Kalendorius

ORTODOKSŲ BAŽNYČIOS
ŠVENTŲJŲ KALENDORIUS

2018 m.

 ()
12 DIDŽIŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ

Bažnytinių metų pradžia – rugsėjo 1 d. (rugsėjo 14 d.)

1. Dievo Motinos gimimas (rugsėjo 8 d./ rugsėjo 21 d.)

2. Šventojo Kryžiaus išaukštinimas (rugsėjo 14/ rugsėjo 27 d.)

3. Dievo Motinos įvesdinimas į Šventyklą (lapkričio 21/gruodžio 4 d.)

4. Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas (šv. Kalėdos) (gruodžio 25/sausio 7 d.)

5. Teofanija (Viešpaties Krikštas) (sausio 6 d./sausio 19 d.)

6.  Kristaus Paaukojimas Šventykloje (vasario 2 d./vasario 15 d.)

7. Apreiškimas Dievo Gimdytojai (Evangelismos) (kovo 25 d./balandžio 7 d.)

8. Viešpaties žengimas į Jeruzalę, Verbų sekmadienis (sekmadienis prieš Velykas; 2018 m. - balandžio 1 d.).

9. Viešpaties žengimas į dangų (40 dienų po Velykų; 2018 m. - gegužės 17 d.)

10. Sekminės (Pentikostas, Šventosios Dvasios nužengimo diena, Švč. Trejybės diena) (50 dienų po Velykų; 2018 m. - gegužės 27 d.)

11. Viešpaties Atsimainymas (Metamorphosis) (rugpjūčio 6 d./rugpjūčio 19 d.)

12. Dievo Motinos Užmigimas (rugpjūčio 15 d./rugpjūčio 28 d.)

IR ŠVENČIŲ ŠVENTĖ – VELYKOS – ŠVENTOJI PASCHA – MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (2018 m. balandžio 8 d.)

(Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmosios pilnaties, po pavasario lygiadienio; t.y. jos gali išpulti nuo kovo 22 d. iki balandžio 25 d. pagal seną, balandžio 4 d. – gegužės 8 d. pagal naują kalendorių)

LITURGINIŲ METŲ CIKLAS

Liturginių metų pradžiarugsėjo 1 d. (rugsėjo 14 d.).

Liturginių metų ciklas susideda iš nekintamosios ir kintamosios dalies. Nekintamoji dalis – dauguma iš Dvylikos didžiųjų metų švenčių, mažesnės šventės ir šventųjų minėjimai. 

Kintamoji dalis nustatoma pagal Paschaliją (Velykų datos skaičiavimą). Tai Gavėnios, šv. Velykų, Įžengimo į Dangų, Sekminių ir susijusių švenčių datos.

Šventės skirstomos į didžiąsias (iš kurių išskiriamos 12 svarbiausių), vidutines ir mažąsias. Šv. Velykos , kaip švenčių šventė, šioms kategorijoms nepriskiriamos.

Metuose yra keturi daugiadieniai pasninkai: Didysis pasninkas (Gavėnia), Apaštalų Petro ir Pauliaus pasninkas, Dievo Motinos Užmigimo pasninkas, Kalėdų pasninkas (apaštalo Pilypo pasninkas, Adventas).

Gavėnia - 02.19-04.07ŠVENTŲJŲ TITULAI

Šiame kalendoriuje naudojami kai kurie tradiciniai ortodoksų šventųjų titulai. Jie leidžia net neskaičius hagiografijos nustatyti, kodėl Bažnyčia gerbia vieną ar kitą šventąjį. Šventųjų titulai yra tokie:

Apaštalas – Kristaus įgaliotas pasiuntinys, skelbęs Evangeliją. Išskiriami dvylika artimiausiųjų Kristaus mokinių, tačiau be Dvylikos buvo ir daugiau apaštalų. Euzebijus Cezarietis teigia, kad Kristus turėjo šimtus mokinių, iš kurių Bažnyčia išskiria 70 kitų apaštalų.
Besidabris – šventasis, išdalinęs savo turtą vargšams, arba juos labai gausiai rėmęs.
Didysis kankinys – itin žiauriai nužudytas kankinys.
Išpažinėjas – šventasis, tvirtai kentėjęs dėl savo tikėjimo (bet nenužudytas).
Ištikimasis – šventasis valdovas, kuris valstybės valdyme vadovavosi krikščioniškais principais.
Kankinys – šventasis, nužudytas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų.
Kvailas dėl Kristaus – žr. Šventpaikšis
Palaimintasis – kai kurių šventųjų tradicinis titulas (šv. pal. Augustinas, šv. pal. Jeronimas...); Rusijoje jis tapo šventpaikšio sinonimu.
Stulpininkas – šventasis, pasirinkęs ypatingą askezės formą – gyvenimą ant stulpo (ar mažo bokšto viršūnės).
Šventpaikšis – apaštališko nesitaikymo su visuomenės normomis dėl Kristaus pavyzdį parodęs šventasis, kvailys dėl Kristaus. „Mes kvaili dėl Kristaus“ (1 Kor 4,10).
Teisusis – šventasis, gyvenęs santuokoje; taip pat Senojo Testamento patriarchų ir šventųjų titulas.
Tolygus apaštalams – savo Evangelijos skelbimo tarnyste prilygęs apaštalams šventasis.
Vienas iš 70-ies žr. Apaštalas
Šv. vienuolis („panašusis į Kristų“, gr. hosios, sl. prepodobnyj) – asketinio gyvenimo pavyzdį parodęs vienuolis.
Šv. vyskupas (švietėjas, sl. sviatitel‘) – šventasis, buvęs vyskupu. Šalia jo vardo nurodoma, kur buvo jo vyskupija („-ietis“).

Sutrumpinimai:

Šv. kank. = šventasis kankinys/-ė/-iai
Šv. vysk. = šventasis vyskupas/-ai
Šv. teis. = šventas teisusis/-ieji
Šv. ap. = šventasis apaštalas/-ai
Šv. vien. = šventasis vienuolis/-ė/-iai
Šv. kun. = šventasis kunigas/-as
Šv. ištikim. kunig. = šventasis ištikimasis kunigaikštis
Šv. pal. = šventasis palaimintasis/-oji
Išpaž. = išpažinėjas
Palaikų pergab. = palaikų pergabenimas
Visuot. susirinkimas = Visuotinis susirinkimas

Populiarūs įrašai