Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (kovo 9 - 15 d.)

a.a. Patriarchas Neofitas. Foto: orthodoxtimes.com
BULGARIJA

2024 m. kovo 13 d. Bulgarijos patriarchas Neofitas, sulaukęs 78 metų, iškeliavo pas Viešpatį. Patriarchas kelis mėnesius gulėjo Sofijos ligoninėje dėl smarkiai pablogėjusios sveikatos. Patriarchas Neofitas mirė antradienio vakarą 22.22 val.

Miręs patriarchas gimė 1945 m. spalio 15 d. Sofijoje. Jis studijavo Sofijos dvasinėje akademijoje ir Maskvos dvasinėje akademijoje. 1975 m. rugpjūčio 3 d. davė vienuolinius įžadus. Diakono šventimai įvyko 1975 m. rugpjūčio 15 d. Būsimasis patriarchas įšventintas kunigu 1976 m. kovo 25 d. 1977 m. lapkričio 21 d. jam buvo suteiktas archimandrito titulas . 1981-1985 m. archimandritas Neofitas ėjo Sofijos metropolijos protosinjoro pareigas. Jis buvo Akademijos choro dėstytojas ir dirigentas, Teologijos akademijos rektorius, pirmasis Sofijos universiteto Teologijos fakulteto dekanas, 1992-1994 m. ėjo Šventojo sinodo vyriausiojo sekretoriaus pareigas. 1994 m. balandžio 3 d. buvo išrinktas Dorostolio metropolitu. 2001 m. gruodžio 19 d. paskirtas Rusų vyskupijos metropolitu. 2013 m. vasario 24 d. Bulgarijos Bažnyčios taryba metropolitą Neofitą išrinko Sofijos metropolitu ir Bulgarijos patriarchu, tą pačią dieną jis buvo intronizuotas.

Mirusio Bulgarijos patriarcho Neofito laidotuvių pamaldos vyks šeštadienį, kovo 16 d., patriarchalinėje Aleksandro Neviškio katedroje. Laidotuvėms vadovaus Jo Šventenybė visuotinis patriarchas Baltramiejus, lydimas ortodoksų Bažnyčių ir Bulgarijos episkopato atstovų. Po pamaldų procesija pajudės į Švento Nedeljos katedrą, kur patriarchas bus palaidotas. Tokia buvo jo valia, nurodyta testamente.

Prieš laidotuves Bulgarijos tikintieji išsirikiavo ilgose eilėse prie Aleksandro Neviškio patriarchalinės katedros, kad atsisveikintų su Bulgarijos patriarchu Neofitu.

Bulgarijos valstybė patriarcho Neofito atminimui pagerbti paskelbė dviejų dienų nacionalinį gedulą. Pagal protokolą visose valstybinėse institucijose buvo nuleistos šalies vėliavos, o Bulgarijos diplomatinėse atstovybėse užsienyje bus užuojautos knygos. Šalies žiniasklaida koreguoja savo tvarkaraščius, atšaukia pramogines ir su gedulu nesusijusias laidas. Tikimasi, kad oficialūs ir vieši renginiai, išskyrus asmeninius, vyks pagal nacionalinio gedulo protokolą; priešingu atveju juos reikėtų atidėti arba atšaukti.

Varnos ir Velikopreslavlio metropolitas Jonas paskirtas laikinuoju Šventojo sinodo vicepirmininku, kurio pareiga bus per artimiausius keturis mėnesius organizuoti naujo patriarcho rinkimus.

ATONO KALNAS

Pirmadienį, kovo 11 d., Visuotinis patriarchas Baltramiejus telefonu kalbėjosi su Kipro prezidentu Nikosu Christodoulidesu, kuris panoro aplankyti Atono kalną.

Pokalbio metu Prezidentas Christodoulides paprašė Visuotinio patriarcho palaiminimo prieš piligriminę kelionę į šventąją vietą.

Trečiadienį, kovo 13 d., Kipro Respublikos Prezidentas Nicos Christodoulidis atvyko į Salonikus, kur ketvirtadienį ir penktadienį pirmą kartą kaip Prezidentas lankėsi Atono vienuolynuose.

Prezidentą pasitiko Šventojo Kalno bendruomenių atstovai. Vėliau jis nuvyko į Atono sostinę Karyesą, kur jį pasitiko 20 vienuolynų abatai ir Atono valstybės vadovybė.

TURKIJA

Pagal oficialų kvietimą Visuotinis patriarchas Baltramiejus antradienį, kovo 12 d., išskrido į Ankarą, kur valdančiosios Turkijos partijos būstinėje dalyvavo Ramadano vakarienėje (iftar).

Vakarienėje dalyvavo 500 aukšto rango svečių, tarp jų Turkijos Respublikos Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, ministrai, aukšti vyriausybės pareigūnai ir daugelio šalių ambasadoriai.

Patriarchas trumpai pasikalbėjo su R. Erdoganu, kuriam, be kita ko, palinkėjo laimingo Ramadano.

SERBIJA

2024 m. kovo 11 d. mirė Moravicos vyskupas Antanas, laikinai einantis Serbijos Ortodoksų Bažnyčios misijos Maskvoje vadovo pareigas. Vyskupas Antanas gimė 1970 m. liepos 23 d. Jo kelias į kunigystę prasidėjo 1989 m. rugsėjo 23 d., kai Krkos vienuolyne Žičo vyskupas Stefanas priėmė jo vienuolinius įžadus. 1989 m. gruodžio 10 d. Žičo vienuolyne buvo įšventintas diakonu, o 1991 m. sausio 5 d. tame pačiame vienuolyne įšventintas kunigu. Žičo vyskupo Stepono siūlymu ir su Serbijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo vyskupų sinodo palaiminimu kunigas vienuolis Antanas 1992 m. tęsė teologijos studijas Maskvos dvasinėje akademijoje prie Švč. Trejybės-Sergijaus lauros, kurias baigė 1996 m. 1996 m. grįžęs į Serbiją, dirbo Studenicos vienuolyno vikaru ir iždininku. Tęsdamas akademinį darbą, įgijo teologijos magistro laipsnį Rusijos ortodoksų Švento Jono Teologo institute Maskvoje, kur apgynė magistro darbą tema „Liturginės tradicijos Serbijos Ortodoksų Bažnyčioje“. Nuo 2003 m. vyskupas Antanas atsidėjo dėstymui Rusų ortodoksų „Šventasis Jono Teologo“ institute Maskvoje, kur taip pat ėjo Liturginės teologijos katedros vedėjo pareigas.

Kai kuriais duomenimis, smarkiai pablogėjusią mirusio serbų hierarcho sveikatą lėmė griežti Maskvos patriarchato aukštų pareigūnų veiksmai jo atžvilgiu.

Serbijos patriarchas Porfirijus 2024 m. kovo 15 d. išvyko į Maskvą dalyvauti Moravicos vyskupo Antano laidotuvėse.

Vyskupo Antano laidotuvės vyko šeštadienį, kovo 16 d., Kristaus Išganytojo katedroje.

GRAIKIJA

Visuotinio patriarcho Baltramiejaus įžangine kalba praėjusią savaitę darbą pradėjo IV tarptautinė religinės diplomatijos konferencija. Konferenciją organizavo Atėnų universiteto Nacionalinės mokslų akademijos Užsienio reikalų institutas. Savo kalboje Visuotinis patriarchas pabrėžė, kad joks atsakymas į egzistencines žmonijos problemas negali būti pateiktas be dvasinio požiūrio.

Pasak patriarcho, ortodoksų pasaulis patyrė skaudžias politikos skverbimosi į religiją pasekmes. Jis pažymėjo, kad šiandien Rytų patriarchatai yra geopolitinių konfliktų centre. Nemaža dalis Artimųjų Rytų gyventojų buvo priversti emigruoti, taip pakeisdami regiono žmogiškąją geografiją.

Visuotinis patriarchas taip pat iškėlė klausimą, kaip pasaulio ortodoksija turėtų reaguoti į antikanoninį Rusijos Bažnyčios skverbimąsi į Aleksandrijos patriarchato teritoriją?

Tespijos vyskupas Paulius konferencijos dalyviams perdavė Atėnų arkivyskupo Jeronimo pranešimą.

EGIPTAS

Kovo 10 d., sekmadienį, Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II vadovavo Bunia, Kisangani ir Rytų Kongo vyskupo konsekracijai Aleksandrijos Šv. Sabos vienuolyne.

Po konsekracijos naujai įšventintas vyskupas Polikarpas kreipėsi į patriarchą dėkingumo žodžiais už pasitikėjimą, kad jis buvo išrinktas ir įšventintas vyskupu. Atsakydamas patriarchas Fedoras pabrėžė vyskupo Polikarpo tarnystę Madagaskare, kur jis pasinėrė į vietinę kultūrą, išmoko kalbą ir pelnė žmonių pagarbą bei draugystę. Nepaisydamas rizikos, vyskupas Polikarpas keliavo į atokius regionus, kad suteiktų pagalbą ir paguodą tiems, kuriems jos reikia, įkūnydamas pasiaukojimo ir užuojautos principus. 

Oslo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia. Foto: orthodoxtimes.com
NORVEGIJA

Graikų ikonų tapytojų grupė baigė antrąjį darbų etapą Oslo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje. Švedijos ir visos Skandinavijos metropolitas Kleopas tiesiogiai vadovavo bažnyčios gražinimo programos įgyvendinimui.

Visų pirma 2024 m. kovo 3-9 d. buvo įrengta dvidešimt ikonografinių scenų: „Sosto paruošimas“, „Apreiškimas Mergelei Marijai“, „Abraomo svetingumas“, „Nesudegantis krūmas“, „Trys jaunuoliai krosnyje“, „Abraomo paaukojimas“, keturi evangelistai, šventieji diakonai, medaliai, vaizduojantys šventuosius Porfirijų Kavsokalivitą, Paisijų Šventagalvį, Kosmą iš Aetolijos ir Jokūbą iš Eubojos, taip pat gausiai dekoruota bizantišku stiliumi.

SIRIJA

Antiochijos patriarchato Šventasis sinodas nusprendė pašalinti iš dvasininkų luomo Niujorko ir Šiaurės Amerikos metropolitą Juozapą. Ankstesnes dvi dienas posėdžiavęs Sinodas, vadovaujamas Antiochijos patriarcho Jono, svarstė buvusio Niujorko metropolito atvejį. „Sinodo tėvų siaubui, pasitraukęs į pensiją metropolitas Juozapas Zelavis netinkamai pretendavo į arkivyskupijos nuosavybę. Per savo advokatus jis reikalavo iš arkivyskupijos didelės pinigų sumos ir grasino teisiniais veiksmais bei viešu konfliktu su Bažnyčia, savo reikalavimais atspindėdamas netinkamą vyskupo požiūrį į piniginius reikalus; galiausiai jis padavė ieškinį prieš arkivyskupiją civiliniame teisme Jungtinėse Amerikos Valstijose“, - sakoma Antiochijos patriarchato sinodo pareiškime.

Šventasis sinodas metropolitą Juozapą pripažino kaltu dėl kanoninių pažeidimų, susijusių su netinkamu dvasininko (buvusio metropolito) elgesiu pinigų ir bažnytinės nuosavybės klausimais. Jis taip pat pripažintas kaltu dėl bylos prieš Bažnyčią iškėlimo civiliniame teisme. Dėl minėtų priežasčių Šventasis sinodas nusprendė pašalinti metropolitą Juozapą Zelaoui iš dvasininkų luomo ir grąžinti jį į pasauliečių gretas, meldžiant, kad likusį gyvenimą jis praleistų ramybėje ir atgailaudamas.

Be to, Sinodas ragina Šiaurės Amerikos arkivyskupiją imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išsaugotos visos arkivyskupijos teisės, interesai ir nuosavybė.

Antiochijos patriarchato Šventasis sinodas užsiminė apie karą Gazos ruože ir Ukrainoje. Sinodas paragino tikinčiuosius melstis už taiką pasaulyje ir už Gazos gyventojus, kenčiančius nuo karo rykštės.

Antiochijos patriarchato Šventojo sinodo nariai ragina visą pasaulį sustabdyti „žudymo mašiną Gazos ruože“, panaikinti blokadą ir įvesti taiką. Sinodas paragino savo Bažnyčios tikinčiuosius suintensyvinti maldas už visą Ortodoksų Bažnyčią ir jos vienybę.

SAKARTVELAS

Kovo 15 d. Sakartvelo Ortodoksų Bažnyčios metropolitas Senaki Šio, kunigai ir dvasininkai priėmė Sakartvelo aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministrą Otarą Šamugia ir jo palydą.

Susitikime aptarta aplinkos apsaugos ir miškų išsaugojimo svarba šaliai ir Bažnyčios dalyvavimas šioje veikloje.

Vėliau buvo pasirašytas Sakartvelo patriarchato ir Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo memorandumas, kuriuo siekiama gilinti ryšius ir prisidėti prie aplinkosaugos situacijos šalyje gerinimo.

RUMUNIJA

Jo Eminencija Moldovos ir Bukovinos metropolitas Teofanas penktadienį vadovavo Veronikos klinikos Jasuose, pirmojo socialinio-medicininio centro Rumunijoje, teikiančio nemokamas medicinos paslaugas socialiai pažeidžiamoms nėščiosioms, motinoms ir jų vaikams, pašventinimo pamaldoms.

Ši medicinos įstaiga buvo įsteigta kunigo filantropo Dano Damasino iniciatyva ir jo vadovaujamos organizacijos Asociatia Glasul Vieții (Gyvybės balso asociacija) lėšomis.

Renginyje dalyvavo vietos pareigūnai, tarp jų Jasų miesto meras Mihai Chirica, Jasų apskrities prefektas Bogdanas Cojocaru ir gydymo įstaigos medicinos personalas.

Moldovos ir Bukovinos metropolitas kalbėjo apie tokio medicinos centro, skirto socialiai remtiniems žmonėms, poreikį ir svarbą.

LIETUVA

Kovo 15 d., Visuotinio patriarcho egzarchas Lietuvoje kun. Justinas Kiviloo dalyvavo Lietuvos žydų gelbėjimo dienos minėjime. Renginyje dalyvavo aukščiausi valstybės pareigūnai, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus atstovai, žydų bendruomenės nariai, gelbėtojų artimieji, tautinių bendrijų ir dvasininkijos atstovai, visuomenės atstovai. Renginio dalyviai skaitė žydų gyvybes gelbėjusių žmonių pavardes. Tarp gelbėjusių žydus Lietuvoje yra bent vienas ortodoksas - Japonijos konsulas Čijunė Sugihara, kurį kai kurie ortodoksai garbia kaip šventąjį.

BULGARIJA

Patriarcho Neofito įpėdinis bus išrinktas iki liepos vidurio pagal Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios statute aiškiai apibrėžtą procedūrą.

Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčia turi 13 vyskupijų Bulgarijoje ir dvi užsienyje. Bažnyčios statutas reglamentuoja patriarcho rinkimus ir jo išrinkimo sąlygas.

Visų pirma Bulgarijos patriarchas ir Sofijos metropolitas turi būti ne jaunesnis kaip 50 metų amžiaus, bent penkerius metus eiti metropolito pareigas, pasižymėti pamaldumu ir griežtu Bažnyčios taisyklių laikymusi.

Patriarchą renka Patriarchalinė bažnytinė taryba, kurią sudaro:

Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios metropolitai ir vyskupai

penki atstovai iš kiekvienos vyskupijos (trys dvasininkai ir du pasauliečiai) ir dešimt Sofijos metropolijos atstovų (šeši dvasininkai ir keturi pasauliečiai).

Po vieną atstovą iš Stavropigijos vienuolynų (Rilos, Bačkovo, Trojano). Vienuolynų delegatus renka atitinkamos vienuolynų tarybos.

Taryboje dalyvauja po du atstovus iš kiekvienos vyskupijos vienuolynų.

Patriarchui mirus, Šventajam sinodui laikinai pirmininkauja sumažintos sudėties metropolito tarybos vyresnysis narys.

Apie patriarcho mirtį jis praneša vietinėms Ortodoksų Bažnyčioms, taip pat šalies prezidentui, Atstovų rūmų pirmininkui ir ministrui pirmininkui. Per septynias dienas nuo primo mirties išrenkamas Metropoliteno tarybos vicepirmininkas, kuris tvarko patriarchato reikalus, kol bus išrinktas naujas primas.

Išrinktas vicepirmininkas kartu su Šventuoju sinodu imasi visų reikiamų veiksmų, kad būtų išrinktas naujas patriarchas, kuris turi būti išrinktas ne vėliau kaip per keturis mėnesius po primo mirties. Tikslią Patriarchato rinkimų tarybos posėdžio datą nustato Šventasis sinodas, kuris siunčia metropolitus į regionus sušaukti rinkėjus kiekvienoje vyskupijoje. Visi šie asmenys dalyvauja Patriarchalinės rinkimų bažnytinės tarybos darbe.

Posėdyje, kuris vyksta likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki Bulgarijos patriarcho rinkimų datos, Šventasis sinodas slaptu balsavimu dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma kandidatais į patriarcho sostą išrenka tris metropolitus, atitinkančius Statuto dėl primo rinkimų reikalavimus.

Patriarcho rinkimai vyksta Patriarcho rinkiminėje Bažnyčios taryboje, kurią Šventasis Sinodas šaukia Sinodo rūmuose tam tikrą sekmadienio popietę.

Patikrinus išrinktų ir paskirtų Patriarchalinės rinkimų bažnytinės tarybos narių balsavimo biuletenių teisingumą ir jeigu dalyvauja ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai visų rinkimų tarybos narių, vicepirmininkas pasiūlo tarybai tiesioginiu balsavimu išrinkti du dvasininkus ir du pasauliečius rinkimų komisijos narius. Nariai renkami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei tokio kvorumo nesurenkama, Šventasis sinodas rinkimus paskiria kitam sekmadieniui.

Susirinkimo pradžioje vicepirmininkas paskelbia Šventojo Sinodo nustatytų trijų kandidatų į patriarcho sostą pavardes ir kviečia Patriarcho rinkimų komiteto narius slaptu balsavimu išrinkti vieną iš trijų kandidatų.

Kandidatą, surinkusį ne mažiau kaip du trečdalius balsų, Šventojo Sinodo vicepirmininkas paskelbia tinkamai ir teisėtai išrinktu Bulgarijos patriarchu ir Sofijos metropolitu. Jei nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, rinkimai kartojami su dviem daugiausia balsų surinkusiais kandidatais. Išrenkamas tas, kuris surinko daugiausia balsų.

Rinkimų komisija ir Susirinkimo nariai parengia ir pasirašo rinkimų nutarimą. Tuomet vicepirmininkas paskelbia visos Bažnyčios patriarcho rinkimų asamblėjos pabaigą. Nutarimo kopija įteikiama naujai išrinktam patriarchui. Šventasis Sinodas aukoja padėkos pamaldas ir pereina prie naujai išrinkto Bulgarijos patriarcho intronizacijos.

Tada Šventasis sinodas paskelbia naujojo patriarcho vardą vietinių ortodoksų bažnyčių vadovams, Bulgarijos Respublikos prezidentui, parlamento pirmininkui, ministrui pirmininkui ir tautai.

Šiandien, mirus patriarchui, kuris taip pat eina Sofijos metropolito pareigas, ir mirus Sliveno metropolitui Ioannikiosui, Sinode yra 13 narių.

Iš šių 13 narių devyni yra tinkami kandidatai į patriarcho postą, o keturi - netinkami. Trys iš jų yra jaunesni nei 50 metų, o Dorostolsko metropolitas Jokūbas nėra išbuvęs penkerių metų dabartinėse metropolito pareigose.

Taigi, devyni Bulgarijos metropolitai gali būti išrinkti patriarcho tarnystei:

Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Australijos metropolitas Juozapas

Velikotarnovo metropolitas Grigalius.

Pleveno metropolitas Ignotas

Lovečo metropolitas Gabrielius.

Plovdivo metropolitas Mikalojus.

Varnos metropolitas Jonas.

Rusijos metropolitas Naumas.

Vracos metropolitas Grigalius.

Vidino metropolitas Danielius 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai