2013 m. birželio 18 d., antradienis

Dokumentinis filmas apie Etiopijos krikščionybę (anglų k.)


Britų architektas, juodaodis keliauja po Etiopiją, ieškodamas Etiopijos krikščionybės ir judaizmo istorijos, nes Etiopijoje Dievo Bažnyčia įsikūrė dar iki krikščionybės, kai savo tikėjimą atnešė žydai. Pasak legendos, Etiopijos monarchija kilo iš Saliamono giminės. Sekdamas legendų pėdsakais, žurnalistas ne tik susipažįsta su Etiopijos religija, bet ir ieško legendų įrodymų architektūroje. 

Keliautoją labiausiai stebina faktas, jog Etiopija turi savo senovinę krikščionybės tradiciją. Tai - autentiška juodoji krikščionybė, savarankiška ir nepriklausoma. Tai itin svarbu dėl to, jog daugeliui trečiojo pasaulio gyventojų krikščionybė asocijuojasi su britų kolonializmu.

Įdomus faktas: lotyniškieji Vakarai nebendravo su Etiopijos orientaliniais ortodoksais, tas ryšys buvo seniai seniai nutrūkęs ir jie tik turėjo legendą, kad kažkur, maždaug Etiopijos regione, yra prarasta krikščionių karalystė, kurioje karaliauja karalius Jonas, ko gero baltaodis katalikas. Per didžiuosius geografinius atradimus jėzuitai atvyko į Etiopiją ir nusivylė, nes ten buvo susiklosčiusi bendruomenė, nepriklausoma, kuri nelaikė savęs „prarasta“ ir nenorėjo, kad juos „apšviestų“ jėzuitai.

Susijęs įrašas: Orientalinė krikščionybė: monofizitai, nestorionys ir kiti http://ortodoksas.blogspot.com/2012/12/orientaline-krikscionybe-monofizitai.html

2013 m. birželio 17 d., pirmadienis

Ortodoksų giedojimo tradicijos 2: pavyzdžiai

Noriu pasidalyti skirtingų ortodoksų giedojimo tradicijų pavyzdžiais. Šis sąrašas demonstruoja tik mažą dalį egzistuojančių giedojimo tradicijų, tačiau leidžia pamatyti tam kokie būna skirtumai bažnytiniame giedojime.

Pateiksiu pagal skirtingą giedojimo tradiciją atliekamas šias giesmes:


Velykų troparas: Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, / mirtį nugalėjo mirtimi / ir esantiems kapuose gyvenimą dovanojo.

50 psalmė (laisvas vertimas)
3 Pasigailė́k manę̃s, Dievè, dė̃l dìdžio sàvo gailestingùmo;ir̃ dė̃l sàvo pasigailė́jimų daugýbės išdildyk màno savìvalę[1].4 Visái nupláuk manè nuõ màno kaltė̃s[2]ir̃ apvalýk manè nuõ màno núodėmės.5 Nès sàvo savìvalę àš pažį́stuir̃ màno núodėmė mán nuõlat priẽš akìs.6 Táu vieniñteliam nusidė́jauir̃ padariaũ, kas yrà piktà tàvo akìvaizdoje,Kàd tàvo žõdžiai bū́tų pripažìnti teĩsūsir̃ laimė́tum, kaĩ esì teĩsiamas.7 Štaĩ juk àš pradė́tas savìvalėjeir̃ núodėmėje pagim̃dė manè mãno mótina.8 Štaĩ jùk pamilaĩ tiẽsą: nemãtomą ir̃ pàslėptąSàvo Ìšmintį paródei mán.9 Apšlakstýk manè yzopu, ir̃ bū́siu apvalýtas;Nupláuk manè, ir̃ pasidarýsiu baltèsnis ùž sniẽgą.10 Dúok mán išgir̃sti džiaũgsmą ir̃ linksmýbę:
tedžiū́gauja káulai, kuriuõs sutrùpinai.11 Nugręžk sàvo véidą nuõ màno núodėmiųir̃ išdildyk vìsą màno savìvalę.12 Šìrdį týrą sutvérk manyjè, Dievè,
Ir̃ dvãsią ištikimą atnaũjink màno vidujè.13 Neatstùmk mãnęs nuõ véido sàvoir̃ neatim̃k ìš mãnęs sàvo Dvãsios Šveñtos.14 Grąžìnk mán sàvo gélbėjimo džiaũgsmąir̃ noringa dvasià sustìprink manè.15 Àš mókysiu nedorúosius[3] tàvo kelių̃,ir̃ nusidė́jėliai grę̃šis į̃ tavè.16 Išláisvink manè nuõ kraũjo, Dievè, màno išgélbėjimo[4] Dievè:tedžiū́gauja màno liežùvis tàvo teisumù.17 Viẽšpatie, pravérk màno lū́pas,ir̃ màno burnà skel̃bs tàvo šlóvę.18 Nès jéi norėtum aukõs, dúočiau;ir̃ deginamosios aukõs tù nepriimtumei.19 Aukà Diẽvui yrà sutrintà dvasià;sutrintõs ir̃ nužẽmintos širdiẽs, Dievè, tù nepaniekinsi.20 Viẽšpatie, bū́damas gẽras Sionui, suteĩk malónę,Ir̃ tebū̃na atstatýtos Jerùzalės síenos.21 Tuomèt tù priim̃si teisingùmo aukàs, dóvanas ir̃ deginamąsiasaukàs,
tuomèt aukõs añt tàvo altõriaus veršiùs.
[1] Čia ir toliau kaip savivaliavimas išversta tai, kas pažodžiui verčiasi „beįstatymystė“, nes nusižengimas Dieviškajam Įstatymui yra nusižengimas Dievo valiai.
[2] Čia originale taip pat vartojamas žodis „beįstatymystė“.
[3] Pažodžiui: nesilaikančius Įstatymo
[4] T.y. išganymo

GRAIKAI


Velykų troparas


50 psalmė

BULGARAI


Velykų troparas

50 psalmė

GRUZINAI


Velykų troparas
„Qriste aghsdga mkvdretit,sikvdilita sikvdilisa damtrgunveli da saplavebis shinata cxovrebis mimnichebeli“
Deja, 50 psalmės rasti nepavyko, galbūt gruzinų ji tėra tik skaitoma, bet ne giedama.

ARABAI


Velykų troparas

50 psalmė

RUSAI
Velykų troparas50 psalmė
2013 m. birželio 11 d., antradienis

Kristus prisikėlė (gruzinų k.)


Velykų troparas, giedamas gruzinų kalba. Gruzijos Apaštališkoji Ortodoksų Bažnyčia - viena seniausių vietinių krikščioniškų Bažnyčių. Krikščionių bendruomenės čia susiformavo po šventojo Apaštalo Andriejaus misijos Iberijos karalystėje. 486 metais Gruzijos Bažnyčia pripažinta autokefaline. 

2013 m. birželio 1 d., šeštadienis

Šv. Daumantas (birželio 2 d.)


Birželio 2 (gegužės 20 pagal senąjį stilių) dieną minime šv. kunigaikštį Daumantą.

Kunigaikštis Daumantas (XIII a.) buvęs uolus pagonis priėmė krikštą su krikšto vardu Timotiejus. Vėliau buvo priverstas bėgti iš Lietuvos dėl nuolatinių kovų tarp kunigaikščių. Apsistojo Pskove su 300 lietuvių šeimų. Pagarsėjo kaip šaunus kovotojas ir aistringas Kristaus karys gavęs šventumo vainiką.