Prokimenai [antologija]


Prokimenas (gr. prokeimenos - tai, kas eina prieš) - psalmės ar psalmių eilutės, giedamos prieš skaitinį. Pirmoji prokimeno eilutė - tai atliepas, kurį choras kartoja skaitovui skaitant kitas eilutes. Plačiau.

Pateikiame didžiąją dalį visų egzistuojančių prokimenų.

VAKARINĖS PROKIMENAI

Savaitės dienų:
 Sekmadienio (šeštadienio vakarą):
Ps 92
- Viešpats karaliauja/ apsisiautęs didybe. 
- Apsisiautęs Viešpats didybe, galia susijuosęs! 
- Jis savo jėga žemę padarė taip tvirtą, kad niekas jau jos nepakrutins.
- Šventa turi būt kiekvienam, Viešpatie, tavo buveinė per visus amžius.

 Pirmadienio
Ps 133
- Visi pašlovinkit Viešpatį - visi, kurie Dievui tarnaujat
- Kurie Dievo namuose naktį budit.

Antradienio
Ps 4
- Viešpats išgirsta,/ kai jo imu šauktis.
- Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepki, o Dieve, mano teisės gynėjau!

Trečiadienio
Ps 22
- Tavoji malonė ir meilė/ palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną.
- Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Ketvirtadienio
Ps 53
- Savo vardo garbei, o Dieve, mane išvaduoki, gink mano bylą savo galybe.
- O Dieve, išgirsk mano maldą, žodį iš mano lūpų priimki.

Penktadienio
Ps 120Mums padeda Viešpats,/ dangaus ir žemės Kūrėjas.
Mano akys pakeltos į Šventąjį kalną; iš kurgi kitur ateis man pagalba?!

Šeštadienio
Ps 58
- Tu man apsauga esi, Dieve./ Gailestingasis mano Dievas ateis,
- O Dieve, mane išgelbėk iš priešų, nuo užpuolikų apsaugok.

Didieji prokimenai:
Velykų, Antipaschos, Sekminių, Kalėdų
Ps 76
- Kuris gi dievaitis toks didis,/ kaip mūsų Dievas?
- Pagonims parodei savo galybę
- Aš sakau: "Mano kaltė, kad Aukščiausio ranka jau kitoniškai daro“.
- Atsimenu Viešpaties darbus; o, kaip gerai man žinomi ano meto stebuklai!

Teofanijos, Atsimainymo, Žengimo į dangų ir Kryžiaus išaukštinimo
Ps 113
- Mūsų Dievas danguj viešpatauja,/ ką jisai nutaria, tą ir padaro.
- Kai Dievo tauta iš Egipto išėjo, kai Jokūbo ainiai pagonių tautą paliko, tada Judo šeima tapo Dievo šventove,
- Pamatė juos jūra, ir pasitraukė, atgal pasisuko Jordanas.
- Kas gi tau, jūra, ko gi tu bėgi? ko atgal traukies, Jordane?

Atsiprašymų sekmadienį, antrą ir ketvirtą Gavėnios sekmadienį (šių dienų vakarais)
Ps 68
- Neslėpk savo veido,/ nes aš tavo tarnas, aš sielvartauju, greičiau atsiliepki!
- Betgi mane - kenčiantį ir nelaimingą globoki ir gelbėki, Dieve!
- Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji, pradžiukit!
- Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško.

Pirmą, trečia ir penktą Gavėnios sekmadienį
Ps 60
- Dieve, man leidai paveldėti žemę, skirtą tavo gerbėjams
- Šaukiuosi tavęs, į pakraštį žemės patekęs
- Norėčiau po tavo sparnais prisiglausti.
- Taip visuomet tau giedosiu ir stengsiuos kasdien savo įžadus vykdyt.

RYTMETINĖS PROKIMENAI

Sekmadienio
1 tonas
Ps 11, 6-7
- Dabar aš pakilsiu galingai“, taip kalba Viešpats;/ „tikrai išgelbėsiu tą, kuris trokšta mano pagalbos“. 
- Juk Viešpaties žodžiai – patys tikriausi, tai tikras, be priemaišų auksas, septyniskart išvalytas.
2 tonas
Ps 7,8; 2
- Pabusk, mano Dieve,/ ir teisk, kaip žadėjai. Tegu aplinkui tave susiburia tautos
- Aš prie tavęs, Viešpatie Dieve, glaudžiuosi, gelbėk mane

3 tonas
Ps 95,10; 1
- Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas./ Jis nepajudinamai tvirtą sukūrė pasaulį
- Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys.

tonas
Ps 43, 27; 2- Pakilki galingai gelbėti mūsų,/ atpirk mus dėl savo vardo
- Mes ausimis savo esam girdėję, Dieve, byloja mums protėviai mūsų

tonas
Ps 9,33; 2   - Viešpatie Dieve, pakilki galingai,/ pakelk savo ranką, Tu amžinai viešpatauji
- Viešpatie, aš trokštu visa širdimi tave šlovint, noriu skelbti visus tavo nuostabius darbus.

tonas
Ps 79,3; 2
- Viešpatie, pakilk su didžiąja savo galybe,/ ateik mūsų vaduoti
- O Izraelio ganove, atidžiai paklausyki! Tu juk vedi kaip kaimenę Juozapo giminę.

tonas
Ps 9,22; 2
- Viešpatie Dieve, pakilki galingai,/ pakelk savo ranką, neužmirški vargdienių!
Viešpatie, aš trokštu visa širdimi tave šlovint, noriu skelbti visus tavo nuostabius darbus.

8 tonas
Ps 145,10;1
- Viešpats yra amžių Valdovas,/ – jis tavo Dievas, Sione! Jis kartų kartoms viešpatauja.
- Mano siela, Viešpatį garbink! Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!

Bendruosius žr. žemiau

DIEVIŠKOSIOS LITURGIJOS PROKIMENAI

Sekmadienio prokimenai ir aleliujarijai

1 tonas
(Ps 32:22; Ps 32,1)
Viešpatie, būki Tu mums gailestingas,/ mes gi taip Tavim tikim.
Džiūgaukit, Viešpačiui teikdami šlovę, teisieji; teisiesiems garbinti dera.
Aleliuja: Tu, Dieve atkeršyji už mane, man tautas pajungi
Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti. Tu maloningas savam pateptiniui – Dovydui ir jo ainiams per amžius.
(Ps 17:48*; 17,51)

2 tonas
(Ps 117:14, 18)
Viešpats - mano garbė, manoji stiprybė,/ Jisai - išganymas mano.
Nors Viešpats mane plakte plakė, bet mirti neleido.
Aleliuja: Teišgirsta Viešpats tave sielvarto dieną. tesaugo tave Jokūbo Dievas.
Viešpatie, pergalę duoki valdovui, mums atsiliepki tą dieną, kai tave maldausim.
(Ps 19:2, 10)

3 tonas
(Ps 46:7, 2)
Vai, skambinkit Dievui, giedokit!/ Skambinkit... skambinkit... mūsų Valdovui!
Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!
Aleliuja: Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas.
Būk man uola slėptis pavojuj, gelbėtis - galinga tvirtovė
(Ps 30:2А, 3Б)

4 tonas
(Ps 103:24А, 1)
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!/ Juos išmintingai sukūrei
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis
Aleliuja: Savo didybėje kelkis ginti tiesos, romumo ir teisumo.
Brangini, kas teisinga, o neteisybės nemėgsti.
(Ps 44:5А*, 8А)

5 tonas
(Ps 11:8, 2А)
Tu, Viešpatie, saugosi mus ir globosi / nuo šios kartos sergėsi mus per amžius.
Viešpatie, gelbėk! Nyksta tavo bičiuliai, ištirpo dorieji žmonijoj.
Aleliuja: Aš, Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius, kartų kartoms savo burna garsinsiu tavo ištikimybę.
Juk pasakyta: "Santarvės malonė užtikrinta amžiams". Tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė.
(Ps 88:2, 3)

6 tonas
(Ps 32,22; Ps 32,1)
Viešpatie, padėk savo tautai, / paveldą savo palaimink
Į tave, Viešpatie, mano uola, šaukiuosi, nebūki man kurčias.
Aleliuja: Žmogau, kurį Aukščiausias globoja, kuris gyveni Visagalio pavėsy,
Viešpačiui tarki: „O mano Dieve, prieglobsti mano, tvirtove, tavim aš viliuosi“/
(Ps 90:1, 2)

7 tonas
(Ps 28:11, 1А*)
Viešpats padarys savo tautą galingą, / Jis ją laimins, teiks jai ramybę.
Jūs, Dievo sūnūs, atnašaukite Viešpačiui, atnašaukite Jam avinų jauniklius
Aleliuja: Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint, skambinti tavo garbei, Aukščiausias,
Skelbt naktimis ir rytmečiui brėkštant tavo gailestingumą ir ištikimybę
(Ps 91:2, 3)

8 tonas
(Ps 75:12А, 2)
Darykite įžadus, / vykdykit juos savo Viešpačiui Dievui!
Garsus yra Judo žemėje Dievas, Jo vardas Izraely didingas.
Aleliuja: Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį. Šaukim iš džiaugsmo, nes Jis mūs tvirtovė.
Su padėka Jo akivaizdon eikim, Jam giesmes džiugesio pinkim.
(Ps 94:1, 2)

Savaitės dienų prokimenai ir aleliujarijai

Pirmadienis, t. 4
Ps 103:4, 1А
Tarsi vėjus angelus visur siuntinėji,/ kaip liežuviai ugnies jie Tave lydi.
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis.

Aleliuja: Šlovinkit jį, visi angelai, šlovinkit Viešpatį, dangaus kareivijos!
Jisai tarė - ir tai pasidarė, liepė - ir tai atsirado.
Ps 148:2, 5Б

Antradienis, t. 7
Ps 63:11А, 2А
Teisieji Viešpačiu džiaugias,/ prie jo bėga glaustis
Išgirsk mano balsą, kai Tau, Dieve, skundžiuos

Aleliuja: Teisuolis klestės sau kaip palmė, kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas, žydės jisai prieangiuos Dievo.
Ps 91:13, 14

Trečiadienis, t. 3
Lk 1,46–48; Dievo Gimdytojos giesmė:
Mano siela šlovina Viešpatį / mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.
Nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos.

Aleliuja: Pasiklausyki, dukrele, pažvelki čionai, atkreipk savo ausį
Tautos didžiūnai tau nori patikti
Ps 44:11А, 13Б


Ketvirtadienis, t. 8
Ps 18:5А, 2
Jų žinia skamba visoje žemėje,/ jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.
Skelbia dangus Dievo garbę, apie jo rankų darbus žvaigždėtasis skliautas byloja.

Aleliuja: Dangus, Viešpatie, garsina nuostabius tavo darbus, tavo ištikimybę - šventas susirinkimas.
Šventame būryje - bauginanti Dievo didybė.
Ps 88:6, 8А


Penktadienis, t. 7
Ps 98:5, 1А
Aukštinkit mūsų Viešpatį Dievą, kniubkite prieš jo sosto pakojį,/ nes Jis yra šventas.
Viešpats - Valdovas, prieš jį virpa tautos

Aleliuja: Atsimink šitą savo bendriją, kurią senovės laikais įgijai
Juk nuo senovės laikų Tu, Dieve, mano valdovas, mūsų vaduotojas vidury pasaulio.
Ps 73:2А, 12


Šeštadienis, t. 8
Ps 31:11А, 1
Džiaukitės jūs, kad Viešpatį turit,/ jums, teisìngieji, džiūgaut
Laimingas, kam nusižengimas atleistas, kuriam nuodėmė dovanota.
Mirusiesiems, t. 6: Jų sielos turės gausiai gėrybių! Ps 24:13А

Aleliuja: Šaukias teisieji - juos Viešpats išgirsta, iš visų nelaimių juos gelbi.
Daugel bėdų ištinka teisuolį, bet išvaduoja jį Viešpats.
Už mirusiuosius: Laimingas, ką tu išrinkai ir patraukei. Tokius atsimins visos kartos
(Ps 64:5; 44:18А) 

Bendrieji prokimenai ir aleliujarijai

Dievo Motinai, t. 3
Lk 1,46–48, Dievo Gimdytojos giesmė:
Mano siela šlovina Viešpatį / mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.
Nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos.

Aleliuja: Pasiklausyki, dukrele, pažvelki čionai, atkreipk savo ausį
Tautos didžiūnai tau nori patikti
Ps 44:11А, 13Б

Rytmetinė: Aš tavo vardą garsinti norėčiau/ per kartų kartas
Kilnūs žodžiai per širdį man tvinsta! Kursiu aš giesmę savo valdovui!
Ps 44:18, 2

Bekūnėms dangiškosioms galybėms (angelams), t. 4
Ps 103:4, 1А
Tarsi vėjus angelus visur siuntinėji,/ kaip liežuviai ugnies jie tave lydi.
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis.

Aleliuja: Šlovinkit jį, visi angelai, šlovinkit Viešpatį, dangaus kareivijos!
Jisai tarė - ir tai pasidarė, liepė - ir tai atsirado.
Ps 148:2, 5Б

Pranašams, t. 4
Ps 109:4Б, 1
Tu esi kunigas per amžius/ Melchizedeko būdu
Viešpats sako mano Viešpačiui: „Sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų“

Aleliuja: Jo kunigai buvo Mozė ir Aaronas, ir Samuelis tarp Dievo gerbėjų
Palaimos šviesa teisingajam šviečia, tiesios širdies žmogui - linksmybė.
Ps 98:6А; 96:11

Apaštalams,  t. 8
Ps 18:5А, 2
Jų žinia skamba visoje žemėje,/ jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.
Skelbia dangus Dievo garbę, apie jo rankų darbus žvaigždėtasis skliautas byloja.

Aleliuja: Dangus, Viešpatie, garsina nuostabius tavo darbus, tavo ištikimybę - šventas susirinkimas.
Šventame būryje - bauginanti Dievo didybė.
Ps 88:6, 8А


Šv. vyskupui, t. 1
Ps 48:4, 2
Savo burna išmintį skelbsiu,/ išnešiotą širdy protingumą.
Jūs, visos tautos, klausykit, ką pasakysiu! Išgirskite savo ausim, kurie tik pasauly gyvenat:

Aleliuja: Teisuolio burna išmintį skelbia, liežuvis teisybę byloja.
Jo širdyje Dievo Įstatymas, ir jis nesvyruodamas žengia.
Ps 36:30, 31

Šv. vyskupams, t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Tegu kunigai iškilniai teisumu pasipuošia, tegu tavo tauta džiūgauja, šaukia.
Ps 131:9

Šv. vienuoliui (-iams), t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Laimingas, kas Viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Ps 111:1, 2А

Šventpaikšiui (-iams), t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Laimingas, kas Viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Ps 111:1, 2А

Kankiniui, t. 7
Ps 63:11А, 2А
Teisieji Viešpačiu džiaugias,/ prie jo bėga glaustis
Išgirsk mano balsą, kai Tau, Dieve, skundžiuos

Aleliuja: Teisuolis klestės sau kaip palmė, kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas, žydės jisai prieangiuos Dievo.
Ps 91:13, 14


Kankiniams, t. 4
Ps 15:3, 8
Šventuosiuose, kurie žemėj gyvena,/ Dievas pareiškė Savo troškimą
Akyse nuolatos Viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu.

Aleliuja: Šaukias teisieji - juos Viešpats išgirsta, iš visų nelaimių juos gelbi.
Daugel bėdų ištinka teisuolį, bet išvaduoja jį Viešpats.
Ps 33:20

Dvasininkui kankiniui, t. 7
Ps 149:5, 1
Džiaugsmas, garbė jums, šventieji,/ iš džiaugsmo visą naktį giedokit.
Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį, susibūrę šventieji!

Aleliuja: Tegu kunigai iškilniai teisumu pasipuošia, tegu tavo tauta džiūgauja, šaukia.
Ps 131:9

Dvasininkams kankiniams, t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Tegu kunigai iškilniai teisumu pasipuošia, tegu tavo tauta džiūgauja, šaukia.
Ps 131:9

Vienuoliams-kankiniams, t. 7
Ps 149:5, 1
Džiaugsmas, garbė jums, šventieji,/ iš džiaugsmo visą naktį giedokit.
Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį, susibūrę šventieji!

Aleliuja: Laimingas, kas Viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Ps 111:1, 2А
  
Kankinėms, t. 4
Ps 67:36А, 27
Nuostabus Dievas Savo šventuosiuose,/ Izraelio tai Dievas!
Iškilmingai, kartu šlovinkit Viešpatį Dievą, visi, kurie gimę iš Izraelio!

Aleliuja: Viešpaties aš laukte laukiau, ir Jis prie manęs pasilenkė meiliai. Graudingąjį balsą išgirdo
Ps 39:2

Šv. vienuolėms
Žr. prokimeną ir aleliują kankinėms.

Šv. išpažinėjams .
Žr. prokimeną ir aleliują vienuoliams-kankiniams.

Šv. beturčiams.
Žr. prokimeną kankiniams.

Aleliuja: Kaip malonu ir kaip miela broliams gyventi vienybėj.
Ps 132:1

Mirusiesiems, t. 6
Ps 24:13А, 1–2А
Jų sielos/ turės gausiai gėrybių!
Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla, Viešpatie, viliuosi tavim, kad man neteks rausti.
Aleliuja: Laimingas, ką tu išrinkai ir patraukei.
Tokius atsimins visos kartos
Ps 64:5; 44:18А

12 Didžiųjų švenčių prokimenai

Kalėdų prokimenas, t. 8
Tesilenkia, tegieda tau visa žemė,/ tegarsina tavąjį vardą (Ps 65,4)
Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą, apie Jo vardo didybę giedokit, iškilmingai teikit jam šlovę.

Aleliuja: Dangūs pasakoja Dievo šlovę ir tvirtuma skelbia jo rankų darbą.
Diena tai pagarsina dienai ir naktis duoda žinią nakčiai. (Ps 18,1-2)

Prokimenas Teofanijai, t. 4
Palaimintas kuris ateina Viešpaties vardu, / Viešpats yra Dievas ir Jis mums nušvito. (Ps 117,26. 27)
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius!

Aleliuja: Jūs, Dievo sūnūs, atnašaukite Viešpačiui
Virš vandenų pasigirsta Viešpaties balsas!

Agiazma, krikštas, t. 3
Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:/ ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti? (Ps 26,1-2)

Apreiškimui, t 4
Skelbkit kasdien,/ kad mūsų Dievas išganymą neša.
Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys. (Ps 92,2;1)

Aleliuja: Nužengs kaip rasa ant vilnos, kaip lietaus lašai, lašantys ant žemės
Palaimintas bus jo vardas per amžius, kolei saulė švies - bus jis šlovingas.

Prokimenas Dangun Žengimui, t. 7
Aukštai danguje pasirodyk su savo didybe,/ spindėdamas apsireikšk visai žemei. (Ps 56,12)
Mano širdis pasiruošus, o Dieve, mano širdis pasiruošus.

Aleliuja: Kai žengė Dievas aukštyn - linksmybė aidėjo, gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant
Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!

Velykų, 8 tonas:
Šią dieną laiminga Viešpats padarė,/ Džiūgaukim, kelkim linksmybes!
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius.

Aleliuja: Kilk į pagalbą, Sionui būk gailestingas
Pažvelgė Viešpats iš aukštojo sosto, pažiūrėjo iš dangaus žemėn.

Prokimenas, t. 4, Tėvų giesmė (Dan 3)
Pašlovintas ir gyriaus vertas esi Tu, Viešpatie,/ mūsų tėvų Dieve, bus garbinamas tavo vardas per amžius,
Nes tu teisus visur, ką mums padarei. Visi tavo darbai teisingi. 

Aleliuja: Mes ausimis savo esam girdėję. Dieve, ir bylojo mums  mūsų tėvai.
tu išgelbėjai mus nuo priešų, nugalėjai tuos, kurie mūsų nekenčia.

Prokimenas Paskutiniojo Teismo sekmadieniui, t. 3,
Mūsų Valdovas didis ir galingas,/ jo išmintis begalinė.

Garbinkit Viešpatį! Gražu jo garbei giedoti, miela jį šlovint! (Ps 146 5; 1)


Aleliuja: Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį. Šaukim iš džiaugsmo, nes Jis mūs tvirtovė.

Su padėka Jo akivaizdon eikim, Jam giesmes džiugesio pinkim. (Ps 94,1-2)

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai