Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (vasario 10-17 d.)

arkivysk. Nikita ir Karolis III. Foto: orthodoxtimes.com

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Didžiosios Britanijos Visuotinio patriarchato arkivyskupas Nikita išreiškia maldos paramą už karaliaus Karolio III pasveikimą, atsižvelgiant į neseniai pasirodžiusias žinias apie monarcho sveikatos būklę. Arkivyskupas Nikita ragina arkivyskupijos parapijas ir bendruomenes, taip pat visus tikinčiuosius toliau melstis už karalių, jo pasveikimą ir gerovę, skambant maldos prašymams per kiekvieną Dieviškąją Liturgiją.

SIRIJA

Antiochijos patriarchas Jonas X, bendraudamas su Serbijos patriarchu, pabrėžė, kad labai svarbu plėtoti bendravimą ir tiesti tiltus dialogui bei suartėjimui tarp visų Ortodoksų Bažnyčių. Antiochijos patriarchas Jonas X, kalbėdamasis telefonu su Serbijos patriarchu Porfirijum, pabrėžė būtinybę stiprinti dialogą, kad būtų sprendžiami iššūkiai, su kuriais susiduria Ortodoksų Bažnyčia visame pasaulyje. Pokalbis buvo skirtas išsamiai dabartinės padėties Ortodoksų Bažnyčioje apžvalgai, jo metu abu patriarchai pasikeitė nuomonėmis. Primai pabrėžė dialogo principo, kaip veiksmingos priemonės įvairioms krizėms ir konfliktams įveikti, svarbą.

LENKIJA

2024 m. vasario 13 d. Lenkijos metropolitas Sava lankėsi sostinės Hagia Sophia katedroje, kur apžiūrėjo šventovės gražinimo darbų eigą. Šiuo metu sėkmingai baigta montuoti mozaika ant išorinių katedros sienų, o šoninėse navose tęsiami ikonų tapybos darbai.

EGIPTAS

Vasario 14 d. Kaire susirinko Aleksandrijos patriarchato Šventasis sinodas, kuriam pirmininkauja Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras.

Pirmoji posėdžio diena prasidėjo ketvirtadienį, vasario 15 d., popiežiaus ir Aleksandrijos patriarcho Teodoro pranešimu po pradinių sveikinimų ir atsakymų. Pirmoji diena baigėsi hierarchų rinkimais į sinodo kabinetus ir komisijas.

Antroji Sinodo diena, penktadienis, vasario 16 d., buvo skirta tebesitęsiančios antikanoninės Rusijos Bažnyčios invazijos į Afriką problemai aptarti. Tą pačią dieną Zimbabvės metropolitas Serafimas skaitė pranešimą tema „Vietinių Afrikos Bažnyčių vienybės išsaugojimas Aleksandrijos patriarchate. Pastoracinis ir praktinis požiūris į šį klausimą“. Po pranešimo įvyko Aleksandrijos patriarchato hierarchų diskusija šia tema.

Šventojo Sinodo posėdis baigėsi iškilminga Sinodo Dieviškąja Liturgija šeštadienį, vasario 17 d., per Šventojo Teodoro Tironiečio šventę ir Jo Palaimintybės Aleksandrijos patriarcho Teodoro vardo dienos minėjimą. Po Liturgijos hierarchai atidengė marmurinį patriarcho Meletijaus Metaksakio biustą.

JAPONIJA

Sausio pabaigoje Tokijo rumunų ortodoksų Šv. Jurgio parapija atidarė pirmąsias ortodoksų kapines Japonijoje, esančias Jamanašio mieste. Parapija išsinuomojo 1200 kv. m ploto sklypą, skirtą ortodoksų tikėjimo asmenims Japonijoje laidoti.

Parapijos rektorius išreiškė ketinimą iš Rumunijos į Japoniją parsivežti medinį bažnyčios statinį ir jį pastatyti naujosiose kapinėse. Parapija paskelbė, kad yra nuolatinių laidojimo vietų, kurias suinteresuoti asmenys gali įsigyti už 250 000 jenų. Įnašai gali būti panaudoti būsimai bažnyčios konstrukcijai iš Rumunijos į Japoniją pervežti.
 
Albanijos tarpreliginio bendradarbiavimo taryba. Foto: orthodoxtimes.com
ALBANIJA

2024 m. vasario 10 d. Tiranos ortodoksų arkivyskupijoje sušauktas pirmasis Albanijos tarpreliginio bendradarbiavimo tarybos posėdis. Tarp susitikime dalyvavusių religinių bendruomenių vadovų buvo Albanijos musulmonų bendruomenės pirmininkas, Albanijos ortodoskų ir katalikų arkivyskupai, protestantų konfesijų atstovai.

Pagrindinis susitikimo akcentas - arkivyskupo Anastasios paskyrimas Albanijos tarpreliginio bendradarbiavimo tarybos pirmininku 2024 m. pagal tarybos įstatus.

Tarybos nariai pabrėžė, kaip svarbu toliau stiprinti tarpreliginį bendradarbiavimą, kad būtų stiprinama Albanijos visuomenės vienybė.

NIGERIJA

Vasario 7-14 d. Nigerijoje lankėsi Jo Palaimintybė Aleksandrijos patriarchas Teodoras. Patriarchas apsilankė Prisikėlimo katedroje, kur jį pasitiko Nigerijos Šventosios metropolijos, kuriai priklauso ir Tongo bei Benino teritorijos, dvasininkai.

Laikinai einantis administratoriaus pareigas Gvinėjos metropolitas Jurgis šiltai pasveikino patriarchą ir padėkojo, kad, nepaisant daugybės patriarcho įsipareigojimų Egipte ir artėjančio patriarchato Šventojo sinodo susirinkimui, jis pasirinko būti su savo kaimenėmis Nigerijoje. Šis vizitas po dvylikos metų pakėlė abiejų dvasininkų nuotaiką.

Kreipdamasis į Nigerijos, Tongo ir Benino dvasininkus, patriarchas pabrėžė Aleksandrijos Bažnyčios misiją išlaikant ortodoksų tikėjimą visoje Afrikoje. Primas perspėjo dėl išorinių įtakų, siekiančių pakenkti tų misionierių darbui, kurie sielų išganymui teikia pirmenybę prieš politiką. Jis gyrė jų indėlį į kovą su skurdu ir ligomis, ragindamas juos ir toliau atsidavusiai tarnauti Afrikos broliams ir seserims.

Per kelias dienas, praleistas Nigerijoje, patriarchas aplankė daugybę bažnytinių institucijų, šventyklų, socialinių įstaigų, susitiko tiek su dvasininkais, tiek su Nigerijos politinių, finansinių ir kultūrinių sluoksnių atstovais.

Patriarchas nepraėjo pro didžiausią Nigerijos sostinės lūšnyną ir dalijo maistą vargšams bei benamiams.

ATONO KALNAS, GRAIKIJA

Atono kalno vienuolynai vienareikšmiškai nepritaria Graikijos parlamento siūlomiems teisės aktams dėl tos pačios lyties asmenų santuokų ir tos pačios lyties asmenų vaikų įvaikinimo.

Ši pozicija suformuluota komunikate, paskelbtame pasibaigus neeilinei dvigubai tarybai, sušauktai dalyvaujant 40 Atono kalno šventųjų vienuolynų abatų ir atstovų.

Kaip pabrėžiama komunikate, siūlomas įstatymo projektas iš esmės pažeidžia pagrindinius žmogaus egzistencijos principus, griaudamas ne tik žmonių šeimos struktūrą, bet ir pačią žmogaus gyvenimo esmę.

SERBIJA

Vasario 14 d. Jo Palaimintybės Serbijos patriarcho Porfirijaus stipendijos buvo įteiktos Belgrado universiteto Medicinos, Elektros inžinerijos, Teisės, Filosofijos, Teologijos ir Mechanikos inžinerijos fakultetų paskutiniųjų kursų studentams per specialią šventę Šv. Savos bažnyčios kriptoje.

Patriarchas Porfirijus, kaip Serbijos Bažnyčios pirmasis hierarchas ir universiteto profesorius, tęsia Serbijos patriarchų, asmeniškai padėjusių mokytis daugeliui studentų, tradiciją.

Antradienį, vasario 13 d., Jo Eminencija Topličo vyskupas Petaras, Serbijos patriarcho vikaras ir Religinės labdaros direkcijos koordinatorius, dalyvavo projekto „Ortodoksai savanoriai sveikatos apsaugoje“ pristatyme. Bendras Bažnyčios ir valstybės projektas įgyvendinamas Belgrado universitetinio centro klinikoje.

Projekto pristatyme taip pat dalyvavo Serbijos sveikatos apsaugos ministrė daktarė Danica Grujičič, kuri pabrėžė, kad bažnyčios savanoriai yra labai vertingi sveikatos priežiūros darbuotojams, nes padeda jiems sunkiame kasdieniame darbe.

SIRIJA

Vasario 10 d. sukako 12 metų nuo Jo Palaimintybės Antiochijos ir visų Rytų patriarcho Jono X išrinkimo ir intronizacijos. Šią dieną buvo surengta iškilminga Liturgija. Antiochijos Bažnyčios pirmąjį hierarchą sveikino jo Bažnyčios hierarchai ir pasauliečiai. Patriarchas Jonas 1979 m. buvo įšventintas diakonu, o 1983 m. - kunigu. 1995 m. sausio 24 d. jis buvo išrinktas vyskupo vikaru, o vėliau tapo Šv. Jurgio vienuolyno, kuris jam vadovaujant tapo Sirijos dvasiniu centru, vyresniuoju. Nuo 1981 iki 2008 m. dėstė Balamando teologijos seminarijoje Libane. Skirtingais savo tarnystės laikotarpiais jis taip pat buvo šios seminarijos rektorius. 2008 m. birželio 17 d. buvo išrinktas Vakarų ir Vidurio Europos metropolitu. 2012 m. vasario 10 d. Damaske buvo intronizuotas Antiochijos patriarchu.

RUMUNIJA

Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo biuras penktadienį paskelbė pareiškimą dėl pasiūlymo pakelti Tomišo arkivyskupiją į metropolijos statusą. Per pastaruosius dvejus metus Jo Eminencija Tomišo arkivyskupas Teodosijus ne kartą prašė Šventojo Sinodo narių vėl įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl Tomišo arkivyskupijos pakėlimo į metropolijos rangą. Kiekvieną kartą Šventasis sinodas atsakydavo atsisakymu. Nepaisant to, Tomišo arkivyskupas Teodosijus ir toliau energingai primygtinai reikalavo pakeisti jo vyskupijos statusą, taip pažeisdamas Rumunijos Bažnyčios statutinę tvarką. Rumunijos Bažnyčios sinodo biuras pareiškė, kad arkivyskupo Teodosijaus bandymų pažeisti Bažnyčios statutinę tvarką, taip pat jo taikos pažeidimo, nedrausmingumo ir bandymo daryti viešą spaudimą Sinodui aptarimas bus įtrauktas į būsimo Rumunijos Bažnyčios Šventojo sinodo posėdžio darbotvarkę.

Praėjusią savaitę Europos Parlamente lankėsi Rumunijos patriarchato delegacija. Vizitą surengė Rumunijos patriarchato atstovybė Europos institucijose, o jo tikslas - supažindinti Rumunijos patriarchato dvasininkus ir darbuotojus su ES institucijų darbu.

Oficialus Muntenijos ir Dobrudžios metropolijos leidinys įtrauktas į oficialų Europos humanitarinių mokslų informacinį indeksą. Vyskupijos atstovai mano, kad gavęs šį indeksavimą „leidinys sulauks didesnio susidomėjimo ir žinomumo tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu“.

BULGARIJA

Vasario 13-14 d. Sofijoje vyko tarptautinis seminaras „Dievomyla Rytuose ir Vakaruose“. Forumo atidarymas įvyko vasario 13 d. 13.00 Sofijos šv. Klemenso Ohridiečio universiteto rektorato konferencijų salėje.

Tarptautinis seminaras žymi Sofijos universiteto Religijų studijų centro komandos parengto mokslinio projekto „Dievomyla istorijoje ir modernybėje“ veiklos pradžią. Projekte dalyvauja dėstytojai iš penkių Bulgarijos, Vokietijos ir Lenkijos akademinių institucijų.

ATONAS

Vatopedo vienuolyno vyresnysis Efraimas pranešė, kad Didžiosios Britanijos karalius Karolis susisiekė su juo po to, kai jam buvo diagnozuotas vėžys. Anksčiau Didžiosios Britanijos monarchas Vatopedo vienuolyne lankėsi aštuonis kartus.

KIPRAS

Vasario 12 d. įvyko pirmasis eilinis šių metų Kipro Bažnyčios Šventojo sinodo posėdis, kuriam pirmininkavo Kipro arkivyskupas Jurgis.

Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti primo ir vyskupų pranešimai ir ataskaitos apie dalyvavimą tarpbažnytiniame ir tarpreliginiame dialoge. Buvo svarstomos teisminės bylos prieš kai kuriuos dvasininkus. Be to, aptarti klausimai, susiję su lytinio švietimo programomis Kipro mokyklose. Hierarchai pabrėžė, kad kiekviename informavimo etape reikia atsižvelgti į vaikų amžių, gerą visuomenės ir mūsų šalies moralę bei tėvų nurodymus.

GRAIKIJA

Graikijos teologijos fakultetų profesoriai kritikavo Atėnų ir visos Graikijos arkivyskupo Jeronimo pareiškimą dėl tos pačios lyties porų auginamų vaikų krikšto. Viename iš savo interviu arkivyskupas Jeronimas pareiškė, kad tokius vaikus bus galima krikštyti, kai jie sulauks pilnametystės.

Profesorius Messinias, pavyzdžiui, sakė, kad tokia pozicija yra asmeninė arkivyskupo nuomonė, kuri neišreiškia visos Bažnyčios požiūrio. Krikštas, pasak profesoriaus, yra įžanginis sakramentas ir jo negalima niekam atsakyti. Prof. Mesianis mano, kad neteisinga, jog vaikai yra atsakingi už suaugusiuosius, ir kad šiuo klausimu turėtų būti priimtas sinodo sprendimas.

Situaciją komentavo ir asociacijos KAIROS prezidentas, Graikijos mokslų akademijos teologijos mokyklos profesorius prof. Moschosas: „Jei gilintis į logiką, tai turėtų būti taikoma visiems nereligingiems žmonėms. Arkivyskupo Jeronimo siūlomas apribojimas negali būti taikomas tik tam tikriems žmonėms“, - pabrėžė profesorius Moschosas.

SUOMIJA

Suomijos Bažnyčia reguliariai atliks bažnyčios darbuotojų apklausą apie jų gerovę darbo vietoje. Dalyvavimas tokiose apklausose yra įtrauktas į kiekvieno bažnyčios darbuotojo darbo aprašymą.

Be gerovės darbo vietoje, Suomijos Bažnyčia dabar stebi, kaip bažnyčioje įgyvendinami lygybės ir teisingumo principai. Pagal Lygybės įstatymą visi darbdaviai privalo užkirsti kelią diskriminacijai darbo vietoje. Tyrimo rezultatai bus paskelbti oficialioje Suomijos ortodoksų bažnyčios interneto svetainėje.

Suomijos Bažnyčia paskelbė apie gavėnios rinkliavos, kurią įgyvendina Ortodoksų Bažnyčios tarptautinės socialinės ir misionieriškos veiklos centras „Filantropija“, pradžią. Iš rinkliavos gautos lėšos bus skirtos humanitarinei pagalbai Etiopijoje finansuoti. Projektai įgyvendinami Etiopijos Amharos regione, kuriame gyvena kariaujančios gentys. Projekto tikslas - padėti nuo kovų nukentėjusioms moterims, kurios jau ir taip buvo atsidūrusios labai pažeidžiamoje padėtyje. Filantropijos projekte regiono moterims teikiama psichosocialinė pagalba ir profesinis išsilavinimas su startiniu kapitalu.

UKRAINA

Praėjusią savaitę buvo pasirašytas Italijos ir UNESCO susitarimas dėl 500 000 eurų skyrimo Odesos Išganytojo Atsimainymo katedrai, kuri 2023 m. vasarą buvo apgadinta dėl Rusijos apšaudymo, remontuoti. Dabar katedros stogas iš dalies sutvarkytas.

LENKIJA

Šiais mokslo metais Liublino-Chelmo ortodoksų vyskupijos teritorijoje vyko du pirmieji visos Lenkijos ortodoksų religijos žinių olimpiados etapai tema „Šimtas Lenkijos Ortodoksų bažnyčios autokefalijos metų - istorinė ir kanoninė apybraiža“.

Kitas II rajono-diecezijos lygmens etapas vyko 2024 m. vasario 8 d. Liublino ortodoksų kultūros institute. Kvalifikacines varžybas iškilmingai atidarė Liublino ir Chelmo arkivyskupas Jo Ekscelencija Abelis. Parašę darbus mokiniai gavo atitinkamus diplomus, taip pat Liublino vyskupijos prizus.

Kitas, baigiamasis olimpiados etapas numatytas šių metų kovo 14-15 d. Balstogėje. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai