Šv. Velykų – Kristaus Prisikėlimo – kanonasŠv. Jonas Damaskietis

Šv. Velykų – Kristaus Prisikėlimo kanonas

 
Vertėjo žodis

Ortodoksų liturginėje praktikoje (ir asmeninėje maldoje) naudojami 8 (9) giesmių rinkiniai, vadinami kanonais. Kanonas - tai 9 Bibijos giesmių motyvais parašytas giesmių rinkinys. Kiekvieną giesmę sudaro irmas, nupasakojantis biblinės giesmės temą, priegiesmiai ir troparai, vystantis muzikinę mintį. Paprastai kanono giesmė baigiama katavasija - irmo pakartojimu. Kanonuose, kurie nenaudojami atgailai skirtingu liturginiu laiku, praleidžiama 2 giesmė, kuri yra atgailos pobūdžio.


Biblinės giesmės, kurių motyvais rašomas kanonas yra:

1. Mozės giesmė (Iš 15,1-19)

(2.) Rūsti Mozės pranašystė, šaukianti atgalai (Įst 32,1-43).

3. Pranašės Onos (Hanos) džiaugsmo giesmė, kuomet jai gimė Samuelis (1 Sam 2,1-10)

4. Pranašo Habakuko giesmė (Hab 3,1-19)

5. Pranašo Izaijo giesmė apie visuotinį prisikėlimą (Iz 26,9-19)

6. Pranašo Jonos giesmė didžuvės pilve (Jon 2,3-10)

7. Jaunuolių giesmė krosnyje, jos pradžia (Dan 3,26-56)

8. Jaunuolių giesmė krosnyje (pabaiga)  (Dan 3,57-88)

9. Dievo Gimdytojos giesmė (Lk 1,46-55) ir Zacharijo malda, Jono Krikštytojo palaiminimas (Lk 1,68-79)


Pateikiame šv. Jono Damaskiečio parašytą kanoną šv. Velykų – Kristaus Prisikėlimo šventei.

***
KANONAS

1 giesmė

Irmas: Prisikėlimo diena, tad, žmonės, švęskime: Velykos, Viešpaties Pascha! Kristus Dievas iš mirties į gyvenimą, iš žemės į dangų mus pervedė, o mes Jam giedame pergalės giesmę:

Priegiesmis: Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Nuskaistinkime savo jausmus, kad aiškiai regėtume nepažinia Prisikėlimo šviesa švytintį Kristų, kad išgirstume Jo kvietimą džiaugtis ir giedotume:

Priegiesmis: Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Tesilinksmina dangūs ir tesidžiaugia žemė, tešvenčia regimasis ir neregimasis pasaulis, nes prisikėlė Kristus – amžinas džiaugsmas.

Katavasija: Prisikėlimo diena, tad, žmonės, švęskime: Velykos, Viešpaties Pascha! Kristus Dievas iš mirties į gyvenimą ,iš žemės į dangų mus pervedė, o mes Jam giedame pergalės giesmę:
3 giesmė

Irmas: Ateikite, naują gėrimą gerkime jau nebe iš nevaisingos uolos, bet iš nemarumo šaltinio, ištryškusio iš Kristaus kapo.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Dabar šviesos viskas nutvieksta – ir dangus, ir žemė, ir pragarai. Tešvenčia Šviesos pastiprinta visa kūrinija Kristaus prisikėlimą.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Vakar su Tavimi palaidotas buvau, šiandien, prisikėlus Tau, ir aš keliuos. Vakar nukryžiuotas buvau su tavim Kristau, šiandien, Išganytojau, priimk mane į Savo Karalystę.

Katavasija: Ateikite, naują gėrimą gerkime jau nebe iš nevaisingos uolos, bet iš nemarumo šaltinio, ištryškusio iš Kristaus kapo.4 giesmė

Irmas: Įkvėptas Dievo Habakukas testoja su mumis sargybon pasitikti šviesos angelo, skelbiančio: šiandien pasaulis išganytas, nes Kristus prisikėlė, Jis – Visagalis.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Per mergelės įsčias šiandien atėjo Kristus – Tikras Žmogus, Avinėlis be kliaudos, mūsų Pascha, tobulas Tikrasis Dievas.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Kristus – palaimintas vainikas mūs, tarsi vienerių metų avinėlis, paaukotas laisva valia už mus visus. Viską nuskaistinantis Velykų avinėlis, štai iš kapo patekėjo Gražioji Tiesos Saulė.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Dovydas, dieviškojo palikuonio protėvis, laimingai šoko priešais Dievo skrynią. Ir tu, šventoji Dievo tauta, išsipildymą senųjų Rašto provaizdžių matydama, linksminkis Dvasioje, nes Kristus prisikėlė, Jis – Visagalis

Katavasija: Įkvėptas Dievo Habakukas testoja su mumis sargybon pasitikti šviesos angelo, skelbiančio: šiandien pasaulis išganytas, nes Kristus prisikėlė, Jis – Visagalis.5 giesmė

Irmas: Sulaukę aušros, Viešpačiui giesmę atnašaukime vietoje miros. Ir regėsime Kristų – Tiesos Saulę, visiems šviečiančią gyvenimu.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Pragaro pančių suvaržytieji, Tavo begalinį gerumą, Kristau, matydami, be paliovos Prisikėlimą šlovindami budriai žygiavo šviesos link.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Ateikime žibintais nešini pas Kristų, žengiantį iš kapo pasitikime tarsi jaunikį, ir džiaugsmingai švęskime Dievo išganingąsias Velykas

Katavasija: Sulaukę aušros, Viešpačiui giesmę atnašaukime vietoje miros. Ir regėsime Kristų – Tiesos Saulę, visiems šviečiančią gyvenimu.6 giesmė

Irmas: Nužengei į žemės gelmes, sunaikinai belaisvių nesutraukiamus pančius, ir trečią dieną, kaip Jona iš didžuvės, išėjai iš kapo.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Padaręs, kas buvo išpranašauta, gimdamas nepažeidei Savo Motinos mergystės. Iš kapo prisikėlei ir rojaus vartus mums atvėrei.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Mano išganytojau, gyva ir nemari auka esi. Todėl laisva valia atėjai pas Savo Tėvą, prisikeldamas iš mirusių, ir prikeldamas visų tėvą Adomą.

Katavasija: Nužengei į žemės gelmes, sunaikinai belaisvių nesutraukiamus pančius, ir trečią dieną, kaip Joną iš didžuvės, išėjai iš kapo.7 giesmė

Irmas: Vienintelis palaimintas ir šlovingas mūsų tėvų Dievas, jaunuolius krosnyje išgelbėjo, tapo mirtingu žmogumi ir kentėjo. Kad kentėdamas apvilktų mariuosius nemarumu.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Pamaldžiosios moterys skubėjo pas Tave, nešinos kvapniąją mirą. Bet nors ieškojo mirusiojo, atrado gyvąjį Dievą ir pagarbino, ir Tavo, Kristau, mokiniam paskelbė Paschos slėpinį.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Mirties numarinimą ir pragaro žūtį švenčiam, naujojo amžinojo gyvenimo pradžią, bei to priežasčiai džiaugsmingai giedam, vieninteliam palaimintam ir didžiai šlovingam Dievui.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Tikrai šventa ir iškilmės verta ši šviesi ir išganinga naktis, kuomet laike neturinti pradžios Šviesa, Savo kūnu visiems suspindo kape.

Katavasija: Vienintelis palaimintas ir šlovingas mūsų tėvų Dievas, jaunuolius krosnyje išgelbėjo, tapo mirtingu žmogumi ir kentėjo. Kad kentėdamas apvilktų mariuosius nemarumu.8 giesmė

Irmas: Ši diena – šventoji šabų karalienė ir valdovė, švenčių šventė ir iškilmių iškilmė, tad šlovinkime Kristų dabar ir amžinai.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Šią šlovingąją prisikėlimo dieną, eikime ragauti naują vynuogyno vaisių, Kristaus karalystės Dievišką linksmybę – šlovindami Jį kaip Dievą per amžius

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų

Pažvelk Sione, ir pamatysi Savo vaikus, kaip dieviškos šviesos šviesulius, iš rytų ir vakarų iš šiaurės ir pietų, susirinkusius, kad šlovintų Kristų per amžius.

Švenčiausioji Trejybe, mūsų Dieve, garbė Tau.

Tėve visagali ir žodi ir Dvasia, trijose hipostazėse sujungtas Vieni, pasaulį viršijantis, dieviškas, Tavy mes krikštijomės ,Tau dėkojame per amžius.

Katavasija: Ši diena – šventoji šabų karalienė ir valdovė, švenčių šventė ir iškilmių iškilmė, tad šlovinkime Kristų dabar ir amžinai.9 giesmė

1. Priegiesmis: Mano siela šlovina trečią dieną prisikėlusį iš kapo Kristų, gyvybės Davėją.

Irmas: Nušviski Naujoji Jeruzalė nušviski. Nes Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito. Krykštauk bei linksminkis Sione ir Tu tyroji Dievo Gimdytoja džiaukis iš tavęs gimusiojo prisikėlimu.

2. Priegiesmis: Mano siela šlovina laisva valia kentėjusį ir palaidotą, ir trečią dieną Prisikėlusį

Nušviski Naujoji Jeruzalė nušviski. Nes Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito. Krykštauk bei linksminkis Sione ir Tu tyroji Dievo Gimdytoja džiaukis iš tavęs gimusiojo prisikėlimu.

3. Priegiesmis: Kristus naujoji Pascha, Gyvoji auka Dievo Avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę.

O, dieviškas, mieliausias, saldžiausias Tavo pažadas. Iki pasaulio pabaigos žadėjai būt su mumis Kristau, mes linksmi nes Tu Savo pažadą išpildei.

4. Priegiesmis: Angelas malonės pilnajai paskelbė: “Sveika tyra mergelė“ ir aš dabar tariu: “Sveika. Tavo Sūnus trečią dieną prisikėlė ir mirusius prikėlė.“ Tauta švęski.

O, dieviškas, mieliausias, saldžiausias Tavo pažadas. Iki pasaulio pabaigos žadėjai būt su mumis Kristau, mes linksmi nes Tu Savo pažadą išpildei.

5. Priegiesmis: Kai mirei karališku Judo giminės liūto balsu sušukęs, prikėlei visus mirusius nuo pat laikų pradžios.

O, dieviškas, mieliausias, saldžiausias Tavo pažadas. Iki pasaulio pabaigos žadėjai būt su mumis Kristau, mes linksmi nes Tu Savo pažadą išpildei.

6. Priegiesmis: Marija Magdalietė atbėgo prie kapo ir sutikus Kristų užkalbino kaip sodininką.

O, šventoji ir didžioji Pascha. Kristau, Dievo Išmintie, Žodi ir Galia. Leiski mums Tavo dalininkais būti ten, kur nesibaigia niekad diena – Tavo karalystėje.

7. Priegiesmis: Švytintis angelas moterims tarė nustokite raudoti, nes Kristus prisikėlė.

8. Priegiesmis: Kristus prisikėlė sutrypdamas mirtį ir prikeldamas visus mirusius žmones, linksminkitės.

9. Priegiesmis: Šiandien visa kūrinija džiaugiasi ir linksminasi, nes prisikėlė Kristus, pragaras supančiotas

10. Priegiesmis: Šiandien Valdovas supančiojo pragarą ir prikėlė, visus kada nors įkalintus kalinius

11. Priegiesmis: Mano siela šlovina Triasmenio ir Nedalomo Dievo galybę.

12. Priegiesmis: Džiūgauki, Mergele, džiūgauki! Džiūgauki Palaimintoji, džiūgauki malonėmis apdovanotoji, džiūgauki šlovingiausioji, nes Tavo Sūnus prisikėlė trečią dieną iš kapo.

Katavasija: Nušviski Naujoji Jeruzalė nušviski. Nes Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito. Krykštauk bei linksminkis Sione ir Tu tyroji Dievo Gimdytoja džiaukis iš tavęs gimusiojo prisikėlimu.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai