Skirtingų konfesijų krikščionys kviečia maldai už Lietuvos žmonių vienybę

Publikuojame kartu su kitais krikščionimis surašytą tekstą, pirmą kartą paskelbtą bernardinai.lt.


„Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį Viešpačiui, nes jo gerovė – jūsų gerovė“ (Jeremijo 29, 7).

Mes, skirtingų krikščioniškų konfesijų visuomenininkai, 2022 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitės proga norime kreiptis į visus šalies tikinčiuosius, pakviesti bendrai maldai už mūsų visų išganymą, bendrystę ir paguodą, kad mumyse ir tarp mūsų viešpatautų taika ir tiesa ir kad gerbtume įvairovę ir laisvę.

Žvelgdami į savo šalį esame…

susirūpinę, kad žmonės tolsta nuo Kūrėjo ir Jo išganymo versmės, nors Jis vienintelis gali suteikti gyvenimui prasmę ir viltį; kad pasitikėjimas sukurtais dalykais (mokslo vaisiais ir technologijos laimėjimais) bei žmonių ir valstybės sprendimais įgyja vis daugiau religinių bruožų.

Mums kelia nerimą susvetimėjimas, sutarimo ir bendravimo stoka bei silpstantys socialiniai ryšiai, nors Trejybės Dievas yra tobula bendrystė, į kurią ir mes – sukurti pagal Jo paveikslą – taip pat esame pašaukti.

Apgailestaujame, kad pasirinkimo laisvė šiuo metu traukiasi iš visuomenės gyvenimo; kad vis labiau ribojama religijos laisvė ir Bažnyčios autonomija – nors be laisvės nėra nei tikros artimo meilės, nei solidarumo, nei Dievo žodžio sklaidos, nes Evangelija turi būti priimama laisvu sprendimu.

Mus stebina, kad tarp žmonių sėjamos ir įtvirtinamos baimės, neleidžiančios racionaliai mąstyti ir ramiai priimti tinkamus sprendimus; kad platinamas pavojaus ir nesaugumo jausmas, nors tikintieji išlaisvinti iš baimės vergijos, nes jų stiprybė – paguodos Dievas.

Pasigendame viešojo diskurso įvairovės – abejonės atmetamos, diskusijos stabdomos ir nepatogios nuomonės slopinamos, iš kitaip manančiųjų tyčiojamasi, o vienybė paverčiama diktatu, nors Kūrėjas ir Išganytojas buvo ir tebėra įvairovės Dievas.

Su liūdesiu pastebime, kad taika ir ramybė mūsų visuomenėje yra atsidūrusi rimtame pavojuje, Viešpats yra ramybės Kunigaikštis ir taikos Dievas, siekiantis atstatyti žemėje savo šalom – taiką ir gerovę, sveikumą ir santarvę.

Negalime likti abejingi, kai teisingi ir patikrinti dalykai maišomi su melu, o viršų ima abejingumas ir priešiškumas tiesai, kai debatai, diskusijos ir įtikinimo menas užleidžia vietą atvirai propagandai, cenzūrai, tiesos iškraipymui ir pažadų nevykdymui, nors Dievas myli tiesą ir pats yra Tiesa.

Jėzus Kristus sako: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12). Argi ne mūsų padėtis apibūdinta šiuo trumpu, glaustu sakiniu? Neteisybė yra priešiškumas Dievo Įstatymui, kartu ir priešiškumas meilei. Teisės ir teisingumo ignoravimas veda į susvetimėjimą ir net neapykantą. Bet Dievas mums yra palikęs pažadą:

„Jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą“ (2 Metraščių 7, 14).

Tik grįždami prie Dievo ir Jo tvarkos bei įstatymų galime susigrąžinti meilę į savo šeimas, bažnyčias, darbovietes, į mūsų visuomenę ir valstybę.

Kristaus Bažnyčios tikintieji pašaukti melstis už tai, kas gera, ir kad būtų panaikinta, kas bloga. Kadangi krikščionių malda turi būti aktuali, esame pašaukti tinkamai reaguoti į negerovę, neteisybę ir blogus kelius mūsų pasaulyje.

Siūlome septynias maldos gaires už mūsų šalį, nes šalies likimas yra ir mūsų, visų tikinčiųjų, likimas. Šios gairės atspindi po vieną Dievo bruožą – ne bet kokio Dievo, o Trejybėje vieno Dievo, kuris yra:

išganymo versmė: „Dievas tikrai yra mano išganymas. Aš juo pasitikiu ir esu be baimės, nes jis mano tvirtybė ir mano giesmė, jis mano gelbėtojas!“ (Izaijo 12, 2);

– tobula dieviškų asmenų bendrystė: „Padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą.“ (Filipiečiams 2, 2);

– tikroji laisvė: „Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė.“ (2 Korintiečiams 3, 17);

paguodos šaltinis: „Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, esame Viešpaties.“ (Romiečiams 14, 8);

įvairovės pamatas: „Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame.“ (1 Korintiečiams 12, 4–6);

ramybės kunigaikštis: „Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais.“ (Mato 5, 9);

– bei visos tiesos atrama: „Štai dalykai, kuriuos turite daryti. Sakykite tiesą vieni kitiems, teiskite savo vartuose, paisydami tiesos ir tobulo teisingumo, nespęskite savo širdyse pinklių vieni kitiems ir nebranginkite kreivos priesaikos, nes visų šių dalykų aš nekenčiu […]. Branginkite tiesą ir taiką!“ (Zacharijo 8, 16–17. 19).

Išdėstytos pagal Dievo bruožų įvairovę gairės atliepia ir šių dienų iššūkius bei pavojus, nurodydamos atitinkamus maldos žodžius. Dievas yra krikščionybės tiesų šaltinis, Jis vedė savo Tautą per sunkumų kupiną istoriją ir šiandien ragina Jo neužmiršti, atgailauti ir melsti užtarimo.


Malda už Lietuvos žmonių vienybę

Visagali Dieve, Tu savo amžinuoju Žodžiu sukūrei pasaulį, tad visą garbę ir padėką už tai skiriame Tau! Dieve, Tu esi kilnios širdies, didžiai maloningas ir atleidžiantis, todėl pasigailėk mūsų, kai pasitikime ne Tavimi, o sukurtais dalykais. Būdamas mūsų tikrasis ir vienintelis Gelbėtojas, duok mums atpažinti Tavo varžovus savo gyvenime ir šalintis jų! Dieve, apsaugok nuo visų senų ir naujų stabų ir padėk mums skleisti Tavo išganymo žinią!

Trejybės Dieve – Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia! Tu esi amžinoji meilė, amžinai tobula bendrystė ir visõs mūsų meilės versmė! Dėkojame už galimybę bendrauti su Tavimi ir savo artimaisiais, už kalbą ir gebėjimą įsijausti ir apmąstyti, o ypač dėkojame už krikščionių brolystę. Atsiprašom dėl santykių, kuriuos apleidome, ir to gailimės. Suartink mūsų visuomenę, atnaujink krikščionių bendravimą mūsų bažnyčiose ir tarp jų! Išmokyk mus pakantumo, apsaugok nuo žmonių rūšiavimo, neapykantos ir abejingumo!

Tu myli, kas teisu ir teisinga! Dėkojame Tau už Įstatymą ir sukūrimo tvarką, už teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių apsaugos tradiciją, taip pat už tikinčius ir sąžiningus teisininkus. Atleisk, kad ne visada gynėme tiesą, kad apleidome silpnųjų teises, nekovojome prieš teisės pažeidimus valstybėje. Nuoširdžiai dėkodami priimame Tavo laisvės dovaną mūsų šaliai ir garbiname Tave už išlaisvinimą iš nuodėmės vergijos! Duok mums šiandien suprasti teisės ir laisvės svarbą. Palenk šalies vadovų protus ir širdis teisingai valdyti, apgink piliečių laisves ir neleisk niekinti sąžinės sprendimų!

Gyvybės Šaltini! Dėkojame Tau už savo kūną ir sveikatą, už vaistus, už medicinos mokslininkus, gydytojus ir visus sveikatos priežiūros darbuotojus. Pripažįstame, kad dažnai leidžiame nusilpti tikėjimui ir pasiduodame baimei. Atleisk už tai, jei apleidome savo pareigą išsaugoti sveikatą ir gyvybę. Neleisk mums išsigąsti ir nusiminti! Padėk suderinti atsargumą ir drąsą. Dėkojame Tau už gyvą viltį amžinai gyventi su Tavimi! Mūsų vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant – kad esame savo ištikimojo Išganytojo Jėzaus Kristaus nuosavybė. Prašom, atverk akis visiems, kurie netiki ir atmeta Tave, kad ir jie matytų Tavo Evangelijos grožį ir nebijotų nei ateities, nei likimo, nei mirties!

Dieve Kūrėjau, Tu esi Vienas ir kartu gyveni trijuose asmenyse! Tu sukūrei grožį ir tvarką, Tu myli įvairovę ir vienovę. Dėkojame Tau už pasaulio margumą ir žmonių skirtingumą, už gausybę Dvasios dovanų bei įgimtus skirtingus talentus. Atleisk, kad kartais neteisėtai slopiname įvairovės apraiškas. Tuo pačiu padėk mums suprasti, kada įvairovė virsta grėsme, kur peržengiamos Tavo sukūrimo ir Įstatymo ribos. Leisk mums pastebėti artimo reikmes, žadink mumyse bendradarbiavimo dvasią ir išmokyk gyventi nepaisant skirtumų!

Tu nori, kad žmonės gyventų sutardami su Tavimi, su tikinčiaisiais bei visais kitais žmonėmis. Tačiau dėl savo silpnumo mes linkę kitą paskelbti priešu, piktintis, žeminti, šalintis svetimo, užuot kalbinę, parėmę ir parodę supratimą bei meilę. Padėk mums numarinti savyje piktumą ir priešiškumą, nesantaiką ir susiskaldymą. Padėk pasipriešinti šėtonui žudikui, kuris siekia sukelti įtampą, sumaištį ir konfliktą mūsų visuomenėje. Uždek iš naujo meilę mūsų širdyse!

Viešpatie, Tiesos Dieve! Tu visada kalbi tiesą ir laikaisi savo žodžio bei pažadų! Tu esi visiškai patikimas. Mes, būdami Tavo kūriniai, negalime be tiesos gyventi. Ir vis dėlto dažnai negyvename tiesoje, jos nepaisome ir ją iškraipome – atleisk mums! Atleisk, kad netesime pažadų, o priesaikas sulaužome. Dieve, apsaugok mus nuo abejingumo tiesai! Padėk mums atrasti Tavo tiesas visose gyvenimo srityse! Prašom, mokyk mus įsiklausyti į kitą, suprasti ir taip pat – perduoti Tavo tiesą! Dovanok mums išminties, kad gebėtume ginčytis dėl tiesos kaip broliai! Dieve, suteik mums malonę atspindėti Tavo tiesos šviesą, kad ir mes taptume tiesos švyturiais.

Amen.


Doc. dr. Dangis Gudelis
Laurynas Jacevičius
Katech. Holger Lahayne
Kun. Arūnas Peškaitis OFM
Kun. Gintaras Sungaila
Doc. dr. Vaidotas Vaičaitis

Ateinantį pirmadienį bernardinai.lt klausykitės tinklalaidės su šios iniciatyvos autoriais.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai