Ar antikristas atstatys Jeruzalės šventyklą?


Kai kurie asmenys, skleidžiantys baimę dėl artėjančios apokalipsės, kaip jos artėjimo ženklą pateikia galimus planus atstatyti Jeruzalės Šventyklą. Ši idėja yra paimta iš 2 laiško Tesalonikiečiams:
„Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu. Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo metu. Nedorybės paslaptis jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko. Tada pasirodys nedorėlis, kurį Viešpats sunaikins savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo atėjimo spindesiu.“(2 Tes 2,3-8 - pakoreguotas K. Burbulio vertimas)
Jei pražūties sūnus „sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje“, atrodytų, pirma ta šventykla turi būti atstatyta, nes juk vienintelė Biblijos Šventykla - ta, kuri jau sugriauta, Jeruzalėje? Tačiau Naujajame Testamente 2 Tes 2,4 pavartotasis žodis naos, reiškiantis šventyklą arba vidinę jos dalį - šventovę, naudojamas ne tik Jeruzalės šventyklai pavadinti. Šventykla taip pat vadinamas Mesijo Kūnas (Jn 2,21), tikintieji (1 Kor 3,16), tikinčiojo kūnas (1 Kor 6,19). Vėlesnėje graikų kalboje naos yra krikščionių maldos vietos pavadinimas. Šv. Efremas Siras (306-373) būtent taip supranta apaštalo Pauliaus minimą šventovę/šventyklą:

„Jis [antikristas] įžengs į Dievo šventyklą tokiu būdu, kad sėdėtų būtent Dievo Bažnyčioje. Jis neveda žmonių į kokią nors eretikų draugiją, kad jo neatpažintų, bet demontrastyviai atmeta visus melagingus kultus, kad pavergtų Bažnyčią. Todėl ir „sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje, rodydamas save esant Dievu“. Kokiu gi būdu jis rodys save esant Dievu? Be garbės ir šlovės, kuria bus apgaubtas, jis rodys tai per neapykantą eretiniams judėjimams. Kadangi jis neves į kokią nors ereziją, tai per savo tariamą meilę Bažnyčios vaikams privers manyti, neva jis myli juos todėl, kad jie laikosi teisingo tikėjimo. Ir jis ateis, ir sėsis jų šventovėje, t.y. tiesos šventovėje, kad parodytų save esant Dievu.“

Šv. Jonas Auksaburnis (349-407) pabrėžia, kad antikristas sėdės ne tik soste Jeruzalėje, bet visur pasaulyje:


„Jis atmes visus dievaičius ir lieps garbinti jį, vietoje Dievo, ir sėdės Dievo šventykloje - ne tik Jeruzalėje, bet ir visur, visose bažnyčiose, „rodydamas save esant Dievu“. Nepasakyta, kad vadins save Dievu, bet kad stengsis pasirodyti esąs Dievas. Jis darys didžius darbus ir stebuklus.

Kitaip tariant, pranašystė yra ne apie vieną konkrečią geografinę vietą, bet apie dominavimą viso pasaulio šventovėse. Teofilaktas Bulgaras (IX a.) priduria:

„Pats sėdasi kaip Dievas Dievo šventykloje“ - nepasakyta - Jeruzalėje, bet tik „šventykloje“, t.y. kiekvienoje Dievo šventykloje [bažnyčioje].

Bažnyčios Tėvų supratimu, „Dievo šventykla“ - tai ne konkreti šventykla tiesiogine žodžio prasme, o visa žemiškoji Bažnyčia su visomis Jos šventovėmis ir krikščionių susirinkimais. Tėvams nesvarbus pats fizinio atstatymo faktas, kuris apskritai dabar nukreipia tikinčiuosius nuo pagrindinio nedorybės slėpinio fakto - kad įvyks didysis atsimetimas ir daugelis įtikės antikristu. Ta apostazė, kaip sako šv. Efremas, bus ypatinga, nes antikristas dėsis ortodoksijos gynėju, o jo sekėjai - uoliais ortodoksais. Dar kartą išsipildys pranašystė ateina valanda, kada tie, kurie jus žudys, tarsis tarnaują Dievui (Jn 16,2).

Apaštalo Pauliaus antrasis laiškas tesalonikiečiams kaip tik prasideda raginimu nebijoti gąsdintojų:  „Mes prašome jus, broliai, [...] nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Kristaus diena jau atėjo(2 Tes 2,1-2). Prieš Viešpaties dieną, kaip jau citavome anksčiau, apaštalas Paulius pranašauja to, kas sulaiko nedorėlį patraukimą ir nedorėlio atėjimą, įsigalėjimą Bažnyčioje, o tada - šlovingą Kristaus pergalę. Kadangi didžiausia grėsmė skleidžiantis nedorybės paslapčiai yra didysis atsimetimas, tai krikščionys turi domėtis kaip krikščioniškai tikėti ir gyventi, o ne gaišti laiką sąmokslo teorijoms apie būsimas statybas Jeruzalėje. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai