Jo Šventenybė patriarchas Baltramiejus: Pamokomasis žodis Šventajai Gavėniai prasidedant (2023)

 


+ Baltramiejus

Dievo malone
Konstantinopolio — Naujosios Romos
arkivyskupas
ir Visuotinis patriarchas

Visai Bažnyčiai: malonė ir ramybė nuo mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus, kartu su mūsų malda, palaiminimas ir atleidimas, TEBŪNIE JUMS VISIEMS!

Garbingieji broliai vyskupai ir palaimintieji vaikai Viešpatyje,

Visokeriopo gailestingumo ir maloningumo Dievas, iš savo gerumo ir palankumo, leido mums įžengti į palaimintą ir garbingą Triodės pamaldų laikotarpį. O rytoj mes įžengsime į Šventąją Gavėnią – pasninko ir „garbingo susilaikymo“ praktikos areną, kurioje marinamos aistros ir kurioje atsiskleidžia mūsų, ortodoksų, Tradicijos gelmė ir lobiai. Šiame laike pasireiškia budrus Bažnyčios rūpestis savo vaikų dvasine pažanga. Šventasis ir Didysis Kretos Susirinkimas (2016 m., birželis) mums primena – „Ortodoksų Bažnyčia, griežtai laikydamasi apaštališkųjų nurodymų, susirinkimų kanonų ir Bažnyčios Tėvų tradicijos visumos, visada pabrėžė didelę pasninko svarbą mūsų dvasiniam gyvenimui ir išganymui“ (Pasninko svarba ir jo laikymasis šiandien, 1).

Bažnyčios gyvenime visi dalykai turi tvirtą teologinį pagrindą ir yra susiję su išganymu. Krikščionys ortodoksai dalyvauja „bendroje kovoje“ per askezę ir pasninką „už viską dėkodami“ (Tes 5, 18). Bažnyčia kviečia savo vaikus bėgti asketinių pratybų lenktynėse Šventųjų Velykų link. Svarbiausia gyvenimo Kristuje patirtis yra ta, kad tikroji askezė niekada neskatina liūdesio, nes yra persmelkta prisikėlimo džiaugsmo lūkesčio. Mūsų Bažnyčios giesmėse skamba žodžiai apie „pasninko pavasarį“.

Šia prasme tikroji askezė yra toli nuo neoplatoniško dualizmo žabangų ir neskelbia apie atstumiantį siekinį „numarinti kūną“. Tikroji askezė negali siekti sunaikinti „blogą kūną“ vardan sielos išlaisvinimo iš „kūno pančių“. Pabrėžiama, kad „savo autentiškoje formoje askezė nukreipta ne prieš kūną, bet prieš aistras, kurių šaknys yra dvasinės, nes tai protas pirmasis pasiduoda aistrai. Taigi kūnas nėra pagrindinis asketo priešininkas“.

Asketiškos pastangos yra pastanga peržengti savąjį „aš“ vardan meilės, kuri „neieško savo naudos“ ir be kurios liekame pavergti savęs pačių, užstringame „nepasotinamame ego“ ir jo neišsenkančiuose troškimuose. Būdami egocentriški, mes sumenkstame ir prarandame kūrybiškumą, kaip yra pasakyta: „Tai, ką atiduodame, yra padauginama, o ką pasiliekame sau, yra prarandama“. Todėl Tėvų išmintis ir Bažnyčios patirtis pasninko laikotarpį sieja su „maudynėmis gailestingume“, gerais darbais ir filantropija, kurie liudija, kad peržengiame savimeilę ir įgyjame egzistencinę pilnatvę.

Toks į žmogaus visumą atsižvelgiantis požiūris visuomet yra būdingas Bažnyčios gyvenimui. Liturginis gyvenimas, askezė ir dvasingumas, sielovada ir geras liudijimas pasaulyje yra mūsų tikėjimo išraiškos – tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildantys mūsų krikščioniškosios tapatybės elementai. Juos sieja eschatologinė Karalystė kaip atskaitos taškas ir orientyras, taip pat Dieviškojo Plano pilnatvė ir išsipildymas. Nors bažnytinis gyvenimas visomis savo išraiškomis atspindi ir atvaizduoja ateinančią Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios Karalystę, pirmiausia, kaip pabrėžė neseniai iškeliavęs šviesios atminties Pergamono metropolitas Jonas, „Bažnyčią jos pilnatvėje apreiškia dieviškosios Eucharistijos slėpinys“ (Dangaus karalystės paveikslas, 2013 m.). „Tyra bendrystė (komunija)“, mūsų gyvenimo persikeitimas į Bažnyčios gyvenimą per dalyvavimą šventojoje Eucharistijoje, yra pasninko „galutinis tikslas“, asketinių kovų „vainikas“ ir „prizas“ (žr. šv. Jonas Auksaburnis, Homilijos apie Izaiją VI: Apie Serafimą, PG 56.139).

Šiandieniniame, desakralizacijos, „nušventėjimo“ amžiuje, kai žmonija „visiškai nereikšmingiems dalykams teikia didelę reikšmę“, mūsų krikščioniškoji misija yra praktinis mūsų krikščionių ortodoksų „dvasingumo triptiko“ (liturginio gyvenimo, asketinės laikysenos ir bendruomeniškumo) gelmės parodymas ir iškėlimas. Tai yra iš tikėjimo į Kristų ir iš suvokimo apie Dievo vaikams suteiktą laisvę kylanti vertybinės revoliucijos esmė, kuri vyksta asmeninės laikysenos ir civilizacijos srityse. Mes kreipiame dėmesį į nepaprastai svarbius dalykus, kad Šventąją  Gavėnią išgyventume kaip tikrosios laisvės, „dėl kurios Kristus mus išvadavo“ (Gal 5, 1), prasmės apreiškimą ir patirtį.

Dalydamiesi šiomis mintimis ir meilės bei pagarbos kupinais jausmais linkime jums, garbingiausieji broliai Kristuje ir mūsų Motinos Bažnyčios dvasiniai vaikai visame pasaulyje, sklandžiai įžengti į pasninko areną. Meldžiame visiems jums Kristaus, mūsų Dievo, visada besidžiaugiančio savo tautos asketinėmis kovomis, malonės ir gailestingumo. Jam priklauso palaimintoji ir šlovingoji Karalystės valdžia dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Šventoji Gavėnia, 2023 m.

+ Baltramiejus

uoliai besimeldžiantis už jus Dievui


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai