Prokimenas

Prokimenas (gr. prokeimenos - tai, kas eina prieš) - psalmės ar psalmių eilutės, giedamos prieš skaitinį. Pirmoji prokimeno eilutė - tai atliepas, kurį choras kartoja skaitovui skaitant kitas eilutes. Senovėje buvo skaitoma visa psalmė, šiandien prokimenai sutrumpėjo iki 2 ar 4 eilučių.

Katalikų Mišiose prokimeną atitinka responsorijus.

Prokimenas skaitomas tokia tvarka:

Skaitovas: pirma eilutė
Choras: pirma eilutė
Skaitovas: antra eilutė eilutė
Choras: pirma eilutė
[...]
Skaitovas: pusė pirmos eilutės
Choras: užbaigia pirmą eilutę.

VAKARINĖS PROKIMENAI


Sekmadienio vakarinės prokimenas, t. 6, rusų tradicija
Viešpats karaliauja apsisiautęs didybeVakarinės prokimenai yra trijų rūšių:

- Kasdieniai
- Didieji prokimenai
- Gavėnios (Gavėnios šiokiadieniais vakarinė jungiama su Liturginėmis valandomis, kurių metu skaitomas Psalmynas. Vakarinės metu skaitomi du Senojo Testamento skaitiniai. Tuo atveju vakarinės metu skaitomi du prokimenai, prieš kiekvieną ST skaitinį - po vieną, o prokimenas yra sudarytas iš per Valandas skaitytų psalmių eilučių)

Kasdieniai prokimenai giedami po giesmės „O Šviesa Džiaugsminga“. Jie priklauso nuo savaitės dienos ir niekada nesikeičia, net ir švenčių metu:

* Sekmadienio (šeštadienio vakarą):
Ps 92
- Viešpats karaliauja/ apsisiautęs didybe. 
- Apsisiautęs Viešpats didybe, galia susijuosęs! 
- Jis savo jėga žemę padarė taip tvirtą, kad niekas jau jos nepakrutins.
- Šventa turi būt kiekvienam, Viešpatie, tavo buveinė per visus amžius.

* Pirmadienio
Ps 133
- Visi pašlovinkit Viešpatį - visi, kurie Dievui tarnaujat
- Kurie Dievo namuose naktį budit.

* Antradienio
Ps 4
- Viešpats išgirsta,/ kai jo imu šauktis.
- Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepki, o Dieve, mano teisės gynėjau!
* Trečiadienio
Ps 22
- Tavoji malonė ir meilė/ palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną.
- Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.

* Ketvirtadienio
Ps 53
- Savo vardo garbei, o Dieve, mane išvaduoki, gink mano bylą savo galybe.
- O Dieve, išgirsk mano maldą, žodį iš mano lūpų priimki.

* Penktadienio
Ps 120Mums padeda Viešpats,/ dangaus ir žemės Kūrėjas.
Mano akys pakeltos į Šventąjį kalną; iš kurgi kitur ateis man pagalba?!

* Šeštadienio
Ps 58
- Tu man apsauga esi, Dieve./ Gailestingasis mano Dievas ateis,
- O Dieve, mane išgelbėk iš priešų, nuo užpuolikų apsaugok.

Per didžiąsias Viešpčiui skirtas šventes ir Gavėnios sekmadienio pamaldas vietoje dienos prokimeno skaitomi vadinami didžiaisiais (formaliai ir sekmadienio prokimenas Viešpats karaliauja yra didysis prokimenas). Jie turi daugiau versetų.DIDIEJI PROKIMENAI

Didysis prokimenas, t. 7, serbų tradicija
„Mūsų Dievas danguj viešpatauja, ką jisai nutaria, tą ir padaro“


Be sekmadienio prokimeno, egzistuoja 4 didieji prokimenai:

* Velykų, Antipaschos, Sekminių, Kalėdų
Ps 76
- Kuris gi dievaitis toks didis,/ kaip mūsų Dievas?
- Pagonims parodei savo galybę
- Aš sakau: "Mano kaltė, kad Aukščiausio ranka jau kitoniškai daro“.
- Atsimenu Viešpaties darbus; o, kaip gerai man žinomi ano meto stebuklai!

* Teofanijos, Atsimainymo, Žengimo į dangų ir Kryžiaus išaukštinimo
Ps 113
- Mūsų Dievas danguj viešpatauja,/ ką jisai nutaria, tą ir padaro.
- Kai Dievo tauta iš Egipto išėjo, kai Jokūbo ainiai pagonių tautą paliko, tada Judo šeima tapo Dievo šventove,
- Pamatė juos jūra, ir pasitraukė, atgal pasisuko Jordanas.
- Kas gi tau, jūra, ko gi tu bėgi? ko atgal traukies, Jordane?

* Atsiprašymų sekmadienį, antrą ir ketvirtą Gavėnios sekmadienį (šių dienų vakarais)
Ps 68
- Neslėpk savo veido,/ nes aš tavo tarnas, aš sielvartauju, greičiau atsiliepki!
- Betgi mane - kenčiantį ir nelaimingą globoki ir gelbėki, Dieve!
- Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji, pradžiukit!
- Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško.

* Pirmą, trečia ir penktą Gavėnios sekmadienį
Ps 60
- Dieve, man leidai paveldėti žemę, skirtą tavo gerbėjams
- Šaukiuosi tavęs, į pakraštį žemės patekęs
- Norėčiau po tavo sparnais prisiglausti.
- Taip visuomet tau giedosiu ir stengsiuos kasdien savo įžadus vykdyt.


RYTMETINĖ

Rytmetinėje prokimenai skaitomi prieš Evangelijos skaitinį. Evangelija skaitoma sekmadienio ir švenčių rytmetinių metu (t.y. ne kiekvienoje rytmetinėje). Prokimenas giedamas pagal savaitės toną (taip pat atskirus rytmetinės prokimenus turi šventės, šventieji ir t.t..).

Didžiąją savaitę Evangelija rytmetinės metu skaitoma, tačiau prokimenas negiedamas, tik didįjį šeštadienio rytmetinėje giedami iškart 2 prokimenai.

LITURG. VALANDŲ PROKIMENAI

Paprastai Valandų liturgijoje nėra skaitinių, todėl nėra ir prokimenų. Jie yra tais ypatingais atvejais, kai skaitant Valandas yra skaitiniai:

- Karališkose liturginėse valandose
- Šeštoje valandoje: Gavėnios šiokiadieniais, taip pat Didįjį Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį
- Pirmojoje valandoje: Didįjį ketvirtadienį.

LITURGIJA

Liturgijoje prokimenai giedami arba pagal savaitės dieną (kiekviena diena turi savo prokimeną) arba pagal toną (sekmadienis turi 8 prokimenus pagal 8 tonus) arba giedamas specialus šventės, šventojo prokimenas.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai