Šv. Velykų liturginės valandos


Maldos, skaitomos šv. Velykų (Šviesos) savaitę vietoje ryto, vakaro maldų ir kai kurių Bažnyčios pamaldų.

***

Šventųjų Tėvų maldų užtarimu, Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve, pasigailėk mūsų. Amen.

Troparas, 5 tonas: Kristus prisikėlė iš mirusiųjų,/ mirtį nugalėjo mirtimi,/ ir esantiems kapuose gyvenimą dovanojo (3 k.)
T. 6: Kristaus Prisikėlimą išvydę,/ pagarbinkime Šventąjį Viešpatį Jėzų,/ vienintelį be núodėmės./ Prieš Tavo Kryžių lenkiamės, Kristau,/ ir šventajam Tavo Prisikėlimui gyrių giedame ir jį šloviname:/ juk Tu – mūsų Dievas./ Be Tavęs kito dievo nežinome -/ tik Tavojo vardo šaukiamės./ Ateikite, visi ištikimieji,/
šlovinkime šventąjį Kristaus prisikėlimą,/ nes štai, per Kryžių atėjo džiaugsmas visam pasauliui./ Nuolat garbindami Viešpatį,/ šlovinkime Jo Prisikėlimą,/ nes dėl mūsų ant Kryžiaus kentėjęs// mirtį sunaikino mirtimi. (3 k.)

Hipakas, t.8: Prieš aušrą atėjusios Marijos palydovės ir pamačiusios nuristą nuo kapo akmenį,/ išgirdo iš Angelo: „Kodėl amžinoje šviesoje Esančiojo ieškote tarp mirusių tarsi žmogaus?“/ Štai matote laidojimo drobules, tad skubėkite ir pasauliui skelbkite,/ kad Viešpats, mirtį numarinęs, prisikėlė,/ nes yra žmonijos Gelbėtojo Dievo Sūnus.

Kondakas, t.8: Nors ir į kapą nužengei, Nemirtingasai, bet pragaro galią sunaikinai/ ir kaip Nugalėtojas prisikėlei, Kristau Dieve,/ mirą nešusioms moterims paskelbei: „Džiaukitės!“,/ Savo apaštalams davei ramybę, o puolusiems prisikėlimą dovanojai.

Tavo kūnui kape gulint, į pragarą kaip Dievas siela nusileidai,/ tuo pat metu, būdamas Rojuje su plėšiku,/ su Tėvu ir Dvasia soste sėdėjai, Kristau,/ nes viską Tu pripildai, o Beribi!

Garbė..: Tikrai Puikesniu už rojų ir šviesesniu už bet kokią karališką menę/ teikiančiu gyvybę tapo Tavo, Kristau, kapas,/ mūsų prisikėlimo šaltinis.

Ir dabar..: Džiūgauki, Dieviškoji palaimintoji Aukščiausiojo buveine!/ Nes per Tave, Dievo Gimdytoja, duotas džiaugsmas tikintiems:/ Palaiminta Tu tarp moterų, skaisčiausioji Valdove.

Viešpatie, pasigailėk (40 k.)

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai,/ ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Garbingesnę už Cherubinus/ ir nepalyginamai šlovingesnę už Serafinus/ Dievą Žodį pagimdžiusią ir Mergele išlikusią,/ Tikrąją Dievo Gimdytoją – Tave aukštiname.

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų... (3 k.)

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Viešpatie, pasigailėk (3 k.)

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, mirtį nugalėjo mirtimi,/ ir esantiems kapuose gyvenimą dovanojo (3 k.)

Ir mums dovanojo amžinąjį gyvenimą,/ garbiname Jo Prisikėlimą trečiąją dieną.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai