Troparai ir kondakai [antologija]


MINĖJOS,
TRIODĖS,
PENTEKOSTARIJAUS
Kilnojamų ir nekilnojamų minėjimų 
troparų ir kondakų antologija, taip pat pridėta ir
BENDROJI MINĖJA

**** MINĖJA ****

Rugsėjis

Naujieji liturginiai metai – indiktas (Rugsėjo 1/14)

Indikto pradžios troparas, 2 tonas
Visatos Kūrėjau/ nustatęs metų laikus/ Savo malone palaimink gamtos ratą/
mūsų tautą ir miestą saugok/ ir Dievo Gimdytojai užtariant išgelbėki mus.

Indikto pradžios kondakas, 4 tonas

Savo beribe išmintimi visa sukūrei/ valdžia nustatei metų laikus/ padėk krikščionims/ laimink visus mūsų ateinančių metų darbus/ ir veski mus Savo dieviškosios valios keliu.

Antanas ir Teodozijus iš Kijevo olų (Rugsėjo 2/15)

Troparas t.4
Pagerbkime giesmėmis dvasingumo šviesulius, nušvitusius Bažnyčios padangėje,- vienuolijos Rusioje pradininkus ir džiugiai juos girkime, sakydami: džiaukitės, didžiai šventi ir dieviškąja išmintimi apdovanotieji Antanai ir Teodozijau, nuolat besimeldžiantys už tuos, kurie nusekė jų pėdomis ir pagerbia jų atminimą.

Kondakas t.8
Kas sugebės deramai pašlovinti šiuos du didžius tėvus, vienuoliško gyvenimo šviesuolius, kurie nelyginant dvasingumo žara nušvietė Ortodoksų Bažnyčios padangę?! Juk jie stovi priešais Dievo sostą. Bet, galėdami drąsiai kreiptis į Švenčiausiąją Trejybę, jūs, didžiai palaimintas Antanai ir nepamirštamas Teodozijau, melskitės už besimeldžiančius jums ir su meile giesmėmis jus pagerbiančius.

Rugsėjo 8/21. Dievo Motinos gimimas 
Troparas, t. 4


Tavo Pagimdytasis, o Dievo Gimdytoja,/


pasauliui apreiškė tikrąjį džiaugsmą!/


Juk iš Tavęs Teisumo Saulė patekėjo:/
Tai – mūsų Dievas Kristus,/
Kurs sunaikinęs prakeikimą, dovanojo palaiminimą,/
O, panaikinęs mirtį,/ suteikė mums amžinąjį gyvenimą!

Kondakas, t. 4
Išsilaisvino Joakimas ir Ona iš bevaikių gėdos/
o Adomas ir Ieva – nuo mirties sėklos!/
Nes Šventąjį, o Tyroji, Tu pagimdei,/
tai Tauta švenčia džiugiaĩ!/
Nusikaltimų kaltės atsikratę,/
Linksmindamiesi Tau gieda:/
Nevaisingieji gimdo Dievo Gimdytoją – Gyvybės Maitintoją!

Rugsėjo 9/22. Teisieji Joakimas ir Ona.

Troparas t. 2
Švęsdami Tavo, Viešpatie, teisuolių Joakimo ir Onos atminimą, kartu meldžiame Tave – išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas t. 2
Šiandien Ona džiaugiasi išsivadavusi iš nevaisingumo gėdos ir maitina Skaisčiausiąją, visus kviesdama šlovinti Tą, Kurio dėka ji pagimdė žmonėms vienintelę Mergelę, skaisčiai tapsiančią Motina.

Rugsėjo 14/27. Šv. Kryžiaus išaukštinimas.Troparas, t.1


Viešpatie, padėk savo tautai,/ paveldą savo palaimink,/ pergales prieš užpuolėjus dovanoki,/ ir Savo Kryžiumi šalį apsaugok.

Kondakas, t. 4

Kristau Dieve, kuris laisva valia ant Kryžiaus užžengei,/ Tavo vardu pavadintai tautai, kurią Tu įgijai,/ suteik Savo malones, Savo galia džiaugsmą teik,/ pergales prieš užpuolėjus dovanoki,/ teturi Tavo taikų ginklą - Nenugalimą Pergalės Ženklą.


Rugsėjo 16/29. Eufenija, didžioji kankinė.

Troparas t. 4
Pamilusi sielos Sužadėtinį Kristų ir ryškiai uždegusi savo žvakę, skleidžiančią dorybių šviesą, tu, visaip šlovinta Eufemija, įžengei į Jo vestuvių menę, prieš tai priėmusi kankinystės vainiką. Saugok nuo bėdų mus, pagerbiančius tave.

Kondakas t. 4
Tu kantriai ištvėrei visas kančias ir po mirties išlieji mus pašventinančių stebuklų. Todėl mes, tikintieji, susirinkę bažnyčioje, giesmėmis pagerbiame tavo, šventoji, užmigimą ir tikimės, kad tu, visaip pagirtinoji, padėsi mums išsivaduoti iš sielos negalių ir sulaukti stebuklingosios malonės.

Rugsėjo 16/29. Liudmila, šv. kankinė, Čekijos kunigaikštienė.

Troparas t. 4
Tu, šventoji Liudmila, atsisakei stabmeldystės tamsybių, karštai su meile priėmei Kristaus Ortodoksų tikėjimą ir tapai tarsi ryto žvaigždė, o savo šventumo šviesa pradėjai tikrojo Dievo garbinimo dieną čekų žemėje.

Kondakas, t. 2
Garbingoji tavo bažnyčia tapo dvasios gydykla, todėl visi ištikimieji tau šaukiame: kilmingoji Liudmila, kankine, nuolat melskis už mus Kristui Dievui.

Rugsėjo 17/30. Šv. kankinės Fidė (rus. Vera), Viltė (rus. Nadežda), Meilė (rus. Liubov) ir jų motina Zofija (Sofija).

Troparas, t. 4
Bažnyčia triumfuoja ir džiaugiasi priimdama motiną, kuri, būdama Išminties bendravardė, sulaukė trijų vaikų – tiek, kiek yra krikščioniškų dorybių. Motina su išmintingomis mergaitėmis susižadėjo su Dievu Žodžiu; su ja ir mes dvasiškai džiaugiamės sakydami: kovojusios ir kentėjusios dėl Trejybės, Fide, Vilte ir Meile, stiprinkite ir mūsų tikėjimą, viltį ir meilę.

Kondakas, t. 1
Jūs, Fide, Vilte ir Meile, šventos garbingosios Zofijos įpėdinės, parodėte graikų išminties kvailybę; jūs kentėjote, bet tapote nugalėtojos, ir visų Valdovas Kristus apdovanojo jus nedūlančiu vainiku.

Rugsėjo 23/spalio 6. Jono Krikštytojo pradėjimas

Troparas, t. 4
Ta, kuri buvo nevaisinga, linksminasi, nes pradėjo žibintą Saulei, apšviečiančiai visatą, kenčiančią dėl aklumo negalios. Džiūgauk, Zacharijau, šaukdamas: gimsiantis vaikelis yra Aukščiausiojo pranašas (Lk 1,76).

Kondakas, t. 1
Teisusis Zacharijas su žmona, šlovingąja Elzbieta, linksminasi, garbingai pradėję Joną Krikštytoją, kurio gimimą džiugiai apreiškė Arkangelas; ir mes deramai pagerbkime gimsiantį Dievo malonės slėpinių patikėtinį.

Rugsėjo 23/spalio 6. Šv. Inocentas, Maskvos metropolitas

Troparas, t. 1
Šventasis hierarche, mūsų tėve Inocentai, tavo žodis pasiekė visus šiaurės kampelius, ir, išgirdusius jį, tu nuostabiai mokei: nepažinusius Kristaus, apšvietei Evangelijos šviesa. Tu ugdei žmones ir taurindamas jų papročius, tad tapai savo krašto pasididžiavimu, ir dabar melsk Kristų, kad Jis išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas, t. 4
Tu buvai puikus mokytojas: darbštus, uolus, pats rodei pavyzdį, kaip reikia vykdyti Kristaus įsakus; tu ugdei globotinių dievobaimingumą, nuklydusiems nuo tiesos padėjai pažinti tikrąjį tikėjimą ir teikei jiems Krikšto malonę. Ir dabar tu su apaštalais džiaugiesi, nes sulaukei garbės, teikiamos skelbusiems Kristų.

Rugsėjo 24/spalio 7. Teklė, pirmoji kankinė

Troparas 4 tonas
Pauliaus žodžiai Tave pamokė,/ Dievo Sužadėtine Tekle,/ Petras tikėjime įtvirtino,/ Tave, Dievo Pašauktoji,/ ir drįsai pirmoji iš moterų kentėti vardan Kristaus,/ žengti į ugnį lyg į žydinčią pievą. / Žvėrys ir nedori jaunuoliai tavęs pabijojo,/ nes turėjai geriausia ginklą, - Kristaus Kryžių./ Melski, o šlovingiausioji, Kristų Dievą/ kad išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas 2 tonas
Kristaus meilė pervėrė Tavo širdį,/ ir savo žemiškąjį jaunikį palikai,/ žengti į ugnį nebijojai/ nasrus užčiaupti žvėrims išdrįsai. / Išsigelbėjusi paskui Paulių nusekei,/ pirmoji išpažinėja Tekle!

Rugsėjo 24/spalio 7. Leontijus, šv. išpažinėjas, Vilniaus archimandritas

Troparas
Tu, šventasis tėve Leontijau, gimei Pinsko žemėje, o tapai rinktine Vilniaus krašto puošmena, nes gynei Ortodoksų Bažnyčią ir įtaigiai kalbėjai apie kitatikių nukrypimus nuo Ortodoksijos. Būdamas gerasis Ganytojas, mokei dievobaimingumo ir pats rodei tikrojo tikėjimo bei išpažinimo pavyzdį. Šventasis tėve Leontijau, melsk Kristų Dievą, kad išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas
Deramai giesmėmis pagerbkime Ortodoksijos Vilniaus krašte puoselėtoją, įtikinamai kritikavusį kitatikių nukrypimus nuo Ortodoksijos, suprantamai skelbusį tikrąjį tikėjimą ir rodantį kantrumo pavyzdį, nutikus įvairioms negandoms. Šaukiame jam: džiaukis, kovotojau dėl Ortodoksijos ir tvirtas išpažinėjau.

Rugsėjo 30/spalio 13. Šv. Mykolas, Kijevo metropolitas

Troparas, t. 4
Šiandien išsipildo pirmojo pakviesto į apaštalus pranašystė, kad šias kalvas apšvies Dievo malonė ir ten bus gausu tikinčiųjų; užkietėję vietos stabmeldžiai atgimė Krikšto vandenyse, ir čia atsirado karališkoji kunigija, šventoji tauta, Kristaus kaimenė. Tu buvai pirmasis jos ganytojas, o prieš tai darbavaisi ją krikštydamas. Ir dabar, stovėdamas Valdovo Kristaus Dievo akivaizdoje, melsk Jį , kad visi to krašto tikintieji būtų išgelbėti; būdamas Dievo hierarchas, tu gali drąsiai to prašyti.

Kondakas, t. 2
Tu, tėve, buvai nelyginant Rusios Mozė: įdvasintąjį vynuogyną atitraukei nuo egiptietiškojo stabų garbinimo ir įvedei pranašystėje skelbtą žemę. Nes buvo pasakyta, kad virš Kijevo kalvų iškils aukštesnis nei Libano kedrai vaismedis, kuris maitins visą pasaulį, mat šioje žemėje įsitvirtins tikėjimas. Mes, pasotinti medžio vaisiais, šloviname tave, Dievo hierarche Mykolai.

Spalis

Spalio 1/14. Dievo Gimdytojos Globa („Pokrov“).

Troparas, 4 t 
Šiandien tikintieji linksmindamiesi švenčia,/
Nes Tavo, Dievo Motina, atėjimas juos džiaugsmų pripildė./
Žvelgdami į Tavo tyriausiąją ikoną, karštai meldžiame:/
Apgaubk mus Savo garbinguoju globos apklotu,/
nuo visokio pikto gink, Savo Sūnų melsdama,/
mūsų Dievą – Kristų,/ kad mūsų sielas išganytų.

Kondakas 3 t
Šiandien Mergelė budi Bažnyčioj,/ ir su šventųjų būriu meldžiasi Dievui/ angelai ir vyskupai kniūbsti parpuola, /  apaštalai drauge su pranašais linksminasi:/ už mus Dievo Gimdytoja meldžia amžinąjį Dievą!

Spalio 22/lapkričio 4. Kazanės Dievo Motinos ikona

Troparas, t. 4
Tu, Aukščiausiojo Viešpaties Motina, esi uoli Užtarėja: Tu už visus meldiesi Savo Sūnui, mūsų Dievui; Tu darai viską, kad būtų išgelbėti visi, prašantys galingosios Tavo globos. Karaliene, Valdove, padėk mums visiems, patiriantiems negandas, liūdintiems, sergantiems, slegiamiems daugybės nuodėmių ir sugrudusia, meilės kupina širdimi stovintiems priešais skaisčiausiąjį Tavo paveikslą, su ašaromis besimeldžiantiems Tau ir turintiems tvirtą viltį, kad Tu, Dievo Gimdytoja Mergele, padėsi. Tad išvaduok mus iš visų blogybių, duok, kas kiekvienam naudinga, ir visus išgelbėk: juk Tu esi Dieviškoji Savo tarnų Globa.

Kondakas, t. 8
Žmonės, skubėkime pas Mergelę, Kuri nedelsia padėti ir teikia mums ramią ir saugią prieglobą. Skubėkime atgailauti ir melstis Skaisčiausiajai Dievo Gimdytojai, dosniai išliejančiai malonių; Ji skuba pagelbėti anksčiau nei to paprašome ir Savo dorus, dievobaimingus tarnus išvaduoja iš didžių bėdų bei blogybių.

Spalio 28/lapkričio 10. Šv. Paraskevė

Troparas
4 t. (arba pagal šv. Paraskevės parapijos melodiją)
Išmintingoji ir šlovingoji Kristaus kankine Paraskeve, vyrišką stiprybę priėmusi, moterišką silpnumą atmetusi, nugalėjai piktąjį ir savo kankintoją sugėdinai šaukte šaukdama: „Ateikite, mano kūną kalavijais rantykite ir ugnimi deginkite, nes aš džiaugdamasi išeinu pas savo Sužadėtinį Kristų!“ Jos maldomis, Kristau Dieve, išgelbėk mūsų sielas. 

Kondakas, 3 tonas
Šventą ir nekaltą kankinystę, kaip brangiausią kraitį, atnešusi nemirtingajam Sužadėtiniui Kristui, angelų pulkus nudžiuginai ir demonų kėslus nugalėjai, todėl Tave, daug kentėjusią, tikėjimu šloviname, kankine Paraskeve!


Spalio 28/ lapkričio 10. Šv. Dimitrijus, Rostovo metropolitas.

Troparas, t. 8
Tu, šventasis hierarche, puoselėjai Ortodoksiją, siekei įveikti susiskaidymą ir rūpinaisi žmonių sveikata; tu – uolus maldininkas, o tavo raštai taurino neišmanėlius. Šventasis Dimitrijau, tu buvai nelyginant dvasinė lyra, ir dabar melsk Kristų Dievą, kad išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas, t. 4
Pagerbkime auksaburnį mokytoją Dimitrijų, kuris yra ryški žvaigždė, nušvitusi Kijeve, per šiaurėje esantį Naugarduką (?) pasiekusi Rostovą ir apšvietusi visą šalį savo pamokymais bei stebuklais. Savo raštais šventasis hierarchas kaip apaštalas Paulius troško žmones atvesti prie Kristaus, kad , priėmę tikrąjį tikėjimą, visi būtų išgelbėti.

Spalio 29/lapkričio 11. Šv. kankinė Anastasija Romietė.

Troparas, t. 4
Jėzau, Tavoji avelė Anastasija garsiai šaukia: „Tave, savo Sužadėtinį, myliu, Tavęs ieškodama kankinuosi, krikštu esu su Tavimi palaidota mirtyje ir kenčiu dėl Tavęs, kad Tavyje ir karaliaučiau; ir mirštu dėl Tavęs, kad Tavyje gyvenčiau, Tad priimk mane kaip tyrą atnašą, su meile Tau pasiaukojusią.“ Gailestingasai Viešpatie, dėl šventosios Anastasijos maldų išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas, t. 3
Šventoji mergele Anastasija, skaistumas tave apvalė, o praliejusi kraują, pelnei kankinės vainiką, ir dabar tu padedi ligoniams atgauti sveikatą ir gelbėji patekusiems į bėdą, nes Kristus, Kuris yra neišsenkantis malonių šaltinis, suteikė tau galią padėti su meile tau besimeldžiantiems.

Lapkritis

Lapkričio 4/17. Šv. Joanikijus Didysis

Troparas, t. 8
Tu, šventasis Joanikijau, savo ašaromis sudrėkinai bevaisę dykumą, o savo giliais atodūsiais pelnei gausų derlių ir tapai visatos šviesuliu, spindėdamas stebuklais. Melsk Kristų Dievą, kad būtume išgelbėti.

Kondakas, t. 8
Džiaukis, tėve Joanikijau, nes esi pasauliui skaisti žvaigždė; tu švieti temdomiems aistrų, gydai paliegusius, padedi tiems, kurie meldžia tave išlieti pagijimų malonės, kurią tau suteikė Viešpats.

Lapkričio 5/18. Šv. Jona, Naugardo (Novgorodo) arkivyskupas

Troparas, t. 4
Tu, šventasis hierarche, puoselėjai tikrąjį tikėjimą, rodydamas romumo pavyzdį, o savo geradaryste tapai pasauliui nelyginant Rojaus sodas, todėl tikėdami su meile tau šaukiame: tėve Jona, globok pagerbiančius šviesų tavo atminimą ir melsk mūsų sieloms išgelbėjimo.

Kondakas, t. 4
Šventas Jona, Aukščiausiasis tau suteikė malonę atstovauti tikintiesiems, nes esi hierarchas, atnašavai Dievui, teikei savo žmonėms ramybę ir gausių gėrybių; tu esi Didžiojo Novgorodo pagyra ir jo gyventojų džiaugsmas.

Lapkričio 5/18. Šv. Tichonas, patriarchas

žiūr. Kovo 25/ balandžio 7

Lapkričio 12/25. Šv. Jonas Gailestingasis, Aleksandrijos patriarchas

Troparas, t. 8
Tu, šventasis tėve, kantrumu pelnei sau atlygį; tu nepailsdamas kantriai meldeisi, tu mylėjai bedalius ir rūpinaisi jais. O dabar, Gailestingasai Jonai, melsk Kristų Dievą, kad Jis išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas, t. 2
Tu, didžiai išmintingasis Jonai, savo turtus išdalijai skurdžiams ir dabar turi dangiškąjį lobį, todėl visi pagerbiame tavo šviesų atminimą, gailestingumo bendravardi.

Lapkričio 21/gruodžio 4. Dievo Motinos įvedimas į šventyklą.


Troparas, t. 4.

Šiandien matome kaip išsipildys Dievo meilės pažadas/ kaip išganymas žmonijos bus paskelbtas/ Mergelė Dievo Šventykloje pasirodo/ būsimą Kristaus atėjimą parodo!/ Jai ir mes balsiai šaukiame:/ „Džiūgauki Kūrėjo plano įgyvendintoja!“Kondakas, t. 4

Išganytojo Tyriausioji Šventovė/ Puošniausioji Menė, Mergelė!/ Dievo šlovės šventasis Lobynas šiandien į Dievo namus įvesdinamas/ įsiveda su savimi ir malonę,/ kurią Šventoji Dvasia duoda./ Ją šloviną šventieji Dievo angelai:/ „Ši yra Dangaus Buveinė!“

GRUODIS

Gruodžio 2/19. Šv. Filaretas, Maskvos ir Kolomnos metropolitas

Troparas, t. 4
Tu, Dievo išmintimi apdovanotasai hierarche, buvai kupinas Šventosios Dvasios malonių, todėl skelbei žmonėms tiesą ir švietei juos. Tu mokei tikėjimo dalykų ir budriai saugojai savo krašto tikinčiuosius, vadovaudamasis teisumu, kuris buvo tau nelyginant skeptras. Tu, šventasis hierarche Filaretai, gyvenai taip, kad dabar gali drąsiai kreiptis į Kristų Dievą. Melsk Jį, kad stiprintų Savo Bažnyčią ir išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas, t. 2
Būdamas tikras šventojo Sergijaus sekėjas, tu, Dievo palaimintasis Filaretai, nuo mažens mylėjai dorą; tu buvai nepriekaištingas ganytojas ir skaistus išpažinėjas, bet bedieviai po tavo mirties bandė tave apjuodinti. Tuo tarpu Dievas pašlovino tave įstabiais ženklais ir stebuklais, parodydamas, kad esi mūsų Bažnyčios užtarėjas.

Gruodžio 9/22. Dievo Motinos prasidėjimas

Dievo Motinos prasidėjimo troparas, 4 t.
Šiandien nevaisingumo pančiai sutraukyti,/ Joakimo ir Onos maldavimai išklausyti/ visas jų viltis pranoksta Dievo dovana/ Jo tarnaitė prasideda/ iš kurios gimė žmogumi tapęs Beribis,/ angelams paliepęs giedoti:/ „Džiūgauki, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

Dievo Motinos prasidėjimo kondakas, 4 t.
Šiandien visata švenčia - / Dievas leido Onai įsčiose pradėti/ pagimdžiusiąją žodžiais neapsakomą Žodį.

2 sekmadieniai iki Kalėdų. Protėvų (pirmtakų) sekmadienis.

Protėvių troparas, 2 tonas
Per tikėjimą protėvius nuteisinai,/ per juos tautas su Savo Bažnyčia sužadėjai./ Džiaugiasi šlovėje šventieji,/ nes jų palikuonys suteikė gyvybę palaimintajai Palikuonei/ kuri vyro nepažinusi pagimdė Tave!/ Protėvių maldomis, Kristau Dieve, pasigailėk mūsų

Protėvių kondakas, 6 tonas
Sukurtojo paveikslo jaunuoliai negarbino,/ bet, Kūrėjo apsaugoti,/ ugnyje buvo pašlovinti,/ kai liepsnų apsupty Dievą šlovino žodžiais tokiais:/ „Gailestingasai, skubiai ateik mūsų gelbėti!/ Nes esi galįs išgelbėti!“

Pranašas Danielius ir trys jaunuoliai, troparas, 2 tonas
Kokie didingi/ tikėjimo darbai!/ Trys šventi jaunuoliai liepsnose džiaugiasi/ tarsi stovėtų ramiam vandeny;/ Danielius tarsi piemuo gano liūtus,/ tarsi tai būtų avių būrys./ Jų maldomis, Kristau Dieve, prašome/ išgelbėti mūsų sielas!

Pranašas Danielius ir trys jaunuoliai, kondakas, tonas 3
Apvalyta Šventosios Dvasios Tavo širdis tapo skaisti/ Ir virto indù paranašystės šviesai:/ Tu regi tolimiausią ateitį kaip čia pat esančią./ Todėl mes gerbiame Tave./ Palaimintasai ir šlovingasai Pranaše Danieliau.

Sekmadienis prieš Kalėdas. Tėvų sekmadienis.

Tėvų troparas, 2 tonas
Kokie didingi/ tikėjimo darbai!/ Trys šventi jaunuoliai liepsnose džiaugiasi/ tarsi stovėtų ramiam vandeny;/ Danielius tarsi piemuo gano liūtus,/ tarsi tai būtų avių būrys./ Jų maldomis, Kristau Dieve, prašome/ išgelbėti mūsų sielas!

Tėvų kondakas, 6 tonas
Sukurtojo paveikslo jaunuoliai negarbino,/ bet, Kūrėjo apsaugoti,/ ugnyje buvo pašlovinti,/ kai liepsnų apsupty Daievą šlovino žodžiais tokiais:/ „Gailestingasai, skubiai ateik mūsų gelbėti!/ Nes esi galįs išgelbėti!“

Gruodžio 24/sausio 6. Šv. Kūčios.

Prieššventinis troparas, 4 tonas
Ruoškis Betliejau, atsiverk visiems Edene,/ linksminkis Eufrate:/ gyvybės medis oloje iš Mergelės pražydo./ Jos iš įsčios tapo/ dvasiniu rojumi,/ dieviškuoju sodu/ jame valgydami gyvensime ir nemirsime kaip Adomas./ Kristus gimsta,/ kad puolusį paveikslą atnaujintų.

Prieššventinis (Kūčių) kondakas, t. 3
Šiandien Mergelė amžiną Žodį/ eina į olą neįtikėtinai gimdyti./ Tai girdėdama, visata linksminkis/ su angelais ir piemenėliais šlovinki/ kūdikėliu norintį tapti Amžiną Dievą

Prieššventinis kondakas, 1 tonas
Džiaukis Betliejau, ruoškis Eufrate!/ Štai Avelė didį Ganytoją įsčiose nešiojusi gimdyti skuba./ Jį matydami dievobaimingi tėvai džiaugiasi/ žindančią Mergelę su piemenėliais šlovina.

Gruodžio 25/sausio 7. Kristaus Gimimas - Šv. Kalėdos
Viešpaties gimimo (Kalėdų) troparas, 4 t.

Gimimas Tavasis, o Kristau, mūsų Dieve / buvo pažinimo Šviesos užtekėjimas pasauliui. / Nes jojo metu garbintojai žvaigždžių / žvaigždės buvo išmokyti Tave garbinti, Teisumo Saulę, / ir Pažino Tave,/ Aušrą iš aukštybių. / Viešpatie, garbė Tau!Viešpaties gimimo (Kalėdų) kondakas, 3 t.

Šiandien per Mergelę į pasaulį atėjo/ Esatį Viršijantis./ Nepasiekiamojo gimimui žemė teikia olą,/ angelai kartu su piemenėliais gieda šlovės giesmę,/ Išminčiai kartu su žvaigžde atkeliauja./ Dėl mūsų gimė Mažas Kūdikėlis, - // Amžinas Dievas.Gruodžio 26/sausio 8. Švč. Dievo Gimdytojos Sinaksė

Troparas Dievo Motinos tėvams, 2 t.
Skelbi Gerąją Naujieną Dovydui, Juozapai;/ juk matei, kaip Mergelė gimdė,/ kai angelai apreiškė,/ su piemenėliais Kūdikį šlovinai, su išminčiais garbinai,/ Melski Kristų Dievą, kad išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas Dievo Motinos tėvams, 3 t.
Dieviškasis Dovydas šiandien kupinas džiaugsmo/
Juozapas kartu su Jokūbu gyrių gieda,/
gavę vainiką dėl giminystės su Kristumi džiaugiasi/ ir neapsakomu būdu žemėje Gimusį šlovina giedodami:/ „Gailestingasai, gelbėki Tave garbinančius!“

Kondakas Dievo Motinos sinaksės proga, 6 t.
Prieš Aušrą iš Tėvo Kristus be motinos gimė,/
О per Tave, Mergele, be tėvo tapęs, kūnų apsireiškė./
Šį įvykį žvaigždė Rytų išminčiams skelbia,/
Gimdymą Tavąjį angelai drauge su piemenėliais apgieda malonės pilnoji!

Sausis

Sausio 1/14. Jėzaus Kristaus Apipjaustymas. Šv. Bazilijus Didysis. 

Apipjaustymo troparas, 1 tonas
Ant ugnies sosto aukštybėse sėdėdamas su bepradžiu Tėvu,/ ir su Dieviškąja Savo Dvasia, / maloningas Jėzau buvai žemėj gimti iš Mergelės,/ iš vyro nepažinusios Tavo Motinos./  Todėl kaip ir kiekvienas vyras/ aštuntąją dieną buvai apipjaustytas./ Garbė Tavo maloningajam norui!/ Garbė Tavo Apvaizdai!// Garbė Tavo nuolankumui!// Vienatini Žmonių Mylėtojau!

Apipjaustymo kondakas, 3 tonas
Visų Viešpats Pats apipjaustomas,/ žmonijos nuodėmes maloningai apipjausto,/ šiandien pasauliui išganymą dovanoja:/ dėl to aukštybėse džiūgauja Kūrėjo vyskupas,/ šviesusis Kristaus Dievo slėpinių tarnas Bazilijus.

Sausio 6/19. Viešpaties Krikštas (Teofanija).Teofanijos (Viešpaties krikšto) troparas

Tonas 1

Jordane krikštijantis Tau Viešpatie,/ Trejybės garbinimas buvo apreikštas,/ nes Gimdytojo Tėvo balsas liudijo Tave, / ir pašaukė Tave, mylimąjį Sūnų. / O Dvasia, balandžio pavidalu, / patvirtino Jo žodžių tiesą. / Kristau, mūsų Dieve, аpreiškęs Save ir apšvietęs pasaulį/ – garbė Tau!Kondakas

Tonas 4

Šiandien pasauliui Tu nušvitai, o Viešpatie! / Ir Tavo Šviesa mus paženklino. / Pažinodami Tave, giedame Tau gyrių. / Tu atėjai ir apreiškei Save, / O, Nepasiekiamoji Šviẽsa!

Sausio 17/30. Šv. Antanas Didysis.
Troparas šv. Antanui Didžiajam
Tonas 4
Uoliojo Elìjo keliu ėjai jį gdžiodamas,/ Krikštytojo tiesiù takù žengei jį sekdamas/ Tėve Antanai, Tu dykumą pavertei miestù,/ Sutvirtinai pasaulio pamatus savu užtarimu,/ Melski Kristų Dievą, kad išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas šv. Antanui Didžiajam
Tonas 2
Pasaulio triukšmo išsižajęs,/ Pasirinkai gyvenimą šventojoje tyloje./ Viskuo mėgdžiojai Krikštytoją,// Kartu su juo tave gerbiame, tėve Antanai, o Tėvų pamate!

Sausio 19/vasario 1. Šv. Makarijus Didysis, šv. Morkus Efezietis.

Troparas šv. Makarijui Didžiajam
Tonas 1
Žr. bendrą troparą vienuoliui

Troparas šv. Morkui Efeziečiui
Tonas 1
Ortodoksijos mokytojau, naujovių priešininke,/ tikėjimo mate, Bažnyčios šviesuly,/ mokytojų Dievo įkvėptasis antspausde, išmintingasai Morkau!/ Savo raštais visus nušvietei, dvasine lyra,/ melski Kristų Dievą mūsų sieloms išganymo.

Sausio 25/vasario 7 (keliamas minėjimas). Sekmadienis naujiesiems rusų kankiniams

Šventė švenčiama artimiausią vasario 7-ajai (nauj. kalend.) sekmadienį.

Troparas naujiesiems rusų kankiniams
Tonas 4
Šią dieną džiūgauja mūsų Bažnyčia, / šlovindama savo kankinius ir išpažinė́jus naujus: / vyskupus ir kunigus, karališkosios šeimos kentėtojus, / pamaldžius kunigáikščius ir kunigaikštienes, / šventuosius vienuoliùs ir vienuolès, / ir pasauliečius ortodoksus, / bedievių persekiojimų metu / už Kristų gyvybę atidavusius / ir tiesą krauju apgynusius. / Jų užtarimu, Kantrusis Viešpatie, / išsaugok mūsų šalyje krikščionybę / iki pat amžinybės.

Kondakas naujiesiems rusų kankiniams
Tonas 4
Jūs – gražiausieji dvasios žiedai, / baisiausių persekiojimų laikais sužydėję nuostabiaĩ, / o, naujieji kankiniai ir išpažinėjai! / Vyskupai, karališkosios šeimos kentėtojai ir ganytojai, / vienuoliai, pasauliečiai, vyrai, moterys, vaikai! / Kančioje Kristui davę gerą vaisių, / melskite Jį, jūsų Sodininką, / kad išlaisvintų savo tautą nuo bedievių ir piktavalių, / kad krauju ir kančiomis sutvirtinta / Bažnyčia Ortodoksų augtų / ir išganymo laidu mums taptų.

Sausio 30/vasario 12. Trys Hierarchai

Troparas Trims Hierarchams:
Tonas 4
Apaštalų bendraminčiai, pasaulio mokytojai, / visų Valdovą melskite, / kad pasauliui dovanotų taiką, / o mūsų sieloms – didžią malonę.

Kondakas Trims Hierarchams
Tonas 2
Šventuosius Dievą skelbusius pamokslininkus, / vyriausius mokytojus, o, Viešpatie, / priėmei gėrėtis Tavo gėrybėmis amžinajame atilsyje: / jų darbus ir mirtį priėmei mieliau nei bet kokią deginamąją auką, / Vienintelis garsinantis savo šventuosius Kristau

Vasaris

Vasario 2/15. Kristaus paaukojimas


Kristaus paaukojimo troparas

Tonas 1

Džiūgauki, malonėmis apdovanotoji Dievo Gimdytoja Mergele,/ juk iš Tavęs Teisumo Saulė patekėjo!/ Tai mūsų Dievas Kristus,/ Nušviečiantis tamsybėj esančius./ Džiaukis ir Tu, o teisusis Senoli, / Kuris paėmei į rankas mūsų sielų Išlaisvintoją,/ Dovanojantį mums prisikėlimą.Kondakas

Tonas 1

Įsčias Mergelės pašventinai savuoju gimimu, / ir Simeono rankas palaiminai, kaip buvo numatyta, / o dabar mus išgelbėjai, Kristau mūsų Dieve./ Bet dar suteiki taiką mūs bendruomenei vidur karų gyvenančiai / ir stiprinki Bažnyčią Savo, kurią Tu pamilai, / vienintelis Žmonių Mylėtojau.
Vasario 3/16. Simeonas ir Ona

Troparas 1
Džiūgauki, senoli Simeonai,/ Viešpatį Išgelbėtoją apkabinęs./ Džiaukis ir Tu, garbingoji pranaše Ona,/ paskelbusi atėjimą į pasaulį Kristaus, mūsų Dievo,/ priešo galybėę nugalėjusio/ ir dovanojančio mums didžią malonę.

Kovas


Kovo 25/balandžio 7. Apreiškimas Švč. Dievo Gimdytojai

Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai troparas
Tonas 1
Ši diena – tai mūs išganymo pradžia. / Tai ta diena, kai atskleidimas amžinojo slėpinio įvyksta. / Dievo Sūnus tampa Mergelės Sūnumi / ir Gabrielius skelbia gerąją malonės žinią. / Su juo kartu ir mes giedokime: / „Džiūgauki, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su Tavimi“.

Kondakas
Tonas 8
Tave, Karvede nenugalimoji, / Pergalinga giesme apgiedame ,/ Nes išvaduoti nuo negandų Tavo tarnai, o Dievo Gimdytoja!/ Todėl, turėdama neįveikiamą galybę,/ nuo visokių pavojų mus gelbėki, / Idant sveikintume Tave: Džiūgauki, Nuotaka Nesutuoktoji!

Balandis


Gegužė

Gegužės 5/18. Šv. Irena Makedonietė
Troparas, t. 4
Jėzau, Tavoji avelė Irena garsiai šaukia:/ „Tave, savo Sužadėtinį, myliu,/ Tavęs ieškodama kankinuosi,/ krikštu esu su Tavimi palaidota mirtyje/ ir kenčiu dėl Tavęs,/ kad Tavyje ir karaliaučiau;/ mirštu dėl Tavęs, kad Tavyje gyvenčiau,/ Tad priimk mane kaip tyrą atnašą,/ su meile Tau pasiaukojusią.“/ Gailestingasai Viešpatie, šventosios Irenos maldomis išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas
Skaistumo tobulybe pasipuošusi mergele,/ pasidabinai kankinystės krauju/ ir bedievystės paklydimus sutrypei/ todėl priėmei pergalės vainiką/ iš Savo Kūrėjo rankų.

Gegužės 6/19. Teisusis Jobas

Troparas
1 tonas
Matydamas Jobą esant turtingą dorybėmis/ priešas jį puolė, bet nieko pavogti nepajėgė./ Jo kūną niokojo/ bet šis liko nepajudinamu stulpu,/ jo dvasią apiplėšti gviešėsi,/ bet aptiko ją apsiginklavus teisumu./ O mane nuskrudino ir nualino,/ tad kol dar nevėlu// prašau, gelbėk mane nuo piktojo, Ganytojau ir išganyki.

Kondakas
8 tonas
Tu - teisus, teisingas, pamaldus, nekaltas ir šventas Dievo tarnas/ apšvietei pasaulį savo tvirtybe, kantrusis Jobai, / todėl tave šloviname ir garbiame Tavo šventąjį atminimą.

Gegužės 7/20. Viešpaties Kryžiaus pasirodymo Jeruzalės padangėje prisiminimas
Troparas, 1 t.
Tavo Kryžiaus atvaizdas danguje suspindėjo/ ryškiau nei Saulė švietė/ nuo šventojo kalno/ iki pat Golgotos./ Juo parodei Savo galią, Išganytojau/ sustiprinai krikščionis ortodoksus jų tikėjime./ Dievo Gimdytojos maldų užtarimu,/ Kristau, mūsų Dieve,// išgelbėki mus.

Kondakas, 4 t.
Tavo Tyras ir Gaivinantis Kryžius/ atvėręs mums Rojų/, suspindo viršum žemės,/ spinduliais nutįsdamas į dangų./ Šiandien tikintieji žvelgia į šį švytėjimą/ kaip amžinosios Šviesos ženklą,/ kuris išbandymų metu/ mums primena/ Tavo pergalę bei triumfą!

Gegužės 8/21. Šv. Kirilas ir Metodijus.
Troparas, 4 t.
Tolygūs apaštalams slavų šalių mokytojai,/ išmintingieji Kirilai ir Metodijau,/ visų Valdovą melskite/ slavų tautas stiprinti ortodoksų tikėjime ir vienybėje,// pasauliui - taikos, o mūsų sieloms išganymo. 

Kondakas, 3 t.
Šventųjų slavų švietėjų porą pagerbkime,/ kurie dieviškuosius raštus versdami girdė žmonės Dievo pažinimo vandeniu!/ Iš to šaltinio ir šiandien geriame/ ir jus, Kirilai ir Metodijau, gerbiame/ stovinčiuosius priešais Dievo sostą/ už mus besimeldžiančius/ už mūsų sielas.

Gegužės 21/ birželio 3. Šv. Konstantinas ir Elena.

Troparas, t. 8:
Išvydęs Tavo, Viešpatie, kryžiaus ženklą Danguje,/ karalius, kaip ir Paulius, apaštalo vardą, gavo ne iš žmonių, o iš Tavęs./ Savo sostinę valdovas atidavė į Tavo rankas,/ tad visada ją gelbėk Dievo Gimdytojos užtarimu,/ Vienatini žmones mylintis Viešpatie.

Kondakas, t. 3
Šiandien Konstantinas su motina Elena rado Kryžių/ – garbingąjį medį,/ Kuris visiems judėjams yra gėdos ženklas,/ o ištikimiesiems – ginklas kovai su priešu;/ mūsų labui įvyko šis didis dalykas: iškeltas grėsmingas kovos ginklas.

Birželis

Birželio 11/24. Apaštalai Baltramiejus ir Barnabas.

Troparas, t. 3
Šventieji apaštalai Baltramiejau ir Barnabai, melskite Gailestingąjį Dievą, kad atleistų mums mūsų nuodėmes.

Kondakas, t. 3 (Ap. Barnabui)
Tu itin uoliai tarnavai Viešpačiui; tarp septyniasdešimties apaštalų tu, šviesuly, buvai pirmas, ir kartu su Pauliumi visiems skelbei Gelbėtoją Kristų, todėl giesmėmis pagerbiame tavo atminimą.

Kondakas, t. 4 (Ap. Baltramiejui)
Šventosios Dvasios įkvėpti, jūs ugningais žodžiais visur skelbėte įsikūnijusį Žodį, ir dėl Jo vienas iš jūsų buvo nukirsdintas, o kitas užmuštas akmenimis. Baltramiejau ir Barnabai, jūs esate apaštalų puošmena, tad judviejų atminimą šiandien pagerbiame ir prašome melsti Kristų Dievą, kad Jis atleistų mūsų nuodėmes.

Birželio 24/liepos 7. Šv. Jono Krikštytojo gimimas.

Troparas, 4 tonas
Pranašas ir Kristaus atėjimo Pirmtakas! – /
Nė vienas mūsų Tavęs šlovinti nevertas,/
Bet vis tiek mylėdami giedame,/
juk Tavo gimimas motinos nevaisingumą ir tėvo nebylumą nutraukė/
o Tavo šlovinguoju gimimu/ Dievo Sūnaus įsikūnijimas/ pasauliui skelbiamas.

Kondakas, 3 tonas.
Pirmiau bevaikė,/ dabar Kristaus Pirmtaką turi vaiką,/ Jis gi tapo pranašysčių vykdytoju:/ juk ant To, Kurį pranašai skelbė Jordane ranką uždėjo/ ir Jonas pasirodė esąs Dievo Žodžio skelbėjas, pranašas ir Pirmtakas.

Birželio 30/liepos 12. Šv. apaštalai Petras ir Paulius.

Troparas, t. 4
Apaštalų šulai/ ir Visuotinės Bažnyčios mokytojai,/ visų Valdovą melskite,/ ramybę - pasauliui,/ o mūsų sieloms - didžią malonę dovanoti.

Kondakas, t. 2.
Tvirtus, Dvasios įkvėptus skelbėjus,/ aukščiausius iš Tavo mokinių, Viešpatie,/ Tu priėmei į Savo gėrybių ir ramybės prieglobstį,/ nes jų darbus ir mirtį pripažinai esant vertesnius nei deginamoji auka,/ Vienintelis, pramananti/ žmonių širdis.

Liepa

Liepos 1/14. Šv. Kozmas ir Damijonas

Troparas, t. 8
Šventieji nesavanaudžiai gydytojai ir stebukladariai Kozmai ir Damijonai, padėkite mums negaluojantiems: dovanai gavote, dovanai ir duokite mums.

Kondakas, t. 8
Šlovingieji gydytojai ir stebukladariai, turėdami malonę pagydyti, suteikite sveikatos jos stokojantiems, bet akiplėšas aplankykite ir nubauskite, savo stebuklais gydydami pasaulį.

Liepos 2/15. Dievo Gimdytojos garbingosios aprangos atnešimas į Vlacherną.

Troparas, t.8
Skaisčiausiojo Tavo Kūno apranga bei diržas dovanojo Tavo sostinei apdangą. Tu, be vyro tapusi Motina, esi apsaugota nuo dūlėjimo, ir Tavo dėka atsinaujina žmogaus esmė bei laikas, todėl meldžiame Tave: dovanok Savo miestui ramybę, o mums – didžią malonę.

Kondakas, t. 4
Tu, Skaisčiausioji ir Dievo malonėmis apdovanotoji, visiems ištikimiesiems, trokštantiems nedūlėjimo, padovanojai Savo šventąją aprangą, dengusią Tavo visų žmonių Apdanga, Šventąjį Kūną. Su meile švęsdami Tavo aprangos atnešimą, su pagarbia baime šaukiame Tau, Skaisčiausioji: džiaukis, Mergele, krikščionių pagyra.

Liepos 4/17. Šv. imperatorius Nikolajus II ir jo šeima

Troparas, 5 tonas
Susidūręs su žemiškosios karalystės praradimu,/ pančiais ir kentėjimu,/ viską nuolankiai priėmei,/ net ir kai bedieviai tave žudė Kristų liudijai,/ Dievo karūnuotasis imperatoriau Nikolajau,/ tuo tu su savo imperatoriene, vaikais ir tarnais pas Kristų Dievą pelnei kankinių vainikus,/ Jį melski pasigailėti mūsų šalies/ ir mūsų sielas išganyti.

Kondakas, 6 tonas
Tu, Viešpatie, buvai viltis/ kankinį imperatorių, imperatorienę, jo vaikus ir tarnus sustiprinusi/ ir priglobusi,/ nes būsimąją ramybę jiems apreiškei./ Jų maldomis, Viešpatie, pasigailėk mūsų.

Liepos 8/21. Kazanės Dievo Motinos ikona

Troparas, t. 4
Uoli Užtarėja, Aukščiausiojo Viešpaties Motina, Tu už visus mus meldiesi Savo Sūnui Kristui, mūsų Dievui, ir darai viską, kad išsigelbėtų visi, prašantys Tavo galingojo užtarimo. Valdove, Karaliene, padėk visiems mums, patiriantiems sunkumų, liūdintiems ar sergantiems, varginamiems daugybės nuodėmių, ir dabar su ašaromis stovintiems prieš Tavo ikoną, su meile sugrudusia širdimi Tau besimeldžiantiems ir tvirtai tikintiems, kad Tu išvaduosi iš visų blogybių, kad visi sulauks to, kas jiems naudinga, ir kad Tu, Dievo Gimdytoja Mergele, visus išgelbėji: juk Savo tarnams esi Dieviškoji Apdanga.

Kondakas, t. 8
Žmonės, skubėkime į šią ramią ir gerą priedangą – pas mūsų uolią Pagalbininkę, pasirengusią mus gelbėti, po Mergelės apdanga; skubėkime melstis ir atgailauti, ir Skaisčiausioji Dievo Gimdytoja išlies mums gausių malonių; Ji nedelsdama padės ir išvaduos iš didžių bėdų ir blogybių dievobaimingus ir dorus Savo tarnus.

Liepos 15/28. Šv. Tolygus apaštalams Vladimiras

Troparas tolygiam apãštalams kunigáikščiui Vladìmirui, tònas 4:
Tapaĩ panašùs į̃ pir̃klį, íeškantį gražių perlų,/ šlovingasis Vladìmirai, / kai karaliaudamas Rusios miẽstų mótinos sóste, / Diẽvo globojamame Kìjeve,/ siuntei Savo pasiuntinius į̃ Konstantinopolį,/ kad [ten] pamatýtų ortodòksų tikė́jimą,/ ir taip atradai neįkáinojamą perlą – Krìstų/ Kurìs pasiriñko tavè, kaĩp añtrąjį Paũlių./ ir̃ Kurìs panaikino tàvo síelos ir̃ kū́no aklùmą/ šventójoje krikštykloje./ Todė̃l šveñčiame tàvo užmigìmą:/ melski Krìstų Viẽšpatį,/ kàd išgélbėtų mū́sų síelas.

Kondakas tolygiam apãštalams kunigáikščiui Vladìmirui, tònas 8:
Tapaĩ panašùs į̃ dìdįjį apãštalą Paũlių, garbingasai Vladìmirai, / nes, būdamas žilas, visàs pãstangas dė̃l stabų̃ tarsi jaunystės klaidą palikai, / kaĩp brandus výras, pasìpuošei Diẽviškojo Krìkšto purpurinè mántija:/ ir̃ dabar̃ priẽ Išgélbėtojo Krìstaus džiugiai stovė́damas, // melski Krìstų Viẽšpatį, kàd išgélbėtų mū́sų valdovùs ir̃ daugýbę [jų] pavaldžių̃jų.

Liepos 20/rugpjūčio 2. Pranašas Elijas

Troparas Elijui, t. 4
Tarsi įsikūnijęs angelas,/ pranašų pamatas,/
antrasis Kristaus atėjimo pirmtakas,/ šlovingasis Elijas,/
Eliziejui malonę iš aukštybių siuntęs/
negalias vyti ir rapsuotuosius nuskaistinti,/
šia galia ir dabar jį gerbiantiems teikia išgijimą.
                                                                                                  
Kondakas Elijui, t. 2
Didžių mūsų Dievo darbų pranaše ir regėtojau,/ Elijau garbingasai,/ savo žodžiu lietaus debesis sulaikęs!/ Melski už mus vienintelį Žmonių Mylėtoją

Liepos 22/rugpjūčio 4. Marija Magdalietė, miros nešėja, tolygi apaštalams.

Troparas, t. 1
Garbingoji Marija Magdaliete, tu nuėjai paskui Kristų, dėl mūsų gimusį iš Mergelės, vadovavaisi Jo mokymu, vykdei Jo įsakus. Šiandien pagerbiame šventąjį tavo atminimą ir, tau pasimeldus, sulaukiame nuodėmių atleidimo.

Kondakas, t. 3
Tu, šlovingoji, su daugeliu kitų žmonių stovėjai prie Gelbėtojo Kryžiaus ir kentėjai su Viešpaties Motina, ir verkei, savo ašaromis šlovindama Jį ir sakydama: „ką reiškia šis keistas stebuklas: Tas, Kuris rūpinasi visa kūrinija, teikėsi kentėti? Garbė Tavo galiai!“

Liepos 23/rugpjūčio 5. Dievo Motinos Počajevo ikona

Troparas, t. 5
Besimeldžiantieji prie Tavo, Valdove, ikonos, sulaukia pagijimų, tikrojo tikėjimo pažinimo ir įveikia agariečių antpuolius. Ir mums, Tau į kojas parpuolusiems, išprašyk nuodėmių atleidimą, apšviesk mūsų protus dievobaimingomis mintimis ir pasimelsk Savo Sūnui, kad mus išgelbėtų.

Kondakas, t. 1
Dievo Gimdytoja, Tavo Počajevo ikona tapo pagijimų šaltiniu ir sutvirtino ortodoksų tikėjimą. Ir mus, prie jos besimeldžiančius, išvaduok iš vargų ir pagundų. Saugok Savo Laurą, stiprink Ortodoksiją aplinkiniuose kraštuose ir išrišk Tau besimeldžiančiųjų nuodėmes, nes tau nėra negalimų dalykų.

Rugpjūtis

Rugpjūčio 5/18. Pasiruošimas Atsimainymui

Prieššventinis Atsimainymo troparas
4 tonas
Prieš sutikdami Kristaus atsimainymo iškilmę/ džiugiai, ištikimieji giedokime:/ „Artėja dieviškojo džiaugsmo diena!/ Valdovas kopia į Taboro kalną,/ kad apsivilktų Savo dievystės grožiu.“

Prieššventinis Atsimainymo kondakas
4 tonas
Šiandien dieviškuoju atsimainymu/ žmogiškoji prigimtis,/ ima švytėti Dievo šviesa, džiugiai skelbdama:/ „Atsimaino Kristus/ ir visa gelbėja!“

Rugpjūčio 6/19. Viešpaties Atsimainymas.Troparas Viešpaties Atsimainymui

Tonas 7

Atsimainei ant kalno Kristau Dieve,/ parodydamas Savo šlovę mokiniams./ Kiek pajėgė jie Šviesą priėmė/ o dabar ir mes meldžiame Dievo Gimdytojos užtariami:/ Teapšviečia Tavo Amžinoji Šviesa ir mus, nusidėjėlius./ Šviesos Davėjau, garbė Tau.Kondakas

Tonas 7

Ant kalno atsimainei/ ir, kiek pajėgė priimti, tiek mokiniai Tavo šlovę regėjo./ Kad vėliau matydami Tave nukryžiuojamą, / suvoktų, kad ši kančia – Tavo laisva valia, / ir pasauliui paskelbtų,/ kad Tėvo atšvaitas tikrai esi.

Rugpjūčio 14/27. Pasiruošimas Dievo Motinos Užmigimo šventei

Troparas pasiruošimui Dievo Motinos Užmigimo šventei, t. 4:
Vai, skambinkit, taũtos/ iš visų jėgų delnais plokit!/ Ilgai laukton šventėn rinktės,/ ir šiandien džiūgaukite!/ Džiaugsmo šūksniais krykštaukite linksmindamiesi,/ nes Dievo Motina/ ruošiasi iš žemės į Dangų!/ Ją giesmėmimis/ kaip Dievo Gimdytoją šloviname.

Kondakas pasiruošimui Dievo Motinos Užmigimo šventei, t. 4
Tave šlovingai prisimindamas pasaulis,/ nemedžiaginės Dvasios ìšpuoštas,/ pagavoje linksmindamasis šaukia Tau:/ „Džiaugauki Mergele,/ krikščionių Gyriau!“

Rugpjūčio 15/28. Dievo Motinos Užmigimas (Žolinė)


Tonas 1

Gimdydama Mergele likai/ užmigdama pasaulio nepalikai, Dievo Gimdytoja./ Iškeliavai pas Gyvasties Šaltinį,/ nes Gyvybės Motina esi,/ ir užtarimu savuoju/ nuo mirties vaduoji mūsų sielas.Kondakas Tonas 2

Nei kapas, nei mirtis Jos nesulaikė/ Niekada nemiega Dievo Gimdytoja mus maldoje užtardama./ Ji – nepailstanti vilties Globėja,/ nes Jai, Gyvybės Motinai, gyvybę sugrąžino/ Tas, kurs Jos įsčiose apsigyvenęs buvo.

Rugpjūčio 21/rugsėjo 3. Apaštalas Tadas (iš 70-ies)

Troparas apaštalui Tadui, 2 t.
Šiandien Edesos miestas linksminas,/ nes iš tavęs priima krikšto vandenį!/ Ir Abgaras, kančių perkeistas,/ tavo atminimą šlovina/ kartu su juo ir mes giedame:/ dvasinio džiaugsmo pripildyk mūsų gyvenimus/ ir išgydyk mūs negalias Savo malda apaštale Tadai.

Kondakas apaštalui Tadui, 4 t.
Tarsi danguje spindinčią žvaigždę,/ Bažnyčia visiems laikams įgijo tave šventasai apaštale Tadai/ Tu ją apšvieti stebuklų gausybe/ Todėl mes džiaugsmingai šaukiame Kristui:/ „Išganyki tuos, kurie tikėdami pagarbiai atmena Tavo Apaštalą, Gailestingasai!“

Rugpjūčio 26/ rugsėjo 8. Šv. Adrijanas ir Natalija.

Troparas Adrijanui ir Natalijai, 4 t.
Viešpatie, mūsų Dieve Tavo kankiniai,/ Per kančią laimėjo netrūnijantį vainiką./ Turėdami Tavo dovanotą stiprybę,/ parklupdė kankintojus,/ įveikė ir demonų puolimus./ Jų maldomis, Kristau Dieve,/ išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas Adrijanui ir Natalijai, 4 t.
Nušvito dieviškasis kankinių atminimas/ ir apšvietė visus pasaulio kraštus,/ džiugiai giedančius:/ Tu, Kristau,/ esi kankinių džiaugsmas.

Rugpjūčio 20/rugsėjo 2. Samuelis, pranašas

Troparas, t. 2
Nevaisingos įsčios sulaukė didžiai garbingos dovanos, kuri buvo paaukota Viešpačiui kaip malonaus kvapo atnaša ir tarnavo Jam šventai ir teisingai. Už tai tave, maldininką už mūsų sielas pranaše Samueli, ir pagerbiame.

Kondakas, t. 8
Tu, didis šventasai, dar nepradėtas kaip didžiai garbinga dovana buvai atiduotas Dievui ir nuo mažens Jam tarnavai tarsi Angelas, todėl tau buvo patikėta skelbti tai, kas įvyks. Ir mes šaukiame tau: džiaukis, Dievo pranaše Samueli, didis hierarche.

Rugpjūčio 26/rugsėjo 8. Vladimiro Dievo Motinos ikonos sutikimas

Tekstą žiūr. Gegužės 3/21 d.

Rugpjūčio 27/rugsėjo 9. Poimenas Didysis

Troparas t. 8
Šventasis tėve, savo ašaromis tu atgaivinai bevaisę dykumą, o gilūs atodūsiai ir kitos pastangos atnešė šimteriopą derlių: tu tapai visatos šviesuliu, spindinčiu stebuklais. Mūsų tėve Pimenai, melsk Kristų Dievą, kad Jis išgelbėtų mus.

Kondakas t. 4
Atėjo tavo švento atminimo diena, kai prisimename tavo, šventasis tėve, iškilius darbus, kurie džiugina dievobaimingas sielas, dieviškai išmintingasai šventasis vienuoli Pimenai.

Rugpjūčio 29/rugsėjo 11. šv. Jono Krikštytojo nukirsdinimas.

Žr. antradienio troparą ir kond.
**** TRIODĖ ****

4 sekmadieniai iki Gavėnios. Muitininko ir fariziejaus sekmadienis

Muitininko ir fariziejaus sekm. kondakas
4 tonas
Venkime pasipūtėliškų fariziejų kalbų,/ mokykimės nuolankiųjų muitininko žodžių,/ atgailaudami giedokime:/ „Pasaulio Išganytojau, Savo tarnus apvalyk“
Sūnaus palaidūno sekmadienis

3 sekmadieniai iki Gavėnios. Sūnaus palaidūno sekmadienis

Sūnaus palaidūno sekm. kondakas
3 tonas
Kaip kvailys Tavo, Tėve garbės išsižadėjau/ tuščiai išeikvojau tavo duotąjį man turtą./ Dabar paklydėlio balsu šaukiu:/ nusidėjau Tau, dosnusis Tėve!/ Priimki mane atgailaujantį būti vienu Tavo samdinių.

2 sekmadieniai iki Gavėnios. Paskutiniojo teismo sekmadienis

Paskutiniojo teismo kondakas
1 tonas
Kai ateisi garbėje į šį pasaulį, Dieve,/ visa šventas drebulys apims./ Ugnies srovė nuneš prie teismo krasės,/ knygos atsivers ir kas buvo paslėpta, taps vieša./ Prašau tavęs: tądien apsaugoki mane nuo liepsnos negęstančios,/ leisk man stoti Tavo, Tiesiojo Teisėjo, dešinėje.

Šeštadienis prieš Gavėnią. Tėvų ir motinų asketų šeštadienis.


Troparas, tonas 4

Mūsų Tėvų Dieve/ visad besielgiantis su mumis pagal Savo švelnumą:/ Neatimki iš mūsų savo gailestingumo,/ bet jų užtarimu/ veski mus, kad ramiai žengtume gyvenimo keliu.

Kondakas, 8 t.
Kaip pamaldumo skelbėjai ir bedievystės tramdytojai/ šventųjų būrys tarsi šviesa pasaulį, Viešpatie, apšvietė Tavo dėka./ Jų užtarimu Tave šlovinančius ir aukštinančius sergėk tobuloje ramybėje,/ kad giedotume Tau balsiai: Aleliuja.

Sekmadienis prieš Gavėnią. Adomo išvarymo iš Rojaus (atsiprašymų) sekmadienis
Adomo išvarymo sekmadienis
6 tonas
Išminties Mokytojau, protingumo Šaltini,/ neišmintingųjų Auklėtojau, vargšų Gynėjau!/ Viešpatie, sutvirtink, išminties pripildyk mano širdį!/ Įkvėpk mano lūpoms žodį, Tėvo Žodi,/ kad jas pravėręs graudžiai giedočiau:/ ,,Pasigailėk manęs, puolusio!“

1 Gavėnios sav. šeštadienis. Teodoras Teronas

Troparas, t. 2
Kokie didingi/ tikėjimo darbai! Liepsnų apsupty tarsi ramiam tvenkiny/ šventasis kankinys Teodoras džiaugėsi,/ nes ugnies apdegintas tarsi duona/ tapo Trejybei atnaša./ Jo maldomis Kristau išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas, 8 t.
Kristaus tikėjimu/ tarsi dvasiniu skydu užsidengęs/ visus priešo puolimus atrėmei/ nenugalimasis Teodorai!

1 Gavėnios sekmadienis. Ortodoksijos iškilmė

Ortodoksijos sekmadienio troparas
2 tonas
Tyriausiajam Tavo atvaizdui lenkiamės, Maloningasai,/ prašydami atleist mūsų nusikaltimus, o Kristau, Dieve!/ Savo laisva valia Tu žengei ant Kryžiaus,/ kad iš priešo vergovės išlaisvintumei Savo kūrinius./ Todėl balsiai šaukiame Tau:/ „Tu visa, Išganytojau, pripildei džiaugsmo, kai atėjai pasaulio gelbėti!“

Ortodoksijos sekmadienio kondakas
6 tonas
Dievo Žodžio atvaizduoti buvo neįmanoma,/ bet iš Tavęs, Dievo Gimdytoja, priėmęs kūną, Jis tapo atvaizduojamu./ Grąžindamas senajam paveikslui senovėje prarastą didybę,/ pripildė jį dieviškuoju grožiu./ Išpažindami savo išganymą, atvaizduojame tai kūriniuose ir žodžiuose.

2 Gavėnios sekmadienis. Šv. Grigalius Palamas

Troparas šv. Grigaliui Palamui
8 tonas
Ortodoksijos šviesuly, Bažnyčios pamate ir mokytojau,/ vienuolių pažiba, teologų neįveikiamas gynėjau!/ Tu, stebukladary Grigaliau, Salonikų gyriau, malonės skelbėjau,/ melski mūsų sieloms išganymo!

Kondakas šv. Grigaliui Palamui
8 tonas
Dieviškosios išminties trimite, darniai skambantis teologijos tiesomis!/ Tave Dievo pamokslininke Grigaliau, šloviname!/ Pimpradį Protą regėdamas, prie jo mūsų žemiškus protus artinki,/ idant šauktume tau: „Džiūgauki, malonės skelbėjau!“

Kondakas 2 Gavėnios sekmadieniui
4 tonas
Išaušo šiandien laikais rodyti dorybę,/ teismo diena kaip niekad arti./ Pakilkime iš tingulio ir pasninkaukime,/ ašaras, sugrudimą, gailestingumą atnašaukime,/ kartu balsiai giedokime:/ „Mūsų nuodėmių daugiau, nei smėlio smilčių pajūry,/ bet Tu, Išlaisvintojau, visas jas atleist mums gali!/ Tad išlaisvinki mus,/ kad įgytume netrūnijančius vainikus!“

3 Gavėnios sekmadienis. Šv. Kryžiaus pagerbimas (adoracija)

Troparas - šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės.

Kondakas, 7 t.
Edeno vartų nebesergi ugnies kalavijas,/ užgesino jį Kryžiaus medžio galia./ Geluonis atimtas iš mirties, o pergalė - iš pragaro,/ nes nužengei pas pragaruose esančius, Išgelbėtojau, ir jiems paskelbei:/„Ženkite visi/ atgal į Rojų!

4 Gavėnios sekmadienis. Šv. Jonas Pakopininkas

Troparas, tonas 1
Dykumos pilieti, ir kūne angele,/ stebukladariu tapai, o, mūsų tėve Jonai!/ Pasninkaudamas, budėdamas ir besimelsdamas/ nuostabiąsias dangaus dovanas laimėjai,/ Gydei sergančiuosius ir sielas tų,/ Kuriuos prie tavęs patraukė tikėjimas./ Garbė stiprybę tau Suteikusiam,/ garbė tave Vaikinavusiam,// garbė visus per tave Gydančiam!

5 Gavėnios sekmadienis. Šv. Marija Egiptietė

Troparas Šv. Marijai Egiptietei, 8 t.
Tavyje, motina, išliko tai, ką Dievas įdėjo pagal Savo paveikslą,/ todėl paėmusi savo kryžių nusekei Kristų./ Darbais mokei puolusio kūno nepaisyti,/ jis - praeina, o siela nemirtinga, ja rūpintis dera./ Dabar su angelais džiūgauja, šventoji Marija, tavo dvasia.

Kondakas, 3 t.
Nors puolusi į paleistuvystę buvai/ dabar Kristaus nuotaka tapai/ tarsi angelas gyveni/ demonus Kryžiumi pražudai/ dėl Dievo karalystės skaisti ir šlovinga esi, Marija!

6 savaitės šeštadienis. Lozoriaus šeštadienis

Lozoriaus šeštadienio ir Verbų sekmadienio troparas, t. 1
Prieš eidamas kentėti, Kristau Dieve,/ Tu Lozorių prikėlei,/
kad parodytum mums esant tikrą,/ visuotinį prisikėlimą./
 Todėl ir mes, kaip tie vaikai,/ pergales ženklais nešini Tau, mirties Nugalėtojui, giedame:/
„Osana aukštybėse!/ Garbė tam, Kuris ateina Viešpaties vardu!“


Lozoriaus šeštadienio kondakas, 2 t.
Kristus - visų Džiaugsmas, Tiesa ir Šviesa,/ pasaulio Gyvybė bei prisikėlimas/ žmonijai apreiškė Savo maloningumą,/ tapdamas prisikėlimo provaizdžiu/  ir suteikdamas visiems Dievišką atleidimą.

6 Gavėnios sekmadienis. (Verbų sekmadienis)

Verbų sekmadienio troparas, t. 1
Prieš eidamas kentėti, Kristau Dieve,/ Tu Lozorių prikėlei,/
kad parodytum mums esant tikrą,/ visuotinį prisikėlimą./
 Todėl ir mes, kaip tie vaikai,/ pergales ženklais nešini Tau, mirties Nugalėtojui, giedame:/
„Osana aukštybėse!/ Garbė tam, Kuris ateina Viešpaties vardu!“

Kitas Verbų sekmadienio troparas, t. 4
Esame krikšte su Tavimi palaidoti, Kristau, mūsų Dieve,/
o nemirtingumą Tavo Prisikėlime įgijome,/ todėl šlovindami giedame:/
„Osana aukštybėse!/ Garbė tam, Kuris ateina Viešpaties vardu!“

Verbų sekmadienio kondakas, t. 6.
Danguje sėdintysis soste,/ o žemėje – ant asiliuko, Kristau Dieve,/
Angelų gyrių/ ir vaikų šlovinimą priėmei, kai jie Tau giedojo:/
„Palaimintas,/ Kuris eini Adomo pašaukti.“

**** PENTEKOSTARIJUS („GĖLIŲ TRIODĖ“) ****

Šv. Velykos - Kristaus prisikėlimas

Velykų troparas, 5 t.
Kristus prisikėlė iš mirusiųjų/ mirtį nugalėjo mirtimi,/ ir esantiems kapuose/ gyvenimą dovanojo.

Velykų kondakas, 8 t.

Nors ir į kapą nužengei, Nemirtingasai, bet pragaro galią sunaikinai,

ir kaip Nugalėtojas prisikėlei, Kristau Dieve,

mirą nešusioms moterims paskelbei: „Džiaukitės!“

Savo apaštalams davei ramybę,

o puolusiems prisikėlimą dovanojai

1 sekmadienis po Velykų. Atvelykis (Antipascha), šv. Tomo sekmadienis. 

Atvelykio troparas, 7 t.
Nors ir akmuo buvo paženklintas antspaudu,/ iš kapo sušvitai gyvybės šviesa, Kristau Dieve./ Nors ir durys buvo užrakintos,/ mokiniams pasirodei, visų prisikėlime,/ ir taip teisią Dvasią mumys atnaujinai,/ iš didžios Savo malonės.

Atvelykio kondakas, 8 t.
Kai durims esant užrakintoms apaštalams pasirodei,/ Tomas ranka Tavo gyvybę teikiantį šoną palietė,/ ir su visais apaštalais išpažino:/ „Mano Viešpats, mano Dievas!“

2 sekmadienis po Velykų. Mirą nešusių moterų sekmadienis, ortodoksų moterų diena. 

Troparas Juozapui, 2 t.
Garbingasis Juozapas paėmė nuo medžio Tyriausią Tavo Kūną
nauja drobule apgobė ir iškvėpinęs kvepalais
naujame kape paguldė

Troparas mirą nešusioms moterims, 2 t.
Mira nešinoms moterims prie kapo/ angelas pasakė:/ „Mira mirusiesiems skirta,/ o Kristui dūlėjimas svetimas./ Tad giedokite: / „Viešpats prisikėlė, dovanodamas pasauliui didžią malonę“
Kondakas mirą nešusioms moterims
2 tonas
Mirą nešusioms moterims džiaugtis liepei
Savo prisikėlimu, Kristau Dieve, visų motiną Ievą nuraminai,
apaštalams įsakei skelbti:
„Išganytojas prisikėlė iš kapo!“

3 sekmadienis. Paralyžiuotojo sekmadienis.

Paralyžuotojo kondakas, 3 t.
Mano paralyžuotąją sielą/ nuodėmių sukaustytą/ pakelki savo dieviška galia/ kaip kadaise pakėlei gulintį prie ežero/ kad išgelbėtas galėčiau Tau sušukti:/ "Gailestingasai Kristau! Garbė Tavo valdžiai!".

20 dienų po Velykų. Įpusėjimas

Įpusėjimo troparas, T8.
Šventei įpusėjus/ mano ištroškusią sielą pagirdyki pamaldumo vandeniu,/ nes visiems, Išganytojau, Tu šaukei:/ "Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria!"/ Gyvybės šaltini, mūsų Dieve - Kristau,/ garbė Tau!

Įpusėjimo kondakas T4.
Tu, visko Kūrėjau ir Valdove Kristau, Dieve/ Šaukei Įstatymo šventės vidury/ "Ateikite ir gerkite nemirtingumo vandenį!"/ Prieš Tave parpuolame ir tikėdami šaukiame:"/ Suteik mums Savo gėrybių, nes Tu esi Gyvybės Šaltinis.

4 sekmadienis. Samarietes sekmadienis.

Samarietės kondakas, 8 t.
Tikėdama samarietė atėjus prie šulinio/ išvydo Tave, Išminties Šaltinį./ Gausiai pagirdyta ji šlovingai tapo/ aukštesniosios Karalystės paveldėtoja.

5 sekmadienis. Aklojo sekmadienis.

Aklojo kondakas, 4 t.
Ateinu pas Tave Kristau,/ turėdamas pažeistas dvasios akis,/ kreipiuosi į Tave tarsi nuo gimimo aklas neregys/ ir šaukiuosi Tavęs:/ „Tu - tamsybėje esančiųjų šviesiausioji Šviesa!“
40 dienų po Velykų. Viešpatas žengimas į dangų

Žengimo į dangų troparas, 4 t.
Garbėje žengei į dangų, Kristau, mūsų Dieve,/ Šventosios Dvasios pažadu pripildydamas Savo mokinius džiaugsmu./ Palaiminimas sustiprino jų tikėjimą,/ kad Tu – Dievo Sūnus,/ pasaulio Atpirkėjas.

Kondakas, 6 t.
Padaręs visa, kas buvo numatyta mūsų išganymui/ ir žemiškuosius dalykus sujungęs su dangum,/ šlovingai žengei į dangų, Kristau, mūsų Dieve/ ir nepalikai mūsų, bet visais laikais kartu esi,/ Tave mylintiems sakydamas:/ „Aš su jumis ir kas gi prieš jus!“                         

7 sekmadienis. Sekminės. Šventosios Dvasios nusižengimas ant apaštalų, Švč. Trejybės šventė.

Tonas 8

Palaimintas esi, Kristau mūsų Dieve: / juk Dvasią Savo Šventąją atsiųsdamas, / beraščius žvejus Tu išmintingiausiais vyrais padarei, / ir jais visą pasaulį sužvejojai! / Žmonių Mylėtojau, garbė Tau!Tonas 8

Kadais Aukščiausias nužengė/ ir kalbas sumaišė, tuo padalydamas tautas. / Tačiau, atėjus laikui,/ liepsnos liežuviai nusileido ir jas vienybėn pašaukė. / Dabar būdami darniame bendrystės sąskambyje/ šloviname Švenčiausiąją Dvasią.

Sekmadienis po Sekminių. Visų šventųjų diena

Visų šventųjų troparas t. 4
Viso pasaulio kankinių krauju/ apsivilkusi tarsi karališkuoju purpuru/ Tavo, Kristau Dieve, Bažnyčia/ šaukiasi Tavęs:/ "Savo tautai apreiški gailestingumą,/ Savo šaliai - taiką/ o mūsų sieloms didžią malonę"

Visų šventųjų kondakas, t. 8
Tarsi pirmienas visos kūrinijos Želdintojui,/ Visata duoda, Tau,Viešpatie, vaisių – Dievo skelbėjus kankinius./ Jų maldomis ir DievoGimdytojos užtarimu,/ Savo Bažnyčią – Savo Tautą/ nuolatõs globoki, Gailestingasai.

2-as sekmadienis po Sekminių. Visi Rusios žemių šventieji (stasės)

Troparas, t. 8
Rusios žemė, į kurią buvo pasėtas išganingasis Tavo žodis, atneša Tau, Viešpatie, puikų derlių – visus joje nušvitusius šventuosius. Dėl jų maldų, didžiai Gailestingasai, išsaugok nedrumsčiamą ramybę mūsų Bažnyčioje ir mūsų krašte.

Kondakas, t. 3
Šiandien Bažnyčioje stovi pulkas krašto šventųjų, įtikusių Dievui ir neregimai meldžiasi už mus Dievui. Ir Angelai kartu su jais šlovina Dievą, ir visi kiti Kristaus Bažnyčios šventieji švenčia, ir visi kiti drauge meldžiasi už mus amžinajam Dievui.

**** BENDROJI MINĖJA ****

Pamaldos Dievo Motinai

Troparas, tonas 4
Dievo Motinos apgynimo nūn mes,/ nuodėmingieji ir nuolankūs,/ parpuolę atgailaudami iš širdise gelmių šaukiamės:/ „Skubiai padėki, Gailestingoji Karaliene,/ juk mes žūvame daugybėj Savo nuodėmių./ Neatstumk Savo tarnų,/ nes Tu – vienintelė mūsų viltis!“

Kondakas, tonas 6
Patikima krikščionių Gynėja,/ tvirta Užtarėja pas Sutverėją,/ nusidėjėlių maldų neatmeski,/ bet nedelsdama ateiki Geroji mums į pagalbą./ Paskubėk užtarti ir nedelsk melsti už mus,/ ištikimai Tavęs besišaukiančius./ O, Dievo Gimdytoja!/ Tu visada gini Tave šlovinančius!

Pamaldos pranašui

Troparas, tonas 2
Tavo pranašo [vardas]/ atminimą švęsdami, Viešpatie/ ir Jo užtarimo prašydami Tave meldžiame:/ Dieve, išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas, tonas 4
Apvalyta Šventosios Dvasios Tavo širdis tapo skaisti/ Ir virto indù paranašystės šviesai:/ Tu regi tolimiausią ateitį kaip čia pat esančią./ Todėl mes gerbiame Tave./ Palaimintasai ir šlovingasai Pranaše [vardas].

Pamaldos apaštalui

Troparas, tonas 3
O, šventasai apaštale [vardas]!/ Maldomis užtarki mus gailestingojo Dievo akivaizdoje,/ kad Jis suteiktų nuodėmių atleidimą/ mūsų sieloms.

Kondakas, tonas 4
Tarsi danguje spindinčią žvaigždę,/ Bažnyčia visiems laikams įgijo tave šventasai apaštale [vardas]/ Tu ją apšvieti stebuklų gausýbe / Todėl mes džiaugsmingai šaukiame Kristui:/ „Išganyki tuos, kurie tikėdami pagarbiai atmena Tavo Apaštalą, Gailestingasai!“

Pamaldos vyskupui

Troparas, tonas 4
Tu – tikėjimo taisyklė ir romumo ikonà,/ susilaikymo mokytojas./ Tavajai kaimenei tai paliudijo darbai:/ Per nusižeminimą įgijai aukštybes,/ dėl neturto turtingas tapai./ O, šventasis tėve [vardas]/ Melski Kristų Dievą, kad išgelbėtų mūsų sielas.

Kondakas, tonas 2
Dievo griaustini, Dvasios trimite,/ Tikėjimo sodintojau ir erezijų genėtojau/ Trejybės tarne šventasai vyskupe [vardas]/ su angelais būdamas/ Nepaliaujamai melski už mus visus.

Pamaldos vyskupams

Troparas, tonas 4
Mūsų Tėvų Dieve/ visad besielgiantis su mumis pagal Savo švelnumą:/ Neatimki iš mūsų savo gailestingumo,/ bet jų užtarimu/ veski mus, kad ramiai žengtume gyvenimo keliu.

Kondakas, tonas 8
Kaip dorybės mokytojus ir dvasininkijos pažibą/ Bažnyčia giesmėmis jus šlovina./ Savo užtarimu gerbiantiems ir mylintiems jus išmelskite malonę,/ Kad jie įgytų dorybių ir atsikratytų pagundų,/ nes jūs patys esat neįveikiami!

Pamaldos vienuoliui

Troparas, tonas 1
Dykumos pilieti, ir kūne angele,/ stebukladariu tapai, o, mūsų Tėve [vardas]!/ Pasninkaudamas, budėdamas ir besimelsdamas/ nuostabiąsias dangaus dovanas laimėjai,/ Gydei sergančiuosius ir sielas tų,/ Kuriuos prie tavęs patraukė tikėjimas./ Garbė stiprybę tau Suteikusiam,/ garbė tave Vaikinavusiam,// garbė visus per tave Gydančiam!

Kondakas, tonas 2
Dvasine skaistybe/ su Dievo pagalba apsiginklavai,/ ir nepaliaujamą maldą tarsi ietį paėmęs tvirtai,/ mūsų tėve [vardas]/ įveikei demonų pulkus!/ Todėl prašome: nepaliaujamai melski už mus visus.

Pamaldos vienuoliams

Troparas, tonas 4
Mūsų Tėvų Dieve/ visad besielgiantis su mumis pagal Savo švelnumą:/ Neatimki iš mūsų savo gailestingumo,/ bet jų užtarimu/ veski mus, kad ramiai žengtume gyvenimo keliu.

Kondakas, tonas 2
Per daugelį audrų sausi jūs žengėte,/ bekūnių priešų būrius ašarų tėkme skandinote/ o, išmintingieji, dievotieji tėvai!/ Stebuklų darymo malonę gavę,/ melskite nepaliaujamai už mus visus.

Pamaldos vienuolei

Troparas, tonas 8
Tavyje, motina, tikrai buvo gelbėjama tai,/ kas mumyse likę iš Dievo paveikslo:/ nes paėmusi Kryžių Kristų sekei/ ir savo darbais mus niekinti kūną mokei./ Juk kūnas – praeis,/ o rūpintis pridera siela, ji – nemirtinga./ Todėl ir džiaugiasi kartu su angelais/ dvasia tava,/ o, dievotoji vienuole [vardas].

Kondakas, tonas 2
Meilės Viešpačiui vardan,/ o, dievotoji vienuole,/ Tu išsižadėjai pasaulio ramybės./ Savo dvasią pasninku nušvietus/ drąsiai įveikei visus žvė́ris./ Tad prašome, kad užtartumei malda/ ir priešininkų puolimus nutrauktum.

Pamaldos vienuolėms

Troparas, tonas 2
Tapusios tikrojo Sužadėtinio nuotakomis/ įgijote Kristaus šlovę,/ atsisakiusios nuo sužadėtuvių laikinų,/ ir augdamos dorybės darbuose,/ jūs pakilote į netrūnijančias aukštumas,/ tapote nuostabiausios síela ir palaimingiausios./ Jūs – vienuolystėje gyvenančių moterų stulpai ir taisyklė!/ Todėl nepaliaujamai melskite už mus,/ su meilė jūsų atminimą švenčiančius.

Kondakas, tonas 2
Savo kūnus pasninku apmarinusios/ budėdamos Kūrėją tobulo savo nuodėmių atleidimo meldėte,/ todėl ir gavote iš Dievo išrišimą bei Jo Karalystę./ Melskite Kristų Dievą už mus visus.

Pamaldos kankiniui

Troparas, tonas 4
Viešpatie, mūsų Dieve, Tavo kankinys [vardas],/ Per kančią laimėjo netrūnijantį vainiką./ Turėdamas Tavo dovanotą stiprybę,/ parklupdė kankintojus,/ įveikė ir demonų puolimus./ Jo maldomis, Kristau Dieve,/ išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas, tonas 2
Tarsi žvaigždė neklaidžiojanti pasauliui švieti/ Pranešdama apie Kristaus, mūsų Saulės, šviesą,/ Visas apgaules užgesinai,/ ir mums skaisčiau už jas nušvitai,/ melsdamasis be paliovos už mūsų sielas.

Pamaldos kankiniams

Troparas, tonas 4
Viešpatie, mūsų Dieve Tavo kankiniai,/ Per kančią laimėjo netrūnijantį vainiką./ Turėdami Tavo dovanotą stiprybę,/ parklupdė kankintojus,/ įveikė ir demonų puolimus./ Jų maldomis, Kristau Dieve,/ išgelbėk mūsų sielas.

Kondakas, tonas 2
Šventosiomis kančiomis dėl Tavęs kentėjusių kankinių,/ Bbki permaldautas, Viešpatie!/ Visas mūs ligas išgydyki,/ Tau, Žmonių Mylėtojau, meldžiamės.

Pamaldos kankinei

Troparas, tonas 4
Jėzau, Tavo avelė [vardas]/ šaukiasi Tavęs balsiai:/ „Tave, savo Sužadėtinį, myliu ir Tavęs ieškodama kenčiu!/ Krikštè su Tavimi esu nukryžiuota ir palaidota:/ kenčiu vardan Tavęs ir Tavy esu vainikuojama./ Mirštu dėl Tavęs, kad gyvenčiau su Tavimi:/ priimki mane kaip tyrą auką,/ iš meilės paaukotą Tau!“/ Jos užtarimu, Gailestingasai, išgelbėki mūsų sielas.

Kondakas, tonas 2
Tavo, Kristau, kankinę kaip šventovę/ sielų gydymui įgiję,/ Visi ištikimieji balsiai šaukiame Tau:/ „Mergelė kankine [vardas] šlovingoji,/ melski Kristų Dievą už mus visus!“

Pamaldos kankinėms

Troparas, tonas 1
O, išmintingosios avelės!/ Kančia jus atvedė pas Avinėlį ir Ganytoją Kristų./ Gyvenimo kelią užbaigėte tikėjimą išsaugodamos,/ todėl šiandien džiūgauja mūsų sielos./ Minime jūsų, o, nuostãbiosios, atminimą,/ aukštindami Kristų.

Kondakas, tonas 4
Kristaus kankinių atminimą švęsime/ ir tikėdami prašysime pagalbos./ Kad visi atsikratytų visokio sielvarto/ sušuksime: „Mūsų Dievas su mumis!/ Tas, kuris jas padarė šlovingomis pagal savo valią!“

Pamaldos kankiniui-vienuoliui

Troparas, tonas 4
Tavyje, tėve, tikrai buvo gelbėjama tai,/ kas mumyse likę iš Dievo paveikslo:/ Nes paėmęs Kryžių Kristų sekei/ ir savo darbais mus niekinti kūną mokei./ Juk kūnas – praeis,/ o rūpintis pridera siela, ji – nemirtinga./ Todėl ir džiaugiasi kartu su angelais/ dvasia tava,/ o dievotasis vienuoli [vardas].

Kondakas, tonas 4
Pradėjęs pasninkaut ant kalno,/ Tu Kryžiumi pulkus neregimų neprietelių sunaikinai./ Tada, palaimintasai, kankinystei,/ narsa apsiginklavai./ Kankintoją tikėjimo kardu tu pakirtai,/ Už šiuodu žygdarbius iš Dievo vainiką gavai./ O, amžino atminimo vienuoli ir kankinỹ [vardas]!

Pamaldos kankinei-vienuolei

Troparas, tonas 4
Jėzau, Tavo avelė [vardas]/ šaukiasi Tavęs balsiai:/ „Tave, savo Sužadėtinį, myliu ir Tavęs ieškodama kenčiu!/ Krikštè su Tavimi esu nukryžiuota ir palaidota:/ kenčiu vardan Tavęs ir Tavy esu vainikuojama./ Mirštu dėl Tavęs, kad gyvenčiau su Tavimi:/ priimki mane kaip tyrą auką,/ iš meilės paaukotą Tau!“/ Jos užtarimu, Gailestingasai, išgelbėki mūsų sielas.

Kondakas, tonas 4
Dieviškasis tavo atminimas,/ šventoji [vardas],/ pasakodamas apie tavo nuostabų gyvenimą/ šiandien tarsi saulė sušvito pasauliui./ Tu susilaikymu kūno potraukius sutramdei,/ per kraują ir kančią Kristaus nuotaka tapai./ Išlaisvinki nuo visokio pikto tave šlovinančius,/ kad galėtume tau balsiai sušukti:/ „Džiūgauki, šventoji motina!“

Pamaldos kankiniui-dvasininkui

Troparas, tonas 4
Savo dorybėmis apaštalų beñdras buvai,/ o savo altoriaus tarnystè – apaštalų įpėdinis./ Darbais, o Dievo įkvėptasai, tu ligi Dievožiūros kilai,/ todėl tiesos žodį teisingai skelbdamas,/ Tu už tikėjimą iki kraujo kentėjai,/ o dvasininke-kankiny [vardas],/ užtarki mus Kristaus Dievo akivaizdoje, kad išgelbėtų mūsų sielas.
Kondakas, tonas 3
Kaip švietėjas pamaldžiai tarnavęs,/ ir kankinio kelią praėjęs,/ tu paniekinai stabų aukas/ ir tapai savo kaimenės gynėju!/ Todėl, tave gerbdami, slėpiningai giedame:/ „Išlaisvinki mus iš vargų visiems laikams/ savu užtarimu, o išmintingasai tėve [vardas].

Pamaldos kankiniams-dvasininkams

Troparas, tonas 4
Mūsų Tėvų Dieve/ visad besielgiantis su mumis pagal Savo švelnumą:/ Neatimki iš mūsų savo gailestingumo,/ bet jų užtarimu/ veski mus, kad ramiai žengtume gyvenimo keliu.

Kondakas, tonas 3
Tarsi Dvasinės Saulės negęstančius šviesulius,/ Šiandien susirinkę mes giesmėmis jus šloviname!/ Nes įsižiebę švietėte esantiems nežinios tamsybėse,/ visus kviesdami į pamaldumo aukštumas, / o, šventieji kankiniai, dvasininkais tarnavę!/ Todėl mes jums gyrių giedame:/ „Džiūgaukite, visų asketų pamatai!“

Pamaldos išpažinėjui

Troparas, tonas 8
Ortodoksijos mokytojau, pamaldumo ir skaistumo pavyzdy, / pasaulio šviesuly, vyskupų Dievo įkvėptasis papuošime,/ o, [vardas] išmintingasai!/ Visus savo mokymu apšvietei, o dvasine lira!/ Melski Kristų Dievą, mūsų sielų išganymo.

Kondakas, tonas 2
Susilaikymo paragavęs, išmintingasai,/ ir kūno potraukius sudrausminęs,/ Išaugai tikėjimu ir tarsi Gyvybės Medis pražydai,/ o, šventasai tėve [vardas].

Pamaldos šv. beturčiams ir stebukladariams

Troparas, tonas 8
Šventieji beturčiai ir stebukladariai [vardas],/ Pažvelkite į mūsų negalias:/ Dykai jūs gavote malonę,/ Dykai padėkite ir mums.

Kondakas, tonas 2
Gavę gydymo malonę,/ Jūs vargstantiems sveikatą dovanojate,/ O, gydytojai, stebukladariai šlovingieji!/ Bet padėkite mus ir priešų antpuolius atremti,/ idant stebuklais jūsų būtų išgydytas pasaulis.

Pamaldos šventpaikšiams (kvailiems dėl Kristaus)

Troparas, tonas 1
Tavo šventąjį apaštalą Paulių išgirdęs tariant,/ „Mes kvaili dėl Kristaus“/ Tavo tarnas, [vardas] Kristau Dieve/ tapo pasauliui kvailiu dėl Tavęs/ Todėl Jo atminimą gerbdami,/ Tavęs meldžiame Viešpatie:// išgelbėki mūsų sielas

Kondakas, tonas 8
Aukštybių grožį pamilęs,/ Žemiškas kūno saldybes tu visiems laikams pamiršai./ Tuštybių kupiną pasaulį apleidai ir kaip angelas gyvenai./ Taip palaimingai anapilin ir iškeliavai šventasai [vardas]/ Nepaliaujamai melski už mus visus Kristų Dievą

SEKMADIENIO
TROPARAI IR KONDAKAI

1 TONAS

Troparas
Nors akmuo ir buvo paženklintas antspaudu,/ ir sergėjo kariai Tyriausią Tavo Kūną,/ Tu, Išganytojau, trečią dieną prisikėlei,/ Gyvybę dovanodamas pasauliui./ Tai regėdamos Dangaus Galybės/ Tau, Gyvybės Davėjau, balsiai šaukė:/ „Garbė Tavo Prisikėlimui, Kristau!// Garbė Tavajai Karalystei!// Garbė Tavo Apvaizdai!/ Vienatini Žmonių Mylėtojau!“Kondakas
Garbėje prisikėlei iš kapo, nes esi Dievas/ ir pasaulį kartu su Savimi prikėlei./ Žmõgiškoji prigimtis Tavo dievystę pašlovino/ ir visiems laikams mirtis išnyko./ Adomas švenčia, Valdove,/ Ieva iš pančių vaduojama džiūgauja, balsiai šaukdama:/ „Tu, Kristau, visiems/ suteiki prisikėlimą!“2 TONAS

Troparas
Kai Tu, o Nemirtingasai Gyvenime,/ nužengei į mirties buveinę,/ Bemat pragarą numarinai dieviškumo švytėjimu,/ mirusius iš požemių pakėlei,/ o tai regėdamos visos dangiškosios galybės užgiedojo:/ „Gyvybės Davėjau, Kristau, mūsų Dieve, garbė Tau“.Kondakas
Prisikėlei iš kapo,o, Galingasai Išganytojau!/ Tai išvydęs pragaras apimtas siaubo:/ Mirusieji prisikelia!/ Ir visi kūriniai, regėdami tai, džiaugiasi kartu su Tavimi./ Štai Adomas džiūgauja,/ o pasaulis Tave, mano Gelbėtojau, nepaliaujamai šlovina!


3 TONAS

Troparas
Tesilinksmina dangūs/ ir tesidžiaugia visa kūrinija ant žemės/ Nes Viešpats apreiškė Savo rankos galybę:/ Mirtį nugalėjo mirtimi/ ir tapo mirusiųjų pirmgimiu,/ išlaisvino mus iš pragaro įsčių/ dovanodamas pasauliui/ didžią malonę.Kondakas
Šią dieną prisikėlei iš kapo Gailestingasai/ ir iš mirties vartų išvedei mus./ Šią dieną Adomas džiaugiasi ir džiūgauja Ieva,/ Patriarchai ir pranašai kartu su jais nepaliaujamai gieda/ Apie Tavo dieviškosios valdžios galybę.4 TONAS

Troparas
Iš angelo gavusios šviesią prisikėlimo žinią/ ir protėvų užsispyrimą atmetusios./ Viešpaties mokinės apaštalams džiugiai skelbė:/ „Mirtis nugalėta! Kristus Dievas prisikėlęs!/ Pasauliui didi malonė dovanota!“Kondakas
Mano Gelbėtojas ir Atpirkėjas,/ būdamas Dievas,/ iš pragaro pančių mirtinguosius prikėlė/ ir pragaro vartus sutriuškinęs [atvėrė],/ nes kaip Viešpats trečią dieną prisikėlė!5 TONAS

Troparas
Kaip Tėvas ir Dvasia laike neturintį pradžios Žodį,/ Gimusį iš Mergelės mūsų išganymui/ Pašlovinkime, ištikimieji ir pagarbinkime,/ nes Jis panorėjo kūną priimti ir užžengti ant Kryžiaus,/ ant jo žiaurią mirtį iškęsti,/ kad mirusiuosius/ prikeltų Savo šlovingu prisikėlimu.Kondakas
Į pragarus nužengei,o  mano Išganytojau,/ ir Visagalis būdamas, vartus išgriovei,/ mirusius prikėlei, nes Tu Sutvėrėjas esi./ Mirties gẽluonį sutrypei/, Adomą nuo prakeikimo išlaisvinai,/ juk Tu – žmones mylintis;/ todėl šaukiame visi: “išgelbėk mus, Viešpatie”.6 TONAS

Troparas
Štai angelų Galybės ant Tavo kapo,/ o sergėtojai apmirę,/ Ir Marija stovi kape,/ ieškodama skaisčiausio Tavo Kūno./ Tu pragarus sunaikinai jų nepavérgtas,/ ir Mergelę sutikai, kad padovantumei Gyvybę/ Viešpatie, Kurs prisikėlei iš mirusių,/ garbė Tau.Kondakas
Savo gyvybe teikiančia dešine/ visus mirusius iš tamsos gelmių prikeldamas,/ Gyvybės Davėjas – Kristus Dievas,/ žmonių giminei prisikėlimą dovanojo:/ nes yra visų Išgelbėtojas, Prisikėlimas bei Gyvenimas,/ ir visų Dievas!7 TONAS

Troparas
Savo Kryžiumi sunaikinai mirtį,/ atvėrei plėšikui Rojaus vartus!/ mira nešinų moterų ašaras į džiaugsmą perkeitei/ ir apaštalams Evangeliją skelbti paliepei,/ nes prisikėlei, Kristau Dieve/ dovanodamas pasauliui didžią malonę.Kondakas
Mirties galybė nebegali sulaikyt žmonių:/ nes nužengė Kristus  jos jėgas sutriuškindamas bei sugriaudamas./ Pragaras surištas, o pranašai drauge džiūgauja,/ skelbdami, kad tikintiesiems pasirodė Išganytojas:/ “Išeikite, ištikimieji,/ kad būtumėte prikeltì!”8 TONAS

Troparas
Ak, Geraširdi, iš aukštybių nužengei,/ ir tris dienas kape būt sutikai,/ kad nuo kančių mus išvaduotumei!/ Mūsų Gyvybe ir Prisikelime, Viešpatie, garbė Tau!

Kondakas
Iš kapo prisikėlei bei mirusius prikėlei,/ ir Adomą atgaivinai./ Ieva džiaugiasi dėl Tavo Prisikėlimo./ Visos šalys švenčia, nes pakilai iš mirusių,Gailestingasai!

SAVAITĖS DIENŲ
TROPARAI IR KONDAKAI

PIRMADIENIS

Troparas Dangiškosioms Galybėms, 4 tonas

Dangiškosios kariuomenės Karvedžiai,/ mes, nevertieji, be paliovos jus meldžiame,/ savo maldomis apsaugokit mus,/ neregimosios jūsų šlovės sparnų paūksmėje. /  Sergekite mus, parpuolančius kniūbsčia ir nuoširdžiai prašančius:/ „Išgelbėkite nuo bėdų,/ juk esate Vadovai Dangiškų Pajėgų!“Kondakas, 2 tonas

Dievo kariuomenės Vadai,/ dieviškosios šlovės tarnautojai,/ angelų kunigaikščiai/ ir žmonių vedliai,/ išprašykite mums naudingų dalykų ir didžios malonės,/ nes esate Bekūnių Karvedžiai.ANTRADIENIS

Troparas šv. Jonui Krikštytojui, 2 tonas

Teisiojo atminimą išsaugo šlovės giesmės,/ bet Tau pakako Viešpaties liudijimo, Pirmtake!/ Juk buvo atskleista, kad Tu – šlovingiausias iš pranašų,/ nes Tą, Kurį skelbei, Jordano vandenyse krikštyjai./ Vėliau, už Tiesą priėmęs kankinimus,/ džiaugsmingai skelbei Gerąjį naujieną pragaruose esantiems./ Apie Tą, Kuris Kūne apsireiškė,/ apie Tą, Kuris prisiėmė pasaulio nuodėmę ir davė mums didžią malonę.

.

Kondakas, 2 tonas

Dievo Pranaše, malonės Pirmtake,/ Tavo galvą įgiję tarsi žemė – švenčiausią rožę,/  stebuklingus gauname išgydymus,/ nes ir dabar, kaip kitados, pasauliui skelbi kelią atgailos.
TREČIADIENIS

Troparas, t.1

Viešpatie, padėk savo tautai,/ paveldą savo palaimink,/ pergales prieš užpuolėjus dovanoki,/ ir Savo Kryžiumi šalį apsaugok.Kondakas, t. 4

Kristau Dieve, kuris laisva valia ant Kryžiaus užžengei,/ Tavo vardu pavadintai tautai, kurią Tu įgijai,/ suteik Savo malones, Savo galia džiaugsmą teik,/ pergales prieš užpuolėjus dovanoki,/ teturi Tavo taikų ginklą – Nenugalimą Pergalės Ženklą.KETVIRTADIENIS

Troparas Apaštalams, 3 tonas

O, Šventieji Apaštalai! / Maldomis užtarkite mus gailestingojo Dievo akivaizdoje, / kad Jis suteiktų nuodėmių atleidimą / mūsų sieloms.Kondakas, 2 tonas

Tvirtus, Dvasios įkvėptus skelbėjus,/ aukščiausius iš Tavo mokinių, Viešpatie,/ Tu priėmei į Savo gėrybių ir ramybės prieglobstį,/ nes jų darbus ir mirtį pripažinai esant vertesnius nei deginamoji auka,/ Vienintelis, pramananti/ žmonių širdis.Troparas šv. Mikalojui, 4 tonas

Tu – tikėjimo taisyklė ir romumo paveikslas, / susilaikymo mokytojas. / Tavajai kaimenei tai paliudijo darbai: / Per nusižeminimą įgijai aukštybes, neturtu dvasiškai turtingas tapai. / O, šventasis tėve Mikalojau / Melski Kristų Dievą, kad išgelbėtų mūsų sielasKondakas šv. Mikalojui, 3 tonas

Miros mieste, o, šventasai,/ Tu tikrai šventą darbą darei, / nes Kristaus Evangelija sekdamas,/ paguldei, teisusis, savo gyvybę už kaimenę/ ir nekaltuosius nuo mirties išgelbėjai,/ todėl buvai pašlovintas,/ kaip didis Dievo malonės slėpinių tarnas.PENKTADIENIS

Žr. TrečiadienįŠEŠADIENIS

Troparai, visiems šventiesiems ir už mirusiuosius:

Tonas 2

Apaštalai, kankiniai ir pranašai,/ šventieji vyskupai, vienuoliai ir teisieji,/ nuostabius žygdarbius atlikę ir tikėjimą išsaugoję,/ turėdami drąsos prieš Išganytoją,/ jį už mus, kaip maloningą, melskite,/ kad išgelbėtų mūsų sielas!

Garbė: Atmink, Viešpatie, nes Maloningas Tu esi,/ savo tarnus ir viską, kuo jie nusidėjo, jiems atleisk:/ nes nėra be nuodėmės nė vienui vieno, tik Tu, Dieve./ Tu gali ir iškeliavusiesiems amžinybėn duot ramybę.Ir dabar: Neapsakomos Šviesos šventoji Motin,/ mes, pamaldžiai pagerbdami,/ aukštiname Tave angelų giesmėm!Kondakas, 8 tonas:

Tarsi pirmienas visos kūrinijos Želdintojui,/ Visata duoda, Tau, Viešpatie, vaisių – Dievo skelbėjus kankinius./ Jų maldomis ir Dievo Gimdytojos užtarimu,/  Savo Bažnyčią – Savo Tautą/ nuolatõs globoki, Gailestingasai.6 tonas: Su šventaisiais atilsį duok, Kristau, Savo tarnų vėlė́ms, kur nėra nei kančios, nei sielvarto, nei dejonių, bet tik amžinas gyvenimas.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai