Akatistas saldžiausiajam Jėzui


Pilnas pavadinimas: „Akatistas mūsų saldžiausiajam Viešpačiui Jėzui Kristui“
Autorius: Nežinomas (~XIII a.)
Bažnyčios pritarimą gavo neoficialiai, sudarymo laikais.

Šis Akatistas greičiausiai originaliai parašytas bažnytine slavų kalba, XVII a. išverstas į graikų k. Autorių įkvėpė Teoktisto Studito  „Permaldavimo (ικετηριος) kanonas Jėzui Kristui“, liaudyje vadinamas „Kanonu saldžiausiajam Jėzui“. Abu kūriniai išaugo iš Atono kalno hesichastinės tradicijos, jų pagrindas - ypatingas pamaldumas Jėzaus vardui. Akatistas atkartoja Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai kondakų ir ikų temas bei formą.

***

Akatistas mūsų saldžiausiajam Viešpačiui Jėzui Kristui

8 tonas
1 kondakas
Tave, Karvedį Nenugalimąjį,/ Pragaro Nugalėtoją,/ šlovinimo giesme apgieda Tavo kūrinys ir Tavo tarnas,/ nes išvadavai mane nuo amžinosios mirties./ Todėl turėdamas neapsakomai mylinčią širdį/ nuo visokių pavojų mus gelbėki/ Tau giedančius: „Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.“

1 ikas
Angelų Kūrėjau ir Galybių Viešpatie! Kadaise Tu atvėrei kurčnebylio ausis bei lūpas; dabar, prašau, apšviesk ir mano menką protą bei liežuvį, kad galėčiau šlovinti Tavo Tyriausiąjį Vardą šitaip Tau giedodamas:

Jėzau nuostabiausias, angelų nuostaba
Jėzau galingiausias, protėvių išsigelbėjime
Jėzau saldžiausias, patriarchų didybe
Jėzau garbingiausias, karalių galybe
Jėzau trokštamiausias, išsipildyme pranašų
Jėzau šlovingiausias, stiprybe kankinių
Jėzau romiausias, vienuolių linksmybe
Jėzau gailestingiausias, kunigų saldybe
Jėzau maloningiausias, pasninkaujančių susilaikyme
Jėzau švelniausias, teisiųjų džiaugsme
Jėzau tyriausias, mergelių skaistume,
Jėzau amžinasis, nusidėjėlių išganyme,
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

2 kondakas
Regėdamas našlę karčiai verkiančią, Viešpatie, Tu Ją atjautei, ir laidoti nešamą sūnų prikėlei. Tad prašau ir manęs pasigailėti, Žmonių Mylėtojau, ir nuodėmių numarintąją mano sielą prikelti, Tau giedančią: „Aleliuja!“

2 ikas
Norėdamas sužinoti nepažintąją tiesą, Pilypas paprašė: „Viešpatie, parodyk mums Tėvą.“ O Tu jam atsakei: „Jau tiek laiko esi su manim, ir nepažinai, kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?“. Tau, viršijančiam žmogaus protą, su pagarbia baime giedame:

Jėzau, Amžinasis Dieve
Jėzau, Karaliau galingiausias
Jėzau, Valdove kantriausias
Jėzau, Gelbėtojau gailestingiausias
Jėzau, mano Sergėtojau maloningiausias
Jėzau, apvalyk mane nuo nuodėmių.
Jėzau, panaikink mano kaltybes.
Jėzau, atleisk mano neteisybes
Jėzau, mano Viltie, nepalik manęs
Jėzau, mano Pagalbininke, neatstumk manęs
Jėzau, mano Kūrėjau, nepamiršk manęs
jėzau, mano Ganytojau, neleisk man pražūti.
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

3 kondakas
Tu, Jėzau, apsiautei aukštybių jėga apaštalus, susirinkusius Jeruzalėje; ir mane, nuogą gerų darbų atžvilgiu, sušildyk Šventąja Tavo Dvasia, ir leisk su meile Tau giedoti: „Aleliuja!“

3 ikas
Būdamas be galo maloningas Tu, Jėzau, pašaukei muitininkus ir nusidėjėlius; tad dabar neatstumk ir manęs, nusidėjėlio, tokio pat kaip jie, bet priimk šią mano giesmę tarsi brangią mirą:

Jėzau, neįveikiama Galia
Jėzau, Gailestingume nesibaigiantis
Jėzau, šviesiausiasis Groži
Jėzau, neapsakoma Meile
Jėzau, Gyvojo Dievo Sūnau
Jėzau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio
Jėzau, išgirsk mane, pradėtą neteisybėje
Jėzau, apvalyk mane, nuodėmėje pagimdytą
Jėzau, mokyk mane, neprotingą
Jėzau, apšviesk mane tamsų
Jėzau, nuskaistink mane susiteršusį
Jėzau, pakelk mane puolusį
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

4 kondakas
Abejonių kankinamas Petras skendo, tačiau regėdamas Tave, Jėzau, kūnu einantį per vandenį, pažino Tavo dievystę ir Tavo išganingą ranką paėmęs, pašlovino: „Aleliuja!“

4 ikas
Girdėjo aklasis, kad ėjai pro šalį, Viešpatie, ir sušuko: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Ir Tu pašaukei jį bei atvėrei jam akis. Apšviesk Savo malone širdies akis ir man, Tau balsiai giedančiam: 

Jėzau, aukštybių būtybių Kūrėjau
Jėzau, pasaulio gyventojų Atpirkėjau
Jėzau, pragaro galių Sunaikintojau
Jėzau, Savo kūrinių Papuošėjau
Jėzau, mano sielos Guodėjau
Jėzau, mano proto Apšvietėjau
Jėzau, mano širdies džiaugsme
Jėzau, mano kūno sveikata
Jėzau, mano Gelbėtojau, išgelbėk mane
Jėzau, mano Šviesa, apšvieski mane
Jėzau, išlaisvink mane nuo visokios kančios
Jėzau, išganyk mane nevertą
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

5 kondakas
Savo Krauju Tu atpirkai mus nuo Įstatymo prakeikimo, Jėzau; tad ir dabar iš pinklių, į kurias žaltys mus įpainiojo per kūno geidulius, neskaisčius potraukius bei piktą tingėjimą, išpainiok mus Tau giedančius: „Aleliuja!“

5 ikas
Žydų vaikai pamatė priėmusį žmogaus pavidalą Tą, Kuris Savo ranka sukūrė žmones. Supratę, kad tai Valdovas, šlovino jį verbomis, giedodami: „Osana!“. O mes Tau giedame šią giesmę:

Jėzau, Dieve Tikrasis
Jėzau, Dovydo Sūnau
Jėzau, šlovingiausiasis Karaliau
Jėzau, Avinėli be kliaudos
Jėzau, nuostabusis Ganytojau
Jėzau, Sergėtojau mano jaunystėje
Jėzau, Gyriau mano senatvėje
Jėzau, Viltie mano mirties akimirką
Jėzau, mano Gyvenime po mirties
Jėzau, mano Paguoda Tavo teismo metu
Jėzau, mano Troškime, nesugėdink manęs tuo metu.
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

6 kondakas
Išpildydamas pranašų žodžius Tu, Neaprėpiamasis Jėzau, pasirodei žemėje ir gyvenai tarp žmonių. Išgydyti Tavo žaizdomis, mes išmokome Tau giedoti: „Aleliuja!“

6 ikas
Kai Tiesos šviesa sušvito pasaulyje, šėtoniškas melas pasitraukė, nes stabai, Išganytojau, krito, neatlaikę Tavo galybės. Bet mes, Tavo išganymą įgiję, Tau giedame:

Jėzau, Tiesa, melą nuvejanti
Jėzau, Šviesa, visas švieseles užgožianti
Jėzau, Karaliau, įveikiantis visų galybę
Jėzau, Dieve gailestingasai
Jėzau, Gyvybes Duona, pamaitinki mane alkaną
Jėzau, Išminties Šaltini, pagirdyk mane trokštantį
Jėzau, Linksmybės Drabuži, aprenk mane nuogą
Jėzau, Džiaugsmo Apsiauste, apsiausk mane netikusį
Jėzau, Vargšų Šelpėjau, duok man atgailos ašarų
Jėzau, Ieškančiųjų Atradime, rask mano paklydusią sielą
Jėzau, Atidarantysis Besibeldžiantiems, atidaryk mano nelaimingos širdies duris
Jėzau, nusidėjėlių Atpirkėjau, apvalyk mano kaltybes
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

7 kondakas
Trokšdamas atskleisti nuo pasaulio sukūrimo numatytą slėpinį, Tu tarsi avis kerpama nepratarei nė žodžio ir kaip Dievas iš mirusiųjų prisikėlei, o po to šlovingai žengei į dangų, kartu ir mus pakėlei, Tau giedančius: „Aleliuja!“

7 ikas
Kai pasirodė Kūrėjas, Jis naują kūriniją mums apreiškė, nes be vyro buvo pradėtas iš Mergelės, nepažeisdamas antspaudo iš kapo prisikėlė, pro uždaras duris pas apaštalus atėjo. Stebėdamiesi tuo, mes šitaip giedame:

Jėzau, Žodi nesulaikomas 
Jėzau, Žodi neaprėpiamas
Jėzau, Galia nepasiekiama
Jėzau, Išmintie nesuprantama
Jėzau, beribė Dievystė
Jėzau, neišmatuojama Viešpatystė
Jėzau, neįveikiama Karalystė
Jėzau, nesibaigiantis Valdyme
Jėzau, aukščiausioji Galybe
Jėzau, amžinoji Valdžia
Jėzau, mano Kūrėjau, būk maloningas man
jėzau, mano Išganytojau, išgelbėk mane
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

8 kondakas
Matydami neįprastąjį Dievo įsikūnijimą, palikime įprastuosius pasaulio rūpesčius ir protus pakelkime į Dievą. Juk Dievas nužengė į žemę, kad mus dangun pakeltų, Jam giedančius: „Aleliuja!“

8 ikas
Kęsdamas savo valia dėl mūsų čia, žemėje, ir dangaus neapleido Beribis. Savo mirtimi Jis numarino mirtį, Savo prisikėlimu - davė gyvenimą tiems, kurie Jam gieda: 

Jėzau, mano širdies Saldybe
Jėzau, mano kūno stiprybe
Jėzau, mano sielos Šviesa
Jėzau, mano dvasios Gyvybe
Jėzau, mano sąžinės švelnume
Jėzau, mano vilties Nepalenkiamume
Jėzau, amžinoji Atmintie
Jėzau, aukščiausiasis Gyriau, neatstumk manęs
Jėzau, mano Ganytojau, ieškok manęs
Jėzau, mano Išganytojau, išganyk mane
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

9 kondakas
Visos angelų esybės danguje nepaliaudamos šlovina švenčiausiąjį Tavo vardą, Jėzau, Tau giedodamos:  „Šventas, šventas, šventas“. O mes, nusidėjėliai, čia, žemėje, netyromis lūpomis Tau giedam: „Aleliuja!“

9 ikas
Gražbyliai oratoriai tarsi nebylios žuvys tyli regėdamos Tave, mūsų Gelbėtojau Jėzau: negali apsakyti, kaip būdamas Dievas, nepasikeisdamas tapai tobulu žmogumi. Mes, gerėdamiesi slėpiniu, ištikimai Tau giedame:

Jėzau, Amžinasis Dieve
Jėzau, karalių Karaliau
Jėzau, valdovų Valdove
Jėzau, gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjau
Jėzau, neturinčiųjų vilties Viltie
Jėzau, verkiančiųjų Paguoda
Jėzau, vargšų Garbe
Jėzau, neteisk manęs pagal mano darbus
Jėzau, apvalyk mane, kaip esi gailestingas
Jėzau, atitolink nuo manęs nusiminimą
Jėzau, apšviesk mano širdies akis
Jėzau, duok man mirties prisiminimą
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

10 kondakas
Išgelbėti pasaulį trokšdamas, Tu, Aušra iš Rytų, nužengei į tamsą ir nusižeminai iki pat mirties. Todėl Tavo Vardas buvo išaukštintas virš visų vardų, ir iš visų kelių, danguje ir žemėje priklaupusių, Tu girdėjai: „Aleliuja!“

10 ikas
Amžinasis Karaliau, Guodėjau, Tikrasis Mesijau apvalyk mus nuo visokios nuodėmės, kaip apvalei dešimt raupsuotųjų! Išgydyk mus, kaip išgydei muitininko Zachiejaus godžią sielą, kad Tau sugrudusiomis širdimis giedotume:

Jėzau, nerūdijantis Lobi
Jėzau, nesibaigiantis Turte
Jėzau, kietasis Maiste
Jėzau, neišsemiamas Gėrime
Jėzau, vargšų Rūbe
Jėzau, našlių Gynėjau
Jėzau, našlaičių Globėjau
Jėzau, vargstančiųjų Pagalba
Jėzau, klajūnų Palydėtojau
Jėzau, plaukiojančių Vairininke
Jėzau, apsiaustųjų audros Užuovėja
Jėzau, Dieve, pakelk mane puolusį
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

11 kondakas
Giesmes gražiausias atnašauju Tau nevertas, giedu Tau kaip kanaanietė: „Jėzau, pasigailėk manęs“. Ne dukrą, bet savo kūną turiu karštų aistrų kankinamą ir pykčio deginamą, tad prašau išgydymo giedodamas Tau: „Aleliuja!“

11 ikas
Tave, Šviesą, šviečiančią esantiesiems nežinojimo tamsybėse, Paulius persekiojo. Bet apšviestas Tavo Šviesos ir Galybės, paliestas Tavo dieviškosios išminties balsu, Jo sielos pyktis nurimo. Taip apšviesk ir mano tamsias sielos akis, kad galėčiau Tau giedoti:

Jėzau, mano galingasis Karaliau
Jėzau, mano galingasis Dieve
Jėzau, mano nemirtingasis Viešpatie
Jėzau, mano Kūrėjau šlovingasis
Jėzau, mano Mokytojau gerasis
Jėzau, mano Ganytojau dosnusis
Jėzau, mano Valdove maloningasis
Jėzau, mano Gelbėtojau gailestingasis
Jėzau, apšviesk mano jusles, aptemdytas aistrų
Jėzau, išgydyk mano kūną, pažeistą nuodėmių
Jėzau, apvalyk mano protą nuo nedorų minčių
Jėzau, apsaugok mano širdį nuo piktų geidulių
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

12 kondakas

Duok man Savo malonės, visų skolų atpirkėjau, Jėzau, ir priimk mane atgailaujantį, kaip priėmei Tavęs išsižadėjusį Petrą, kaip Paulių, kadaise Tave persekiojusį. Išgirsk mane, giedantį Tau: „Aleliuja!“

12 ikas
Apgiedodami Tavo įsikūnijimą, šloviname Tave visi, ir tikime kaip Tomas, kad esi Viešpats ir Dievas, sėdintysis Tėvo dešinėje ir ateinantis gyvų ir mirusiųjų teisti. Tądien leisk man stovėti Tavo dešinėje ir Tau giedoti:

Jėzau, amžinasis Karaliau, pasigailėk manęs.
Jėzau, kvapnusis Žiede, padaryk, kad kvepėčiau Dvasios kvapsniu
Jėzau, išsiilgtasis Karšti, sušildyk mane
Jėzau, amžinoji Šventykla, pridenk mane
Jėzau, šviesusis Drabuži, papuošk mane
Jėzau, brangusis Perle, spindėk man
Jėzau, Brangakmeni, apšviesk mane
Jėzau, Teisumo Saule, švieski man
Jėzau, Šventoji Šviesa, padaryk mane švytinčiu
Jėzau, išlaisvink mane iš sielos ir kūno negalių
Jėzau, iš priešo rankų paimk mane
Jėzau, nuo negęstančios ugnies ir kitų amžinųjų kančių gelbėk mane
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

13 kondakas
O, saldžiausiasis ir dosniausiasis Jėzau! Šį kuklų mūs maldavimą priimki, kaip priėmei našlės du skatikus. Nuo regimų bei neregimų priešų, puolimų kitataučių, nepritekliaus ir bado, visokio liūdesio bei mirtį nešančių ligų, ir būsimų kančių, paveldą Savo saugok - visus, Tau giedančiuosius: „Aleliuja!“ (3 k.)

1 ikas
Angelų Kūrėjau ir Galybių Viešpatie! Kadaise Tu atvėrei kurčnebylio ausis bei lūpas; dabar, prašau, apšviesk ir mano menką protą bei liežuvį, kad galėčiau šlovinti Tavo Tyriausiąjį Vardą šitaip Tau giedodamas:

Jėzau nuostabiausias, angelų nuostaba
Jėzau galingiausias, protėvių išsigelbėjime
Jėzau saldžiausias, patriarchų didybe
Jėzau garbingiausias, karalių galybe
Jėzau trokštamiausias, išsipildyme pranašų
Jėzau šlovingiausias, stiprybe kankinių
Jėzau romiausias, vienuolių linksmybe
Jėzau gailestingiausias, kunigų saldybe
Jėzau maloningiausias, pasninkaujančių susilaikyme
Jėzau švelniausias, teisiųjų džiaugsme
Jėzau tyriausias, mergelių skaistume,
Jėzau amžinasis, nusidėjėlių išganyme,
Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.

1 kondakas
Tave, Karvedį Nenugalimąjį,/ Pragaro Nugalėtoją,/ šlovinimo giesme apgieda Tavo kūrinys ir Tavo tarnas,/ nes išvadavai mane nuo amžinosios mirties./ Todėl turėdamas neapsakomai mylinčią širdį/ nuo visokių pavojų mus gelbėki/ Tau giedančius: „Jėzau Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.“

Malda
Melskimės Viešpačiui. 
Valdove Viešpatie Jėzau Kristau, mano Dieve! Laikų pabaigoje dėl Savo neapsakomos meilės žmonėms Tu priėmei kūną iš Visuomet Mergelės Marijos. Aš, Tavo tarnas, šlovinu visa, ką dėl manęs padarei. Giedu Tau gyrių, nes per Tave pažinau Tėvą; garbinu Tave, nes dėl Tavęs Šventoji Dvasia atėjo į šį pasaulį. Lenkiuosi Tavo Tyriausiajai Motinai pagal kūną, kuri pasitarnavo tokiam didžiam slėpiniui. Giriu angelų būrius, kurie giesmėmis šlovina Tavo didybę bei jai tarnauja. Pagerbiu Joną Krikštytoją, Tave krikštijusį, Viešpatie. Atmenu ir Tave skelbusius pranašus, šlovinu Tavo šventuosius apaštalus. Švenčiu Tavo kankinių pergales, gerbiu šventuosius kunigus. Lenkiuosi Tavo šventiesiems vienuoliams, ir visus Tavo teisiuosius apgiedu. Šio gausaus ir neaprėpiamo šventųjų būrio maldą aš, Tavo tarnas, atnešu Tau, gailestingajam Dievui, ir prašau, kad atleistum man visas mano nuodėmes užtariant visiems Tavo šventiesiems, o ypač dėl Tavo gailestingume, nes esi palaimintas per amžius. Amen.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai