Tipika (izobrazitelnyje) - kai negali į Bažnyčią


Situacija, kai sekmadienį negali nueiti į pamaldas Bažnyčiai nėra nauja. Dykumų asketai, skitų gyventojai į susirinkimus eidavo tik kartą ar du per savaitę, Gavėnios metu atsiskirdavo net keturiasdešimt dienų, tačiau daug asmeniškai melsdavosi. Todėl Bažnyčia turi pamaldas, kurias galima kalbėti, kai negalime nueiti į cerkvę.

Šios pamaldos slaviškai vadinasi posledovanije izobrazitelnych, liaudiškai obednica (nuoroda į slavišką tekstą), graikiškai - Typika. Ten, kur rašoma „vyresnysis“, skaityti turėtų šeimos galva - tėvas arba motina, o „visi“ - giedamos giesmės, tačiau jei giedoti nemoka, žmonės gali skaityti paprastai, pasikeisdami.

***

TIPIKA

Vyresnysis: Šventųjų Tėvų maldų užtarimu, Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve, pasigailėk mūsų.

Visi: Amen.
Ateikite, pagarbinkime Karalių mūsų Dievą.
Ateikite, pagarbinkime ir parpulkime kniūbsti prieš Kristų, Karalių mūsų Dievą.
Ateikite, pagarbinkime ir parpulkime kniūbsti prieš Patį Kristų, Karalių ir Dievą mūsų.
[Ateikite pagarbinkime ir parpulkime kniūbsti prieš Jį]

I antifona
Vyresnysis: Tegu mano siela Viešpatį šlovina,/ ir visa, kas yra manyje, tegarbina Jo šventąjį vardą!

Visi: Lai mano siela Viešpatį šlovina,/ lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė.
Jis man visas kaltes dovanoja,/ gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,/ gaili manęs ir puošia mane Savo malone.
Gausiai man teikia gėrybių gyvenant;/ man sugrįžta jaunystė - skraidau kaip erelis.
Viešpats pasaulyje vykdo teisybę,/ gina visus prispaustuosius.
Viešpats - švelnus, maloningas,/ neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne visą laiką jis baras,/ neamžinai jis įširdęs.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,/ nebaudžia mūsų, kiek verti esam.
Tegu mano siela Viešpatį šlovina,/ ir visa, kas yra manyje,/ tegarbina jo šventąjį vardą!

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

II antifona
Mano siela, Viešpatį garbink!/ Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!
Jam vis skambės mano giesmės,/ kol žemėje būsiu.
Nėr ko tikėtis galiūnais:/ jie yra žmonės, išgelbėt negali.
Kai jų dvasia iškeliauja, kūnas sugrįžta į dulkes,/ vėjais nueina, kas jų sumanyta.
Laimingas, kurį Jokūbo Dievas palaiko,/ kas deda viltį į Viešpatį Dievą;
Jis dangų, žemę, jūrą sutvėrė/ ir juose esančius daiktus.
Amžiais jis laikos teisybės,/ gina reikmes nekaltų prispaustųjų,//
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja,
akliesiems šviesą Viešpats grąžina,/
klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti,/
myli Viešpats žmones teisingus/
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį,/ našlaitį, našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią.
Viešpats yra amžių Valdovas,/ - jis tavo Dievas, Sione! Jis kartų kartoms viešpatauja.

 ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

Himnas įsikūnijimui
Viengimi Sūnau ir Dievo Žodi, nemirtingas būdamas,
ir teikęsis dėl mūsų išganymo
priimti kūną iš Švenčiausiosios Dievo Gimdytojos
ir visuomèt Mergelės Marijos,
nepasikeisdamas tapai žmogumi,
nukryžiuotas, Kristau Dieve, mirtį nugalėjęs mirtimi;
būdamas vienas Švenčiausiosios Trejybės,
su Tėvu ir Šventąja Dvasia garbinamas, - išganyk mus!

Palaiminimai
Vyresnysis: Savo Karalystėje atmink mus, Viešpatie, kai ateisi į Savo Karalystę!

Visi:
Palaiminti turintys vargdienio dvasią, nes jų yra Dangaus Karalystė.
Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti.
Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji, nes jie susilaũks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė.
Palaiminti jūs, kai dėl Manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami.
Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

Čia skaitomi Šv. Rašto skaitiniai. Juos galima rasti čia.

Tikėjimo išpažinimas
Visi: Tikiu į vieną Dievą, Tėvą, Visagalį, dangaus ir žemės, viso, kas regima ir neregima, Kūrėją./ Ir į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, viengimį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Šviesą iš Šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, nesukurtą, vienesmį su Tėvu. Per Jį visa yra sukurta./
Dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo nužengusį iš dangaus, ir įsikūnijusį iš Šventosios Dvasios ir Mergelės Marijos, ir tapusį žmogumi./
Valdant Poncijui Pilotui, dėl mūsų nukryžiuotą, kentėjusį ir palaidotą./
Kaip skelbė Raštai, trečiąją dieną prisikėlusį iš mirusiųjų;/
įžengusį į dangų ir sėdintį Tėvo dešinėje./ Ir vėl garbėje ateinantį gyvųjų ir mirusiųjų teisti; Jo Karalystė neturės pabaigos./ Ir į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo, garbinamą ir šlovinamą su Tėvu ir Sūnumi, kalbėjusią per pranašus./ Į vieną, Šventą, Visuotinę ir Apaštališką Bažnyčią./ Išpažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti,/ laukiu mirusiųjų prisikėlimo/ ir busimojo gyvenimo amžinybėje. Amen.

Vyresnysis: Išrišk, dovanok, atleisk, Dieve, mūsų nuodėmes laisva valia ar nevalingai padarytas žodžiu ir darbu, sąmoningai ir nesąmoningai, dieną ir naktį, protu ir mintimis – viską mums atleisk, nes Geras ir žmones mylintis esi.

Visi: Tėve mūsų, Kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo Karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams; ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

 Čia giedami troparai ir kondakai, jei žmonės moka juos atsirinkti ir giedoti

Skaitovas: Viešpatie, pasigailėk (12 k.)

Švenčiausioji Trejybe, Vienesme Galybe, Nedalioji Karalyste, visokio gėrio Priežastie! Būk maloningaman,nusidėjėliui, nuskaidrink mano širdį, panaikink visokią dėmę! Apšviesk mano protą, kad visada šlovindamas ir garbindamas kartočiau: Tik vienas Šventas, vienas Viešpats Jėzus Kristus, Dievo Tėvo garbei. Amen.
Teesie palaimintas Viešpaties Vardas nuo šiandien iki amžinybės.

33 psalmė
Visi: Aš visuomet Viešpatį garbinsiu, * mano burna šlovins Jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas. * Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias.
Su manimi visi šlovinkit Viešpatį, * aukštinkim Viešpaties vardą, kaip vienas.
Viešpaties ieškau, Jis atsiliepia * ir išvaduoja mane iš baisybių.
Žvelkit į Jį, ir jums nušvis veidas, * nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo, * iš visų bėdų išvadavo.
Viešpaties angelas pylimu apjuosia dievobaimingus žmones, * juos iš nelaimės vaduoja.
Pabandykit ir pamatysit, koksai Viešpats geras, * laimė tam žmogui, kuris Jo parama tiki.
Viešpatį gerbkite jūs, jo išrinktieji. * Tiems, kur jo bijo, nieko nestinga.
Išdidę galiūnai skurdeivomis tampa, badauja, * o tiems, kurie Viešpaties ieško, nieko netrūksta.

Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit: * pamokysiu Viešpaties baimės.
Kur toks žmogus, kuris gyventi netrokštų, * nenorėtų būti laimingas?
Saugok savo liežuvį nuo pikta, * lūpas nuo žodžių vylingų.
Venk nedorybės, gera daryki, * sieki taikos ir josios laikykis.
Į teisuolius Viešpats žvelgia maloniai, * ausys Jo girdi jų šauksmą.
Nuo piktavalių nusigręš Viešpaties veidas, * ir nieks nebeminės žemėj jų vardo.
Šaukias teisieji — juos Viešpats išgirsta, * iš visų nelaimių juos gelbi.
Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai, * išvargintas sielas pagydo.
Daugel bėdų ištinka teisuolį, * bet išvaduoja jį Viešpats.
Saugo Viešpats jo visus kaulus: * nė vienas jų nesulūžta.
Per nelabumą bedievis pražūva, * bus nubausti, kurie nekenčia teisingo.
Viešpats vaduoja saviškių gyvybę. * Sveikas išlieka, kuris prie Jo glaudžias.

Išties verta šlovinti Tave, Dievo Gimdytoją,
Visada palaimintą ir nekalčiausiąją, ir mūsų Dievo Motiną.
Garbingesnę už Cherubinus
ir nepalyginamai šlovingesnę už Serafinus,
Dievą Žodį pagimdžiusią, ir Mergele išlikusią,
Tikrąją Dievo Gimdytoją, Tave aukštiname.

Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen.
Viešpatie, pasigailėk. (3 k.) 

Vyresnysis: Viešpatie Jėzau Kristau, Skaisčiausios Savo Motinos, Šventųjų Tėvų ir visų šventųjų maldų užtarimu pasigailėk mūsų.

Visi: Amen.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai