„Kasdienė duona“ | Mt 25, 31-46 („ką padarėt vienam iš mažiausiųjų“)

31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. 33 Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje.
34 Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
35 Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte,
36 buvau nuogas – mane aprengėte,
ligonis – mane aplankėte,
kalinys – atėjote pas mane'.
37 Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? 38 Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? 39 Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?' 40 Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'.
41 Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!
42 Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte,
43 buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte,
nuogas – neaprengėte,
ligonis ir kalinys – ir jūs manęs neaplankėte'.
44 Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?' 45 Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte'. 46 Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.


Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Šie Jėzaus žodžiai yra tarsi raktas mums, išgyvenantiems Gavėnios metą ir švenčiantiems Dievo Gailestingumo metus. Tai mūsų krikščioniško gyvenimo programa. Kai kyla klausimas, kaip turi gyventi krikščionis pasaulyje, atsakymas ateina iš šios Evangelijos ištraukos - tai gailestingosios meilės, caritasdarbai: alkstantį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, keleivį priglausti, nuogą aprengti, ligonį ir kalinį aplankyti.

Iš vienos pusės, tai visiškai nesudėtingi uždaviniai, juk nieko tame sunkaus nėra. Jėzus teprašo mūsų parodyti užuojautą kenčiančiam ar stokojančiam. Tačiau iškyla natūralus klausimas: kas yra tie mažiausieji Jo arba/ir mūsų broliai? Ar tai vargšai, prašantys išmaldos tarpuvartėse? Ar tai apleisti vaikai? Ar tai pabėgeliai, ieškantis prieglobsčio? Dažnai susvyruojame ir abejojame, ieškodami atsakymo. Mes linkę pasvarstyti, ar jie iš tiesų reikalingi mūsų pagalbos, o gal ta pagalba dar labiau pakenks, o gal jie tik apsimeta tokiais vardan tos pagalbos? Būna ir taip. Tačiau, Jėzus nesako ištirkite, viską pasverkite ir tada duokite jiems ko prašo. Ne, Jis sako, jog svarbu tai, ką padarėte vienam iš šitų. Mūsų reikalas ne nustatyti ar žmogus vertas mūsų užuojautos ir pagalbos, mūsų reikalas – jam padėti.

Pasitaiko, jog atrodo lyg neturime galimybės sutikti tokių žmonių, kurie yra vargšai ar benamiai. Esame savo aplinkoje ir nesusiduriame su jais. Arba patys manome, jog mums reikia pagalbos. Kartą teko kalbėtis su vienu tikrai nusmurgusiu benamiu, kuris buvo piktas, alkanas ir jautėsi labiausiai nuskriaustas iš visų. Tačiau stengdamasis jam padėti pasijusti geriau, patariau jam susirasti nors truputį už jį labiau kenčiantį žmogų, jo paties, benamių, vargšų aplinkoje. Ir su juo pasidalinti bent mažu kąsneliu duonos ar paguodos žodžiu, o gal tiesiog pabūti šalia. Lygiai taip pat ir kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo socialinės padėties, savijautos ar išgyvenamos kančios, kiekvienas, kuris nors truputį už mus labiau kenčia, jau yra mums tas mažiausiasis brolis. Ir nebūtina visiems eiti tarnauti į benamių prieglaudas ar važiuoti į vaikų namus, nes kiekvienas savo aplinkoje galime rasti šiandien labiau už mus kenčiantį artimą, brolį ar sesę. Išklausyti ir padėti pagal savo galimybes tam, kuris mūsų prašo - štai atsakymas į klausimą: o kas yra tas mažiausiasis brolis?

Šiandien dėkosiu Jėzui, jog siunčia man pagalbą, kai esu vienas iš mažiausiųjų brolių.
Šiandien prašysiu Dievo pagalbos, jog pastebėčiau pagalbos stokojantį artimą.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai