Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (vasario 24 - kovo 1 d.)

Visuotinis patriarchas Baltramiejus I. Foto: orthodoxtimes.com

KONSTANTINOPOLIS

Vasario 29 d. Visuotiniam patriarchui Baltramiejui sukako 84 metai.

Jo Šventenybė Visuotinis Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, pasaulietinis vardas Dimitrios Archondonis, gimė 1940 m. vasario 29 d. Imvros saloje. Pradinį ir vidurinį išsilavinimą įgijo turkų mokyklose. 1961 m. baigė aukštąją teologijos mokyklą Halki saloje ir tais pačiais metais priėmė vienuolystę, pasivadinęs Baltramiejaus vardu. Buvo įšventintas diakonu ir iškart po to pašauktas į Turkijos kariuomenę, kur tarnavo dvejus metus.

Po tarnybos kariuomenėje 23-ejų metų tęsė mokslus Grigaliaus universiteto Rytų institute Romoje, Ekumeniniame institute Boze, Šveicarijoje, ir Miuncheno universitete Vokietijoje. 1972 m. archimandritas Baltramiejus buvo išrinktas Filadelfijos vyskupu, o vėliau Chalkedono metropolitu. 1991 m., mirus Visuotiniam patriarchui Demetrui, visuotinio patriarchato Šventasis ir Didysis sinodas vienbalsiai išrinko Chalkedono metropolitą Baltramiejų 270-uoju Konstantinopolio arkivyskupu ir visuotiniu patriarchu. Patriarcho Baltramiejaus gimtadienio proga Graikijos Respublikos prezidentė Katerina Sakellaropoulou kreipėsi į jį su nuoširdžiais linkėjimais ir sveikinimais. Specialiai patriarcho gimtadienio proga į Konstantinopolį atvyko Italijos metropolijos delegacija, vadovaujama jos metropolito, kad pasveikintų Konstantinopolio Bažnyčios primą ir pasidalytų šventės džiaugsmu. Vasario 29 d. Chalkedone patriarcho Baltramiejaus gimtadienio proga surengti iškilmingi pietūs.

AUSTRALIJA

Visuotinio patriarchato Šventasis sinodas vasario 27 d. posėdyje nusprendė pertvarkyti Australijos arkivyskupijos valdymą. Visų pirma, remiantis sinodo sprendimais, nuo šiol Australijos arkivyskupijos valdymą vykdys vyskupijos sinodas, kuriam pirmininkaus dabartinis arkivyskupas, o jo nariai bus Visuotinio patriarchato Australijos vyskupai. Kartu tęsiamas kruopštus ir koordinuotas kompetentingų Sinodo komisijų darbas, skirtas atskiriems naujosios valdymo sistemos klausimams ir detalėms išspręsti.

KONSTANTINOPOLIS

Visuotinio patriarchato Šventasis sinodas, be kita ko, svarstė buvusio Maskvos patriarchato dvasininko arkivyskupo Aleksejaus Uminskio, kuris kreipėsi į Jo Šventenybę Konstantinopolio visuotinį patriarchą Baltramiejų dėl Maskvos patriarcho Kirilo nekanoninio teismo proceso jo atžvilgiu, bylą.

Visuotinis patriarchas, turėdamas neabejotiną kanoninę teisę priimti tokius kreipimusis, perdavė šį klausimą Šventajam Sinodui.

Atidžiai išnagrinėjus bylą, buvo nustatyta:

A) Iš Rusijos Bažnyčios pusės buvo priimtas galutinis nuosprendis arkikunigui Aleksejui Uminskiui,

B) sprendimo motyvai jokiu būdu nebuvo pagrįsti bažnytiniais kriterijais. Dvasininkas buvo nuteistas tik dėl to, kad pasisakė prieš karą Ukrainoje ir jo pateisinimą Rusijos Bažnyčioje.

Jo Šventenybė patriarchas Baltramiejus, apsvarstęs arkikunigo Aleksejaus Uminskio apeliaciją, pateikė Šventajam Sinodui klausimą dėl Rusijos Bažnyčios paskirtos ekskomunikos panaikinimo ir dvasininko buvusio bažnytinio orumo atkūrimo. Sinodas vienbalsiai pritarė Jo Šventenybės patriarcho pasiūlymui.

Taigi arkikunigui Aleksejus Uminskis buvo sugrąžintas į kunigų luomą ir jis buvo priimtas į Visuotinio patriarchato jurisdikciją.

RUMUNIJA

Vasario 24 d., šeštadienį, Bukarešte, Kasinos bažnyčioje, buvo surengtas antrųjų Rusijos karo prieš Ukrainą metinių minėjimo renginys. Maldos susitikime dalyvavo Ukrainos ambasadorius Rumunijoje Ihoris Prokopčiukas. Pamaldos vyko rumunų ir ukrainiečių kalbomis. Pabaigoje Ukrainos ambasadorius padėkojo visiems rumunams, padėjusiems ir tebepadedantiems Ukrainai, ir ypač Rumunijos ortodoksų Bažnyčiai už ukrainiečiams teikiamą paramą.

BULGARIJA

Vasario 23 d. Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios hierarchai susirinko į šv. Boriso Michailo koplyčią melstis už Bulgarijos patriarcho Neofito sveikatą ir gerovę. Pamaldose, kurioms vadovavo Veliko Tarnovo metropolitas Grigalius, dalyvavo daug metropolitų. Šiuo renginiu pažymėtos vienuoliktosios patriarcho Neofito intronizacijos metinės. 

Liturgija Šv. Mikalojaus bažnyčioje. Foto: orthodoxtimes.com
KONSTANTINOPOLIS

Vasario 25 d. Visuotinis patriarchas Baltramiejus Liturgijos Šv. Mikalojaus bažnyčioje metu nuoširdžiai kreipėsi į tarptautinę bendruomenę. Jis paragino pasaulio lyderius neužmerkti akių prieš Ukrainoje vykstantį kraujo praliejimą. Jis paminėjo ukrainiečių, paaukojusių gyvybes ginant savo šalies nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, pavyzdį. „Rusijos agresija, - pažymėjo patriarchas, - meta iššūkį pamatiniams teisingumo ir taikos principams, kurie yra mūsų tikėjimo pagrindas“.

GRAIKIJA

Tarptautinės mokslinės konferencijos apie posthumanizmą (PHAICON 24), kuri vyks Atėnuose spalio 31-lapkričio 3 d., organizacinis komitetas praėjusią savaitę patvirtino pagrindinę forumo temą – ortodoksų pastoracija dirbtinio intelekto amžiuje. Konferenciją organizuoja Graikijos šventojo Maksimo institutas kartu su Visuotinio patriarchato atstovybe Europos Sąjungoje.

Konferencijos tikslas – aptarti pagrindines postmodernias ideologijas ir koncepcijas ortodoksų dvasingumo ir pastoracijos srityje. Konferencijos pranešimuose daugiausia dėmesio bus skiriama pastoracijai ir ortodoksų antropologijai, lyčių ideologijoms, posthumanizmui ir teologinėms dirbtinio intelekto pasekmėms.

SERBIJA

Serbijos Bažnyčios Belgrado-Karlovaco arkivyskupija praėjusią savaitę paskelbė apie Misijų departamento įkūrimą. Serbijos patriarchas Porfirijus tokį sprendimą priėmė dėl poreikio gerinti misionierišką veiklą. Tai pirmoji Serbijos Ortodoksų Bažnyčios misionierių organizacija. Belgrado-Karlovaco arkivyskupijos misijų skyriaus vadovu paskirtas kunigas daktaras Oliveris Subotičius.

BULGARIJA

Praėjusią savaitę tapo žinoma, kad Bulgarijos Bažnyčios Šventasis sinodas nusprendė tiesiogiai skirti vyskupus į laisvas katedras ir panaikinti vyskupijų vyskupų rinkimus. Šis sprendimas sukėlė plačią kritikos ir protestų bangą. Todėl vasario 26 d. prie Sliveno metropolijos pastato buvo surengta taiki protesto akcija. Susirinkę dvasininkai, vyskupijų rinkėjai ir pasauliečiai norėjo paliudyti savo nepritarimą Sliveno metropolito rinkimų atšaukimui, taip pat sprendimui apriboti metropolito rinkimus siauru sinodo ratu.

Vasario 27 d. Burgaso Šv. apaštalo Atanazo bažnyčioje įvyko spaudos konferencija, skirta Burgaso regiono dvasininkų pozicijai dėl Sliveno metropolito rinkimų. Spaudos konferencijos organizatoriai iš dvasininkų tarpo pabrėžė, kad teisė rinkti valdantįjį vyskupą atitinka Bažnyčios tradiciją ir taisykles, todėl kreipėsi į Šventąjį sinodą, prašydami įsiklausyti į jų balsą ir persvarstyti savo sprendimą.

Tūkstančiai Sliveno vyskupijos gyventojų pasirašė peticiją prieš metropolito paskyrimą ir reikalauja, kad Sinodas pripažintų rinkimų rezultatus.

Trys Bulgarijos Bažnyčios sinodo metropolitai – Lovčansko metropolitas Gabrielius, Nevrokopsko metropolitas Serafimas ir Vidino metropolitas Danielius – taip pat išreiškė nepritarimą šiam sprendimui.

RUMUNIJA

2024 m. vasario 29 d., ketvirtadienį, Aula Magna, Patriarchato rūmuose, vyko Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo darbo sesija, kuriai pirmininkavo Jo Palaimintybė patriarchas Danielius.

Pagrindiniai Šventojo Sinodo sprendimai:

1. 2025 m. Rumunijos patriarchate paskelbti Rumunijos patriarchato šimtmečio minėjimo metais ir XX a. Rumunijos ortodoksų kunigų ir išpažinėjų atminimo metais;

2. Didžiosios Britanijos rumunų ortodoksų vyskupijos, kurios būstinė yra Londone, įsteigimas daugiau kaip milijonui rumunų ortodoksų tikinčiųjų šioje Vakarų Europos dalyje.

3. Airijos ir Islandijos rumunų ortodoksų vyskupijų, kurių būstinė yra Dubline, įsteigimas.

4. Šventasis Sinodas dar kartą patvirtino Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios poziciją politinio gyvenimo ir rinkimų kampanijų atžvilgiu, t. y. Bažnyčios nedalyvavimą politinėje kovoje.

5. Rumunijos patriarchatas 2024 m. kovo 1-31 d. organizuos rinkliavą, skirtą padėti Armėnijoje pastatyti namus armėnų pabėgėliams iš Kalnų Karabacho.

6. Šventasis Sinodas laimina, skatina ir remia Ukrainos rumunų ortodoksų bendruomenių iniciatyvas atkurti bendrystę su Motina Bažnyčia, Rumunijos patriarchatu, jas teisiškai organizuojant į religinę struktūrą, pavadintą Ukrainos rumunų ortodoksų Bažnyčia.

7. Šventasis Sinodas dar kartą patvirtina, kad visi rumunų ortodoksų dvasininkai ir jų ganytojai iš Moldovos Respublikos, grįžę į Rumunijos patriarchato Besarabijos metropoliją, yra kanoniniai dvasininkai ir bet kokie drausminiai veiksmai, nukreipti prieš juos dėl jų priklausymo Rumunijos ortodoksų Bažnyčiai, laikomi niekiniais.

ŠIAURĖS MAKEDONIJA

Vasario 26 d. Šiaurės Makedonijos arkivyskupas Steponas turėjo susitikti su popiežiumi Pranciškumi Vatikane. Nepaisant preliminaraus susitarimo, susitikimas neįvyko dėl popiežiaus Pranciškaus ligos, kuris atšaukė visus susitikimus ir darbo planus. Vasario 27 d. Makedonijos bažnytinė delegacija Romos San Klemenso bažnyčioje šventojo Kirilo slavų bulgaro mirties dienos proga surengė maldą. Viešnagės Vatikane metu Šiaurės Makedonijos Ortodoksų Bažnyčios primą priėmė Bažnyčios vienybės skatinimo tarnybos prefektas kardinolas Kurtas Kochas.

EGIPTAS

Sekmadienį, vasario 25 d., Jo Šventenybė popiežius ir Aleksandrijos bei visos Afrikos patriarchas Teodoras II šventė Šventąją Liturgiją ir įšventino archimandritą Izaoką naujuoju Budžumbūros ir Burundžio vyskupu.

KIPRAS

Specialioje ceremonijoje buvo pasirašytas Kipro Respublikos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų ministerijos, Kipro Bažnyčios, Graikijos Respublikos švietimo, religijos ir sporto ministerijos, Graikijos Bažnyčios ir Graikijos centrinės žydų tarybos memorandumas dėl Holokausto atminimo išsaugojimo ir kovos su antisemitizmu. Memorandume numatyta įgyvendinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti Holokausto atminimą ir kovoti su visomis šiuolaikinėmis antisemitizmo, rasizmo ir netolerancijos formomis.

SUOMIJA

Vasario 22 d. 10 000 eurų Fevronijos Orfanos fondo stipendija buvo paskirta teologijos daktarui Ari Koponenui, kuris parašys darbą, atskleidžiantį ekologinius ortodoksų teologijos aspektus. Ekologijos teologija yra Rytų Bažnyčios teologinės ir etinės minties centre. Ji glaudžiai susijusi su askezės ir kūrinijos klausimais. Pasaulinės klimato ir aplinkosaugos problemos meta iššūkį krikščioniškam požiūriui į gyvybės tęstinumą, ateitį ir tvarų gyvenimą.

KORĖJA

Antrus metus iš eilės visose Korėjos ortodoksų metropolijos parapijose buvo švenčiamos pamaldos už Ortodoksų Bažnyčios Korėjoje misionierius ir geradarius.

Nuo 2023 m. nustatyta, kad minėtosios atminimo pamaldos švenčiamos sekmadienį po vasario 17 d. Šią dieną minimos pirmosios 1900 m. Korėjos pusiasalyje surengtos Dieviškosios liturgijos metinės, taip pagerbiant ir dėkojant už viską, kuo rusai, graikai ir korėjiečiai prisidėjo prie Ortodoksų Bažnyčios Korėjoje gimimo ir plėtros.

SIRIJA

Vasario 22 d. Antiochijos patriarchas Jonas X savo rezidencijoje priėmė sirų-jakobitų patriarchą Abramą II.

Patriarchas Jonas pažymėjo, kad šis susitikimas buvo proga pabrėžti abiejų Bažnyčių santykių istorinę ir dvasinę gelmę bei kiekvienai iš jų skirto vaidmens svarbą liudijant Kristų pasaulyje ir ypač Rytuose. Patriarchai aptarė bendrą padėtį Artimuosiuose Rytuose ir karinių konfliktų keliamas problemas. Patriarchai ragino sustabdyti karą Gazos ruože ir nutraukti paprastų palestiniečių kančias. Susitikime taip pat paliesta pagrobtų Alepo Boulos vyskupų tema.

LIBANAS

Antiochijos patriarchas Jonas X dar kartą pabrėžė, kad Libano prezidento rinkimai yra svarbūs, atsižvelgiant į sudėtingas aplinkybes, su kuriomis susiduria ši šalis ir visas regionas. Patriarchas Jonas išsakė savo viziją, kaip išspręsti padėtį Libane, per susitikimą su Prancūzijos ambasadoriumi Libane Hervé Magro, vykusį patriarcho rezidencijoje Balamande. Patriarchas gyrė Prancūzijos diplomatijos vaidmenį tarpininkaujant konfliktuose, įskaitant jos pastangas Gazos ruože, taip pat skatinant taikos ir paliaubų iniciatyvas. Ambasadorius savo ruožtu pabrėžė Antiochijos graikų ortodoksų patriarchato ir kitų Rytų institucijų istorinę svarbą išsaugant krikščionių religinį ir kultūrinį paveldą Artimuosiuose Rytuose, taip pat skatinant įvairių religinių bendruomenių dialogą ir vienybę.

JERUZALĖ

Jeruzalės patriarchato krikščioniškų šeimų įstatymas su 2023 m. pakeitimais visuose bažnytiniuose teismuose įsigalios nuo 2024 m. kovo 1 d.

Jį patvirtino Jeruzalės ortodoksų patriarchato Šventasis sinodas 2023 m. spalio 5 d. Jeruzalėje vykusiame posėdyje. Šis įstatymas įkūnijo patriarcho Teofilio III viziją modernizuoti bažnytinius teisės aktus atsižvelgiant į laikmečio reikalavimus.

Tarp svarbiausių į šį įstatymą įtrauktų pakeitimų – testamentų, įvaikinimo, paveldėjimo, globos, krikščioniškojo šeimos židinio sukūrimo ir teisminių procedūrų pagreitinimo, ypač alimentų, globos ir rūpybos klausimais. 

Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai