patriarcho sostą ir pažadėjo apie tai informuoti savo kolegas Šventajame sinode. Reikėtų priminti, kad naujomis aplinkybėmis naujasis Bulgarijos patriarchas ir Sofijos metropolitas bus renkamas iš jau aštuonių Bulgarijos Bažnyčios metropolitų.

MEKSIKA

Meksikos metropolitas Jokūbas oficialiai pradėjo eiti savo pareigas. Jo intronizacijos ceremonija įvyko šeštadienį, 2024 m. kovo 16 d., sostinės Meksiko Dievo Išminties katedroje. Meksikos vyriausybei ceremonijoje atstovavo Meksikos religinių reikalų direktorato direktorius Jorge Lee, o Graikijos vyriausybei - Graikijos užsienio reikalų ir viešosios diplomatijos generalinis sekretorius Ioannis Chrysoulakis. Taip pat dalyvavo Panamos, Kubos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rumunijos, Gruzijos, Bulgarijos, Ukrainos ir Kipro vyriausybių atstovai, kitų ortodoksų ir ne ortodoksų bažnyčių atstovai.

Sekmadienį po intronizacijos Meksikos metropolitas Jokūbas vadovavo pirmajai savo vyskupiškai Dieviškajai Liturgijai Meksiko metropolijos Šv. Sofijos katedroje.

EGIPTAS

2024 m. kovo 16 d. Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II priėmė Artimųjų Rytų Bažnyčių tarybos delegaciją, vadovaujamą jos generalinio sekretoriaus daktaro Mišelio Abso. Vizito tikslas buvo suteikti patriarchui išsamią informaciją apie šiais metais planuojamus jubiliejinius renginius, skirtus organizacijos įkūrimo 50-mečiui paminėti, taip pat aptarti Aleksandrijos Bažnyčios dalyvavimą šiuose renginiuose. Renginių tematika bus sutelkta į pabėgėlių istoriją ir Šventosios Šeimos kelionę į Egiptą. Be to, išsamiai aptarti aktualūs Artimųjų Rytų klausimai, įskaitant konfliktą Gazos ruože, pastangas teikti humanitarinę pagalbą nukentėjusiems ir taikos siekį. Patriarchas delegacijai taip pat pateikė išsamią informaciją apie bendrą patriarchato pastoracinę, misionierišką ir humanitarinę veiklą Afrikoje. Jis pabrėžė iššūkius, su kuriais jie susiduria, įskaitant išorės jėgų bandymus dvasiškai sugniuždyti krikščionių bendruomenes.

SERBIJA

2024 m. kovo 15 d. Serbijos patriarchas Porfirijus, lydimas savo bažnyčios delegacijos, atvyko į Maskvą į Moravicos vyskupo Antonijaus laidotuves.

Patriarchas Porfirijus išreiškė padėką patriarchui Kirilui už asmeninį rūpestį ir dėmesį mirusiam vyskupui Antonijui, taip pat už paramą ir pagalbą, suteiktą jo gydymo metu. Patriarchai aptarė savo Bažnyčių ir tautų bendradarbiavimą, pabrėždami abipusį pasitenkinimą šiais santykiais. Ypatingas dėmesys buvo skirtas iššūkiams, su kuriais šiuo metu susiduria Ortodoksų Bažnyčia.

RUMUNIJA

Kovo 13 d. Bulgarijos sekmadieninėje mokykloje prie Bulgarijos ambasados Bukarešte buvo pristatytas pirmasis Bulgarijos bažnytinės bendruomenės Rumunijoje metraštis „Broliška meilė“. Jį sudarė Bulgarijos patriarchato atstovas Rumunijos sostinėje arkivyskupas Kirilas Sinevas. 96 puslapių knygoje apžvelgiami svarbūs įvykiai, susiję su Bulgarijos ir Rumunijos bažnytiniais santykiais 2023 m., šiuolaikinių bulgarų autorių - mokytojų, visuomenės veikėjų - teologiniai tekstai, reportažai iš bendrų Bulgarijos ir Rumunijos dvasininkų pamaldų.

Leidinio autorius tėvas Kirilas Sinevas pažymėjo, kad leidinys yra tinkama priemonė susipažinti su dviejų ortodoksų tautų dvasinėmis tradicijomis.

ATONO KALNAS

Į Atono kalną grįžta reta relikvija. Ispanijoje aukcione nupirktas XIX a. stalinis kryžius, kurį naujasis savininkas nori grąžinti į Atono kalną.

Naujasis savininkas yra graikų verslininkas ir Graikijos garbės konsulas Bahreine, kuris retą relikviją aptiko aukcione.

Tai 1860 m. graikiškas stalinis sidabrinis, iš medžio drožinėtas kryžius, buvęs Atono kalne, nors jo istorija yra paslaptis net ir Atono vienuoliams.

Kol kas niekas nežino, ar jis buvo pavogtas iš vienuolyno ar celės, ar vienuolis jį kam nors padovanojo, ar kaip jis atsidūrė Ispanijos aukcione.

Kai kryžius bus grąžintas į Atoną, bus atliekamas tyrimas, siekiant išsiaiškinti jo istoriją. Kol bus žinoma, kokiam vienuolynui jis priklauso, jis bus padėtas Atono kalno sostinėje Kariose, kur yra seniausia išlikusi Atono kalno bažnyčia.

LIETUVA

Kovo 20 dieną Visuotinio patriarcho egzarchas Lietuvoje kun. Justinas Kivillo įteikė paskyrimo dekretus Visuotinio patriarchato egzarchato Lietuvoje kunigams. Kun. Vitalijus Mockus paskirtas Visuotinio patriarchato egzarchato Lietuvoje kancleriu, kun. Vladimiras Seliavko paskirtas Visuotinio patriarchato egzarchato Lietuvoje bažnyčios Vilniuje statytų koordinatoriumi, kun. Gintaras Sungaila paskirtas atsakingu už išorinę komunikaciją, leidybą ir švietimą, kun. Georgijus Rojus paskirtas atsakingu už švietimą, Vitalis Dauparas - Visuotinio patriarcho egzarcho sekretoriumi. 

JAV ambasados Egipte vadovo pavaduotoja susitiko su Aleksandrijos patriarchu. Foto:orthodoxtimes.com
EGIPTAS

2024 m. kovo 21 d. JAV ambasados Egipto sostinėje vadovo pavaduotoja su oficialiu vizitu aplankė patriarcho katedrą.

Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras išreiškė pasitenkinimą stiprėjančiais bendradarbiavimo ryšiais tarp JAV, Egipto, Graikijos ir Kipro, pabrėždamas Aleksandrijos Bažnyčios dėkingumą minėtų valstybių vadovams už supratimą jos misionieriškai, pastoracinei, humanitarinei ir dvasinei veiklai Afrikos žemyne.

KOSOVAS

Kosovo vyriausybė pradėjo įgyvendinti 8 metų senumo Kosovo Konstitucinio Teismo sprendimą grąžinti 24 hektarus žemės Dečano vienuolynui. Šią informaciją patvirtino Serbijos Ortodoksų Bažnyčios Raškos-Prizreno vyskupija.

Pasak vyskupijos, vienuolyno įgaliotasis atstovas Kosovo centriniame žemės registre Prištinoje gavo tinkamą pažymėjimą įregistruoti žemę su visa Dečano vienuolyno nuosavybe.

Šį sprendimą Kosovo vyriausybė kelis kartus apskundė ir tik po 8 metų teismo sprendimas tapo vykdytinas.

Tokiam rezultatui įtakos turėjo Graikijos atstovė Europos Taryboje Dora Bakoyannis, kuri Kosovo Konstitucinio Teismo sprendimo įgyvendinimo klausimą susiejo su Kosovo naryste Europos Taryboje.

JAV

Kovo 22 d. Visuotinio patriarchato Šventasis sinodas po posėdžio Fanare paskyrė archimandritą Nektarijų Papazafeiropulosą į Diokletijos vyskupus. Šis svarbus paskyrimas įvyko Amerikos arkivyskupo Elpidoforo siūlymu ir atspindi archimandrito Nektarijaus pasiaukojamos tarnystės Ortodoksų Bažnyčiai pripažinimą.

GRAIKIJA

Tesalonikų metropolija, bendradarbiaudama su Aristotelio universiteto Teologijos mokykla, paskelbė apie 2024 m. gegužės 15-17 d. Tesalonikuose vyksiančią tarptautinę konferenciją „Politika kaip krikščioniškųjų vertybių raiškos erdvė kasdieniame gyvenime“. Konferencijos tikslas - tyrinėti ir prisidėti prie krikščioniškųjų vertybių integracijos į visuomenę, politiką ir socialinius mokslus, pabrėžiant jų, kaip Europos visuomenių socialinio pagrindo, svarbą.

UKRAINA

Kovo 21 d. Ukrainos Aukščiausioji Rada priėmė Ukrainos įstatymo „Dėl karinės kapelionų tarnybos“ projektą.

Pagal atnaujintą įstatymą „kapelionu negali būti asmuo, priklausantis religinei organizacijai, kuri yra religinės organizacijos, kurios valdymo centras yra valstybėje, vykdžiusioje ginkluotą agresiją prieš Ukrainą ir (arba) laikinai okupavusioje dalį Ukrainos teritorijos, dalis“. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai