Ortodoksų giedojimo tradicijos 2: pavyzdžiai

Noriu pasidalyti skirtingų ortodoksų giedojimo tradicijų pavyzdžiais. Šis sąrašas demonstruoja tik mažą dalį egzistuojančių giedojimo tradicijų, tačiau leidžia pamatyti tam kokie būna skirtumai bažnytiniame giedojime.

Pateiksiu pagal skirtingą giedojimo tradiciją atliekamas šias giesmes:


Velykų troparas: Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, / mirtį nugalėjo mirtimi / ir esantiems kapuose gyvenimą dovanojo.

50 psalmė (laisvas vertimas)
3 Pasigailė́k manę̃s, Dievè, dė̃l dìdžio sàvo gailestingùmo;ir̃ dė̃l sàvo pasigailė́jimų daugýbės išdildyk màno savìvalę[1].4 Visái nupláuk manè nuõ màno kaltė̃s[2]ir̃ apvalýk manè nuõ màno núodėmės.5 Nès sàvo savìvalę àš pažį́stuir̃ màno núodėmė mán nuõlat priẽš akìs.6 Táu vieniñteliam nusidė́jauir̃ padariaũ, kas yrà piktà tàvo akìvaizdoje,Kàd tàvo žõdžiai bū́tų pripažìnti teĩsūsir̃ laimė́tum, kaĩ esì teĩsiamas.7 Štaĩ juk àš pradė́tas savìvalėjeir̃ núodėmėje pagim̃dė manè mãno mótina.8 Štaĩ jùk pamilaĩ tiẽsą: nemãtomą ir̃ pàslėptąSàvo Ìšmintį paródei mán.9 Apšlakstýk manè yzopu, ir̃ bū́siu apvalýtas;Nupláuk manè, ir̃ pasidarýsiu baltèsnis ùž sniẽgą.10 Dúok mán išgir̃sti džiaũgsmą ir̃ linksmýbę:
tedžiū́gauja káulai, kuriuõs sutrùpinai.11 Nugręžk sàvo véidą nuõ màno núodėmiųir̃ išdildyk vìsą màno savìvalę.12 Šìrdį týrą sutvérk manyjè, Dievè,
Ir̃ dvãsią ištikimą atnaũjink màno vidujè.13 Neatstùmk mãnęs nuõ véido sàvoir̃ neatim̃k ìš mãnęs sàvo Dvãsios Šveñtos.14 Grąžìnk mán sàvo gélbėjimo džiaũgsmąir̃ noringa dvasià sustìprink manè.15 Àš mókysiu nedorúosius[3] tàvo kelių̃,ir̃ nusidė́jėliai grę̃šis į̃ tavè.16 Išláisvink manè nuõ kraũjo, Dievè, màno išgélbėjimo[4] Dievè:tedžiū́gauja màno liežùvis tàvo teisumù.17 Viẽšpatie, pravérk màno lū́pas,ir̃ màno burnà skel̃bs tàvo šlóvę.18 Nès jéi norėtum aukõs, dúočiau;ir̃ deginamosios aukõs tù nepriimtumei.19 Aukà Diẽvui yrà sutrintà dvasià;sutrintõs ir̃ nužẽmintos širdiẽs, Dievè, tù nepaniekinsi.20 Viẽšpatie, bū́damas gẽras Sionui, suteĩk malónę,Ir̃ tebū̃na atstatýtos Jerùzalės síenos.21 Tuomèt tù priim̃si teisingùmo aukàs, dóvanas ir̃ deginamąsiasaukàs,
tuomèt aukõs añt tàvo altõriaus veršiùs.
[1] Čia ir toliau kaip savivaliavimas išversta tai, kas pažodžiui verčiasi „beįstatymystė“, nes nusižengimas Dieviškajam Įstatymui yra nusižengimas Dievo valiai.
[2] Čia originale taip pat vartojamas žodis „beįstatymystė“.
[3] Pažodžiui: nesilaikančius Įstatymo
[4] T.y. išganymo

GRAIKAI


Velykų troparas


50 psalmė

BULGARAI


Velykų troparas

50 psalmė

GRUZINAI


Velykų troparas
„Qriste aghsdga mkvdretit,sikvdilita sikvdilisa damtrgunveli da saplavebis shinata cxovrebis mimnichebeli“
Deja, 50 psalmės rasti nepavyko, galbūt gruzinų ji tėra tik skaitoma, bet ne giedama.

ARABAI


Velykų troparas

50 psalmė

RUSAI
Velykų troparas50 psalmė
PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai