Prokimenai [antologija]


Prokimenas (gr. prokeimenos - tai, kas eina prieš) - psalmės ar psalmių eilutės, giedamos prieš skaitinį. Pirmoji prokimeno eilutė - tai atliepas, kurį choras kartoja skaitovui skaitant kitas eilutes. Plačiau.

Pateikiame didžiąją dalį visų egzistuojančių prokimenų.

VAKARINĖS PROKIMENAI

Savaitės dienų:
 Sekmadienio (šeštadienio vakarą):
Ps 92
- Viešpats karaliauja/ apsisiautęs didybe. 
- Apsisiautęs Viešpats didybe, galia susijuosęs! 
- Jis savo jėga žemę padarė taip tvirtą, kad niekas jau jos nepakrutins.
- Šventa turi būt kiekvienam, Viešpatie, tavo buveinė per visus amžius.

 Pirmadienio
Ps 133
- Visi pašlovinkit Viešpatį - visi, kurie Dievui tarnaujat
- Kurie Dievo namuose naktį budit.

Antradienio
Ps 4
- Viešpats išgirsta,/ kai jo imu šauktis.
- Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepki, o Dieve, mano teisės gynėjau!

Trečiadienio
Ps 22
- Tavoji malonė ir meilė/ palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną.
- Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

Ketvirtadienio
Ps 53
- Savo vardo garbei, o Dieve, mane išvaduoki, gink mano bylą savo galybe.
- O Dieve, išgirsk mano maldą, žodį iš mano lūpų priimki.

Penktadienio
Ps 120Mums padeda Viešpats,/ dangaus ir žemės Kūrėjas.
Mano akys pakeltos į Šventąjį kalną; iš kurgi kitur ateis man pagalba?!

Šeštadienio
Ps 58
- Tu man apsauga esi, Dieve./ Gailestingasis mano Dievas ateis,
- O Dieve, mane išgelbėk iš priešų, nuo užpuolikų apsaugok.

Didieji prokimenai:
Velykų, Antipaschos, Sekminių, Kalėdų
Ps 76
- Kuris gi dievaitis toks didis,/ kaip mūsų Dievas?
- Pagonims parodei savo galybę
- Aš sakau: "Mano kaltė, kad Aukščiausio ranka jau kitoniškai daro“.
- Atsimenu Viešpaties darbus; o, kaip gerai man žinomi ano meto stebuklai!

Teofanijos, Atsimainymo, Žengimo į dangų ir Kryžiaus išaukštinimo
Ps 113
- Mūsų Dievas danguj viešpatauja,/ ką jisai nutaria, tą ir padaro.
- Kai Dievo tauta iš Egipto išėjo, kai Jokūbo ainiai pagonių tautą paliko, tada Judo šeima tapo Dievo šventove,
- Pamatė juos jūra, ir pasitraukė, atgal pasisuko Jordanas.
- Kas gi tau, jūra, ko gi tu bėgi? ko atgal traukies, Jordane?

Atsiprašymų sekmadienį, antrą ir ketvirtą Gavėnios sekmadienį (šių dienų vakarais)
Ps 68
- Neslėpk savo veido,/ nes aš tavo tarnas, aš sielvartauju, greičiau atsiliepki!
- Betgi mane - kenčiantį ir nelaimingą globoki ir gelbėki, Dieve!
- Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji, pradžiukit!
- Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško.

Pirmą, trečia ir penktą Gavėnios sekmadienį
Ps 60
- Dieve, man leidai paveldėti žemę, skirtą tavo gerbėjams
- Šaukiuosi tavęs, į pakraštį žemės patekęs
- Norėčiau po tavo sparnais prisiglausti.
- Taip visuomet tau giedosiu ir stengsiuos kasdien savo įžadus vykdyt.

RYTMETINĖS PROKIMENAI

Sekmadienio
1 tonas
Ps 11, 6-7
- Dabar aš pakilsiu galingai“, taip kalba Viešpats;/ „tikrai išgelbėsiu tą, kuris trokšta mano pagalbos“. 
- Juk Viešpaties žodžiai – patys tikriausi, tai tikras, be priemaišų auksas, septyniskart išvalytas.
2 tonas
Ps 7,8; 2
- Pabusk, mano Dieve,/ ir teisk, kaip žadėjai. Tegu aplinkui tave susiburia tautos
- Aš prie tavęs, Viešpatie Dieve, glaudžiuosi, gelbėk mane

3 tonas
Ps 95,10; 1
- Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas./ Jis nepajudinamai tvirtą sukūrė pasaulį
- Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys.

tonas
Ps 43, 27; 2- Pakilki galingai gelbėti mūsų,/ atpirk mus dėl savo vardo
- Mes ausimis savo esam girdėję, Dieve, byloja mums protėviai mūsų

tonas
Ps 9,33; 2   - Viešpatie Dieve, pakilki galingai,/ pakelk savo ranką, Tu amžinai viešpatauji
- Viešpatie, aš trokštu visa širdimi tave šlovint, noriu skelbti visus tavo nuostabius darbus.

tonas
Ps 79,3; 2
- Viešpatie, pakilk su didžiąja savo galybe,/ ateik mūsų vaduoti
- O Izraelio ganove, atidžiai paklausyki! Tu juk vedi kaip kaimenę Juozapo giminę.

tonas
Ps 9,22; 2
- Viešpatie Dieve, pakilki galingai,/ pakelk savo ranką, neužmirški vargdienių!
Viešpatie, aš trokštu visa širdimi tave šlovint, noriu skelbti visus tavo nuostabius darbus.

8 tonas
Ps 145,10;1
- Viešpats yra amžių Valdovas,/ – jis tavo Dievas, Sione! Jis kartų kartoms viešpatauja.
- Mano siela, Viešpatį garbink! Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!

Bendruosius žr. žemiau

DIEVIŠKOSIOS LITURGIJOS PROKIMENAI

Sekmadienio prokimenai ir aleliujarijai

1 tonas
(Ps 32:22; Ps 32,1)
Viešpatie, būki Tu mums gailestingas,/ mes gi taip Tavim tikim.
Džiūgaukit, Viešpačiui teikdami šlovę, teisieji; teisiesiems garbinti dera.
Aleliuja: Tu, Dieve atkeršyji už mane, man tautas pajungi
Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti. Tu maloningas savam pateptiniui – Dovydui ir jo ainiams per amžius.
(Ps 17:48*; 17,51)

2 tonas
(Ps 117:14, 18)
Viešpats - mano garbė, manoji stiprybė,/ Jisai - išganymas mano.
Nors Viešpats mane plakte plakė, bet mirti neleido.
Aleliuja: Teišgirsta Viešpats tave sielvarto dieną. tesaugo tave Jokūbo Dievas.
Viešpatie, pergalę duoki valdovui, mums atsiliepki tą dieną, kai tave maldausim.
(Ps 19:2, 10)

3 tonas
(Ps 46:7, 2)
Vai, skambinkit Dievui, giedokit!/ Skambinkit... skambinkit... mūsų Valdovui!
Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!
Aleliuja: Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas.
Būk man uola slėptis pavojuj, gelbėtis - galinga tvirtovė
(Ps 30:2А, 3Б)

4 tonas
(Ps 103:24А, 1)
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!/ Juos išmintingai sukūrei
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis
Aleliuja: Savo didybėje kelkis ginti tiesos, romumo ir teisumo.
Brangini, kas teisinga, o neteisybės nemėgsti.
(Ps 44:5А*, 8А)

5 tonas
(Ps 11:8, 2А)
Tu, Viešpatie, saugosi mus ir globosi / nuo šios kartos sergėsi mus per amžius.
Viešpatie, gelbėk! Nyksta tavo bičiuliai, ištirpo dorieji žmonijoj.
Aleliuja: Aš, Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius, kartų kartoms savo burna garsinsiu tavo ištikimybę.
Juk pasakyta: "Santarvės malonė užtikrinta amžiams". Tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė.
(Ps 88:2, 3)

6 tonas
(Ps 32,22; Ps 32,1)
Viešpatie, padėk savo tautai, / paveldą savo palaimink
Į tave, Viešpatie, mano uola, šaukiuosi, nebūki man kurčias.
Aleliuja: Žmogau, kurį Aukščiausias globoja, kuris gyveni Visagalio pavėsy,
Viešpačiui tarki: „O mano Dieve, prieglobsti mano, tvirtove, tavim aš viliuosi“/
(Ps 90:1, 2)

7 tonas
(Ps 28:11, 1А*)
Viešpats padarys savo tautą galingą, / Jis ją laimins, teiks jai ramybę.
Jūs, Dievo sūnūs, atnašaukite Viešpačiui, atnašaukite Jam avinų jauniklius
Aleliuja: Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint, skambinti tavo garbei, Aukščiausias,
Skelbt naktimis ir rytmečiui brėkštant tavo gailestingumą ir ištikimybę
(Ps 91:2, 3)

8 tonas
(Ps 75:12А, 2)
Darykite įžadus, / vykdykit juos savo Viešpačiui Dievui!
Garsus yra Judo žemėje Dievas, Jo vardas Izraely didingas.
Aleliuja: Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį. Šaukim iš džiaugsmo, nes Jis mūs tvirtovė.
Su padėka Jo akivaizdon eikim, Jam giesmes džiugesio pinkim.
(Ps 94:1, 2)

Savaitės dienų prokimenai ir aleliujarijai

Pirmadienis, t. 4
Ps 103:4, 1А
Tarsi vėjus angelus visur siuntinėji,/ kaip liežuviai ugnies jie Tave lydi.
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis.

Aleliuja: Šlovinkit jį, visi angelai, šlovinkit Viešpatį, dangaus kareivijos!
Jisai tarė - ir tai pasidarė, liepė - ir tai atsirado.
Ps 148:2, 5Б

Antradienis, t. 7
Ps 63:11А, 2А
Teisieji Viešpačiu džiaugias,/ prie jo bėga glaustis
Išgirsk mano balsą, kai Tau, Dieve, skundžiuos

Aleliuja: Teisuolis klestės sau kaip palmė, kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas, žydės jisai prieangiuos Dievo.
Ps 91:13, 14

Trečiadienis, t. 3
Lk 1,46–48; Dievo Gimdytojos giesmė:
Mano siela šlovina Viešpatį / mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.
Nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos.

Aleliuja: Pasiklausyki, dukrele, pažvelki čionai, atkreipk savo ausį
Tautos didžiūnai tau nori patikti
Ps 44:11А, 13Б


Ketvirtadienis, t. 8
Ps 18:5А, 2
Jų žinia skamba visoje žemėje,/ jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.
Skelbia dangus Dievo garbę, apie jo rankų darbus žvaigždėtasis skliautas byloja.

Aleliuja: Dangus, Viešpatie, garsina nuostabius tavo darbus, tavo ištikimybę - šventas susirinkimas.
Šventame būryje - bauginanti Dievo didybė.
Ps 88:6, 8А


Penktadienis, t. 7
Ps 98:5, 1А
Aukštinkit mūsų Viešpatį Dievą, kniubkite prieš jo sosto pakojį,/ nes Jis yra šventas.
Viešpats - Valdovas, prieš jį virpa tautos

Aleliuja: Atsimink šitą savo bendriją, kurią senovės laikais įgijai
Juk nuo senovės laikų Tu, Dieve, mano valdovas, mūsų vaduotojas vidury pasaulio.
Ps 73:2А, 12


Šeštadienis, t. 8
Ps 31:11А, 1
Džiaukitės jūs, kad Viešpatį turit,/ jums, teisìngieji, džiūgaut
Laimingas, kam nusižengimas atleistas, kuriam nuodėmė dovanota.
Mirusiesiems, t. 6: Jų sielos turės gausiai gėrybių! Ps 24:13А

Aleliuja: Šaukias teisieji - juos Viešpats išgirsta, iš visų nelaimių juos gelbi.
Daugel bėdų ištinka teisuolį, bet išvaduoja jį Viešpats.
Už mirusiuosius: Laimingas, ką tu išrinkai ir patraukei. Tokius atsimins visos kartos
(Ps 64:5; 44:18А) 

Bendrieji prokimenai ir aleliujarijai

Dievo Motinai, t. 3
Lk 1,46–48, Dievo Gimdytojos giesmė:
Mano siela šlovina Viešpatį / mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.
Nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos.

Aleliuja: Pasiklausyki, dukrele, pažvelki čionai, atkreipk savo ausį
Tautos didžiūnai tau nori patikti
Ps 44:11А, 13Б

Rytmetinė: Aš tavo vardą garsinti norėčiau/ per kartų kartas
Kilnūs žodžiai per širdį man tvinsta! Kursiu aš giesmę savo valdovui!
Ps 44:18, 2

Bekūnėms dangiškosioms galybėms (angelams), t. 4
Ps 103:4, 1А
Tarsi vėjus angelus visur siuntinėji,/ kaip liežuviai ugnies jie tave lydi.
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis.

Aleliuja: Šlovinkit jį, visi angelai, šlovinkit Viešpatį, dangaus kareivijos!
Jisai tarė - ir tai pasidarė, liepė - ir tai atsirado.
Ps 148:2, 5Б

Pranašams, t. 4
Ps 109:4Б, 1
Tu esi kunigas per amžius/ Melchizedeko būdu
Viešpats sako mano Viešpačiui: „Sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų“

Aleliuja: Jo kunigai buvo Mozė ir Aaronas, ir Samuelis tarp Dievo gerbėjų
Palaimos šviesa teisingajam šviečia, tiesios širdies žmogui - linksmybė.
Ps 98:6А; 96:11

Apaštalams,  t. 8
Ps 18:5А, 2
Jų žinia skamba visoje žemėje,/ jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių.
Skelbia dangus Dievo garbę, apie jo rankų darbus žvaigždėtasis skliautas byloja.

Aleliuja: Dangus, Viešpatie, garsina nuostabius tavo darbus, tavo ištikimybę - šventas susirinkimas.
Šventame būryje - bauginanti Dievo didybė.
Ps 88:6, 8А


Šv. vyskupui, t. 1
Ps 48:4, 2
Savo burna išmintį skelbsiu,/ išnešiotą širdy protingumą.
Jūs, visos tautos, klausykit, ką pasakysiu! Išgirskite savo ausim, kurie tik pasauly gyvenat:

Aleliuja: Teisuolio burna išmintį skelbia, liežuvis teisybę byloja.
Jo širdyje Dievo Įstatymas, ir jis nesvyruodamas žengia.
Ps 36:30, 31

Šv. vyskupams, t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Tegu kunigai iškilniai teisumu pasipuošia, tegu tavo tauta džiūgauja, šaukia.
Ps 131:9

Šv. vienuoliui (-iams), t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Laimingas, kas Viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Ps 111:1, 2А

Šventpaikšiui (-iams), t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Laimingas, kas Viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Ps 111:1, 2А

Kankiniui, t. 7
Ps 63:11А, 2А
Teisieji Viešpačiu džiaugias,/ prie jo bėga glaustis
Išgirsk mano balsą, kai Tau, Dieve, skundžiuos

Aleliuja: Teisuolis klestės sau kaip palmė, kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas, žydės jisai prieangiuos Dievo.
Ps 91:13, 14


Kankiniams, t. 4
Ps 15:3, 8
Šventuosiuose, kurie žemėj gyvena,/ Dievas pareiškė Savo troškimą
Akyse nuolatos Viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu.

Aleliuja: Šaukias teisieji - juos Viešpats išgirsta, iš visų nelaimių juos gelbi.
Daugel bėdų ištinka teisuolį, bet išvaduoja jį Viešpats.
Ps 33:20

Dvasininkui kankiniui, t. 7
Ps 149:5, 1
Džiaugsmas, garbė jums, šventieji,/ iš džiaugsmo visą naktį giedokit.
Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį, susibūrę šventieji!

Aleliuja: Tegu kunigai iškilniai teisumu pasipuošia, tegu tavo tauta džiūgauja, šaukia.
Ps 131:9

Dvasininkams kankiniams, t. 7
Ps 115:6, 3
Viešpaties akyse/ didžiai brangūs mirštantys jo teisieji.
Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu, už visa gera, ką man padarė?

Aleliuja: Tegu kunigai iškilniai teisumu pasipuošia, tegu tavo tauta džiūgauja, šaukia.
Ps 131:9

Vienuoliams-kankiniams, t. 7
Ps 149:5, 1
Džiaugsmas, garbė jums, šventieji,/ iš džiaugsmo visą naktį giedokit.
Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį, susibūrę šventieji!

Aleliuja: Laimingas, kas Viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli.
Jo ainiai bus žemėj galingi.
Ps 111:1, 2А
  
Kankinėms, t. 4
Ps 67:36А, 27
Nuostabus Dievas Savo šventuosiuose,/ Izraelio tai Dievas!
Iškilmingai, kartu šlovinkit Viešpatį Dievą, visi, kurie gimę iš Izraelio!

Aleliuja: Viešpaties aš laukte laukiau, ir Jis prie manęs pasilenkė meiliai. Graudingąjį balsą išgirdo
Ps 39:2

Šv. vienuolėms
Žr. prokimeną ir aleliują kankinėms.

Šv. išpažinėjams .
Žr. prokimeną ir aleliują vienuoliams-kankiniams.

Šv. beturčiams.
Žr. prokimeną kankiniams.

Aleliuja: Kaip malonu ir kaip miela broliams gyventi vienybėj.
Ps 132:1

Mirusiesiems, t. 6
Ps 24:13А, 1–2А
Jų sielos/ turės gausiai gėrybių!
Mano širdis į tave, Viešpatie, kyla, Viešpatie, viliuosi tavim, kad man neteks rausti.
Aleliuja: Laimingas, ką tu išrinkai ir patraukei.
Tokius atsimins visos kartos
Ps 64:5; 44:18А

12 Didžiųjų švenčių prokimenai

Kalėdų prokimenas, t. 8
Tesilenkia, tegieda tau visa žemė,/ tegarsina tavąjį vardą (Ps 65,4)
Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą, apie Jo vardo didybę giedokit, iškilmingai teikit jam šlovę.

Aleliuja: Dangūs pasakoja Dievo šlovę ir tvirtuma skelbia jo rankų darbą.
Diena tai pagarsina dienai ir naktis duoda žinią nakčiai. (Ps 18,1-2)

Prokimenas Teofanijai, t. 4
Palaimintas kuris ateina Viešpaties vardu, / Viešpats yra Dievas ir Jis mums nušvito. (Ps 117,26. 27)
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius!

Aleliuja: Jūs, Dievo sūnūs, atnašaukite Viešpačiui
Virš vandenų pasigirsta Viešpaties balsas!

Agiazma, krikštas, t. 3
Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:/ ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti? (Ps 26,1-2)

Apreiškimui, t 4
Skelbkit kasdien,/ kad mūsų Dievas išganymą neša.
Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys. (Ps 92,2;1)

Aleliuja: Nužengs kaip rasa ant vilnos, kaip lietaus lašai, lašantys ant žemės
Palaimintas bus jo vardas per amžius, kolei saulė švies - bus jis šlovingas.

Prokimenas Dangun Žengimui, t. 7
Aukštai danguje pasirodyk su savo didybe,/ spindėdamas apsireikšk visai žemei. (Ps 56,12)
Mano širdis pasiruošus, o Dieve, mano širdis pasiruošus.

Aleliuja: Kai žengė Dievas aukštyn - linksmybė aidėjo, gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant
Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!

Velykų, 8 tonas:
Šią dieną laiminga Viešpats padarė,/ Džiūgaukim, kelkim linksmybes!
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius.

Aleliuja: Kilk į pagalbą, Sionui būk gailestingas
Pažvelgė Viešpats iš aukštojo sosto, pažiūrėjo iš dangaus žemėn.

Prokimenas, t4, Tėvų giesmė (Dan 3)
Pašlovintas ir gyriaus vertas esi Tu, Viešpatie,/ mūsų tėvų Dieve, bus garbinamas tavo vardas per amžius,
Nes tu teisus visur, ką mums padarei. Visi tavo darbai teisingi. 

Aleliuja: Mes ausimis savo esam girdėję. Dieve, ir bylojo mums  mūsų tėvai.
tu išgelbėjai mus nuo priešų, nugalėjai tuos, kurie mūsų nekenčia.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal


VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Populiarūs įrašai