Apaštališkoji įpėdinystė (sakcesija)

Stačiatikybėje visos dogmos ir kanonai turi du šaltinius - Šventąją Tradiciją ir Šventąjį Raštą, tiesa, Šventasis Raštas yra Šventosios Tradicijos dalis. Šventoji Tradicija, gr. Paradosis, slav. - Predanie, lietuviškai būtų „Perdavimas“ arba „Pa-davimas“, yra pati pagrindinė stačiatikybės samprata. Šventoji Tradicija yra apibrėžiama kaip Šventosios Dvasios, t.y. paties Dievo gyvenimas žemėje. Ji prasidėjo Sekminių dieną, kai Šventoji Dvasia nužengė ant Apaštalų.

Vyskupo įšventinimo (chirotonijos) apeigos
Viena aiškiausių Šventosios Tradicijos išraiškų - Apaštališkoji Įpėdinystė, arba sakcesija. Pagal Stačiatikių Bažnyčios mokymą, Apaštalai savo įpėdiniais padarė vyskupus, specialiu rankos uždėjimu perduodami jiems vyskupystės malonę. Vyskupai kolegialiai, t.y. keliese šią malonę perduoda savo rankos uždėjimu įšventindami kitus vyskupus. Ir taip rankos uždėjimo, arba chirotonijos grandinė nenutrūksta visus du tūkstančius metų.

Be nenutrūkstamos ganytojų linijos, svarbiausias Šv. Tradicijos elementas yra tų vyskupų mokomas tikėjimas. Apreiškimas, pasak stačiatikių mokymo, buvo išbaigtas su Kristaus įžengimu į dangų. Jokių naujų tiesų po to atskleista nebuvo. Todėl Šventosios Tradicijos laikymąsis reiškia, jog stačiatikybė yra tai, kuo tikėjo visada, visais laikais ir visi stačiatikiai.

Kaip žinoti, koks tas visada nekintantis tikėjimas? Šventoji Tradicija yra paliūdyta įvairiose formose, pradedant Bažnyčios Tėvų mokymu - tai iškilių tikėjimo mokytojų, pradedant Apaštalais, baigant naujausiais laikais, grandinė, kurie pasižymėjo šventu gyvenimu ir teisingu tikrojo tikėjimo mokymu, kuris visais laikais ir visur sutapo. Tai ir Šventasis Raštas, ir Bažnyčios istorinė praktika.

Žodis ortodoksija, slavų kalbose - pravoslavije, reiškia „tikratikystė“, tikrasis tikėjimas. Filosofas ir teologas Sergijus Bulgakovas savo knygoje „Ortodoksija“ taip apibrėžia ortodoksų, arba stačiatikių, tikėjimą: „Ortodoksija yra Kristaus Bažnyčia žemėje. [...] [Tai] yra naujas gyvenimas Kristuje, judinamas Šventosios Dvasios“. Ortodoksija - tai sekimas Šventąją Tradicija, mokymu, kurio mokė Apaštalai, Bažnyčios Tėvai, ortodoksų vyskupai ir kuriuo tikėjo visi ortodoksai, visada ir visur.

Tikėdami tampame Abraomo vaikais, kaip sako Apaštalas. Senajame Testamente Dievas pasirinko savąją tautą, kuri Sandorą perduodavo kūniškai, o Naujajame Testamente Dievo Tauta – dvasinė, ją jungia tikėjimas. Todėl nors Šventoji Tradicija ir prasideda nuo Sekminių, norėčiau šiame įrašę peržvelgti visą Dievo Tautos įpėdinystės istoriją – nuo Adomo iki paskutiniojo Konstantinopolio vyskupo.

Konstantinopolio patriarcho įpėdinystės liniją pasirinkau, nes tai yra pirmasis pagal garbę Ortodoksų Bažnyčios patriarchatas, egzistuojantis nuo šv. Apaštalo Andriejaus laikų. Lygiai tokią pačią įpėdinystės liniją literatūroje galima rasti bet kurio kito patriarchato ar konkretaus vyskupo atžvilgiu.

SENOJO TESTAMENTO PA-DAVIMAS

Po pirmosios nuodėmės Dievas davė žmogui pažadą, kad jam per palikuonis bus duotas Pateptasis (hebr. Mesijas, gr. Kristus), kuris jį išgelbės. Šėtonui Jis pasakė: „Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir jos sėklos; jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną“. (Pr 3,15)“. Šį pažadą jis ištesėjo sudarydamas sandorą su Abraomu, Adomo palikuoniu.


Abraomo kilmė (Pr 5; Pr 11)

3 Adomas buvo šimto trisdešimties metų, kai jam gimė sūnus […], ir pavadino jį Setu.
6 Setas buvo šimto penkerių metų, kai jam gimė Enošas. […]
9 Enošas buvo devyniasdešimties metų, kai jam gimė Kenanas. […]
12 Kenanas buvo septyniasdešimties metų, kai jam gimė Mahalalelis. […]
15 Mahalalelis buvo šešiasdešimt penkerių metų, kai jam gimė Jaredas. […]
18 Jaredas buvo šimto šešiasdešimt dvejų metų, kai jam gimė Enochas[…]
21 Enochas buvo šešiasdešimt penkerių metų, kai jam gimė Metušelahas. […]
25 Metušelahas buvo šimto aštuoniasdešimt septynerių metų, kai jam gimė Lamechas. […]
28 Lamechas buvo šimto aštuoniasdešimt dvejų metų, kai jam gimė sūnus. 29 Jis pavadino jį Nojumi, […]
32 Nojus buvo penkių šimtų metų, kai jam gimė Šemas […].

--

10 Šemas buvo šimto metų, kai jam praėjus dvejiems metams po tvano, gimė Arpachsadas. […]
12 Arpachsadas buvo trisdešimt penkerių metų, kai jam gimė Šelahas. […]
14 Šelahas buvo trisdešimties metų, kai jam gimė Eberas. […]
16 Eberas buvo trisdešimt ketverių metų, kai jam gimė Pelegas. […]
18 Pelegas buvo trisdešimties metų, kai jam gimė Reu‘as. […]
20 Reu‘as buvo trisdešimt dvejų metų, kai jam gimė Serugas. […]
22 Serugas buvo trisdešimties metų, kai jam gimė Nahoras. […]
24 Nahoras buvo dvidešimt devynerių metų, kai jam gimė Terahas. […]
26 Terahas buvo septyniasdešimties metų, kai jam gimė Abramas
Abramas sudaręs sandorą su Dievu gavo vardą „Abraomas“: „Tikėk manimi, tai aš! Ši yra mano sandora su tavimi: tu būsi daugybės tautų protėvis. Daugiau nebūsi vadinamas Abramu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes padariau tave daugybės tautų tėvu. Padarysiu tave be galo vaisingą, – iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. Palaikysiu savo sandorą tarp savęs ir tavęs ir tavo palikuonių po tavęs per jų kartas, kaip amžiną sandorą, būti Dievu tavo ir tavo palikuonių po tavęs. Aš duosiu tau ir tavo palikuonims po tavęs kraštą, – kuriame gyveni kaip ateivis, – visą Kanaano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų Dievas“ (Pr 17,4-8). „Visos tautos žemėje ras sau palaiminimą per tavo sėklą, nes tu buvai klusnus mano balsui“ (Pr 22, 18).

Mesijo (Kristaus) kilmės knyga (pagal Mt 1)

2 Abraomui gimė Izaokas,
Izaokui gimė Jokūbas,
Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.
3 Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros,
Farui gimė Esromas,
Esromui gimė Aramas.
4 Aramui gimė Aminadabas,
Aminadabui gimė Naasonas,
Naasonui gimė Salmonas.
5 Salmonui gimė Boazas iš Rachabos,
Boazui gimė Jobedas iš Rutos,
Jobedui gimė Jesė.
6 Jesei gimė karalius Dovydas,
Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos.
7 Saliamonui gimė Roboamas,
Roboamui gimė Abijas,
Abijui gimė Asafas.
8 Asafui gimė Juozapatas,
Juozapatui gimė Joramas,
Joramui gimė Ozijas.
9 Ozijui gimė Joatamas,
Joatamui gimė Achazas,
Achazui gimė Ezekijas.
10 Ezekijui gimė Manasas,
Manasui gimė Amonas,
Amonui gimė Jozijas.
11 Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.
12 Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis,
Salatieliui gimė Zorobabelis.
13 Zorobabeliui gimė Abijudas,
Abijudui gimė Eliakimas,
Eliakimui gimė Azoras.
14 Azorui gimė Sadokas,
Sadokui gimė Achimas.
Achimui gimė Elijudas.
15 Elijudui gimė Eleazaras,
Eleazarui gimė Matanas,
Matanui gimė Jokūbas.

16 Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju.

NAUJOJO TESTAMENTO PA-DAVIMAS

Kristus išpildė Adomui ir Abraomui duotus pažadus ir panaikino nuodėmės padarinius, prisiimdamas visas pasaulio nuodėmes. Jis „aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą.“ (Lk 1,68). „Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas“. Paskui, paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems, tardamas: „Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti.“ (Mt 26,26-28).

„Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki.[...]  Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: „Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio“. Šitaip per Jėzų Kristų pagonims atiteko Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gavome pažadėtąją Dvasią.“ (Gal 3,7-14)

Bažnyčią įsteigė Jėzus Kristus, kuris paskyrė Apaštalus savo Bažnyčios vyresniasiais. „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28,19), „ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri kyla iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane“ (Jn 15,26), „imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ (Jn 20,22-23). Apaštalai Šventosios Dvasios galia skyrė savo įpėdinius – vyskupus, o vyskupai – savo įpėdinius – kitus vyskupus: „Šventoji Dvasia jus paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo Bažnyčią“ (Apd 20,28).

Vyskupai perduodami tikrąjį tikėjimą, laukia paskutiniojo Dievo pažado išsipildymo – Antrojo Atėjimo. 

Graikiškas žodys „vyskupas“ (epískopos) reiškia „prižiūrėtojas“. 

Sąraše prierašas „šv.“ pridėtas ne prie visų šventųjų vardų.

BIZANTIJOS VYSKUPAI
Βυζάντιον – miestas Mažojoje Azijoje

Šv. Apaštalas Andriejus, bulgariška ikona

Šv. Apaštalas Andriejus            37 m. — pirmasis pašauktas Kristaus Apaštalas, įkūrė Bizantijos Bažnyčią.
Šv. Apaštalas Stachis    38–54 m. — (Rom 16, 9).
Šv. Onesimas   54–68 m.
Polikarpas I      71-89 m.
Plutarchas         89-105m.
Sedekijus         105-114 m.
Diogenas          114-129 m.
Eleuterijus         129-136 m.
Feliksas            136-141 m.
Atenodoras (Atenogenas)         144-148 m.
Euzojus            148-154
Laurencijus       154-166
Alympijus (Olympijus)  166-169
Pertinaksas       169-187
Olympianas      187-198
Morkus I          198-211
Feladelfas         211-217
Kyriakas I        214-230
Kastinas           230-237
Eugenijus I        240-242
Titas     242-272
Dometijus        
Rufinas I           284-293
Probas 303-315
Šv. Metrofanas I           306-314
Šv. Aleksandras           314-337

KONSTANTINOPOLIO ARKIVYSKUPAI
330 m. Bizantijos miesto vietoje šv. Konstantinas I įkuria Konstantinopolio miestą

Šv. Paulius I Išpažinėjas 337-339, 341-342, 346-351
Eusebijus Nikomedijietis 339-342
Makedonijus I  342-346, 351-360
Eudoksijus Antiochietis 360-370
Evagrijus          370
Demofilas         370-380
Šv. Grigalius I Nazianzietis        379-381
Maksimas Kinikas        380
Nektarijus        381-397
Šv. Jonas Auksaburnis  398-404
Arsakijas          404-405
Atikas              406-425
Sisinijus            426-427
Nestoras          428-431
Maksimijanas   431-434
Šv. Proklas       434-446
Šv. Flavianas    446-449
Šv. Anatolijus   449-458

KONSTANTINOPOLIO PATRIARCHAI
451 m. Šventieji Tėvai Kalchedono Visuotiniame Susirinkime paskelbė Konstantinopolį patriarchatu, su jurisdikcija Mažojoje Azijoje, Trakijoje ir barbarų žemėse, o patriarchą – pirmuoju pagal garbę po Romos popiežiaus, kaip Naujosios Romos-Konstantinopolio patriarchą

Genadijus I       458-471
Akakijas           472-489
Fravitas            489
Eufemijus          489-495
Makedonijus II 495-511
Timotiejus I      511-518
Jonas II Kapadokietis   518-520
Epifanijus          520-535
Antimas I          535-536
Menas              536-552
Eutichijus          552-565,577-582
Šv. Jonas III Scholastas            565-577
Jonas IV Pasninkautojas           585-595
Cyriacus (Kirilas)          595-606
Šv. Tomas I      607-610
Sergijus I          610-638
Piras     638-641, 654
Paulius II          641-653
Petras   654-666
Tomas II          667-669
Jonas V            669-675
Konstantinas I 675-677
Teodoras I       677-679, 686-687
Jurgis I             679-686
Paulius III         687-693
Kallinikas I       693-705
Kiras                706-711
Jonas VI           712-714
Šv. Germanas I             715-730
Anastasijus       730-754
Konstantinas II 754-766
Nikitas I           766-780
Paulius IV         780-784
Tarasijas           784-806
Nikiforas I        806-815
Teodotas I Kasiteras    815-821
Antanas I Kasimatis      821-836
Jonas VII Gramatikas   836-842
Metodijus I       842-846
Ignotas I           846-858, 867-877
Šv. Fotijus I Didysis      858-867, 877-886
Steponas I        886-893
Antanas II Kaulejas      893-901
Mikalojus I Mistikas     901-907, 912-925
Eutimijas Ι        907-912
Steponas II       925-928
Trifonas            928-931
Teofilaktas        931-956
Polijeuktas        956-970
Bazilijus I Skamandrinas           970-974
Antanas III Studitas      974-980
Šv. Mikalojus II Chrisovergis    984-995
Sisinijus II         996-999
Sergijus II         999-1019
Eustachijus       1020-1025
Aleksijus Studitas         1025-1043
Mikalojus I Kerularijus 1043-1059
Konstantinas III Leichudis         1059-1063
Jonas VIII Ksifilinas      1063-1075
Kosmas I Jeruzalietis    1075-1081
Eustratijus Garidas        1081-1084
Mikalojus III Kirdiniatas           1084-1111
Jonas IX Jeromnemonas           1111-1134
Leonas Stipis                            1134-1143
Michael II Kurkujas      1143-1146
Kosmas II Atikas         1146-1147
Mikalojus IV Muzalonas           1147-1151
Teodotas I        1151-1153
Neofitas I         1153
Konstantinas IV Chlijarinas       1154-1156
Lukas Chrisovergis       1156-1169
Michael III       1170-1177
Charitonas Eugenijotis   1177-1178
Teodosijus II Voradijotis          1178-1183
Bazilijus II Kamateras               1183-1186
Nikitas II Muntanis       1187-1189
Leontijus Teotokitis      1189-1190
Teodosius III arba Disitejus      1190-1191
Jurgis II Ksifilinas          1191-1198
Jonas X Kamateras      1198-1206
Mikalojus IV Autorejianas        1207-1213
Teodoras II Taikusis     1213-1215
Maksimas II     1215
Manuelis I Charitopulas            1215-1222
Germanas II     1222-1240
Metodijus II     1240
Manuelis II       1240-1255
Arsenijus Autorejianas  1255-1260, 1261-1267
Nikiforas II       1260-1261
Germanas III    1267
Juozapas I        1267-1275, 1282-1283
Jonas XI Vekas            1275-1282
Grigalius II        1283-1289
Atanasas I        1289-1293, 1304-1310
Jonas XII         1294-1304
Nifonasas I       1311-1315
Jonas XIII Saldusis       1316-1320
Gerasimas I      1320-1321
Izaijas   1323-1334
Jonas XIV Kaletas       1334-1347
Izidorius I         1347-1349
Kalistas I          1350-1354, 1355-1363
Filotėjas Kokinas          1354-1355, 1364-1376
Makarijus         1376-1379, 1390-1391
Nilas    1380-1388
Antanas IV       1389-1390, 1391-1397
Kalistas II Ksantopulas 1397
Matas I            1397-1410
Eutimijas II       1410-1416
Juozapas II       1416-1439
Metrofanas  II  1440-1443
Grigalius III Mamas      1443-1450
Atanasas II       1450-1453
Šv. Genadijus II Scholarijus (1-asis kartas)       1454-1456
Izidorius II        1456-1462
Šv. Genadijus II Scholarijus (2-asis kartas)       1462
Sofronijus I       1463-1464
Šv. Genadijus II Scholarijus (3-iasis kartas)       1464
Jehošafatas I     1465-1466
Morkus II         1466
Simeonas I (1-asis kartas)         1466
Dionisijas I       1467-1471
Simeonas I (2-asis kartas)         1471-1475
Rafaelis I          1475-1476
Maksimas III    1476-1481
Simeonas I (3-iasis kartas)        1482-1486
Nifonasas II (1-asis kartas)       1486-1488
Dionisijas I (2-asis kartas)         1488-1490
Maksimas IV    1491-1497
Nifonas II (2-asis kartas)          1497-1498
Joakimas I (1-asis kartas)         1498-1502
Nifonas II (3-iasis kartas)         1502
Pachomijus I (1-asis kartas)      1503-1504
Joakimas I (2-asis kartas)         1504
Pachomijus I (2-asis kartas)      1504-1513
Teoliptas I        1513-1522
Jeremijas I        1522-1545
Joanikijus I       1526
Dionisijas II      1546-1556
Jehošafatas II   1556-1565
Metrofanas  III (1-asis kartas)  1565-1572
Jeremijas II (1-asis kartas)        1572-1579
Metrofanas  III (2-asis kartas)  1579-1580
Jeremijas II (2-asis kartas)        1580-1584
Pachomijus II   1584-1585
Teoliptas II       1585-1586
Jeremijas II (3-iasis kartas)       1587-1595
Matas II (1-asis kartas)            1596
Gabrielius I       1596
Teofanas I        1597
Meletijus I Pigas (vietos prižiūrėtojas)    1597-1598
Matas II (2-asis kartas)            1598-1602
Neofitas II (1-asis kartas)         1602-1603
Matas II (3-iasis kartas)            1603
Rafaelis II         1603-1607
Neofitas II (2-asis kartas)         1607-1612
Kirilas I Lukaris (vietos prižiūrėtojas)    1612
Timotiejus II     1613-1620
Kirilas I (2-asis kartas) 1620-1623
Grigalius IV      1623
Antimas II        1623
Kirilas I (3-iasis kartas) 1623-1633
Kirilas II (1-asis kartas)            1633
Kirilas I (4-asis kartas) 1633-1634
Atanasas III (1-asis kartas)       1634
Kirilas I (5-asis kartas) 1634-1635
Kirilas II (2-asis kartas)            1635-1366
Neofitas III       1636-1637
Kirilas I (6-asis kartas) 1637-1638
Kirilas II (3-iasis kartas)           1638-1639
Partenijus I       1639-1644
Partenijus II (1-asis kartas)       1644-1646
Joanikijus II (1-asis kartas)       1646-1648
Partenijus II (2-asis kartas)       1648-1651
Joanikijus II (2-asis kartas)       1651-1652
Kirilas III (1-asis kartas)           1652
Atanasas III (2-asis kartas)       1652 (15 dienų)
Paisijus I (1-asis kartas)            1652-1653
Joanikijus II (3-iasis kartas)      1653-1654
Kirilas III (2-asis kartas)           1654 (14 dienų)
Paisijus I (2-asis kartas)            1654-1655
Joanikijus II (4-asis kartas)       1655-1656
Partenijus III     1656-1657
Gabrielius II      1657 (8 dienas)
Partenijus IV (1-asis kartas)      1657-1662
Dionisijas III     1662-1665
Partenijus IV (2-asis kartas)      1665-1667
Klemensas        1667
Metodijus III    1668-1671
Parthenios IV (3-iasis kartas)    1671-1673
Dionisijas IV (1-asis kartas)      1671-1673
Gerasimas II     1673-1674
Partenijus IV (4-asis kartas)      1675-1676
Dionisijas IV (2-asis kartas)      1676-1679
Atanasas IV     1679 (12 dienų)
Jokūbas (1-asis kartas) 1679-1682
Dionisijas IV (3-iasis kartas)     1682-1684
Partenijus IV (5-asis kartas)      1684-1685
Jokūbas (2-asis kartas) 1685-1686
Dionisijas IV (4-asis kartas)      1686-1687
Jokūbas (3-iasis kartas)            1687-1688
Kalinikas II (1-asis kartas)        1688
Neofitas IV      1688-1689
Kalinikas II (2-asis kartas)        1689-1693
Dionisijas IV (5-asis kartas)      1693-1694
Kalinikas II (3-iasis kartas)       1694-1702
Gabrielius III    1702-1707
Neofitas V        1707
Kiprijonas I (1-asis kartas)       1707-1709
Atanasas V       1709-1711
Kirilas IV         1711-1713
Kiprijonas I (2-asis kartas)       1713-1714
Kosmas III       1714-1716
Jeremijas III (1-asis kartas)       1716-1726
Paisijus II (1-asis kartas)           1726-1732
Jeremijas III (2-asis kartas)       1732-1733
Serafimas I       1733-1734
Neofitas VI (1-asis kartas)        1734-1740
Paisijus II (2-asis kartas)           1740-1743
Neofitas VI (2-asis kartas)        1743-1744
Paisijus II (3-iasis kartas)          1744-1748
Kirilas V (1-asis kartas)            1748-1751
Paisijus II (4-asis kartas)           1751-1752
Kirilas V (2-asis kartas)            1752-1757
Kalinikas III     1757
Serafimas II      1757-1761
Joanikijas III     1761-1763
Samuelis I (1-asis kartas)          1763-1768
Meletijus II       1768-1769
Teodosijus II    1769-1773
Samuelis I (2-asis kartas)          1773-1774
Sofronijus II     1774-1780
Gabrielius IV    1780-1785
Prokopijus        1785-1789
Neofitas VII (1-asis kartas)      1789-1794
Gerasimas III    1794-1797
Grigalius V (1-asis kartas)      1797-1798
Neofitas VII (2-asis kartas)      1798-1801
Kalinikas IV (1-asis kartas)      1801-1806
Grigalius V (2-asis kartas)         1806-1808
Kalinikas IV (2-asis kartas)      1808-1809
Jeremijas IV     1809-1813
Kirilas VI         1813-1818
Grigalius V (3-iasis kartas)        1818-1821
Eugenijus II      1821-1822
Antimas III       1822-1824
Chrisantas        1824-1826
Agatangelas      1826-1830
Konstancijus I  1830-1834
Konstancijus II 1834-1835
Grigalius VI (1-asis kartas)       1835-1840
Antimas IV (1-asis kartas)        1840-1841
Antimas V        1841-1842
Germanas IV (1-asis kartas)     1842-1845
Meletijus III      1845
Antimas VI (1-asis kartas)        1845-1848
Antimas IV (2-asis kartas)        1848-1852
Germanas IV (2-asis kartas)     1852-1853
Antimas VI (2-asis kartas)        1853-1855
Kirilas VII        1855-1860
Joakimas II (1-asis kartas)        1860-1863
Sofronijus III    1863-1866
Grigalius VI (2-asis kartas)       1867-1871
Antimas VI (3-iasis kartas)       1871-1873
Joakimas II (2-asis kartas)        1873-1878
Joakimas III (1-asis kartas)       1878-1884
Joakimas IV     1884-1886
Dionisijas V      1887-1891
Neofitas VIII    1891-1894
Antimas VII      1895-1897
Konstantinas V 1897-1901
Joakimas III (2-asis kartas)       1901-1912
Germanas V     1913-1918
Meletijus IV     1921-1923
Grigalius VII     1923-1924
Konstantinas VI            1924-1925
Bazilijus III       1925-1929
Fotijus II          1929-1935
Benjaminas       1936-1946
Maksimas V     1946-1948
Atenagoras       1948-1972
Demetras          1972-1991
Bartolomiejus   22.10.1991

Jo Šventenybė Bartolomiejus I, Konstantinopolio, Naujosios Romos Arkivyskupas ir Visuotinis Patriarchas

-----

Susiję įrašai:

Διδαχ - Viešpaties mokymas, kurį dvylika apaštalų perdavė pagonių tautoms http://ortodoksas.blogspot.com/2012/11/viespaties-mokymas-kuri-dvylika.html


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai