Triodės stichiros ir prokimenai Anksčiau Pašventintųjų Atnašų Liturgijai [antologija] (pildoma)

Palėta šiame įraše talpinsime kintamąsias dalis Gavėnios Anksčiau Pašventintųjų Atnašų Liturgijai.

4 savaitės trečiadienis

Viešpatie, šaukiuos Tavęs...

Savos melodijos stichira (idiomelonas), galimas 4 t.:
Pasninkas – tai priemonė palaiminimams gauti,
Jo keturiasdešimtdienis jau įpusėjo,
Užnugary - daug Dievo akyse gražių dienų,
Bet vis dar laukia daug darbų :
Juk kuo daugiau palaimos, tuo labiau mums noris veikti!
Todėl visų palaiminimų teikėjui Kristui giedame:
Dėl mūsų Tu pasninkavai,
dėl mūsų Kryžiaus kančią iškentėjai,
leiski mums nepasmerktiems
tapti Tavo Dieviškosios Paschos dalininkais,
taikiai gyventi ir toliau deramai
Tave ir Tavo Tėvą bei Dvasią šlovinti!

Garbė ir dabar.
Idiomelonas, 8 t.:
Šiandien Nepasiekiamasis dėl manęs nusižemina,/
ir išlaisvina mane nuo kančios kančią kęsdamas./
Grąžinantis akliesiems regą, dabar apspjaudomas bedievių,/
ir už belaisvius duoda Savo nugarą nuplakti.
Kai Tyriausioji Mergelė, Jo Motina,/
Jį regėjo nukryžiuojamą,/
Skausmo kupina raudojo:/ „Vai, vargas man!/
Ką padarei, o mano Vaike?/
Grožiu buvai iškilesnis už visus žmones,/
o dabar Tu tarsi miręs,/
dailumo ir išvaizdos netekęs,/
Negaliu žiūrėt, kaip miegi!/
Aš sužalota, nes širdį pervėrė man kalavijas!/
Bet aš šlovinu Tavo kančią,/
lenkiuos prieš Tavo atjautą!/
Ak, Jėzau sopulingas, būk pagarbintas!“

1. Prokimenas T. 4
Garbė Izraelio Viešpačiui - Dievui!/ Jis tiktai vienas stebuklus gali daryti.
O Dieve, savo išmintį duoki valdovui, tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą

2. Prokimenas T. 4
O man yra gera būt arti Dievo,/ prieglaudą pas Viešpatį Dievą turėti.
Кoks geras Dievas teisuoliams, Viešpats - tiems, kurie turi sąžinę gryną.

6 savaitės trečiadienis

Viešpatie, šaukiuos Tavęs...


5 tonas
Vai, koks aš turtingas aistromis!/ Apsirengiau veidmainystės drabužiu puošniu,/ linksminuosi nesusilaikymo blogiù,/ be saiko esu negailestingas,/ savo protą niekinu, kurs guli prieš atgailos vartus,/ jis tikisi gero, nors ir serga dėl mano nusikalstamo nerūpestingumo./ Bet Tu, Viešpatie, geriau padaryk mane tuo Lozoriumi, / kad skurdus būčiau nuodėmėmis, / kad nenutiktų, jog prašysiu bent suvilgyto vandenyje piršto galo ir negausiu/ kai mano liežuvis degs negęstančioj liepsnoj./ Prašau, Abraomo prieglobstyje įkurk mane, nes žmones mylintis esi.


Kankiniams, tas pats tonas: Beribe meile Kristų mylėdami Jo neišsižadėjote,/ šventieji kankiniai,/ nors ir iškentėjote daugybę įvairių kankinimų, / jūs kankintojų drąsą palaužėte: / išsaugoję nepalenkiamą ir nekintantį tikėjimą, nukeliavote į dangų. / Kadangi nusipelnėte į Jį kreiptis, prašome -/ melskite mums didžią malonę dovanoti.

Garbė ir dabar: Minėjos. Jeigu nėra - 5 t. iš sekmadienio vakarinės.1. Prokimenas, t. 4
Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo/ pasauly - tarpe gyvųjų. (ps:114:9:)
Dievą myliu, nes jis išgirdo mano maldavimo balsą. (ps:114:1:)

Skaitinys: Pr 17,1-9

2. Prokimenas, t. 4

Aš Viešpačiui pažadus atitesėsiu/ prieš visą jo tautą. (ps:115:5(14):)
Nors pasiklioviau, betgi kalbėjau: esu baisiai prislėgtas! (Ps 115,1(116,10))

Skaitinys: Pat 15,20; 16,9

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai