Kaip melstis prieš valgį?

Visais laikais valgymas ortodoksams buvo ypatingas veiksmas, šeimos/bendruomenės bendrystės išraiška ir Eucharistijos provaizdis - kaip įprastas valgis maitina kūną, taip Šv. Komunija maitina sielą. Todėl valgį lydėdavo malda, pašventinanti maistą.

Universali malda prieš valgį bet kurio metu - „Tėve mūsų“. Jei yra galimybę, prieš tris pagrindinius valgius galima skaityti ir kitas svarbias Bažnyčios Tradicijoje užrašytas maldas.

Šeimos malda rytų slavų (ukrainiečių, baltarusių, rusų) tradicijoje

Paprastai meldžiamasi taip:

(1) - sakoma arba giedama pusryčių/pietų/vakarienės malda

(2.1) jeigu nėra dvasininko - sakome: „Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Dieve, Skaisčiausiosios Tavo Motinos ir visų Tavo Šventųjų maldų užtarimu, palaimink mums šiuos valgius ir gėrimus, nes palaimintas esi per amžius. Amen.“ 

arba 

„Šventųjų tėvų maldų užtarimu, Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, laimink valgį ir gėrimus savo tarnams, nes šventas esi visais laikais, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen.“

Tardamas šiuos žodžius pasaulietis peržegnoja maistą trim pirštais, taip, kaip žegnodamasis, tik ne iš dešinės į kairę, o iš kairės į dešinę.

(2.2) jeigu yra dvasininkas - „Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, ir dabar, ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Viešpatie pasigailėk (3 k.)“. Jei yra kunigas, pridedama: „Palaimink“, jei vyskupas - „Ganytojau, palaimink“. Po šių žodžių dvasininkas laimina, o žmonės atsako: „Amen“.


Pusryčiai

„Į tave krypsta akys kiekvieno, savo metu visiems duodi peno.
Atveri savo dosniąją ranką sočiai maitindamas visa, kas gyva.“ (Ps 144,16)


Pietūs

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto.

Vakarienė

„Vargšai valgys, kiek norės, ir bus sotūs, ir Viešpatį garbins visi, kas jo
ilgis: jų širdys gyvuos amžių amžiais“ (Ps 21,27)


MALDOS PO VALGIO

Dėkodami skaitome/giedame šias maldas. Jei yra dvasininkas, po jų ir vėl giedame „garbė... ir dabar... palaimink...“, jei dvasininko nėra, giedame/skaitome tik pačią padėkos maldą.

Padėkos malda bet kuriuo metu, t. 8

Dėkojame Tau, Kristau, mūsų Dieve,
Kad pasotinai mus Savo žemiškomis gėrybėmis,
Neatimk iš mūsų ir Savo Dangaus Karalystės,
Bet kaip Savo mokiniams pasirodei, Išganytojau,
Ramybę jiems padovanodamas,
Ir pas mus ateik,
Ir išgelbėk mus.

Po vakarienės

Tavo įsčios, o Dievo Gimdytoja, tapo šventosios puotos menè, nes Jos
nešiojo Dangaus Duoną – Kristų, mūsų Dievą; ir, kaip sakė Jis, visų
Maitintojas, kas Jį valgys – neragaus mirties.
„Tavo darbai, Viešpatie, kelia man džiaugsmą, žaviuos Tavo rankų kūryba“ (Ps 91, 5)

„Žerki ant mūsų Tu, Viešpatie, Savo veido palaimingąją šviesą! Tu mano
širdžiai daugiau duodi džiaugsmo, kaip kviečio derlius ar naujo vyno
apstybė. Gulu, užmiegu ramus kaip bematant, nes Tu vienintelis, Viešpatie,
paskiri man saugią vietą.“ (Ps 4, 7-9)

***

Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalime pasimelsti ar tiesiog maldų neatsimename, užteks prieš valgį persižegnoti tariant „Dieve palaimink“, ar maldą „Tėve mūsų“, o po valgio - persižegnoti pasakius „ačiū Dieve“.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai