Kas yra kanonas (giesmių rink.)?


Ortodoksų liturgikoje ir maldos praktikoje sutinkami giesmių rinkiniai, vadinami kanonais. Tai - maldos, skirtos asmeninei maldai ar reikmei (atgailos k., pasiruošimo Komunijai k.), šventei, šventajam ir pan. Liturginiame cikle kanonai giedami rytmetinės, naktinės, vidurnaktinės metu, taip pat naudojami laidotuvėse, panichidose, paraklezėse (molebnuose) ir ligonių patepimo sakramento metu. 

Velykų kanonas (slavų k.; naujų laikų giedojimas):


Kanonas Dievo Gimdytojai (graikų k., tradicinis bizant. giedojimas):

GIESMIŲ STRUKTŪRA

Kanoną sudaro 9 giesmės, 2 giesmė dažniausiai praleidžiama. Kiekvieną giesmę sudaro irmas, priegiesmis (-iai), troparai ir katavasija.

Giesmės pavyzdys (iš Atgailos kanono):

1 giesmė, 6 tonas

Irmas: 
Kojomis gilią jūrą tarsi sausumą perėjęs Izraelis regėjo skandinamą savo persekiotoją – faraoną, ir šaukė: „Giedokime Dievui pergalės giesmę!“

Priegiesmis: Pasigailėk manęs, Dieve,/ pasigailėk manęs. 

Štai aš, slegiamas nuodėmių, kreipiuosi į Tave, savo Valdovą ir Dievą; nedrįstu žvelgti į dangų, tik meldžiuosi, prašydamas: duok man, Viešpatie, proto, kad karčiai apraudočiau savo darbus.

O, vargas man, nusidėjėliui! Esu didžiausias nelaimėlis, atgailos nėr many. Dovanoki, Viešpatie, man ašarų, kad karčiai apraudočiau savo darbus.

Garbė: O kvailas, nelaimingasai žmogau! Pasidavęs tinguliui tuščiai eikvoji laiką! Apmąstyk savo gyvenimą, atsigręžk į Dievą ir karčiai apraudoki savo darbus.
Ir dabar: O, Skaisčiausioji Dievo Motina! Pažvelk į mane nusidėjėlį, išvaduoki iš šėtono tinklų ir nukreipk į atgailos kelią, kad karčiai apraudočiau savo darbus.
„Štai aš..“, „O, vargas man...“, „O, kvailas...“, „O Skaisičiausioji...“ - tai troparai.  Priegiesmis kartojamas po kiekvieno troparo, išskyrus tų, prieš kuriuos parašyta „Garbė“ ir „ir dabar“. Kur „Garbė“  - skaitoma „Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai“; kur „ir dabar“ - „ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen“.

IRMŲ TURINYS

Kanono irmai atsirado iš Senojo Testamento giesmių, kurios kažkada pamaldose buvo giedamos pilnai. 9 kanono giesmės tematiškai atitinka šias ST giesmes:


1. Mozės giesmė (Iš 15,1-19)
(2.) Rūsti Mozės pranašystė (Įst 32,1-43); atgailos giesmė, giedama tik Triodės laikotarpiu (to laiko antradieniais).
3. Pranašės Onos (Hanos) džiaugsmo giesmė, kuomet jai gimė Samuelis (1 Sam 2,1-10)


4. Pranašo Habakuko giesmė (Hab 3,1-19)
5. Pranašo Izaijo giesmė apie visuotinį prisikėlimą (Iz 26,9-19)
6. Pranašo Jonos giesmė didžuvės pilve (Jon 2,3-10)


7. Jaunuolių giesmė krosnyje (Dan 3,26-56)
8. Jaunuolių giesmė krosnyje (pabaiga)  (Dan 3,57-88)
9. Dievo Gimdytojos giesmė (Lk 1,46-55) ir Zacharijo malda, Jono Krikštytojo palaiminimas (Lk 1,68-79)

Po 6 giesmės paprastai yra kondakas ir ikas, panašūs į troparą kūriniai.

Irmų pavyzdys - Kalėdų kanono irmai (slavų k.):Jei kanonas atliekamas rytmetinės metu, po 3 ir 6 giesmės paprastai skaitoma mažoji ektenija, o prieš 9 giesmę giedama visa Dievo Gimdytojos giesmė (Magnificat; Lk 1,46-55) su priegiesmiu „Už cherubinus garbingesnę...“.

Dievo Gimdytojos giesmė (Magnificat) bažn. slavų kalba:


Mozės ir jaunuolių giesmė krosnyje yra išlikusi Didžiojo šeštadienio pamaldose. Jos giedamos ne kanono metu, o tarp Senojo Testamento skaitinių (pridedamos prie šio straipsnio dėl bendro konteksto): 


PRIEGIESMIAI

Kanono priegiesmiai priklauso nuo jo turinio. 6 populiariausi rytmetinių kanonų priegiesmiai:

1. Garbė, Viešpatie, Tavo šventajam Prisikėlimui - sekmadienio (prisikėlimo) kanonas.
2. Garbė, Viešpatie, Tavo garbingajam Kryžiui ir Prisikėlimui - sekmadienio kanonas Kryžiui.
3. Švenčiausioji Dievo Gimdytoja, gelbėki mus - kanonas Dievo Gimdytojai
4. Garbė, Tau, mūsų Dieve, garbė Tau - Trijodės ir Pentikostarijaus kanonai
5. Kristus prisikėlė iš mirusiųjų - Velykų kanonas
6. Šventasis (-oji/-ieji/-osios) [titulas ir vardas] melski[-te] už mus - kanonas šventajam (šventiesiems/šventosioms)

Taip pat dažnai sutinkami priegiesmiai:

* Eilutės iš 50 psalmės - kanonas prieš Komuniją
* Pasigailėk manęs Dieve, pasigailėk manęs - Atgailos kanonai 

KATAVASIJA

Dar vienas svarbus kanono giesmių elementas - katavasija. Kai senovėje kanoną atlikdavo du chorai, katavasija būdavo giesmę, kurią abu chorai atlikdavo nusileidę žemyn, bažnyčios centre (gr. katavano - nusileidžiu, t.y. nulipu žemyn). Katavasija užbaigia giesmę. 

Katavasija gali būti giedama arba kiekvienos kanono giesmės pabaigoje (pvz. Velykų kanonas), arba tik po 3, 6, 8, 9 giesmių (rymetinėje). Katavasija gali arba sutapti su giesmės irmu (tiesiog irmo pakartojimas giesmės pabaigoje), arba būti paimta iš kito kanono (pavyzdžiui, jei rymetinėje skaitomi keli kanonai). 

Rytmetinės metu prieš 8 katavasija giedami žodžiai „Šloviname, garbiname ir giriame Viešpatį, giedodami ir aukštindami per amžius“ („Хлавим, благословим...“). 

Kanoną skaitant asmeninės maldos metu, katavasijos neskaitomos.

FOTAGOGIKAS arba EKSAPOSTILARIJUS

Jei kanonas atliekamas rytmetinėje, jam baigiantis giedamas eksapostilarijus arba fotogogikas (slav. светилен). Tai - malda Kristui, kurioje prašoma, kad Jis ateitų mums į pagalbą ir apšviestų mūsų sielas. 

Eksapostilarijumi vadinamas sekmadienio fotogogikas.

TRIJODĖ

Trijodė (gr. Triodion, slav. Tripesnec) - kanonas, kurį vietoje 9 giesmių sudaro tik 3 giesmės. Trijodės giedamos Gavėnios šiokiadieniais. 

Trijodė (graikų k.):


Dėl to, kad Gavėnios laiko knygoje yra sudėtos triodės, pati Gavėnos laiko kintamųjų pamaldų dalių knyga yra vadinama Trijode (slav. Триодь). Antroji šios knygos dalis yra vadinama Velykų Trijode (slav. Цветная Триодь - pažod. „Gėlių Trijodė“) arba Pentikostarijumi (gr. Pentekostarion, bulg. Пентикостар). Rusų vartosenoje išliko senasis „Gėlių Trijodės“ pavadinimas, kuris iš tikro nebeteko savo prasmės, nes šiuolaikiniame Pentikostarijuje nėra trijodžių (trijų giesmių kanonų).

Senojoje rusų tradicijoje abi knygos buvo vadinamos Trijodėmis, nes pirmoji Trijodės dalis apėmė tik keturiasdešimtdienį, o antroji dalis prasidėjo nuo Lozoriaus šeštadienio (taigi, joje dar tebebuvo trijodės). Ši tvarka tebeegzistuoja pas sentikius. Po patriarcho Nikono reformų pereita prie graikiškos praktikos, kur Trijodėje yra visų pamaldų tekstai nuo Muitininko ir fariziejaus sekmadienio, iki didžiojo šeštadienio, o Pentekostarijuje sudėti tekstai nuo Velykų savaitės iki Visų šventųjų dienos (I-as sekmadienis po Sekminių).

ATLIKIMAS

1. Graikiška tradicija. Kadangi visi kanono tekstai yra rimuoti ir ritmiški, graikiškoje tradicijoje visas kanonas giedamas, naudojant tą patį toną (išskyrus tada, kai prie kondakų ir pan. nurodytas kitas tonas). 

2. Slaviška tradicija. Kadangi daugeliu atveju slaviški tekstai nėra rimuoti, dažniausiai giedami tik irmai ir katavasijos, o troparai ir priegiesmiai skaitomi rečitatyvu (dar gali būti giedamas kondakas ir ikas). Didžiajame atgailos kanone giedami dar ir priegiesmiai. 

Išimtis - Velykų kanonas, kuris giedamas visas.

3. Privati malda. Privačioje maldoje visas kanonas gali būti tiesiog perskaitytas rečitatyvu arba paprastu balsu. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai