„Kasdienė duona“ | Mk 3, 6-12 (už pirmadienį) Mk 3, 13-19 (už antradienį)

6 Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti.
7 Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, 8 Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. 9 Tuomet Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą valtį, kad minia jo nesuspaustų. 10 Mat jis buvo daugelį pagydęs, ir visi, ką tik vargino ligos, veržėsi norėdami prisiliesti. 11 Taip pat netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!“ 12 Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų.

13 Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. 14 Ir jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio 15 ir jie turėtų galią išvarinėti demonus. 16 Paskyrė Dvylika: Simoną, pavadinęs jį Petru; 17 Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną (juos pavadino Boanergės, tai yra „griaustinio vaikai“); 18 Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį 19 ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė.Prisiartinome prie svarbaus taško Jėzaus viešojoje veikloje. Iš vienos pusės Jis jau gerai žinomas ir minios veržiasi prie Jo. Tačiau dar nesupranta žmonės kas Jis yra. Tačiau, matyt, jiems tai nelabai rūpi, nes žmogus ieško sau naudos – išgydymo, išlaisvinimo nuo demonų, kažkas vedamas smalsumo. Bet tik nedaugelis ateina ieškodami atsakymų į svarbius gyvenimiškus klausimus. Nedaugelis klausia Jėzaus kas Jis? Ir iš visos tos minios žmonių Jėzus išsirinko tuos, kurie galbūt labiau ieškojo atsakymų, o ne tik norėjo gauti kažkokios naudos ar sekė paskui Jį vedami smalsumo ir troškimo pamatyti dar daugiau stebuklų. Jis išsirinko dvylika mokinių, kuriems ir apreikš tai kas Jis yra ir dėl ko atėjo į šį pasaulį. Tam, kad ir jie būtų išgelbėti, o vėliau ir kitus vestų į išgelbėjimą.  

Šiandien galime ir savęs klausti: kokių paskatų vedinas aš ieškau Dievo, einu pas Jėzų, į bažnyčią? Galbūt ir aš, kaip ta minia, ieškau sau tik apčiuopiamos naudos – išgydymo, pasisekimo gyvenime, darbe, finansinio stabilumo? Galbūt dar nepažįstu Jėzaus ir nežinau ko iš Jo tikėtis ir ką Jis nori man duoti? Taip pat nežinau Dievo valios mano gyvenime ir nematau prasmės ją vykdyti? Šiuos ir panašius klausimus greičiausiai kėlė sau ir apaštalai. Tai juos ir išskyrė iš minios. Jėzus, žinoma, gali ir nori suteikti mums įvairių dalykų ir gėrybių šiame gyvenime, bet ar mes siekiame ir ieškome savo gyvenime tik to ką galime pačiupinėti ir pamatyti? O gal vis dėl to esame pašaukti kažkam didingesniam, kas yra virš mūsų ir šio pasaulio?

Šiandien dėkosiu Dievui už galimybę pažinti Jį ir Jo valią mano gyvenime.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad nesustočiau vien ties šio, meterialaus, pasaulio gėrybių siekimu.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai