Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai kanonas

Kanonas Apreiškimo šventei

4 tonas

1 giesmė


Irmas: Savo lūpas praversiu,/ ir jos prisipildys Šventosios Dvasios,/ gyrių giedosiu Karalienei Motinai,/ laimingas linksminsiuos,/ apgiedosiu Jos stebuklus.


Priegiesmis: Švenčiausioji Dievo Gimdytoja, sergėki mus!

Tegu Dievo protėvis Dovydas Tau gieda o, Mergele, skambinamas Dvasios lyra: „Klausykis dukterie angelo balso, nes jis atėjo Tau paskelbti džiaugsmo neapsakomo!“

Priegiesmis: Angelas tarė:

Džiaugsmingai aš šaukiu tau: atgręžk savo ausį ir klausykis, kaip paskelbsiu Tau Dievo pradėjimą Tavo įsčiose be vyro. Nes tu, o Nekalčiausioji, radai tokią malonę Viešpaties akyse , kokios nė viena moteris nerado.

Priegiesmis: Dievo Gimdytoja atsakė:

O, angele! Padėki man suprasti Tavo žodžių reikšmę. Kaip tai, ką sakai, įvyks? Atsakyk man aiškiai, kaip aš pradėsiu, jei esu mergelė? Kaip aš galiu tapti Kūrėjo Motina?

Priegiesmis: Angelas tarė:

Matyt netiki tuo, ką pasakiau - ir aš džiaugiuosi matydamas tavo išmintingą atsargumą. Bet būk drąsi, Mergele! Kai Dievas nori, tai didžius stebuklus Jis lengvai atlieka!3 giesmė


Irmas: Savo giesmininkams, o Dievo Motina,/ esi gyvas ir neišsenkantis šaltinis,/ mūsų būrį priimk ir dvasiškai sustiprink,/ Savo dieviškosios šlovės vainikais papuošk!


Dievo Gimdytoja tarė:

Nėra juk Judo giminėje kunigaikščių, bet atėjo metas, kai turi pasirodyti Mesijas, visų tautų viltis. Bet ar atskleisi man, mergelei, kaip aš jį įsčiose nešiosiu?

Angelas tarė:

Ak, Mergele, tu nori iš manęs išgirsti pradėjimo būdą, bet to suvokt negali niekas! Šventoji Dvasia apgaubs Tave Savo kuriančiąja galia ir įvyks tai, kas turi įvykti!

Dievo Gimdytoja tarė:

Mano motina Ieva pasidavė žalčio gundymui ir buvo ištremta iš Dievo šviesos. Tad aš bijau Tavo pasveikinimo – o jeigu aš suklupsiu?

Angelas atsakė:

Aš esu Dievo pasiuntinys, atsiųstas apreikšt Dievo valios. Kodėl, Tyriausioji, taip manęs bijai, juk aš bijot tavęs turėčiau! Kodėl, Mergele, taip pagarbiai mano akivaizdoje baiminiesi?


Katizmatikas/sedalenas:

8 tonas

Dievo Žodis atėjo žemėn,/ angelas stovėjo prieš Mergelę skelbdamas:/ „Sveika, malonėmis apdovanotoji Mergele!/ Tu Vienintele tarp moterų vaisių pradėdama išsaugojai mergystės antspaudą,/ juk Tavo įsčiose buvo pradėtas Amžinasis Žodis, Viešpats,/ kad Jis kaip Dievas žmoniją išganytų.

4 giesmė


Irmas: Šlovėje Sėdintysis ant Dievo sosto,/ tarsi ant lengvo debesies į Tavo nekaltųjų rankų glėbį atėjo Viešpats Jėzus,/ ir išganė Jam giedančius:/ „Garbė Kristau, Tavo galybei!“


Dievo Gimdytoja tarė:

Iš pranašo aš sužinojau, kad turi ateiti Emanuelis, kad šventa mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų. Bet dar norėčiau sužinoti, kaip gi mirtingo žmogaus prigimtis gali susijungti su Dievu?

Angelas atsakė:

Krūmas degė ir nesudegė, kad atskleistų slėpinį, kurs turi apsireikšt Tavy, malonėmis apdovanotoji Tyra Mergele. Nes po vaiko gimdymo išliksi Mergele.

Dievo Gimdytoja tarė:

Ak, Gabrieliau, tiesos šule, spindintis Visagalio Dievo šlove, pasakyk man tiesiai: kaip aš, neprarasdama tyrumo, galiu kūne pagimdyti Žodį, kuris yra bekūnis?

Angelas atsakė:

Stoviu prieš Tave drebėdamas iš baimes ir šiurpulio apimtas tarsi tarnas prieš šeimininkę, o Mergele! Tarsi rasa ant vilnos, taip maloningas Dievo Žodis nužengs ant Tavęs!5 giesmė


Irmas: Pasaulis apimtas siaubo/ Tavo dieviškosios šlovės akivaizdoje:/ Tu, vyro nepažinusi Mergele,/ savo įsčiose nešiojai visų Dievą/ pagimdei amžiną Sūnų, visiems Jį šlovinantiems ramybę suteikiantį.


Dievo Gimdytoja tarė:

Negaliu suprasti Tavo žodžių reikšmės. Juk būta daug stebuklų, ženklų, mums Dievas galią įvairiai apreiškė pavyzdžiais Savo Įstatyme. Bet kur girdėta, kad mergelė pagimdytų sūnų vyro nepažinusi?

Angelas atsakė:

Nustebai, Nekalčiausioji Mergele! Ir tikrai šis stebuklas nuostabus ir didis, kurs Tavyje įvyks! Juk Savo įsčiose priimsi Tu visų Karalių, kuris taps kūnu. Tu esi Ta, apie kurią kalbėjo pranašystės ir slėpiningos ištaros, paskelbtos Įstatymo ženklais.

Dievo Gimdytoja tarė:

Niekas Jo negali sutalpinti, nieks nedrįsta į Jį pažvelgt, ir kaip mergelės įsčiose jis apsigyvens? Kaip aš galiu pradėti Dievo Žodį, kuris, kaip ir Tėvas bei Dvasia, laike pradžios neturi?

Angelas atsakė:

Tas, Kuris žadėjo Tavo protėviui Dovydui, kad Jo palikuonis sėdės jo karalystės soste amžinai, pasirinko Tavo, vienintelę Jokūbo tobuląją, kad Tavy dvasiškai apsigyventų.6 giesmė


Irmas: Šią dievišką ir garbingąją šventę/ švenčiame Dievo Motinos garbei,/ ateikit, Dievo tikintieji, iš džiaugsmo plokime rankomis!/ ir iš Jos gimusį Dievą šlovinkime!


Dievo Gimdytoja tarė:

Ak, kokia aš laiminga, o Gabrieliau, girdėdama šią Gerąją Naujieną! Tu man paskelbei begalinį džiaugsmą!

Angelas tarė:

Dieviškasis džiaugsmas duotas Tau, o Dievo Motina! Visa kūrinija Tau šaukia: „Sveika, Dievo Sužadėtine!“. Nes tik Tu, o Tyroji Mergele, buvai iš anksto išrinkta būt Dievo Sūnaus Motina.

Dievo Gimdytoja tarė:

Tegu Ievos prakeiksmas many pasibaigia! Tegu jos skola būna atmokėta per mane! Tegu per mane išsipildo pranašystės!

Angelas tarė:

Dievas pažadėjo jūsų protėviui Abraomui, kad Jo palikuonyse bus palaimintos visos tautos. Tu, Tyriausioji Mergele, šiandien tapsi šio pažado išsipildymo įrankiu!


Kondakas 
8 tonas

Tave, Karvede nenugalimoji, /

Pergalinga padėkos giesme apgiedame ,/

Nes išvaduoti nuo negandų Tavo tarnai,

O Dievo Gimdytoja!/

Todėl, turėdama neįveikiamą galybę,/

Nuo visokių pavojų mus sergėki, /

Idant sveikintume Tave: Džiūgauki, Nuotaka Nesutuoktoji!


Ikas: 

Arkangelas iš dangaus pasiųstas buvo Gimdytojai Dievo „Džiūgauki“ ištarti.

Dvasios balsu prabilęs

Tave jis išvydo, Viešpatie, priimant kūną ir sudrebėjo; Nuostabos pagautas, jis taip Jai tarė:- „Džiūgauki, per kurią džiaugsmas suspindė́jo! Džiūgauki, per kurią prakeikimas liovės!

Džiūgauki, kuri iš nuopuolio šauki Adomą!

Džiūgauki, kuri nuo ašarų vaduoji Ievą!Džiūgauki, žmonių mintims nepasiekiamoji aukštybe! Džiūgauki, net angelų akims neįžvelgiamoji gelme! Džiūgauki, nes esi Valdovo sostas!

Džiūgauki, kuri nešioji Laikantį Visatą!Džiūgauki, Žvaigžde, Saulę mums parodanti!

Džiūgauki, nes esi dieviškojo įsikūnijimo įsčios! Džiūgauki, per kurią kūrinija atgimsta!

Džiūgauki, dėl kurios garbinamas Tvėrėjas!Džiūgauki, Nuotaka Nesutuoktoji!7 giesmė


Irmas: Jaunuoliai nenusilenkė prieš kūrinį,/ bet liko ištikimi Kūrėjui,/ drąsiai, įveikę ugnies išbandymą džiaugėsi giedodami:/ „Pašlovintas ir gyriaus vertas esi Tu, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve.“


Dievo Gimdytoja tarė:

Tu man skelbi Gerąją Naujieną, kad nemateriali Šviesa, kupina atjautos žmonijai, susijungs su kūnu! Tu man šauki „Tyriausioji, palaimintas Tavo įsčių vaisius!“

Angelas tarė:

Sveika, Mergele! Džiūgauki, Tyriausioji Mergele! Džiūgauki neatveriamas Dievo inde! Džiūgauki, kuri iš nuopuolio šauki Adomą! Džiūgauki, kuri nuo ašarų vaduoji Ievą! Džiūgauki šventasis kalne, Šviesos Šventove, nemirtingumo Mene!

Dievo Gimdytoja tarė:

Nužengdama Šventoji Dvasia nuskaistino mano sielą ir kūną manąjį pašventino: Ji padarė mane Dievo šventove, dieviškai papuošta Padangte, Gyvąja Šventykla – Tyrąja Gyvybes Motina!

Angelas tarė:

Regiu tave kaip Šviesulį su daugybę spindulių, kaip Menę, išpuoštą Dievo. Kaip auksinę Skrynią, kaip tyrą Mergelę, tad priimk dabar Įstatymo Davėją, kad per Tave Jis malonėtų išganyti sugadinta žmogaus prigimtį!

8 giesmė


Irmas: Jaunuolius krosnyje/ išgelbėjo švenčiausiosios Mergelės Sūnus/ tuomet - tik pranašaujamas, dabar - jau esantis tarp mūsų/ visatą kviečia Tave šlovinti:/ „Šlovinkit Dievo darbus ir aukštinkite per amžius.“


Angelas tarė:

Klausykis, ak, Tyriausioji Mergele: Leisk Gabrieliui pasakyti Aukščiausiojo sprendimą, prieš amžius padarytą ir teisingą. Ruošis priimti Dievą: nes per Tave Neaprėpiamasis ateina gyventi tarp žmonių mirtingų! Todėl šaukiu kupinas aš džiaugsmo: Visi Viešpaties darbai, šlovinkite Viešpatį!"

Dievo Gimdytoja tarė:

Žmogaus protas nepajėgia suvokti, - Mergelė tarė. - didžių stebuklų, kuriuos man skelbi tu. Aš prisipildžius džiaugsmo nuo žodžių tavo, bet vis dar baimės apimta esu: bijau, kad apgausi mane, kaip Ievą buvo apgauta, ir nuvesi tolyn nuo Dievo. Kita vertus, tu šauki: "Visi Viešpaties kūriniai, šlovinkite Viešpatį!"

Angelas tarė:

Tavo sumišimas suprantamas - į tai atsakė jai Gabrielius. - Tu išgirdai sunkiai suvokiamą dalyką. Tad tiesiog pakluski savo lūpų žodžiams: neabejok manimi, bet tiesa tikėk. Nes aš tikrai šaukiu: "Visi Viešpaties kūriniai, šlovinkite Viešpatį!"

Dievo Gimdytoja tarė:

Vaikai gimsta iš bendros meilės - tokį Įstatymą žmonėms davė Dievas, - pasakė Tyriausioji.- Aš nepatyrus santuokos: tad kaip aš nešiosiu įsčiose vaikelį? Bijau, kad bandai mane suvedžioti. Kita vertus, tu šauki: "Visi Viešpaties kūriniai, šlovinkite Viešpatį!"

Angelas tarė:

"Švenčiausioji Mergele", atsakė angelas. - "Tu sakai man, kaip paprastai gimsta mirtingi žmonės. Bet aš tau kalbu apie Tikrojo Dievo gimimą. Jis priims nuo Tavęs kūną tik jam suprantamu būdu, neapsakomu ir nesuvokiamu, tik Jam vienam pažįstamu. Todėl aš ir šaukiu: "Visi Viešpaties kūriniai, šlovinkite Viešpatį!"

Dievo Gimdytoja tarė:

Atrodo, tikrai sakai man tiesą, - atsakė jam Mergelė. - Juk tu atėjai kaip pasiuntinys ir atnešei džiaugsmą. Kadangi mano kūną ir sielą apvalė Šventoji Dvasia, tebūnie man būna pagal Tavo žodį: tegu Dievas manyje gyvena. Jam aš šaukiu kartu su tavimi: "Visi Viešpaties kūriniai, šlovinkite Viešpatį!"

9 giesmė


Priegiesmis: Skelbki, žemę didį džiaugsmą! Pasakokite Dievo šlovę!


Irmas: Gyvosios Dievo Skrynios tenepaliečia rankos nepašvęstos, o tikinčiųjų lūpos tenutyla niekados, giedodamos pasveikinimą angelo, Dievo Gimdytojai džiaugsmingai tesušunka: „Tikrai esi aukštesnė už visa kas yra, Tyriausioji Mergele“


Priegiesmis: Skelbki, žemę didį džiaugsmą! Pasakokite Dievo šlovę!

O Mergele, kai Tavo įsčiose nesuvokiamai buvo pradėtas Dievas, Tu peržengei visus gamtos dėsnius. Juk Tu turėjai mirtingą prigimtį, be to, neįvyko nieko, kas leistų tau pasiekti motinystę. Todėl, kaip pridera, mes sveikiname Tave: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su Tavimi!“

Skelbki, žemę didį džiaugsmą! Pasakokite Dievo šlovę!

Kaip žindyt gali, o Tyra Mergele? Negali mirtingojo liežuvis to paaiškint. Juk tai gamtai nežinomas dalykas, peržengiantis jos dėsnius. Todėl, kaip pridera, mes sveikiname Tave: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su Tavimi!“

Skelbki, žemę didį džiaugsmą! Pasakokite Dievo šlovę!

Šventasis Raštas slėpiningai apie Tave, Aukščiausiojo Motina, slėpiningai pranašauja: Jokūbas matė Tave vaizdavusius dangaus laiptus ir sakė: „Štai laiptai, kuriais Dievas nusileis“. Todėl, kaip pridera, mes sveikiname Tave: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su Tavimi!“

Skelbki, žemę didį džiaugsmą! Pasakokite Dievo šlovę!

Danielius vadino Tave dvasiniu kalnu; Izaijas – Dievo Motina; Gideonas matė Tave kaip vilną; Dovydas pavadino Tave Šventove; dar kitas žmogus Tave vadino Vartais. Tuo tarpu Gabrielius Tau sušuko: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su Tavimi!“

Fotogogikas:
Angeliškųjų galybių Vadovą/ Visagalis Dievas atsiuntė/ Skaisčiausiajai Mergelei pranešti/ apie keistą ir žodžiais neapsakomą stebuklą/ Jos įsčiose be vyro Dievas kūdikiu tampa,/ kad visą pasaulį mokytų./ Žmonės, skelbkite pasaulio atsinaujinimą!


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai