Įvadas į istorines knygas (ST)


Po Penkiaknygės Senajame Testamente sudėtos istorinės knygos - didelis tekstų korpusas, pasakojantis, kaip Dievas vedė Savo išrinktąją tautą per žmonijos istoriją nuo tos dienos, kai ji žengė į Kanaano žemę, iki pat Kristaus atėjimo priešaušrio.

Šventajame Rašte knygos sudėtos daugmaž chronologine tvarka, ir jų aprašomą laiką galima perskelti į tris periodus:

I. Teokratijos periodas  (~1405-1043):

Jozuės knyga - Kanaano užėmimas.
Teisėjų knyga -  Izraelis tampa engiamu Savo žemėje ,
Rūtos knyga - istorija apie atpirkimą teisėjų laikais.

II. Karalystės. Karalysčių knygos ir metraščiai (1043-586): 

Žydų tradicijoje šios keturios knygos egzistuoja dviejų didelių knygų - Samuelio knygos ir Karalių knygos - pavidalu. Septuagintoje skaitytojų patogumui šios knygos padalytos į keturias knygas (1-4 Karalysčių knygos), šiandien dažniausiai naudojamasi Septuagintos padalijimu, bet dalims suteikiami žydiški pavadinimai (1-2 Samuelio knygos, 1-2 Karalių knygos).

1 Samuelio knyga - tautos konsolidaticija, karalystės įkūrimas. Samuelis - paskutinis teisėjas, pirmasis pranašas, Saulius - pirmasis Izraelio karalius, iškeltas prieš Dievo valią. Dievas norėjo pats toliau būti Izraelio karaliumi, o žmonės prašė žmogiškojo karaliaus.
2 Samuelio knyga - Izraelio ekspansija, Dovydo karaliavimas
1 Karalių - Saliamono karalystė - Izraelio šlovės apogėjus. Po Saliamono karalystė skyla į dvi - šiaurinė vadinasi Izraeliu, pietine - Judu.
2 Karalių - 1-17 skyriai - Šiaurinės Karalystės (Izraelio) nuopuolis, 18-25 - pietinės Karalystės (Judėjos) nuopuolis.

Hebrajų tradicijoje metraščių knyga yra viena (Divrei ha-Yamim - dienų dalykai). Patogumo dėlei Septuagintoje ji padalyta į dvi dalis. Septuaginta šias knygas vadina "paralipomenon" - praleistais dalykais. 

1 Metraščių - kaip buvo ruošiamasi statyti Šventyklą
2 Metraščių - kaip buvo sunaikinta Šventykla.

III. Izraelio dvasinis atgimimas (nuo ~536 m.)

Izrealio grįžimas į Pažadėtąją Žemę po 70 metų nelaisvės, Šventyklos atstatymas.
Ezros ir Nehemijo knygos žydų kanone sudaro vieną knygą, kuri vadinasi Ezros knyga (‘Ezrā)

Ezros knyga - išleidžiamas karaliaus Kyro įsakymasgrįžimas ir Šventyklos atsatymas,
Nehemijo knyga - Jeruzalės miesto atstatymas.

Esteros knyga - pasakojimas apie tai, kaip Dievas saugojo Izraelį persų nelaisvėje (479-465). Ne visi žydai buvo surinkti iš nelaisvės į Jeruzalę karaliaus Kyro laikais. Paaiškina Purim šventės atsiradimą ir prasmę.

Antrojo kanono istorinės knygos
Knygos, kurių neturi žydai, bet kurios yra ortodoksų ST kanone.

Tobito - teisiojo žydo Tobito istorija, kuris gyveno Asirijoje po Šiaurinės Karalystės (Izraelio) tremties 721 m. Tobitas lieka ištikimas Izraelio Dievui ir priešinasi pagonybei. Knyga pasakoja apie santuokinę meilę, Dievo siunčiamus išbandymus ir pagalbą visuose gyvenimo atvejuose.

Juditos - dar viena knyga apie Šiaurinę Karalystę. Judita - daili našlė, kuri išgelbėja Izraelį nuo asirų. Gudriai manipuliuodama asirų karvedžiu, naktį nukerta jam galvą.

1 Makabiejų - Matatajo vadovaujamas makabiejų sukilimas prieš helenistų imperiją (II a.). Žydai kovoja partizaninį karą, kad galėtų laikytis Įstatymo. Paskutiniai laikai prieš Kristaus atėjimą. Knyga paaiškina Hanukos šventės atsiradimą ir prasmę.
2 Makabiejų - dar viena knyga apie makabiejų sukilimą.
3 Makabiejų - nors ir knyga vadinasi makabiejų vardu, ji pasakoja žydų persekiojimą Ptolemajaus IV Filopatro laikais (222–205), prieš pat makabiejų sukilimą.

Graikiškose Biblijose kaip verta skaityti, nors ir ne kanoninė, įtraukiama ir 4 Makabiejų knyga, kuri yra Hanukos pamokslas, pagyrimas dorybei.

***

Deuteronominė istorija

1943 m. vokiečių biblistas Martinas Nothas sukūrė teoriją, pagal kurią Jozuės, Teisėjų, Samuelio ir Karalių knygas parašė ta pati rašytojų mokykla, kaip ir Pakartoto Įstatymo knygą (Deuteronomium). Ši mokykla buvo pavadinta deuteronomine. Mokslininko nuomone, visų šių knygų bendras tikslas - Babilono nelaisvės metu paaiškinti Izraelio istoriją kaip Dievo planą. Dievas nubaudė Izraelį už Įstatymo nesilaikymą, bet palieka Savo tautai viltį išsigelbėti.

Šiuolaikiniai biblistai greičiau yra įsitikinę, kad šių knygų surašymas buvo ilgas procesas, kuriame deuteronominę mokyklą galima laikyti kaip sąlyginę redaktorių grandinę, užsibaigusią Babilono nelaisvės laikais.

Deuteronomistinei mokyklai itin svarbi Sandora, Įstatymas. Dievas yra Teisusis Visagalis. Teologinė mokykla skiria dėmesį našlėms, našlaičiams, skurdžiams, kuriuos Dievas myli ir gina. Kiekvieną svetimą dera priimti kaip savą, nes Izraelis pats buvo svetimas (plg. Jobo knyga, kur Dievas siunčia nesuprantamą, ir, atrodytų, nepagrįstą išbandymą).

Mesijas, Atpirkėjas, Gelbėtojas

Istorinėse knygose pirmą kartą pasirodo tokie terminai kaip Mesijas (Pateptasis - Mešiah), Atpirkėjas (Goel), Gelbėtojas (Mošiah, nuo yaša - gelbėti). Mesijas - Izraelio karalių titulas. Pasak pranašysčių, turi ateiti Mesijas, kuris karaliaus amžinai.

Atpirkėjas - artimiausias giminaitis, kuris turėdavo išpirkti patekusio į bėdą žmogaus turtą, vesti našle tapusią bevaikę giminaičio žmoną ir pan. Rūtos knygoje jos atpirkėju tampa Boazas - Kristaus simbolis.

Gelbėtojus Dievas siunčia Izraeliui Teisėjų knygoje, kur patekęs į bėdą Izraelis šaukiasi Dievo ir yra išklausomas.

Nė vienas gelbėtojų, pateptųjų, atpirkėjų neišpildo didžiųjų šių knygų pranašysčių. Jos išsipildo tik Naujajame Testamente.

Vieningoji karalystė

Pasak krikščionių tradicijos, Saulius karaliavo 40 metų (Apd 13,21), taip pat ir Dovydas (2 Sam 5,4), ir Saliamonas (1 Kar 11,42).

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai